ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 "БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ"
ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - МАГІСТР
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - "БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ"

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ОК 01 - ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мета курсу: формування у магістрів знань та вмінь з питань методології біологічних та біотехнологічних досліджень.

В курсі два модулі. Перший модуль: Методологія науки та наукових досліджень. Студенти ознайомлюються як виникла наука і стала соціокультурним феноменом, з загальними закономірностями розвитку науки і наукових досліджень, з класифікацією наукових методів, з діалектичними та метафізичними методами мислення у науковій діяльності, з сутністю і еволюцією, з натурфілософією та природознавством, з класичним природознавством та її методологією, з моделями наукового пояснення.

Другий модуль: Методологія біотехнології і її методів дослідження. Студенти ознайомлюються з місцем біотехнології в системі наук, історико-філософськими аспектами розвитку біотехнології, класифікацією біотехнологічних досліджень, з методологічними аспектами біотехнології, з соціально-етичними проблемами біотехнологіями.

На практичних заняттях студенти готують презентації та доповіді на актуальні проблеми з методології біотехнологічних досліджень.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

Лекції №№ 1, 2


Лекції №№ 3, 4

Лекції №№ 5, 6

Лекції №№ 7, 8

Лекції №№ 9, 10

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ОК 01_Силабус

ОК 02 - ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

В курсі два модулі.

Перший модуль: Наука. Мета. Задачі наукової діяльності. Студенти ознайомлюються з поняттям наука та наукове дослідження, з класифікацією наук, етапами наукового дослідження, методикою оформлення наукових результатів, основами наукової етики.

Другий модуль: Структура організації науки в Україні і в світі. Студенти ознайомлюються зі структурами науково-дослідних установ в Україні, основна структура підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових кадрів. Організація наукових досліджень у США, Європі та у провідних країнах Азії.

На практичних заняттях студенти готовлять та захищають свої підготовлені наукові презентації та статті.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

КУРС ЛЕКЦІЙ
НАОЧНИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ

ОК 03 - ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Навчальна дисципліна розрахована на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія»/014 "Середня освіта"/162 "Біотехнологія та біоінженерія".

Мета навчальної дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» як освітнього компоненту циклу загальної підготовки є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ) та охорони праці в галузі (ОПГ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. Вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень вітчизняної науки, освіти та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Навчальна дисципліна «Цивільний захист та охорона праці в галузі» спрямована на досягнення знань та вмінь складати і у подальшому використовувати алгоритми поведінки під час аварій, пожеж, військових дій і стихійних лих, епідемій та пандемій, своєчасно надавати допомогу постраждалим до прибуття кваліфікованої медичної допомоги.

Курс дозволить майбутнім фахівцям визначати і дотримуватись вимог безпеки праці власних та своїх підлеглих, дасть можливість здобути компетентності у питаннях соціального захисту працівників, значно покращити знання студентів щодо законодавчих та нормативно-правових актів про охорону праці, системи управління охороною праці; захисту населення у надзвичайних ситуаціях різного походження; оцінки ризиків настання нещасних випадків у відповідній галузі та інше.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ 
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ: ПЕРША ДОПОМОГА
ПОНЯТТЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ ТА ІСТОРІЯ ІЇ ВИКОРИСТАННЯ
ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС АВАРІЙ НА РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЧЕНИХ ОБ´ЄКТАХ

ОК 04 - ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

У зв'язку з тим, що останнім часом Україна все більшою мірою залучається до співпраці, в спільні проекти і бізнес з країнами Європи і світу, англійська мова стала усе більш затребуваною як засіб комунікації між представниками різних країн, різних культур.

Актуальність і необхідність вивчення англійської мови усвідомлюється магістрами вищих учбових закладів, які хоча і отримали основні уміння і навички спілкування на молодших курсах, але хотіли б удосконалити свої знання на більш високому рівні.

