ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 "БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ"
ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ОК 01 - ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ЕТИКА НАУКОВЦЯ

 

Мета дисципліни «Філософія науки та етика науковця» -  роз’яснення філософських засад наукового знання, евристичних можливостей та обмежень методів дослідження та етики науковця.

Завдання:

 • розкрити філософські підвалини наукового знання взагалі та конкретної науки;
 • сформувати уявлення щодо філософського виміру методології наукового дослідження;
 • сформувати уявлення про потенційні можливості наукового дослідження та ролі науковця у суспільстві;
 • надати розуміння зв’язку між етикою науковця та науковим знанням і суспільством.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

 РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
- Історія, концепції та проблеми філософії. Модуль 1-2.
- Сучасні досягнення філософії. Модуль 3-4.
- Філософія науки та етика науковця. 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

 

ОК 02 - НАУКОВА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Метою навчальної дисципліни «Наукова проєктна діяльність та інтелектуальна власність» – є формування у аспірантів: знань щодо методології управління проектами, програмами, а також набуття навичок впровадження проектних рішень у практичній діяльності (включаючи навички взаємодії учасників проекту з метою його успішної реалізації); знань щодо основних категорій, які становлять теоретичні основи охорони інтелектуальної власності, та правових засобів, що застосовуються для  правового регулювання відповідних суспільних відносин, а також набуття навичок з вірного тлумачення та застосування на практиці норм права, що регулюють відносини інтелектуальної власності.

Завдання навчальної дисципліни:

 • засвоєння основних теоретичних положень та набуття необхідних
  практичних навичок, що дозволяють усвідомлювати місце і роль управлінняпроєктом, програмою у загальній системі організаційно-економічних знань та ефективно застосовувати спеціальні методи та інструменти – для вирішення задач управління проєктами, програмами, а також необхідні правові засоби – для реалізації та захисту прав інтелектуальної власності;
 • засвоєння спеціальної термінології проєктної діяльності, сучасних
  методик, процедур, моделей та техніки використання сучасного
  технологічного інструментарію управління проєктом, програмою;
 • набуття практичних навичок застосовувати організаційний
  інструментарій управління проєктом, програмою; визначати цілі проєкту, програми; здійснювати обґрунтування та структурування проєкту, програми; розраховувати кошторис та складати бюджет проєкту, програми; складати календарні графіки виконання проєкту, програми; контролювати і коригувати
  план реалізації проєкту, програми; управляти проєктом, програмою на всіх
  стадіях розвитку їх життєвого циклу; використовувати сучасні інформаційні технології в процесі управління проєктом, програмою;
 • засвоєння основних теоретичних положень щодо права інтелектуальної власності; об’єктів та суб’єктів права інтелектуальної власності; законодавчіх актів і норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані зі створенням, використанням та захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні;
 • засвоєння основних теоретичних положень та набуття необхідних
  практичних навичок щодо способів захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності від можливих порушень;
 • набуття практичних навичок визначати об’єкти авторського права,
  об’єкти права промислової власності; застосувати норми права при
  моделюванні способів розв'язання конкретних юридичних ситуацій та вирішенні задач; складати цілісне уявлення про сучасні проблемні питання розвитку права інтелектуальної власності, оцінювати проблеми його теорії та практики з метою вироблення конкретних пропозицій по вдосконаленню окремих положень вітчизняного законодавства у цій сфер.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 03 - АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Мета курсу дисципліни «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)» є формування у здобувачів іншомовної комунікативної компетенції не нижче рівня В2 за Загальноєвропейською шкалою рівнів і відповідно до Національної рамки кваліфікацій в Україні (НРК), а саме: формування академічних навичок, необхідних для використання англійської мови в науковій та професійній діяльності, подальшому навчанні в аспірантурі та проведення наукових досліджень в заданій області, а також лінгвістичної, соціолінгвістичної, соціокультурної компетенцій.

Досягнення поставленої мети передбачає необхідність вирішення таких завдань:

 • розвиток інформаційної культури: пошук, аналіз і систематизація новітньої академічної та фахової інформації, її використання для створення власних текстів академічної спрямованості; робота з великими обсягами інформації англійською мовою;
 • формування практичних презентаційних навичок щодо представлення результатів дослідження в письмовій і усній формі з урахуванням прийнятих в країні мови, що вивчається, академічних норм і вимог до оформлення відповідних текстів;
 • набуття навичок практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої академічними та професійними потребами: читання, переклад, реферування та анотування сучасної академічної і фахової літератури; написання і корегування анотацій до наукових статей; мовний контакт з аудиторією за допомогою адекватних стилістичних засобів (пояснення, визначення, аргументація, висновки, оцінки явищ); вправне користування та написання академічної кореспонденції стосовно участі в міжнародних конференціях та розміщення наукових статей у міжнародних виданнях, у тому числі в SCOPUS та WEB ofScience; спілкування у межах академічної та фахової тематики (наприклад: взаємодія з колегами інших країн, проведення заходів та переговорів щодо участі в міжнародних конференціях та інших академічних подіях);
 • досягнення широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, включаючи поняття наукової етики, для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті академічних та повсякденних ситуацій;
 • розвиток умінь працювати в команді, виконувати колективні проекти;
 • розвиток когнітивних і дослідницьких умінь з використанням ресурсів з іноземної мови в ході аудиторної і самостійної роботи.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ФОРМАТІ POWER POINT (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ (АНГЛІЙСЬКОЮ))

СИЛАБУС


 

ОК 04 - ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета навчальної дисципліни «Інформаційні технології у науковій діяльності» - формування у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти концептуальних та методологічних знань по використанню інформаційних технологій у науковій діяльності в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності; надає спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для моделювання, прогнозування та розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики; започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей.

