ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА 
ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - МАГІСТР

*ВК 01 - БІОЛОГІЧНІ НАУКИ ТА СОЦІОЛОГІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ВК 02 - ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 03 - СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ МЕТОДИКИ

Мета дисципліни - формування у студентів-магістрів знань про особливості комунікативного процесу і відпрацювання навичок міжособистісного спілкування для збереження здоров’я людини та ефективної роботи під час навчання в університеті, так і в подальшій професійній діяльності.

Завдання дисципліни:
1. здійснити формування теоретичних і практичних знань щодо комунікативного процесу, мистецтва переконання й аргументації.
2. зрозуміти механізм породження і сприйняття мовлення, а також причини, механізми і типи комунікативних невдач.
3. опанувати комунікативно-мовленнєві уміння.
4. усвідомити специфіку педагогічного спілкування, особливості комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для професійної діяльності педагога.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 04 - ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Навчальний курс «Психологія пізнавальних процесів» є одним із курсів циклу професійної підготовки магістрів біологічного факультету і включає сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної та практичної підготовки. Мета курсу – поглибити психологічні знання, ознайомивши студентів з найзагальнішими поняттями, проблемами та закономірностями пізнавальних процесів людини. Низка проблем психології пізнавальних процесів далі буде деталізована в інших дисциплінах. Увесь курс створить понятійну та методологічну базу для їх засвоєння.

Завдання: засвоїти понятійний апарат дисципліни, оволодіти такими базовими поняттями як відчуття, сприйняття, уявлення, уява, увага, пам’ять, мислення та мовлення; сформувати здатність до аналізу теоретичних і емпіричних досліджень з проблем психології пізнавальних процесів в історичному контексті з метою формування комплексних уявлень про феномен в професійній свідомості студентів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 05 - ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Навчальна дисципліна «Цивільний захист та охорона праці в галузі» розрахована на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія»/014 "Середня освіта"/162 "Біотехнологія та біоінженерія".


Мета навчальної дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» як освітнього компоненту циклу загальної підготовки є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ) та охорони праці в галузі (ОПГ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. Вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень вітчизняної науки, освіти та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.


Навчальна дисципліна «Цивільний захист та охорона праці в галузі» спрямована на досягнення знань та вмінь складати і у подальшому використовувати алгоритми поведінки під час аварій, пожеж, військових дій і стихійних лих, епідемій та пандемій, своєчасно надавати допомогу постраждалим до прибуття кваліфікованої медичної допомоги. Курс дозволить майбутнім фахівцям визначати і дотримуватись вимог безпеки праці власних та своїх підлеглих, дасть можливість здобути компетентності у питаннях соціального захисту працівників, значно покращити знання студентів щодо законодавчих та нормативно-правових актів про охорону праці, системи управління охороною праці; захисту населення у надзвичайних ситуаціях різного походження; оцінки ризиків настання нещасних випадків у відповідній галузі та ін..

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 06 - КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ

Навчальна програма дисципліни «Культура здоров'я та безпеки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та здобувачів другого освітнього рівня ОНУ імені І. І. Мечникова.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є культура здоров'я та безпеки і процес підготовки майбутніх фахівців другого освітнього рівня (майбутніх магістрів середньої освіти та магістрів біології) до роботи в закладах середньої освіти щодо їх формування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Культура здоров'я та безпеки» є формування, підтримка та збагачення культури здоров’я та культури безпеки окремої людини, сім’ї, колективу, нації або іншої соціальної спільноти через спрямування педагогічного процесу на оптимальний розвиток і реалізацію духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу особистості.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура здоров'я та безпеки» є:
– підготовка майбутнього вчителя загальноосвітньої школи до інноваційного та інтерактивного навчання школярів основ здоров'я та безпеки;
– ознайомлення з національними та світовими тенденціями щодо поліпшення стану здоров’я населення та забезпечення культури безпеки через освіту та стратегічні завдання національних програм з цих питань до вимог сьогодення;
– формування знань про здоров’я і його складові;
– вивчення особливостей розвитку людини, вікову періодизацію, підготовки до сімейного життя;
– усвідомлення цінності і значення здоров’я і безпеки для повноцінного гармонічного розвитку особистості в реалізації власних можливостей і талантів;
– розуміння важливості здорового і безпечного способу життя в існуванні сучасної особистості;
– підвищення мотивації школярів для збереження їх власного здоров’я і безпеки;
– засвоєння оздоровчих та профілактичних заходів покращення і укріплення здоров’я, використовуючи сучасний досвід упровадження їх в педагогічний процес;
– реалізація запропонованих завдань через інтерактивні, інноваційні та особистісно-зорієнтовані технології за допомогою тренінгів, рольових, ділових та імітаційних ігор тощо.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 07 - МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ ТА МЕДИКО-САНІТАРНА ПІДГОТОВКА

Мета вивчення дисципліни: дати студентам уявлення про типи та класифікацію надзвичайних ситуацій та катастроф, про загальні принципи захисту населення при НС та катастрофах, психофізіологію людини у НС, медико-тактичні характеристики різноманітних видів стихійного лиха, про медико-тактичне забезпечення при техногенних НС і катастрофах та про основні принципи і методи надання першої допомоги постраждалим у результаті аварій на транспорті, на радіаційно-небезпечних об’єктах, на об’єктах із небезпекою вибухів, пожеж та ураження електричним струмом, на об’єктах хімічної промисловості. Забезпечення наявності у студентів необхідного рівня знань, вміння та навичок з першої долікарської допомоги, які необхідні майбутньому педагогу у відповідності до кваліфікаційної характеристики випускника, що передбачені чинними освітніми стандартами.


Навчальна дисципліна «Медицина катастроф та медико-санітарні підготовка» дозволяє підготувати майбутніх фахівців другого освітнього рівня для здійснення першочергових дій та заходів для надання долікарської допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуаціях у невідкладних станах.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 08 - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ

"Теорія і практика оздоровлення людини" - унікальна дисципліна, яка поєднує ознайомлення з основними природними оздоровчими чинниками, підтримку та оздоровлення молоді із застосуванням національних традицій та надбань природи і науки, використання сучасних оздоровчих технологій для оптимізації навчального середовища в закладах освіти.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів зі сучасними оздоровчими технологіями, показаннями та протипоказаннями для застосування; озброїти кожного майбутнього фахівця комплексом теоретичних знань та практичних умінь щодо застосування оздоровчих технологій у повсякденному житті, під час професійної діяльності у класній та позакласній роботі з учнями та батьками; сформувати вміння уміло застосовувати одержані знання для активного впровадження в освітній процес закладів освіти.