Програма "Ділова англійська мова" - це практичний бізнес-курс англійської мови для студентів, зацікавлених в отриманні реально затребуваних на робочому місці навичок комунікації. Курс має на увазі використання сучасних аудіо- і відео-матеріалів, що допомагає студентам досягати своїх цілей швидко і ефективно. Курс ділової англійської мови виступає як засіб реалізації професійного навчання, роблячи магістра конкурентоздатним і компетентним при спілкуванні в діловій сфері; розвиває і поглиблює зміст базового курсу по англійській мові за рахунок професійного вокабуляра і мовних функцій; сприяє задоволенню індивідуальних потреб, інтересів і схильностей кожного студента. Відмітні особливості цієї програми в тому, що вона є початковим загальним курсом англійської мови для дорослих, які хочуть навчитися основам взаємодії з навколишнім світом англійською мовою. Програма створена на основі комунікативного підходу до навчання іноземним мовам і об'єднує в собі передові методичні принципи і нові прийоми, які розроблені, щоб полегшити процес навчання. Зміст програми об'єднує вивчення нового мовного матеріалу з розвитком мовних навичок і умінь, і приділяє однакову увагу як навчанню лексичною, так і граматичній стороні мови. Програма використовує методичний принцип спрямованого відкриття до навчання, який дозволяє студентам спочатку оцінити наявні у них знання, а потім, за допомогою добре структурованих зразків і концептуальних питань, відкрити і сформулювати правило самостійно. Увесь новий мовний матеріал неодноразово повторюється і відпрацьовується, в кожній темі міститься детальний вокабуляр.

Передбачається, що у результаті вивчення даного курсу студенти оволодіють вміннями та навичками спілкуватися англійської мовою у межах вирішення повсякденних та ділових проблем; складати ділові документи, постанови, запрошення, заяви, резюме, СV англійською мовою та заповнювати Application forms; вміти використовувати міжнародні стандарти у складанні ділових контрактів, договорів, протоколів, тощо; давати письмову відповідь на ділові листи, заповнюючи реєстраційні картки, складати тези виступів; брати участь в обговоренні питань професійної діяльності наукознавців ; розуміти та інтерпретувати комплексну інформацію у різних формах та текстах.

Nowadays Ukraine is greatly engaged in collaboration, in joint projects and business with the countries all over the world, in this connection English is becoming more and more popular as means of communication among the representatives of different countries and different cultures.

Actuality and necessity of studing English is realized by the students of Magistrate of higher educational establishments though they have already got basic abilities and skills of communication on junior courses, but they would like to know or master English at higher level. Knowledge of English is also considered to be important in our society as means of improvement training or retraining, this promotes considerably motivation of studying English. The program "Business English" is a practical business-course of English for the students interested in obtaining the skills of communication really highly important in the workplace. The course implies the use of modern audio and videos-materials, that helps the students to achieve their aims quickly and effectively.

The course of business English comes forward as means of realization of the professional training, making studying competitive and competent at communication in business sphere; develops and deepens maintenance of base course on English due to professional vocabulary and speech functions; causes satisfaction of individual necessities, interests and inclinations of everybody studying. The distinctive characteristics of this program are in its pre- intermediate level of studying English for the adults who want to learn the bases of co-operating with the world surrounding them using the English language.

The program is created on the basis of the communicative approach to teaching the foreign languages and unites in itself up to date methodical principles and new approach that have been worked out, to make easier the process of education. The contents of the program unites the study of new language material with development of speech skills and abilities, and pays the identical attention to both lexical units and grammar material

It is supposed that as a result of study of this course the students will master the abilities and skills to communicate English solving everyday and business problems; to fold business documents, resolutions, invitations, statements, resumes, СV in English and to fill in Application forms; posses the abilities to use international standards in conducting business contracts, agreements etc.; to give written answers to business letters, to fill in registration cards, to write the theses of speaches; to participate in the discussion of the problems of professional activity of the scientists; to understand and interpret complex information in different forms and texts.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:


ОК 05 - БІОЕТИКА, БІОБЕЗПЕКА ТА БІОЗАХИСТ

Курс складається з двох змістових модулів.

Перший модуль: Біоетика. Студенти ознайомлюються з загальними уявленнями та принципами і правилами етики, основними принципами американської моделі біоетики та європейської моделі біоетики, з основами етико-філософських проблем, етикою біомедичних досліджень та методологією, основними міжнародними документами регулювання біомедичних досліджень на людині.

Другий модуль: Біобезпека та біозахист. Студенти ознайомлюються з біопезпекою та її регулювання, методами та етичними аспектами створення та використання трансгенних мікробів, тварин та рослин, проблемами регулювання переміщення, використання ГМО, основними поняттями про біологічний захист, основними поняттями про біотероризм, (Біологічна зброя. Конвенція про заборону розробки, виробництва і накопичення бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про її знищення (КБТЗ). Технології “подвійного використання”. Агротероризм.).

