ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ"
ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - МАГІСТР
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - "МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ"

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ОК 01 - ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В курсі два модулі.

Перший модуль: Методологія науки та наукових досліджень. Студенти ознайомлюються як виникла наука і стала соціокультурним феноменом, з загальними закономірностями розвитку науки і наукових досліджень, з класифікацією наукових методів, з діалектичними та метафізичними методами мислення у науковій діяльності, з сутністю і еволюцією, з натурфілософією та природознавством, з класичним природознавством та її методологією, з моделями наукового пояснення.

Другий модуль: Методологія біотехнології і її методів дослідження. Студенти ознайомлюються з місцем біотехнології в системі наук, історико-філософськими аспектами розвитку біотехнології, класифікацією біотехнологічних досліджень, з методологічними аспектами біотехнології, з соціально-етичними проблемами біотехнологіями.

На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації на актуальні проблеми з методології біотехнологічних досліджень.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

  • ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (КУРС ЛЕКЦІЙ)
ОК 02 - ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

У зв'язку з тим, що останнім часом Україна все більшою мірою залучається до співпраці, в спільні проекти і бізнес з країнами Європи і світу, англійська мова стала усе більш затребуваною як засіб комунікації між представниками різних країн, різних культур.

Актуальність і необхідність вивчення англійської мови усвідомлюється магістрами вищих учбових закладів, які хоча і отримали основні уміння і навички спілкування на молодших курсах, але хотіли б удосконалити свої знання на більш високому рівні.

Програма "Ділова англійська мова" - це практичний бізнес-курс англійської мови для студентів, зацікавлених в отриманні реально затребуваних на робочому місці навичок комунікації. Курс має на увазі використання сучасних аудіо- і відео-матеріалів, що допомагає студентам досягати своїх цілей швидко і ефективно. Курс ділової англійської мови виступає як засіб реалізації професійного навчання, роблячи магістра конкурентоздатним і компетентним при спілкуванні в діловій сфері; розвиває і поглиблює зміст базового курсу по англійській мові за рахунок професійного вокабуляра і мовних функцій; сприяє задоволенню індивідуальних потреб, інтересів і схильностей кожного студента. Відмітні особливості цієї програми в тому, що вона є початковим загальним курсом англійської мови для дорослих, які хочуть навчитися основам взаємодії з навколишнім світом англійською мовою. Програма створена на основі комунікативного підходу до навчання іноземним мовам і об'єднує в собі передові методичні принципи і нові прийоми, які розроблені, щоб полегшити процес навчання. Зміст програми об'єднує вивчення нового мовного матеріалу з розвитком мовних навичок і умінь, і приділяє однакову увагу як навчанню лексичною, так і граматичній стороні мови. Програма використовує методичний принцип спрямованого відкриття до навчання, який дозволяє студентам спочатку оцінити наявні у них знання, а потім, за допомогою добре структурованих зразків і концептуальних питань, відкрити і сформулювати правило самостійно. Увесь новий мовний матеріал неодноразово повторюється і відпрацьовується, в кожній темі міститься детальний вокабуляр.

Передбачається, що у результаті вивчення даного курсу студенти оволодіють вміннями та навичками спілкуватися англійської мовою у межах вирішення повсякденних та ділових проблем; складати ділові документи, постанови, запрошення, заяви, резюме, СV англійською мовою та заповнювати Application forms; вміти використовувати міжнародні стандарти у складанні ділових контрактів, договорів, протоколів, тощо; давати письмову відповідь на ділові листи, заповнюючи реєстраційні картки, складати тези виступів; брати участь в обговоренні питань професійної діяльності наукознавців ; розуміти та інтерпретувати комплексну інформацію у різних формах та текстах.

Nowadays Ukraine is greatly engaged in collaboration, in joint projects and business with the countries all over the world, in this connection English is becoming more and more popular as means of communication among the representatives of different countries and different cultures.

Actuality and necessity of studing English is realized by the students of Magistrate of higher educational establishments though they have already got basic abilities and skills of communication on junior courses, but they would like to know or master English at higher level. Knowledge of English is also considered to be important in our society as means of improvement training or retraining, this promotes considerably motivation of studying English. The program "Business English" is a practical business-course of English for the students interested in obtaining the skills of communication really highly important in the workplace. The course implies the use of modern audio and videos-materials, that helps the students to achieve their aims quickly and effectively.