Завдання навчальної дисципліни:

– опанування знаннями про сучасні оздоровчі технології;
– формування усвідомлення доцільності застосування оздоровчих технологій відповідно до індивідуальних, психічних, фізичних особливостей дітей шкільного віку, особистісних потреб;
– формування практичних умінь діагностики та моніторингу індивідуального здоров'я особистості;
– формування практичних умінь та навичок застосування оздоровчих технологій у різних формах роботи вчителя біології та основ здоров'я, педагога-валеолога тощо;
– формування вмінь планування організації оздоровчих заходів у початковій, базовій та старшій школах;
– формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни, національних традицій та світоглядних оздоровчих позицій у майбутніх учителів біології та основ здоров'я.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 09 - МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Мета викладання навчальної дисципліни «Методика виховної роботи в старшій школі» є: формування у майбутніх учителів знань, умінь і навичок виховної роботи; формування системи компетентностей з навчання й виховання учнів старшої школи, обґрунтування шляхів і умов ефективного впливу на особистісний розвиток та профорієнтацію старшокласників, визначення необхідних умов для ефективної роботи вчителя.


Завдання навчальної дисципліни:
– удосконалення у студентів знань щодо теоретичних положень виховної роботи шляхом індивідуальних та групових занять із використанням конкретних завдань виховного впливу на учнів;
– формування вмінь організації виховної роботи та оволодіння практичними навичками проведення виховної роботи в різноманітних формах;
– формування вмінь організації взаємодії у системі «школа-батьки-учні»;
– розвиток умінь попередження і розв’язання конфліктних ситуацій та визначення рівня вихованості учнів і рівня розвитку колективу;
– вивчення ефективних шляхів впливу на розвиток особистості;
– визначення особливостей виховних впливів педагогів, сім’ї, громадськості на учнів старшої школи;
– регулювання і корегування міжособистісних стосунків у колективі;
– планування виховної роботи тощо.

Унікальність дисципліни полягає у застосуванні в освітньому процесі суто інтерактивних, інноваційних та розвиваючих технологій навчання. Студент, як майбутній педагог, буде виконувати активну позицію в навчальному процесі, відігравати роль головуючого, а не спостерігача!!!

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 10 - НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА З БІОЛОГІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Мета дисципліни "Науково-дослідницька робота з біології учнів старшої школи" ознайомити студентів з концептуальними основами організації науково – дослідницької роботи учнів старшої школи

Завдання:

- обґрунтування змісту і значення науково-дослідницької роботи учнів в сучасній системі загальної середньої освіти України;
- ознайомлення з методами організації науково – дослідницької роботи учнів;
- формування організаційних та методичних засад щодо здійснення наукових робіт в умовах сучасної школі;
- формування уявлень про принципи виховання у школярів творчих і аналітичних здібностей шляхом реалізації дослідницьких проектів;
- обґрунтування природоохоронних заходів різного рівня для підтримання біологічного різноманіття

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 11 - МЕНЕДЖМЕНТ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Курс «Менеджмент в закладах освіти» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.
Мета дисципліни «Менеджмент в закладах освіти» полягає у розкритті закономірностей, принципів та методів управлінської діяльності керівника-менеджера закладу освіти (ЗО); показати роль та методи ефективної управлінської діяльності керівника ЗО; підготувати студентів-магістрантів до управлінської та кадрово-педагогічної діяльності; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища закладу освіти, прийняття адекватних управлінських рішень.


Зміст та характер завдань, що застосовуються в процесі опанування змістових модулів, здебільшoгo мають прoфесійнo-предметну спрямoваність, сприяють розвитку твoрчoгo мислення здобувачів вищої освіти – вчителів, викладачів, потенційних менеджерів освіти.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 12 - МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Збереження навколишнього середовища взагалі, і живої природи зокрема, є пріоритетним сучасним завданням людства. Найважливіший аспект сучасної екології і біології є захист біорізноманіття екосистем. Але для моніторингу змін і збереження екосистем, а також, аналізу їх стійкості до змін навколишнього середовища необхідно вміти кількісно оцінювати стан біологічного різноманіття.

В процесі засвоєння дисципліни «Методи кількісної оцінки біорізноманіття» (120 годин) студенти навчаться розрізняти види біорізноманіття, оцінювати показник різноманіття біологічних систем, аналізувати значення біорізноманіття для існування екосистем, людства і біосфери в цілому.

В процесі курсу викладаються основні біологічні і математичні засади визначення різноманіття в живих системах, розглядаються рівні організації живої матерії і види різноманіття які спостерігаються на кожному з цих рівнів (генетичне, альфа-, бетта- і гамма різноманіття) і шляхи його збереження.

Студенти навчаться вираховувати основні індекси видового різноманіття, порівнювати різноманіття різних екосистем, оцінювати генетичне різноманіття, ознайомляться з теоретичними і практичними основами збереження різноманіття біологічних систем на різних рівнях організації живої матерії.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 13 - НЕЙРОДИДАКТИКА

Курс "Нейродидактика"є курсом вільного вибору. У ньому розкриваються теоретичні засади нової інтегративної науки нейродидактики.

Мета дисципліни «Нейродидактика» полягає у формування системи теоретичних знань і практичних умінь організації навчання і самоосвіти, які грунтуються на закономірностях функціональної активності мозку.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 14 - ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Курс «Патологічна фізіологія» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Патофізіологія людини – це наука про загальні закономірності виникнення, розвитку і завершення хвороби. Також можна вважати патофізіологію наукою про життєдіяльність хворого організму.
Хвороба і хворий організм є предметом вивчення багатьох загальнотеоретичних медичних дисциплін. Особливість предмету патологічної фізіології людини полягає в тому, що вона вивчає загальне у хворобі: найбільш загальні закономірності виникнення і розвитку хвороби, тимчасом як інші науки вивчають спеціальне.

У результаті вивчення «Патологічної фізіології» студент буде знати, що таке нозологія, етіологія та патогенез найбільш частіших захворювань сучасної людини, основні причини та механізми формування патологічних процесів та станів, значення експериментального методу (моделювання захворювань на тваринах) в вивченні патологічних процесів, його можливості, обмеження та перспективи. На базі отриманих знань можлива розробка методів патогенетичної терапії та корекції порушень стану хворого організму.

Вивчення дисципліни "Патологічна фізіологія» дозволить значно підвищити рівень ерудиції в галузі фундаментальних біологічних концепцій.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 15 - ФІЗІОЛОГІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

Курс «Фізіологічна фармакологія» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Мета дисципліни " Фізіологічна фармакологія ” полягає у формуванні спеціальних фахових компетентностей, спрямованих на засвоєння студентами знаннь про механізми транспорту речовин та рецепторної дії, про основні біологічні бар’єри та розподіл біологічно-активних речовин в організмі, їх фармакодинаміку, що дозволить студентам досконаліше розуміти механізми найважливіших процесів нервово-гуморальної регуляції організму, яка забезпечує його функціонування та пристосування до навколишнього середовища.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 16 - ДІЕТОЛОГІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ХАЧУВАННЯ

Курс «Дієтологія та раціональне харчування» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Дієтологія – область знання, що вивчає питання харчування, в тому числі хворої людини. Ця наука спрямована на раціоналізацію і індивідуалізацію харчування, але в першу чергу – на забезпечення безпеки харчування. У зв'язку з тим, що індивідуалізація харчування здійснюється за допомогою строго організованих систем харчування «дієт», дієтологія отримала свою назву.