На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації на актуальні проблеми з біоетики, біобезпеки, біотероризмі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ 
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Ілюстративний лекційний матеріал

ок 5_Силабус

ОК 06 - ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ
ОК 07 - ІМУНОБІОТЕХНОЛОГІЯ

Курс складається з двох змістових модулів.

Перший модуль: «Загальні питання імунобіотехнології». Студенти ознайомлюються з предметом та задачами імунобіотехнології, фармакології, традиційними лікарськими засобами та біофармпрепаратами, шляхами створення лікарських засобів, фармакокінетикою та фармакодинамікою лікарських засобів, метаболізмом лікарських засобів, основами рецептології, з основними типами біофармпрепаратів, сучасними методами отримання та апаратурним оформленням процесів в біофармацевтиці.

Другий модуль: «Окремі групи біопрепаратів». Студенти ознайомлюються з вакцинами та сироватковими препаратами, характеристикою різних вакцин, з моноклональними антитілами, цитокіновими та антицитокіновими біопрепаратами, біоінженерними інтерферонами, розчинними рецепторами до прозапальних цитокінів.

На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації з актуальних проблем імунобіотехнології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
 

ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

КОРОТКИЙ ІЛЮСТРОВАНИЙ ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ОК 7_Силабус

ОК 08 - БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ ТА ДІАГНОСТІКУМИ

Метою курсу є ознайомлення студентів з головними досягненнями у сфері біосенсорики, методами створення та застосування у біотехнології біологічних сенсорів та діагностикумів.

Впродовж курсу відбувається надання майбутнім фахівцям знань щодо принципів дії та сфер застосування біологічних сенсорів та діагностикумів, а також ознайомлення з біологічними реакціями, що лежать в їх основі. Основна спрямованість курсу – дослідження особливостей дії та застосування біосенсорів на основі мікроорганізмів.

Студенти зможуть проводити пошук та систематизацію науково-технічної інформації за темою дослідження; використовуючи сучасні прилади і методики, організовувати експерименти і випробування біосенсорів на основі клітин мікроорганізмів, а також проводити обробку і аналізувати отриманих результатів.

Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ 
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

ОК 08_Силабус

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Теми 4-7

ОК 09 - СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними методами, які застосовуються при вивченні різних властивостей біологічних об’єктів.

Завдання:

1. Надання знань що до основних методів, що використовуються при дослідженні біологічних об’єктів;
2. Надання знань щодо фізичних, хімічних та біологічних основ сучасних методів дослідження біологічних об’єктів;
3. Ознайомлення студентів з типовими схемами використання сучасних методів дослідження біологічних об’єктів;
4. Надання знань про принципи планування досліджень властивостей біологічних об’єктів з використанням сучасних методів.

Курс створено з метою підсумування та поглиблення студентами магістрами знань щодо методів дослідження ДНК, білків та метаболітів мікроорганізмів. До теоретичної частини курсу входить розгляд методів хроматографії, мас-спектрометрії, ядерно-магнітного резонансу, сиквенування. Також у рамках курсу розглядають застосування мічених клітин у сучасних дослідженнях. Обговорюються особливості застосування певних методів для наукових та діагностичних досліджень. Основний наголос курсу – полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), електрофорез та флуоресцентна мікроскопія мічених клітин. Особливу увагу надано складнощам при проведенні ПЛР та електрофорезу, які можуть виникати у початківців.

Отримані знання обговорюються у формі семінарів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 09_Силабус

ОК 10 - СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Програма курсу передбачає ознайомлення студентів з сучасною класифікацією, функціонуванням, джерелами та сучасними методами отримання стовбурових клітин, що застосовуються у різноманiтних напрямках біотехнології та медицини. В рамках дисципліни розглядаються особливості диференціації стовбурових клітин; банки пуповинної крові, організація її заготівлі, тестування, типування, кріогенного зберігання в рідкому азоті.

Основний акцент робиться на вивченні технології використання стовбурових клітин при лікуванні лейкемії та лімфоми, діабету, хвороби Паркінсона, Альцгеймера, тромбоемболічного інсульту а також при подоланні наслідків хіміотерапії; етичні проблеми використання ембріональних стовбурових клітин і перспективи їх трансплантації.