The course of business English comes forward as means of realization of the professional training, making studying competitive and competent at communication in business sphere; develops and deepens maintenance of base course on English due to professional vocabulary and speech functions; causes satisfaction of individual necessities, interests and inclinations of everybody studying. The distinctive characteristics of this program are in its pre- intermediate level of studying English for the adults who want to learn the bases of co-operating with the world surrounding them using the English language.

The program is created on the basis of the communicative approach to teaching the foreign languages and unites in itself up to date methodical principles and new approach that have been worked out, to make easier the process of education. The contents of the program unites the study of new language material with development of speech skills and abilities, and pays the identical attention to both lexical units and grammar material

It is supposed that as a result of study of this course the students will master the abilities and skills to communicate English solving everyday and business problems; to fold business documents, resolutions, invitations, statements, resumes, СV in English and to fill in Application forms; posses the abilities to use international standards in conducting business contracts, agreements etc.; to give written answers to business letters, to fill in registration cards, to write the theses of speaches; to participate in the discussion of the problems of professional activity of the scientists; to understand and interpret complex information in different forms and texts.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 03 - БІОЕТИКА, БІОБЕЗПЕКА ТА БІОЗАХИСТ

Курс складається з двох модулів:

1. БІОЕТИКА - студенти ознайомлюються з загальними уявленнями, основні принципами та правилами етики, етикою біомедичних досліджень, нормативною базою.

2. БІОБЕЗПЕКА ТА БІОЗАХИСТ - розглядаються питання оцінки ризиків, методи та етичні аспекти створення та використання трансгенних мікробів, тварин та рослин. Регулювання міжнародне, європейське, українське.

Поняття про біологічний захист. Поняття біоризику та управління біоризиками. Біотероризм. Біологічна зброя.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

 ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК)

ОК 04 - МЕНЕДЖМЕНТ НАУКИ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Мета вивчення дисципліни “Менеджмент науки і інтелектуальна власність” : дати студентам уявлення про класифікацію наук, організацію науково-дослідної діяльності в Україні, організаційні бази наукових досліджень, основні наукові методології та методи, уявлення про правове регулювання відносин, пов'язаних із творчою, інтелектуальною діяльністю, як на національному, так і на міжнародному рівні.

Навчальна дисципліна “Менеджмент науки і інтелектуальна власність” дозволяє підготувати майбутніх фахівців другого освітнього рівня для здійснення дій направлених на організацію наукових досліджень, планування методологічних робіт та оформлення результатів експериментів із врахуванням положень законодавства в сфері інтелектуальної власності.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 05 - ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКИ

В курсі два модулі.

Перший модуль: Наука. Мета. Задачі наукової діяльності. Студенти ознайомлюються з поняттям наука та наукове дослідження, з класифікацією наук, етапами наукового дослідження, методикою оформлення наукових результатів, основами наукової етики.

Другий модуль: Структура організації науки в Україні і в світі. Студенти ознайомлюються зі структурами науково-дослідних установ в Україні, основна структура підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових кадрів. Організація наукових досліджень у США, Європі та у провідних країнах Азії.

На практичних заняттях студенти готовлять та захищають свої підготовлені наукові презентації та статті.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

  •  ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКИ (ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ)
ОК 06 - ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Метою викладання курсу „Педагогіка та психологія вищої школи” є теоретико-практична підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти до здійснення функцій науково-педагогічної діяльності викладача сучасного закладу вищої освіти, здатного до модернізаційних змін та впровадження педагогічних інновацій в процес навчання й виховання студентів. Надання теоретичних знань та набуття практичних умінь, спираючись на які магістри будуть мати змогу творчо використовувати у майбутній професійній діяльності досягнення психологічної науки, успішно спілкуватися та взаємодіяти з людьми; формування знань психологічних особливостей і закономірностей інтелектуального та особистісного розвитку людини під час навчання у вищій школі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 07 - БІОІНФОРМАТИКА

Біоінформатика - це поєднання декількох областей в науці, включаючи біологію, науку про дані, математику та інформатику. Біоінформатика зосереджена на вилученні нової інформації з величезних кількостей біологічних даних і вимагає, щоб вчені знали інструменти та методи збору, обробки та аналізу великих наборів даних.

Мета курсу полягає в навчанні студентів основам аналізу експериментальних даних молекулярної біології: пошук послідовностей в базах даних різного типу, виконання BLAST, проведення вирівнювання послідовностей різного типу, тощо.

Особливістю курсу є використання існуючого програмного забезпечення і програм для аналізу даних, які доступні on-line. Курс покликаний готувати фахівців в області "комп'ютерної біології", який займається отриманням біологічно осмислених результатів при дослідженні вмісту банків даних.