Метою вивчення дієтології є формування знань з фізіології та біохімії харчування, основи раціонального харчування різних вікових, професійних та нозологічних груп населення, організації системи харчування здорової та хворої людини шляхом застосування сучасних наукових положень нутріцитології, а також методів профілактики найбільш поширених захворювань сучасної людини за допомогою спеціально підібраної дієти.

Знання, що будуть отримані при вивченні дисципліни, дозволять вміти розраховувати фізіологічної потреби організму в харчових та біологічно активних речовинах, обґрунтовувати енергетичну цінність і нутрієнтний склад раціону харчування.

Оволодіння основами дієтології дозволить проводити просвітницьку та консультативну роботи серед населення з питань первинної та вторинної аліментарної профілактики захворювань, а також пропагувати гігієнічні знання серед населення в галузі раціонального харчування.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 17 - МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ

Курс «Механізми адаптації» відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Метою викладання навчальної дисципліни «Механізми адаптації» є формування уявлень про основні форми та механізми адаптації організмів до факторів навколишнього середовища.

Основне завдання курсу – не стільки ознайомити з новими даними, скільки узагальнити вже наявні розрізнені уявлення, що стосуються механізмів, закономірностей і напрямків адаптації. Саме теоретико-прикладний характер змісту курсу сприятиме формуванню комплексного уявлення про адаптогенез в біологічних системах на різних рівнях організації; розвитку системного мислення, творчого підходу до наукового аналізу фактів, явищ, процесів. Вивчення курсу дозволить вдосконалити цілий ряд навичок і умінь, які будуть необхідні в подальшій професійній діяльності.

Розглядаються загальні уявлення адаптології; види та напрями адаптацій; форми відбору; популяційний підхід у вивченні адаптацій; біохімічні, фізіологічні, морфо-анатомічні, поведінкові та онтогенетичні механізми адаптації.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 18 - КІЛЬКІСНА БІОЛОГІЯ

Одним із наслідків стрімкого зростання наукових досліджень є накопиченням величезної кількості інформації. В той самий час основу наукового процесу представляють не просто факти, отримані при проведенні спостережень у природі або ж проведенні експериментальних досліджень, а факти згруповані, систематизовані, позбавлені "шумовий" інформації. Для того, щоб цього досягти, досліднику потрібно вміння організувати їх, обробити і інтерпретувати, що неможливо без застосування кількісних методів.

Формування навичок і вмінь в цьому напрямку є основною метою спеціального курсу «Кількісна біологія», який викладається студентам-біологам різних форм навчання. Основне завдання - перетворити «технічний» етап представлення результатів (різного роду статистичні розрахунки) в процес чіткого розуміння суті використовуваних методів, умов і меж їх застосування, можливих альтернатив і алгоритмам вибору методів в залежності від дослідницької ситуації - вихідних даних і завдань дослідження.

Знання та навички, отримані в ході освоєння курсу, можуть бути використані студентами-бакалаврами і магістрами при підготовці курсових, дипломних і магістерських робіт.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 19 - ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Паразитологія це комплексна наука, яка всебічно вивчає світ паразитів рослинного і тваринного походження у всій складності їх відносин з хазяями та зовнішнім середовищем з метою пошуку раціональних засобів боротьби з ними та використання їх для боротьби зі шкідливими організмами.

В процесі вивчення курсу, увага буде приділятись: морфології паразитів; систематиці паразитів, без якої неможливо точно визначити, з яким саме видом має справу дослідник, зокрема ідентифікувати збудника хвороби; філогенії, метою якої є встановлення спорідненості певних груп паразитів між собою та вільно-існуючими тваринами; біології паразитів, зокрема вивченню їх життєвих циклів та циркуляції в природі.

В результаті слухачі ознайомляться з основними методами роботи паразитологів та теоретичними основами розробки заходів щодо профілактики паразитарних захворювань.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 20 - БІОГЕОГРАФІЯ

Курс «Біогеографія» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Мета курсу – вивчення закономірностей географічного розподілу організмів та спільнот базуючись на знаннях екологічних особливостей та родинних зв'язків різних видів та груп; розкриття причин структурно-функціональних та історичних особливостей живого покриву Землі. Також курс вивчає такі питання:

- закономірності поширення на земній поверхні окремих рослин і тварин, їх спільнот – фітоценозів і зооценозів, а також біогеоценозів, як сукупності, живих організмів і середовища їх проживання;
- еколого-географічні закономірності просторової диференціації живого покриву;
- історична біогеографія;
- принципи біогеографічного районування Земної кулі; фауністичне та флорістичне районування суші;
- сучасне районування Світового океану;
- основні біоми суші;
- географія культурних рослин та домашніх тварин;
- основні географічні закономірності змін біорізноманіття та принципи його збереження;
- уявлення про загальні принципи біогеографічних досліджень.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 21 - БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО ХВОРОБ ТА ШКІДНИКІВ

Курс «Біологічні основи стійкості рослин до шкідників та збудників захворювань» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Мета дисципліни «Біологічні основи стійкості рослин до шкідників та збудників захворювань» полягає у формуванні у студентів сучасних уявлень щодо імунітету рослин, особливостей взаємовідносин шкідників та фітопатогенних організмів із рослинами, механізмів стійкості рослин, а також причин, які впливають на заходи боротьби із шкідниками та збудниками хвороб.

Розглядаються питання пасивного та активного фітоімунітету, системної набутої (індукованої) стійкості рослин, анатомо-морфологічні особливості та фізіолого-біохімічні реакції рослин, що перешкоджають вторгненню та розвитку шкідників та фітопатогенів, основні принципи та методи обмеження чисельності збудників хвороб та шкідників декоративних зелених насаджень, тощо.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 22 - ПРАКТИЧНА МІКОЛОГІЯ

Курс «Практична мікологія» розрахований на студентів-магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) рівня за спеціальністю 091 «біологія».

Мета дисципліни «Практична мікологія» полягає у формуванні спеціальних фахових компетенцій, спрямованих на засвоєння сучасних уявлень про систематику грибів і грибоподібних організмів на основі їх морфологічних, ультраструктурних, біохімічних і молекулярних особливостей; вивчення їх участі у редуцентному блоці природних екосистем, вирішенні екологічних, сільськогосподарських, медичних та інших потреб народного господарства.