В рамках дисципліни розглядаються базові методи отримання стовбурових клітин, які застосовуються у різноманітних напрямках біології та медицини.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ: 

 

 

ОК 11 - ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВІРУСОЛОГІЇ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними науковими уявленнями про медицинську, ветеринарну і фітовірусологію, як основні напрями прикладної вірусології; фаголізис промислових культур як актуальну проблему біотехнології мікроорганізмів, сучасні методи вірусної біоінженерії; основні переваги і недоліки фаготерапії; стимулювання бактеріальної вірулентності та утворення ендотоксину (ефект Герксгеймера) як недоліки фаготерапії; бактеріоцини, лантибіотики, нанотехнології, використання вірусних структур як інструментів нанотехнологій; модульність і конвергентність біосамозбирання, біотемплантний синтез, збирання наноелектродів на основі ВТМ; фітовіруси із родів тобамовірус, потексвірус і гордеівірус як об’єкти для одержання сферичних наночасток; бактеріофаг M13 як об’єкт нанобіотехнології; таргентну вірусологію; органотропність вірусів.

В рамках дисципліни розглядаються сучасні уявлення про додаткову стимуляцію імунітету за рахунок вірусних гаптенів; використання деяких аденовірусів в таргентній вірусології; бактеріофаги МS2 і Qβ як контейнери для доставки ліків; клонування рослин для оздоровлення і отримання безвірусного посадкового матеріалу;сучасні методи вірусної біоінженерії. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ 
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Лекції №№ 1, 2

Лекції №№ 3, 4

Лекції №№ 5, 6

Лекції №№ 7, 8

Лекції №№ 9, 10

Методичні вказівки до проведення лабораторних занять

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ОК 11_Силабус

ОК 12 - МЕТАГЕНОМНИЙ АНАЛІЗ

Зміст курсу. Метагеноміка - розділ геноміки, який вивчає геном не окремої організму, а сукупності мешканців мікробних спільнот, що живуть в різних природних умовах. Область метагеноміки та послідовності цілих спільнот є багатообіцяючим напрямком розкриття вмісту мікробних спільнот.

Детальний аналіз складу і функціонування складних співтовариств дозволяє відповісти на багато питань, пов'язаних зі здоров'ям людини, охороною навколишнього середовища, зберіганням і переробкою продуктів харчування, розробкою альтернативних джерел енергії та інше. Такий аналіз можливий тільки в результаті біоінформатічної обробки величезних масивів даних, одержуваних при секвенуванні сумарного метагеномного ДНК і/або окремих генів, тому біоінформатичні засоби надзвичайно важливі для виведення сенсу з метагеномних даних.

Мета курсу. Полягає у освоєнні дисципліни "Метагеномний аналіз мікроорганізмів" - формування у магістрів глибоких знань про різноманітність мікробного населення різних екологічних груп, а також знайомство з практичними аспектами метагеноміки.

При проведенні курсу студенти познайомляться з питаннями підготовки метагеномних проб і особливостей їх аналізу; математичних підходів, що лежать в основі створених спеціально для цього типу даних програмних продуктів; питання секвенування і збірки метагеномов, їх анотації та застосування.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ОК 12_Силабус 

ОК 13 - АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ ТА ПРОБІОТИКИ

Метою викладання даного спеціального курсу є забезпечення наявності у магістрів-біотехнологів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з курсу «Антимікробні препарати та пробіотики».

Основні завдання курсу:1) сформувати у здобувачів вищої освіти необхідний рівень знань, вмінь та навичок, що передбачені освітньо-професійною програмою, 2) Дати уявлення про сучасні методи створення антимікробних препаратів, 3) охарактеризувати склад та роль нормальної мікробіоти людини та методи корекції дисбіотичних станів, 4) сформувати розуміння технології отримання пробіотичних препаратів, пребіотиків та функціональних продуктів харчування.

Курс складається з двох змістових модулів.

Перший модуль: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБІОТИКІВ, МЕТОДИ ЇХ ВИДІЛЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ. Студенти знайомляться з історією створення антибіотиків,
їх значенням для медицини і народного господарства, явищем антагонізму серед мікроорганізмів, основними принципами виділення продуцентів антибіотиків, основними етапами вивчення антибіотиків та біології їх продуцентів, методами регулювання антибіотикоутворюючої спроможності мікроорганізмів, принципами промислового виробництва антибіотиків, класифікацією антибіотиків, механізмами їх дії та механізмами виникнення у бактерій резистентності до антибіотиків, основними групами продуцентів антибіотиків, основними класами синтетичних антимікробних препаратів.