Так само в завдання курсу входить визначення та пошук замін в послідовності ДНК, визначення типу цих послідовностей. Фінальним етапом курсу «Біоінформатика» для студентів біологів є побудова філогенетичного дерева і ознайомлення з програмами, яке дозволяють виробляє філогенетічнескій аналіз для студентів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 08 - МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИЙ ШКОЛІ

Курс „Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі” розроблений на основі освітньої програми за спеціальністю 091 «Біологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня (ОП "Біологія" та ОП "Мікробіологія і вірусологія").

Дисципліна базується на попередніх знаннях студентів, отриманих під час вивчення дисциплін «Педагогіка та психологія вищої школи”, а також передбачає знання з обов’язкових біологічних дисциплін освітнього рівня «бакалавр». Знання та вміння, що отримують студенти після проходження курсу є необхідними для виконання виробничої (асистентської) практики та набуття загальних та фахових компетентностей необхідних для провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на посадах науково-педагогічного працівника (викладача закладу вищої освіти).

Метою навчального курсу є систематизація і поглиблення знань з теоретичних питань змісту і структури освітнього процесу у вищій школі, формування компетентності майбутніх фахівців у галузі розробки та використання сучасних технологій, методів і форм навчання.

Основні завдання курсу:

-систематизувати і поглибити знання з питань організації освітнього процесу у вищій школі;
-розкрити теоретичні основи методики викладання у вищій школі;
-сформувати знання про науково-методичне забезпечення змісту освіти у вищій школі;
-поглибити знання про сучасні освітні технології, методи і засоби навчання у закладах вищої освіти та розкрити можливості доцільного їх використання;
-сформувати знання щодо методології підготовки та проведення основних видів навчальних занять у вищій школі.
-ознайомити з основними вимогами щодо організації самостійної роботи і практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
-розкрити вимоги щодо контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 09 - ВИРОБНИЧА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА

Асистентська практика для здобувачів вищої освіти, що навчаються за магістерським (другим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія ОП «Мікробіологія і вірусологія», відбувається наприкінці ІІІ семестру і триває 4 тижні, що складає 6 кредитів.

Метою практики є закріплення теоретичних знань та практичних вмінь, одержаних під час вивчення дисциплін з фаху, формування практичної майстерності відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

Перед початком практики керівник проводять збори студентів – практикантів, на яких знайомлять їх зі змістом, метою, завданнями практики та порядком її проведення.
Навчальна робота студента-практиканта включає: підготовку та проведення практичних, семінарських, лабораторних занять, лекцій.

Методична робота включає: - ознайомлення з організацією навчальної та методичної роботи кафедри; - ознайомлення з навчально-методичним комплексом до дисципліни; - відідування занять провідних фахівців кафедри; - підготовку наочного матеріалу, розробку навчально-методичних завдань для поточного контролю знань студентів; методичну розробку лабораторних робіт на підставі засвоєних методів; - розробку плану-конспекту проведеного студентом заняття та характеристики заняття, що відвідав студент.

Виховна робота включає: - проведення виховного заходу із студентами академгрупи; - участь в підготовці та проведення засідання наукового студентського гуртка; - проведення екскурсій студентів до провідних наукових установ м. Одеси, музеїв.

На захист студент-практикант представляє звітні матеріали, визначені програмою. Результати практики обговорюються та аналізуються на засіданні кафедри, та Вченої ради факультету.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 10 - ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВІРУСОЛОГІЇ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними науковими уявленнями про медицинську, ветеринарну і фітовірусологію, як основні напрями прикладної вірусології; фаголізис промислових культур як актуальну проблему біотехнології мікроорганізмів, сучасні методи вірусної біоінженерії; основні переваги і недоліки фаготерапії; стимулювання бактеріальної вірулентності та утворення ендотоксину (ефект Герксгеймера) як недоліки фаготерапії; бактеріоцини, лантибіотики, нанотехнології, використання вірусних структур як інструментів нанотехнологій; модульність і конвергентність біосамозбирання, біотемплантний синтез, збирання наноелектродів на основі ВТМ; фітовіруси із родів тобамовірус, потексвірус і гордеівірус як об’єкти для одержання сферичних наночасток; бактеріофаг M13 як об’єкт нанобіотехнології; таргентну вірусологію; органотропність вірусів. В рамках дисципліни розглядаються сучасні уявлення про додаткову стимуляцію імунітету за рахунок вірусних гаптенів; використання деяких аденовірусів в таргентній вірусології; бактеріофаги МS2 і Qβ як контейнери для доставки ліків; клонування рослин для оздоровлення і отримання безвірусного посадкового матеріалу;сучасні методи вірусної біоінженерії.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 11 - БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ ТА ДІАГНОСТІКУМИ