Розглядаються питання культивування грибів і можливого їх використання в харчовій промисловості, сільському господарстві, медицині та інших напрямках.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 23 - БІОХІМІЯ ВІТАМІНІВ ТА КОФЕРМЕНТІВ

Курс «Біохімія вітамінів та коферментів» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Мета дисципліни " Біохімія вітамінів та коферментів ” полягає у формуванні спеціальних фахових компетентностей, спрямованих на засвоєння сучасних уявлень про будову, функції та метаболізм вітамінів та коферментів у організмі людини та тварин як регуляторів метаболічних процесів у нормі та патології; вивчення особливостей регуляції метаболічних процесів вітамінами та коферментами у нормі та патології з метою використання вітамінів та їх похідних у вирішенні медичних, екологічних, сільсько-господарських та інших проблем народного господарства.

Розглядаються питання вітамінних препаратів, створених з окремих вітамінів, полівітамінні комплекси, використання вітамінів у складі харчових продуктів: консервантів, штучна вітамінізація тощо.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 24 - ПАТОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ

Курс «Патологічна біохімія» відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого(магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Мета данного курсу - надання студентам уявлень про зв'язок чинника, що викликає відповідну патологію з порушеннями тих чи інших біохімічних процесів. На лекціях розглядаються найбільш розповсюджені порушення біохімічних процесів в клітинах, зокрема, порушення обміну білків, вуглеводів, ліпідів і жирних кислот, вітамінів, біохімічні основи патологічних станів. Вагома роль приділяється особливостям розвитку ензимопатій, ендокринним порушенням, порушенням регуляції метаболічної активності клітин та сучасним поглядам на розвиток «конформаційних хвороб». Знання з патологічної біохімії вдосконалить уявлення студентів про біохімічні основи функціонування організму та націлить, можливо, на дослідження і розробку сучасних препаратів щодо корекції порушень метаболічних розладів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 25 - МЕДИЧНА ЕНЗИМОЛОГІЯ

Курс «Медична ензимологія» відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого(магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Курс лекцій «Медична ензимологія» включає 3 розділи:ензимопатологію, ензимодіагностику і ензимотерапію. Розглянуто ферментативні порушення у патогенезі різних захворювань. Особлива увага приділена щодо приладів та прийомам роботи з ферментами в лабораторії біологічних досліджень та медичних установах. В лекціях детально викладаються методи визначення ферментів, розрахунки активності ферментів. У курсі лекцій і на семінарських заняттях розглядаються біохімічні основи захворювань, методи сучасної діагностиці в клінічної практиці. Приділена увага застосуванню основних ферментів, як показників порушень різних ланок метаболізму, регуляторам активності ферментів і використанню ферментів з лікувальною метою.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 26 - БІОХІМІЯ МЕМБРАН ТА МЕХАНІЗМИ ТРАНСПОРТУ РЕЧОВИН

Курс «Біохімія мембран та механізми транспорту речовин» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Мета дисципліни " Біохімія мембран та механізми транспорту речовин ” полягає у формуванні спеціальних фахових компетентностей, спрямованих на засвоєння сучасних уявлень про будову, функції та механізми функціонування мембран у клітинах організму людини та тварин, а також про регуляцію процесів транспорту речовин, що пов’язано з напівпроникливістю мембран, регуляцією метаболізму клітин у нормі та патології, що дає можливість використання різних лікарських та інших сполук, які впивають на ці процеси, у медицині, сільському господарстві тощо.

Протягом вивчення курсу студенти вивчатимуть основні механізми функціонування мембран різних клітинних структур; мають орієнтуватися в механізмах, що призводять до патологій та пошкоджень мембран; знати області застосування мембранології в біохімії та біофізиці мембран; знати структуру та механізми дії мембранних білків, які приймають участь в транспортних процесах; орієнтуватися в механізмах пасивного транспору, активного транспорту, транспорту за рахунок іонних градієнтів, шляхом векторного переносу групп, перенесення макромолекул та часток тощо.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 27 - БІОХІМІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ПРОЦЕСІВ

Мета курсу полягає в вивченні механізмів регуляції метаболічних шляхів та з’ясуванні інтеграційних процесів на клітинному рівнів еукаріотичних організмів .

Завдання курсу: Надати всебічний опис механізмів регуляції метаболізму еукаротичної клітини. З’ясувати взаємозв’язки окремих регуляторних механізмів, що забезпечують загальні процеси метаболізму. Визначити головні принципи інтеграції метаболічних шляхів на клітинному рівні еукаріотів.

Для студентів-магістрів – другого рівня вищої освіти спеціальністі – 091 Біологія.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 28 - КСЕНОБІОХІМІЯ

Курс «Ксенобіохімія» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Ксенобіохімія - область біології, яка бурхливо розвивається, є міждисциплінарною наукою, грає істотну роль у формуванні світогляду сучасного біолога. Мета викладання ксенобіохімії - освоєння студентами уявлень про механізми надходження, біотрансформації, розподілу, біоконцентрації ксенобіотиків (чужорідних для біосфери хімічних речовин, що природно не синтезуються та не можуть асимілюватись організмами), скринінгу ксенобіотиків, розробку основ різного роду моніторингу.

Передбачається збалансоване поєднання лекційного курсу і семінарських занять з окремих розділів. В курсі дисципліни розглядаються: співвідношення між структурою і біологічною активністю ксенобіотиків; механізми мембранотропної дії ксенобіотиків; плазматична мембрана - первинна мішень дії ксенобіотиків; мембранотропні ефекти; типи мембранотропності ксенобіотиків; залежність доза-ефект; основні етапи зв'язування молекул ксенобіотиків з мембранактивними (рецепторними) структурами і "пострецепторний" розвиток реакції тощо.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 29 - БІОХІМІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

Курс «Біохімічна фармакологія» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Біохімічна фармакологія – розділ фармакології, який виявляє взаємодію лікарських речовин і рецепторів (молекулярні структури на клітинній оболонці). Мета викладання курсу – сформувати розуміння змін в обміні речовин під впливом лікарських засобів.

В курсі навчальної дисципліни розглядаються: поняття про загальну та експериментальну фармакологію, процеси взаємодії організму і лікарської речовини, взаємодію системи організм - лікарський засіб з навколишнім середовищем, залежність фармакологічної активності речовин від хімічної будови, наявності функціонально активних груп, форми й розміру молекул, загальні закономірності взаємодії лікарських речовин і біохімічних структур (рецепторів), розподіл лікарських засобів в органах, тканинах, клітинах, субклітинних структурах, біотрансформацію, біохімічні зміни в органах і системах організму під впливом лікарських засобів та ін.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 30 - НЕЙРОХІМІЯ

Курс «Нейрохімія» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості будови та процеси функціонування нервової системи. Узагальнюються сучасні дані щодо будови та біологічної ролі її ключових молекул та надмолекулярних утворень, розглядаються механізми діяльності нейромедіаторних і нейропептидних систем нервової тканини. Приділяється увага прикладним аспектам застосування нейрохімії для розробки нових препаратів, спрямованих на корекцію порушень біохімічних процесів, які протікають у нервовій тканині.