Другий модуль: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ПРОБІОТИКІВ.
Студентам надаються основні відомості про пробіотики та пребіотики та їх роль у підтриманні та відновленні нормальної мікробіоти людини, технологію отримання пробіотиків, виробництво моно- та поліштамових пробіотиків, рекомбінантні пробіотики, синбіотики та функціональні продукти харчування.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
ОК 13_Силабус

 

ОК 14 - ОРГАНІЗАЦІЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ: ОПТІМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ

Перший модуль: Загальні закони менеджменту та механізм управління науковими проектами. Студенти ознайомлюються з основними законами менеджменту, системним управлінням, прогнозуванням та плануванням, загальною характеристикою управління проектами, системами управління проектами, фазами життєвого циклу проекту, обґрунтуванням доцільності проекту, формуванням інвестиційного задуму проекту, аналізом проекту на основі комплексної експертизи, з критеріями оцінки проектної ефективності.

Другий модуль: Інноваційний менеджмент та планування в управлінні науковими проектами. Студенти ознайомлюються з основами інноваційного менеджменту, зв'язком НДОКР та бізнесом, з науково-технічними критеріями відбору НДОКР, фінансовою оцінкою науково-дослідних проектів, організацією та порядком виконання НДР, методами оцінки ефективності НДР, календарним планом виконання проекту.

На практичних заняттях студенти готують та захищають презентації на актуальні проблеми з менеджменту наукових проектів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ОК 14_Силабус

ОК 15 - ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Науково-дослідна практика для здобувачів вищої освіти, що навчаються за магістерським (другим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія, відбувається наприкінці ІІ семестру і триває 7 тижнів, що складає 10,5 кредитів.

Метою науково-дослідної практики є закріплення теоретичних знань та практичних вмінь, одержаних під час вивчення дисциплін з фаху, формування практичної майстерності відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики. Перед початком практики студенти отримують завдання від наукового керівника про експериментальну діяльність, яка має бути здійснена під час практики. Найчастіше завданням науково-дослідної практики магістрів є виконання експериментальних досліджень з тематики дипломної роботи, але можуть бути й інші завдання в залежності від бази проходження практики. На практиці студенти навчаються працювати з обладнанням лабораторій молекулярно-біологічних досліджень, планувати і проводити експерименти, розробляти нові технології. Студенти працюють під керівництвом співробітників закладів, наукових співробітників і викладачів. Впродовж проходження практики студенти заповнюють сувору звітну документацію, яку надають керівникові на кафедрі після закінчення практики. Найчастіше тематика проведення досліджень на практиці магістрів біотехнологів пов’язана з розробкою біотехнологій очищення морського середовища та ґрунту від нафти і важких металів, захисту та стимуляції рослин, з тестуванням препаратів з антимікробною активністю, дослідженням утворення біоплівок, пошуком мікроорганізмів, резистентних до лікарських препаратів, виділенням та відбором мікроорганізмів з властивостями, корисними для біотехнології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти в ОНУ ім. І.І.Мечнікова

Правила безпеки

Щоденник практики


ОК 16 - ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Виробнича (переддипломна) практика для здобувачів вищої освіти, що навчаються за магістерським (другим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія, відбувається наприкінці ІІІ семестру і триває 4 тижні, що складає 6 кредитів.

Метою виробничої (переддипломної) практики є закріплення теоретичних знань та практичних вмінь, одержаних під час вивчення дисциплін з фаху, формування практичної майстерності відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, планування експериментального дослідження та аналіз наукової літератури за тематикою дипломної роботи у відповідності до індивідуального завдання. Індивідуальне завдання видається студенту перед початком практики науковим керівником. На практиці студенти навчаються працювати з обладнанням лабораторій молекулярно-біологічних досліджень, планувати і проводити експерименти, розробляти нові технології. Студенти працюють під керівництвом співробітників закладів, наукових співробітників і викладачів.

Метою практики є не лише отримання та аналіз даних для використання під час підготовки дипломної роботи, а й максимальна адаптація майбутніх фахівців до умов роботи на виробничих підприємствах та у науково-дослідних установах біотехнологічного профілю.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ - методичні вказівки для студентів біологічного факультету денної та заочної форми навчання


Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти в ОНУ ім. І.І.Мечнікова

Щоденник практики

ОК 17 - РОБОТА НАД МАГІСТЕРСЬКОЮ РОБОТОЮ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account