Зміст курсу


Метою курсу є ознайомлення студентів з головними досягненнями у сфері біосенсорики, методами створення та застосування у біотехнології біологічних сенсорів та діагностикумів. Впродовж курсу відбувається надання майбутнім фахівцям знань щодо принципів дії та сфер застосування біологічних сенсорів та діагностикумів, а також ознайомлення з біологічними реакціями, що лежать в їх основі. Основна спрямованість курсу – дослідження особливостей дії та застосування біосенсорів на основі мікроорганізмів. Студенти зможуть проводити пошук та систематизацію науково-технічної інформації за темою дослідження; використовуючи сучасні прилади і методики, організовувати експерименти і випробування біосенсорів на основі клітин мікроорганізмів, а також проводити обробку і аналізувати отриманих результатів. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

About the course


The aim of the course is to familiarize students with the main achievements in the field of biosensorics, methods of creation and application of biological sensors and diagnostics. The course will provide future professionals with knowledge of the principles and fields of biological sensor and diagnostic application, as well as familiarization with the biological reactions underlying them. The main focus of the course is to study the features of the action and application of biosensors based on microorganisms. Students will be able to search and systematize scientific and technical information on the topic of research; using modern devices and techniques, to organize experiments and tests of microbial cell biosensors, as well as to carry out processing and analyze the obtained results.Topics of the course are discussed in forms of seminars and journal clubs.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 12 - ГЕНОМІКА, ПРОТЕОМІКА ТА МЕТАБОЛОМІКА

Мета дисципліни полягає у ознайомленні студентів з основними досягненнями системної біології, методами вивчення геному, протеому, транскриптому та метаболому, практичному застосуванню у біотехнології.

Завдання

1. Формування фахових спеціальних компетенцій щодо комплексних досліджень процесів життєдіяльності клітин живих організмів від рівня вивчення організацій геномів до експресії генетичної інформації та участі продуктів генів у клітинних процесах.
2. Ознайомити з основними досягненнями геноміки і транскриптоміки.
3. Сформувати у студентів уявлення про протеом клітини як сукупність продуктів експресії
генів, яка має місце у даному проміжку часу клітини.
4. Показати залежність експресії генів від факторів навколишнього середовища клітини, пояснити відсутність прямого зв`язку між геномом клітини та її метаболомом, вказати причини.
5. Ознайомити студента з основними теоретичними засадами метаболоміки та її практичним застосуванням, з принципами відбору малих молекул як показників метаболічних процесів, дати уявлення про принципи загальної та направленої метаболоміки.

Курс включає ознайомлення студентів зі складовими системної біології: геномікою, транскриптомікою, епігеномікою, протеомікою та метаболомікою. Основний наголос курсу – методи дослідження геному, протеому та метаболому клітини, а також практичне застосування надбань системної біології з метою пошуку маркерів патологічних процесів.
Отримані знання обговорюються у формі семінарів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

  • КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ ГЕНОМІКА ПРОТЕОМІКА ТА МЕТАБОЛОМІКА
  • МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ГЕНОМІВ. ЧАСТИНА І. (КУРС ЛЕКЦІЙ)
ОК 13 - МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ МІНЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІ

Мета дисципліни полягає у ознайомленні з основами мінливості бактерій, яка базується на змінах у генетичному апараті клітини.

Завдання

1. Сформувати фахові спеціальні компетенції щодо фундаментальних знань та практики застосування сучасних молекулярно-біологічних методів дослідження мінливості бактерій.
2. Ознайомити студентів зі складовими генетичного апарату бактерій.
3. Дати уявлення про основні механізми мінливості бактеріальної клітини, які відбуваються внаслідок кон'югації, трансдукції, трансформації, вбудовуванню інсерційних елементів та транспозонів.
4. Розкрити основи змін у поведінці бактерій у відповідь на вплив навколишнього середовища.