Метою викладання навчальної дисципліни “Нейрохімії” є формування загальних знань та вмінь щодо біохімічних особливостей структури і функціонування нервової системи, молекулярних основ діяльності мозку, формування пам’яті, навчання, а також механізмів розвитку неврологічних захворювань та перспектив практичного застосування психофармакологічних засобів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 31 - ВІКОВА БІОЛОГІЯ

Курс «Біохімічні основи захворювань сенільного віку» відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».


В лекційному курсі розглядаються сучасні уявлення про механізми і розвиток розповсюджених захворювань сенільного віку : деменції судинного ґенезу, нервово-психічні розлади. Розглядаються нейродегенеративні захворювання і особливості функціонування глутаматергічної нейромедіаторної системи, дисфункція дофамінергічних та не дофамінергічних нейронів та їх зв'язків у розвитку хворб Альцгеймера та хвороби Паркінсона. Аспекти судинної деменції охоплюють різновиди порушень кровообігу мозку, артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця. Особлива увага приділяється оксидативному стресу, порушенню обміну білків і ліпідів, ГАМК медіаторної системі у розвитку нейрокардіальної патології. Розглядаються сучасні напрямки корекції метаболічних порушень при захворюваннях у сенільному віці природними і медичними ліками.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 32 - БІОХІМІЯ ОКСИДАНТНИХ ПРОЦЕСІВ

Курс «Біохімія оксидантних процесів» відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

В останній час приділяється особлива увага оксидантним процесам, зокрема оксидативному стресу в ініціації багатьох порушень стаціонарного стану організму. У зв'язку з цим є доцільним вивчити біохімічні механізми утворення активних форм кисню і оксиду азоту у клітинах організму, порушення метаболізму при оксидативному стресі і особливості функціонування оксидантної та антиоксидантної систем щодо підтримки організму у фізіологічної нормі. У курсі лекцій і на семінарських заняттях особливе значення приділяється вивченню молекулярних основ патологічних станів організму та їх корекції оксидантними та антиоксидантними препаратами.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 33 - МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

Метою дисципліни є ознайомлення з теоретичними засадами та практичним застосуванням методів виявлення мікроорганізмів у об’єктах навколишнього середовища, заснованих на детекції їх нуклеїнових кислот.

Завдання:

1. ознайомити студентів з методами виявлення патогенів рослин, людини та тварин;
2. ознайомити студентів з методами виявлення хромосомних мутацій;
3. розкрити теоретичні основи практичних методів, які застосовуються в лабораторній діагностиці;
4. освітити можливості оптимізації та модифікації існуючих методів діагностики з метою виявлення хвороб, а також вивчення біорізноманіття.

У програму курсу увійшли методи, засновані на розпізнаванні біологічних молекул, такі як гібридизація ДНК (FISH, SKY) та полімеразна ланцюгова реакція. Теоретична частина розглядає різні типи ПЛР (дуплексна, мультиплексна, у реальному часі, вкладена, з випадковим праймуванням, зі зворотною транскрипцією) та блотингів (Саузерн, Нозерн блотинги). У курсі висвітлюються принципи створення діагностичних наборів для проведення молекулярно-біологічних тестів. Описано структуру лабораторій молекулярної діагностики і правила роботи в них. Практична частина курсу включає семінари. Особливу увагу надано складнощам у діагностиці, які можуть виникати у початківців.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 34 - БАКТЕРІЇ - ЗБУДНИКИ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Курс включає характеристику патогенних властивостей бактерій – збудників особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також сучасних методів їх діагностики та специфічної профілактики. Впродовж курсу здобувачі поглиблюють свої знання з біології збудників особливо небезпечних інфекційних захворювань людини, принципами сучасної ідентифікації патогенних бактерій та грибів; на молекулярному рівні знайомляться з механізмами взаємодії особливо небезпечних патогенів з клітинами організму хазяїна. Основна спрямованість курсу – аналіз та порівняння особливостей інфекційних процесів, спричинених особливо небезпечними патогенами, з метою розкриття можливостей запобігання розповсюдження збудників відповідних захворювань та розробці методів їх профілактиці. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

ВК 35 - ІМУНОБІОТЕХНОЛОГІЯ

Перший модуль: «Загальні питання імунобіотехнології». Студенти ознайомлюються з предметом та задачами імунобіотехнології, фармакології, традиційними лікарськими засобами та біофармпрепаратами, шляхами створення лікарських засобів, фармакокінетикою та фармакодинамікою лікарських засобів, метаболізмом лікарських засобів, основами рецептології, з основними типами біофармпрепаратів, сучасними методами отримання та апаратурним оформленням процесів в біофармацевтиці.

Другий модуль: «Окремі групи біопрепаратів». Студенти ознайомлюються з вакцинами та сироватковими препаратами, характеристикою різних вакцин, з моноклональними антитілами, цитокіновими та антицитокіновими біопрепаратами, біоінженерними інтерферонами, розчинними рецепторами до прозапальних цитокінів.

На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації з актуальних проблем імунобіотехнології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 36 - БІОПЛІВКИ

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з процесом формування біоплівки мікроорганізмами, а також основними принципами міжклітинної комунікації у мікроорганізмів на основі сучасних наукових даних.

Завдання:

1. Надання знань про біоплівки як основну форму існування мікробних співтовариств у природі;
2. Надання знань про особливості структурно-функціональної організації біоплівок та закономірності процесу їх утворення;
3. Надання знань про принципи міжклітинної комунікації у мікроорганізмів;
4. Надання знань про теоретичні та прикладні аспекти процесу утворення біоплівки;

Курс висвітлює механізми існування мікроорганізмів у прикріпленому стані, структуру біоплівок та принципи їх утворення. Теоретична частина курсу описує механізми хімічного сигналінгу у бактерій, включаючи системи Quorum Sensing, структуру матриксу та організацію клітин у колоніях та біоплівках, етапи утворення колоній та біоплівок, вплив навколишнього середовища на прикріплення клітин мікроорганізмів. Основним наголосом курсу є практичне значення біоплівок у медицині, екобіотехнології, захисті рослин, а також флуоресцентна мікроскопія біоплівок, утворених мікроорганізмами, міченими білком GFP. Отримані знання обговорюються у формі семінарів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 37 - БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ПЕПТИДИ

Метою курсу є дати студентам знання про біологічно активні пептиди як медіатори фізіологічних процесів на внутрішньо- та міжвидовому рівнях. В курсі висвітлено фізико-хімічні властивості біологічно активних пептидів, їх функціональну різноманітність, основи молекулярної біології та генетики біологічно активних пептидів, сигнальні пептиди прокаріот, пептидні гормони та гормон-подібні речовини, пептидні гормони тварин, рослин та антимікробні пептиди. Охарактеризовано антагоністичні агенти пептидної природи, бактеріоцини та їх класифікацію, архецини та ціаноцини, нерибосомні пептиди, пептиди – посередники міжорганізмової взіємодії, алармони рослин, перспективи дослідження біологічно активних пептидів, потенційні сфери застосування біологічно активних пептидів: медицина, сільське господарство, нанотехнології, молекулярна біологія та потенційні небезпеки використання біологічно активних пептидів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 38 - ВІРУСИ ПРОКАРІОТ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними науковими уявленнями про бактеріофаги, з урахуванням молекулярно-генетичних основ організації функціонування вірусної та фагової взаємодії з клітиною господарем. Освітлення сучасних даних про бактеріофаги їх різноманітність, розповсюдженість в оточуючому середовищі та їх вплив на бактеріальну клітину та процеси завдяки яким клітина стає універсальною фабрикою для виготовлення нових життєздатних та дефектних часток. Вивчення особливості будови фагової частки, характеристики та напрямок впливу частки на клітину хазяїна, ознайомлення з такими явищами, як абортивна інфекція, з механізмом адсорбції фагових часток на поверхні клітини та стану клітини в цей час, вибору життєвого шляху - який здійснює бактеріофаг лізис або лізогенія, випадки формування дефектних фагових часток і їх подальший шлях розвитку; опанування основних методів, які використовуються при виділенні та вивченні бактеріофагів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 39 - МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ МІНЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ

Мета дисципліни полягає у ознайомленні з основами мінливості бактерій, яка базується на змінах у генетичному апараті клітини.

Завдання:

1. Сформувати фахові спеціальні компетенції щодо фундаментальних знань та практики застосування сучасних молекулярно-біологічних методів дослідження мінливості бактерій.
2. Ознайомити студентів зі складовими генетичного апарату бактерій.
3. Дати уявлення про основні механізми мінливості бактеріальної клітини, які відбуваються внаслідок кон'югації, трансдукції, трансформації, вбудовуванню інсерційних елементів та транспозонів.
4. Розкрити основи змін у поведінці бактерій у відповідь на вплив навколишнього середовища.

Курс включає опис структури геномів, процесів виникнення мутацій та механізмів горизонтального переносу генетичної інформації у мікроорганізмів. Впродовж курсу студенти магістри підсумовують свої знання з молекулярної біології і на більш детальному рівні знайомляться з молекулярними основами генетичної мінливості у бактерій, яка відбувається внаслідок кон’югації, трансдукції і трансформації, а також внаслідок мутацій. Основний наголос курсу – структура плазмід і транспозонів, роль генетичної мінливості, у тому числі – роль точкових мутацій. Крім того, студенти знайомляться з методами, які дозволяють виявити поліморфізм у популяціях мікроорганізмів. Отримані знання обговорюються у формі семінарів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 40 - БІОДЕГРАДАЦІЯ КСЕНОБІОТИКІВ МІКРООРГАНІЗМАМИ

Курс складається з двох модулів.

Перший модуль: Основні ферментативні реакції біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами. Студенти ознайомлюються з загальними реакціями метаболізму ксенобіотиків, з поняттю про полі трансформацію ксенобіотиків, Основними ферментними системами, які приймають участь у біодеградації ксенобіотиків, мнонооксигеназами, діоксигеназами, гідролазами, редуктазами.

Другий модуль: Біодеградація мікроорганізмами різних класів ксенобіотиків. Студенти ознайомлюються з біодеграцією вуглеводнів, аеробною та анаеробною біодеградацією вуглеводнів, механізмами аеробної та аеробної біодеградації галогенорганичних сполук, біодеградацією сполук, що містять кисень, біодеградацією сполук, що містять фосфор та сірку.

На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації на актуальні проблеми з біодеградації ксенобіотиків.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 41 - БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ ТА ДІАГНОСТІКУМИ

Метою курсу є ознайомлення студентів з головними досягненнями у сфері біосенсорики, методами створення та застосування у біотехнології біологічних сенсорів та діагностикумів. Впродовж курсу відбувається надання майбутнім фахівцям знань щодо принципів дії та сфер застосування біологічних сенсорів та діагностикумів, а також ознайомлення з біологічними реакціями, що лежать в їх основі. Основна спрямованість курсу – дослідження особливостей дії та застосування біосенсорів на основі мікроорганізмів. Студенти зможуть проводити пошук та систематизацію науково-технічної інформації за темою дослідження; використовуючи сучасні прилади і методики, організовувати експерименти і випробування біосенсорів на основі клітин мікроорганізмів, а також проводити обробку і аналізувати отриманих результатів. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 42 - МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ

Програма курсу включає вивчення складу і функціональної активності фізіологічної мікробіоти людини, а також впливу зміненого мікробіома на розвиток патологій, базові знання про мікробіом, його локалізацію у тілі людини, функціональну активність та значення у життєдіяльності макроорганізму, зміни мікробіому в онтогенезі, місце мікробіомних порушень в етіології захворювань людини, сучасні підходи до оздоровлення мікробіому; характеристика індигених та факультативних представників нормальної мікробіоти різних біотопів тіла людини, їх систематика та біологічні особливості; особливості кількісного і якісного складу мікробіоти шкірних покривів, дихальних шляхів, сечостатевої та травної систем людини у нормі; методи визначення видового складу нормальної мікробіоти людини; залежності між складом мікробіоти та впливом факторів довкілля; методи корекції порушень нормального складу мікробіоти та сучасні засоби пробіотичної терапії.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 43 - СИНТЕТИЧНА БІОЛОГІЯ

Студенти ознайомлюються з першочерговими завданнями синтетичної біології, з наукою ксенобіологія, яка вивчає та розробляє форми життя, які не існують у природі, синтез штучних нуклеотидів, амінокислот та на цих основах створення неприродних нуклеїнових кислот та білків, зі створенням штучного геному, зі створенням штучних вірусів та штучних клітин, з автоматизацією проектування біологічних систем з основними промисловими технологіями майбутнього на основі синтетичної біології, з біотичними та біобезпековими проблеми синтетичної біології.