Курс включає опис структури геномів, процесів виникнення мутацій та механізмів горизонтального переносу генетичної інформації у мікроорганізмів. Впродовж курсу студенти магістри підсумовують свої знання з молекулярної біології і на більш детальному рівні знайомляться з молекулярними основами генетичної мінливості у бактерій, яка відбувається внаслідок кон’югації, трансдукції і трансформації, а також внаслідок мутацій. Основний наголос курсу – структура плазмід і транспозонів, роль генетичної мінливості, у тому числі – роль точкових мутацій. Крім того, студенти знайомляться з методами, які дозволяють виявити поліморфізм у популяціях мікроорганізмів.

Отримані знання обговорюються у формі семінарів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

  • МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ МІНЛИВОСТІ  МІКРООРГАНІЗМІВ (КУРС ЛЕКЦІЙ)
ОК 14 - СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними методами, які застосовуються при вивченні різних властивостей біологічних об’єктів.

Завдання:

1. Надання знань що до основних методів, що використовуються при дослідженні біологічних об’єктів;
2. Надання знань щодо фізичних, хімічних та біологічних основ сучасних методів дослідження біологічних об’єктів;
3. Ознайомлення студентів з типовими схемами використання сучасних методів дослідження біологічних об’єктів;
4. Надання знань про принципи планування досліджень властивостей біологічних об’єктів з використанням сучасних методів.

Курс створено з метою підсумування та поглиблення студентами магістрами знань щодо методів дослідження ДНК, білків та метаболітів мікроорганізмів. До теоретичної частини курсу входить розгляд методів хроматографії, мас-спектрометрії, ядерно-магнітного резонансу, сиквенування. Також у рамках курсу розглядають застосування мічених клітин у сучасних дослідженнях. Обговорюються особливості застосування певних методів для наукових та діагностичних досліджень. Основний наголос курсу – полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), електрофорез та флуоресцентна мікроскопія мічених клітин. Особливу увагу надано складнощам при проведенні ПЛР та електрофорезу, які можуть виникати у початківців.

Отримані знання обговорюються у формі семінарів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 15 - МЕНЕДЖМЕНТ НАУКОВОГО ПРОЕКТУ

Перший модуль: Загальні закони менеджменту та механізм управління науковими проектами. Студенти ознайомлюються з основними законами менеджменту, системним управлінням, прогнозуванням та плануванням, загальною характеристикою управління проектами, системами управління проектами, фазами життєвого циклу проекту, обґрунтуванням доцільності проекту, формуванням інвестиційного задуму проекту, аналізом проекту на основі комплексної експертизи, з критеріями оцінки проектної ефективності.

Другий модуль: Інноваційний менеджмент та планування в управлінні науковими проектами. Студенти ознайомлюються з основами інноваційного менеджменту, зв'язком НДОКР та бізнесом, з науково-технічними критеріями відбору НДОКР, фінансовою оцінкою науково-дослідних проектів, організацією та порядком виконання НДР, методами оцінки ефективності НДР, календарним планом виконання проекту.

На практичних заняттях студенти готують та захищають презентації на актуальні проблеми з менеджменту наукових проектів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 16 - ВИРОБНИЧА (ПЕРЕДДИПЛОМНА) ПРАКТИКА

Виробнича (переддипломна) практика для здобувачів вищої освіти, що навчаються за магістерським (другим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія ОП «Мікробіологія і вірусологія», відбувається наприкінці ІІІ семестру і триває 6 тижнів, що складає 9 кредитів.

Метою практики є закріплення теоретичних знань та практичних вмінь, одержаних під час вивчення дисциплін з фаху, формування практичної майстерності відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики. Перед початком практики студенти отримують завдання від наукового керівника про експериментальну діяльність, яка має бути здійснена під час практики. Найчастіше завданням практики магістрів є виконання експериментальних досліджень з тематики дипломної роботи, але можуть бути й інші завдання в залежності від бази проходження практики. На практиці студенти навчаються працювати з обладнанням лабораторій молекулярно-біологічних досліджень, планувати і проводити експерименти, розробляти нові технології. Студенти працюють під керівництвом співробітників закладів, наукових співробітників і викладачів. Впродовж проходження практики студенти заповнюють сувору звітну документацію, яку надають керівникові на кафедрі після закінчення практики. Найчастіше тематика проведення досліджень на практиці магістрів мікробіологів та вірусологів пов’язана з вивченням генетичного різноманіття мікроорганізмів (бактеріофагів фітопатогенних бактерій, бактерій – збудників захворювань рослин, мікроорганізмів, корисних для біотехнології), вивченням складу мікробіоти Чорного моря та пошуку серед її представників бактерій з антагоністичними властивостями, тестуванням препаратів з антимікробною активністю, дослідженням утворення біоплівок.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account