На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації на актуальні проблеми синтетичної біології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

  • СИНТЕТИЧНА БІОЛОГІЯ (ПОСІБНИК)
  • СИНТЕТИЧНА БІОЛОГІЯ (КУРС ЛЕКЦІЙ)
ВК 44 - ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПАТОЛОГІЙ

Вибірковий курс «Генетика людини та молекулярні методи діагностики особливостей і патологій» складає 4 кредити за системою ECTS, що дорівнює 120 годинам. Викладається на першому курсі магістратури, містить 2 змістових модуля та завершується іспитом.

Метою курсу є поглиблене вивчення генетики людини, сучасних методів лабораторної діагностики генетичних особливостей та патологій.

Після проходження курсу студент набуває навичок:

– Аналізувати біологічні явища та процеси на молекулярному, клітинному, організменному, популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки зору фундаментальних загальнонаукових знань, а також за використання спеціальних сучасних методів досліджень.
– Застосовувати під час проведення досліджень знання особливостей розвитку сучасної біологічної науки, основні методологічні принципи наукового дослідження, методологічний і методичний інструментарій проведення наукових досліджень за спеціалізацією.
– Знати апаратурне забезпечення, етапи проведення та теоретичні основи сучасних молекулярно-генетичних та молекулярно-біологічних методів та технологій дослідження біологічних об’єктів, які застосовуються при вирішенні прикладних проблем у сфері медико-біологічних наук та біотехнології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 45 - ПЛР ДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ

Мета дисципліни «ПЛР-діагностика схильності до хвороб та визначення індивідуальних особливостей людини» ? поглиблене вивчення методів ПЛР-діагностики низки генів, що відповідають за схильність до захворювань та певних видів спорту, а також з визначення SNP-поліморфізму, на який орієнтується персоніфікована медицина ХХІ сторіччя, методів що використовуються в судово-медичній експертизі при встановленні батьківства.

У результаті вивчення цієї дисципліни студенти знайомляться зі стратегією використання молекулярних маркерів при детекції індивідуальних особливостей людини, з організацією лабораторій, які проводять ПЛР-аналізи, вчаться планувати проведення ПЛР-діагностики і на підставі отриманих результатів, робити висновки про наявність або відсутність мутацій в генах. Отримані результати можуть слугувати основою для подальших медичних рекомендацій щодо терапії хворих, або рекомендацій спортивних лікарів щодо занять тим, чи іншим видом спорту, або висновків судмедекспертів.

У лекційному курсі розглядаються можливості ПЛР-діагностики у визначенні схильності до серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу, ракових захворювань, остеопорозу, аутоімунних захворювань у дітей, захворювань дихальних шляхів, безпліддя, порушень нормального фізіологічного протікання вагітності, а також студенти знайомляться з особливостями ПЛР-детекції пренатальних, урогенітальних інфекцій та ВІЛ. В рамках цього курсу планується обговорення актуальних сьогодні досліджень з визначення особистісних характеристик людини, таких як схильність до надмірної ваги, спортивних досягнень та кісткових переломів у спортсменів, певних характеристик розумових здібностей.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 46 - ЦИТОГЕНЕТИЧНА ДІАГНОСТИКА СПАДКОВИХ ПАТОЛОГІЙ ЛЮДИНИ

Результати навчання за навчальною дисципліною

Студенти мають знати особливості каріотипу людини в нормі і за різноманітних патологічних станів, зв’язки між різними типами хромосомних аберацій і патологіями у людини, основні методи дослідження каріотипу людини і особливості їх застосування для потреб конкретних лабораторних досліджень.

Зміст дисципліни

Мета: озброїти випускників-магістрів знанням основних методів дослідження каріотипу людини, закласти базу для проведення цитогенетичних досліджень і аналізу їх результатів та дати їм можливість удосконалювати теоретичні знання і навички при роботі в конкретних умовах цитогенетичних лаборатоій..

Знання: роль хромосомних аномалій у патології у людини; методи генетичних лабораторних досліджень для виявлення спадкової патології

Уміння та навички: обирати найбільш придатний для діагностики метод, знати межі його застосування; проводити цитогенетичний аналіз препаратів, визначати кількісні та якісні аномалії хромосом людини

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 47 - ДЕТЕКЦІЯ ГМ-КОНСТРУКЦІЙ У СИРОВИНІ ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

Мета курсу «Детекція ГМ конструкцій у сировині та харчових продуктах» - забезпечити наявність у магістрів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з визначення ГМО, зокрема в сировині та в харчових продуктах, за використання сучасних діагностичних методів з урахуванням останніх досягнень науки.

У рамках курсу здобувачі освітнього рівня магістр знайомляться з основними принципами генно-інженерного конструювання генетично модифікованих організмів, з механізмом трансформації рослинних клітин бактеріями роду Agrobacterium та із балістичною трансформацією. Лекційні заняття спрямовані на формування уявлення про структуру векторних ДНК та ГМ-конструкцій, які застосовуються при створенні ГМО; розуміння значення створення ГМ-рослин стійких до гербіцидів, комах-шкідників, вірусних, грибкових та бактеріальних захворювань. Здобувачі знайомляться з методами визначення ГМ-конструкцій у сільсько-господарській продукції, продуктах харчування, зокрема вивчають метод детекції ГМО, що базується на ПЛР-аналізі ДНК, у тому числі, й на використанні ПЛР у реальному часі для кількісної ідентифікації ГМО. У рамках курсу здобувачі отримують інформацію про те, як правильно повинна бути організована та сертифікована лабораторія, яка займається визначенням ГМО у сировині та продуктах харчування; вивчають - які існують допустимі рівні наявності ГМО у продуктах харчування й які правила з визначення ГМО діють в Україні та закордоном (Європейському союзі). Слухачі курсу зможуть застосовувати отримані знання при роботі у ПЛР-лабораторіях, що займаються тестуванням ГМО. Згідно робочої програми з дисципліни «Детекція ГМ-конструкцій у сировині та харчових продуктах» планується провести 28 годин лекції і 8 годин семінарських/практичних занять.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 48 - ОЦІНКА ГЕНОТОКСИЧНОЇ ДІЇ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ

Результати навчання за навчальною дисципліною

Результатом вивчення курсу «Оцінка генотоксичної дії речовин за допомогою тест-об`єктів» є формування у студентів уявлення про відносну стабільність геному, що забезпечує можливість реального існування видів, та про механізми дії генотоксикантів на організм.

Метою є поглиблене навчання студентів закономірностям та механізмам фіксації мутацій та методам визначення генотоксичної дії речовин за допомогою різних тест-об`єктів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати: типи мутацій і їх роль в онтогенезі, еволюції та селекції; кількісні критерії оцінки наслідків мутагенезу; фактори, що впливають на генетичні структури організмів; механізми біотрансформації ксенобіотиків; характеристику тест-систем, що застосовуються в генетичному моніторингу; проблеми генетичної токсикології.

Вміти: розробляти, обґрунтовувати та застосовувати методи та засоби захисту людини та навколишнього середовища від небезпечних факторів техногенного та біологічного походження; використовувати знання основ і методів генетичного моніторингу в оцінці стану довкілля; давати генетико-токсикологічну оцінку популяції; виявляти зони підвищеного ризику; володіти тест-системами для прогностичної оцінки дії різних мутагенів на людську популяцію, проводити генетичний моніторинг мутагенності навколишнього середовища.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 49 - МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

Результати навчання за навчальною дисципліною

Студенти мають знати характерні клінічні ознаки спадкових хвороб, вплив генетичного апарату на розвиток інших патологій, методи їх діагностики і лікування та найбільш розповсюджені спадкові хвороби. У них має сформуватися здатність обирати ефективні шляхи та засоби збереження, відновлення здоров’я людини; здійснювати захист в умовах виробництва та надзвичайних ситуацій; розробляти засоби та методи оздоровлення та втілювати відповідні вміння в галузі біології.

Зміст дисципліни

Мета: поширення і поглиблення знань з загальної генетики, усвідомлення студентами особливостей людини як об’єкту генетичних досліджень, порозуміння природи спадкових захворювань людини, та факторів, що здатні посилювати мутаційний вантаж популяцій людини. Це особливо важно для майбутніх вчителів і вихователів, які мають пропагувати серед дітей і їх батьків принципи здорового образу життя, роз’яснювати механізми впливу навколишнього середовища на генетичний апарат людини і необхідність збереження довкілля. Вивчення медичної генетики має сформувати у студентів навички застосування загально-теоретичних дисциплін (загальна генетика, цитологія, молекулярна біологія, біохімія, анатомія і фізіологія людини) для вирішення проблем такої спеціальної прикладної дисципліни, як медична генетика.

Знання: основ проведення клініко-генеалогічного метода, показників для призначення молекулярно-генетичних, цитогенетичних методів дослідження, основ профілактики спадкових, хромосомних хвороб, хвороб із спадковою схильністю, проведення санітарно-просвітницької роботи.

Уміння та навички: відрізняти спадкові хвороби, хромосомні хвороби, хвороби зі спадковою схильністю від інших патологій, трактувати результати лабораторних та інструментальних методів досліджень, проводити санітарно-просвітницьку роботу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 50 - БІОХІМІЧНА ГЕНЕТИКА

Біохімічна генетика це наука, яка вивчає механізми реалізації генетичної інформації у живих організмів на рівні біохімічних процесів

Біохімічна генетика виникла на основі спостережень англійського лікаря А. Гаррода, який лікуючи людей з алкаптонурією звернув увагу на спадкову природу цього захворювання. Крім того, йому вдалось пов'язати фенотипові ознаки, які виявляються у людей хворих на алкаптонурію, зі змінами біохімічних процесів, що відбуваються в їх організмі.

Значні досягнення в галузі біохімічної генетики стали можливі з розвитком різноманітних біохімічних, генетичних, цитологічних методів досліджень, які забезпечили поглиблення знань в напрямку розуміння тісного зв'язку між спадковими детермінантами, біохімічними процесами, що відбуваються в організмі та фенотиповими ознаками, притаманними живій істоті.

Відкриття структури носіїв спадковості та механізмів реалізації генетичної інформації дозволило визначити, що першопричиною багаточисельних спадкових порушень обміну речовин у людини, а також, багатьох захворювань крові, порушень роботи органів кровоносної і нервової систем та вад розвитку організму, пов'язані зі змінами структури генів або їх активності.

Орфанні хвороби, які є наслідком збоїв у роботі генів, представляють собою величезну проблему для людства, так як, пов'язані зі значним моральним навантаженням на родину, що має хвору дитину, а також є досить чутливим питанням для суспільства у цілому, так як на вирішення цієї проблеми мають використовуватись значні грошові ресурси держави.

Методи біохімічної генетики дозволяють прогнозувати можливість виникнення тяжких спадкових захворювань у людини, попереджати батьків про народження дітей з генетичними відхиленнями, а головне, забезпечують можливість розробки нових способів корекції генетичних пошкоджень за рахунок ремонту генів на ранніх етапах онтогенезу.

Історичні аспекти становлення та розвитку біохімічної генетики як науки, механізми реалізації генетичної інформації, причини та наслідки порушень цих механізмів, а також сучасні методи вирішення проблем ранньої корекції спадкових хвороб у людини – питання, що є предметом вивчення курсу «Біохімічна генетика».

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 51 - ГЕНЕТИКА КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК

Викладачі – Алєксєєва Т. Г., к. б. н., доцент кафедри генетики та молекулярної біології,
Чеботар Г. О., к.б.н., доц. кафедри генетики і молекулярної біології.

Основною метою викладання курсу «Генетика кількісних ознак» є поширення і поглиблення знань з загальної генетики, усвідомлення студентами особливостей аналізу прояву і успадковування кількісних ознак, до яких належить більшість господарсько-цінних ознак тварин і рослин, а також ознайомлення студентів з використанням методів генетики у селекції.
Завданням курсу є ознайомлення студентів з основними принципами та методами, що використовуються у біометричній генетиці для аналізу кількісних ознак, з урахуванням головних відмінностей від менделівської генетики – сильної залежності від середовища, зумовленість групами генів та взаємодії генетичних і негенетичних факторів у прояві ознаки. Студенти повинні отримати навички використання математичних методів у біологічних дослідженнях при вивченні групових властивостей спадковості та мінливості біологічних об’єктів. Важливо пам’ятати, що аналіз неперервної мінливості, який розглядається у даному спецкурсі, є основою теорії еволюції та проведення робіт у галузі селекції рослин і тварин.
Також актуальним є знайомство з сучасними молекулярно-генетичними методами, що базуються на визначенні локусів кількісних ознак, дослідженнях геномних асоціацій, оцінці впливу гену на ознаку та з’ясуванні зчеплення за допомогою молекулярних маркерів, визначення однонуклеотидних поліморфізмів і варіації кількості копій в комбінації з залученням статистичного апарату при дослідженні прояву ознак в польових умовах.

Унаслідок вивчення курсу студенти повинні знати та вміти:

- розуміти основні поняття генетики кількісних ознак;
- знати основні параметри популяцій, які використовують для аналізу кількісних ознак, приклади кількісних ознак у рослин; стратегії дослідження геномних асоціацій у різних об’єктів;
- володіти методами дослідження кількісних ознак;
- вміти створити схеми схрещування для аналізу кількісних ознак;
- вираховувати коефіцієнти успадковуваності і повторюваності (за допомогою кореляційного і дисперсійного аналізів);
- оцінювати вплив генів та QTL на прояв ознак за статистичними показниками.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account