Завдання:

 • ознайомити здобувачів третього рівня вищої освіти із сутністю та значенням сучасних інформаційних технологій;
 • сформувати вміння здійснювати логіко-системний аналіз застосування інформаційних технологій в науковому та науково-педагогічному процесах;
 • сформувати в здобувачів третього рівня вищої освіти уміння застосовувати інформаційні технології відповідно до поставлених завдань.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 05 - ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА CУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ

Метою викладання нормативного курсу «Історія, концепції та сучасні досягнення біотехнології» є формування цілісної системи наукових знань з пізнання природи її невід’ємної частини – світу живого, а також розуміння того, як нові знання і технології породжують нові проблеми, вирішення яких є важливим завданням науки.

Завданням курсу є формування фахових спеціальних компетенцій щодо знання теорії та практики застосування сучасних досягнень системи біологічних наук для вирішення теоретичних і практичних завдань медицини, сільського господарства, харчової промисловості.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Перелік робіт (циклів робіт) українських вчених, відмічених
Державними преміями України за останнє десятиріччя.

Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботиПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

 

 

ОК 06 - МЕТОДИ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метою курсу «Методи, аналіз та презентація наукових досліджень» є ознайомлення здобувачів із сучасними вимогами до планування, організації і проведення науково-дослідницької роботи та засобами аналізу і презентації отриманих результатів. Отримання таких навичок є запорукою формування здобувача як самостійного і компетентного дослідника, здатного до виконання наукової  роботи біологічного напряму в установах біологічного, медичного та сільськогосподарчого профілів.

Завданнями курсу є:

 • формування у здобувачів уявлень про логіку і принципи проведення наукових досліджень;
 • ознайомлення зі схемами і умовами коректного проведення біологічних експериментів, а також засобів презентації і оприлюднення результатів;
 • формуванню у майбутніх науковців методологічної культури як чинника підвищення ефективності наукової діяльності та створенню навичок наукової комунікації у рамках академічної доброчесності.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

МЕТОДИ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДАЙДЖЕСТ)

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

ОК 07 - ГЕНОМНО-МЕТАБОЛОМНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ І БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метою дисципліни «Геномно-метаболомний аналіз для біотехнологічних та біомедичних досліджень» є ознайомлення здобувачів зі зв’язком між геномікою та метаболомікою, з основними принципами та особливостями геномного та метаболомного аналізів, методами для їх проведення, значенням геномно-метаболомного аналізу для біотехнології та біомедицини та набуття ними умінь проведення геномного та метаболомного аналізу, інтерпретації та обробки їх результатів.

Завдання:

 • Надати студентам знання щодо принципів, особливостей геномного та метаболомного аналізу та основних методів, що використовуються для їх проведення;
 • розглянути теоретичні основи геноміки та її методи;
 • детально розглянути хромато-мас спектрометрію як основний метод метаболоміки;
 • охарактеризувати процеси підготовки проб для проведення геномного та метаболомного досліджень;
 • надати знання щодо можливостей, які надає геномно-метаболомний аналіз для проведення різноманітних біотехнологічних та біомедичних досліджень;
 • висвітлити перспективи результатів геномно-метаболомного аналізу для медицини та сільського господарства;
 • розглянути протоколи експериментів та їх результати по пошуку нових антимікробних сполук та інших біологічно-активних речовин з мікроорганізмів морських екосистем за допомогою геномно-метаболомного аналізу, по застосуванню метаболомного аналізу при вивченні метаболізму та біохімічних процесів в клітинах живих організмів, а також по використанню метаболомного аналізу для вивчення біологічного різноманіття морів та океанів та ідентифікації видів.

      РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи

Короткий ілюстрований курс лекцій

Exometabolites of endospore-forming bacteria of Bacillus genus identified by genomic-metabolomic profilingbacteria of Bacillus genus identified by genomic-metabolomic profiling

СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ, АМІНОКИСЛОТ ТА МОНОСАХАРИДІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS, ВИДІЛЕНИХ З ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЧОРНОГО МОРЯ

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

ОК 08 - ПЕДАГОГІЧНА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА

Метою педагогічної асистентської практики аспірантів є формування системи компетентностей майбутніх науково-педагогічних працівників, здатних здійснювати аналітичне осмислення стану та перспектив розвитку біологічної освіти, створювати та впроваджувати новий зміст освіти та новітні методики (технології) навчання.

Завдання:

 • закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих під час навчання васпірантурі;
 • набуття досвіду проведення всіх форм організації освітнього процесу і видів навчальних занять у закладах вищої освіти;
 • поглиблення та застосування фахових знань у розв’язанні конкретних педагогічних завдань практики;
 • інтеграція науково-дослідної та педагогічної діяльності практикантів;
 • розвиток професійно-педагогічних здібностей.

Додатковими завданнями педагогічної (асистентської) практики аспірантів є:

 • отримання уявлень про діяльність кафедр біологічного факультету;
 • впровадження результатів дисертаційного дослідження в освітній процес;
 • формування умінь моніторингових досліджень у галузі освіти;
 • розвиток умінь у галузі формальної, неформальної і інформальної освіти.
 • стимулювання самовдосконалення майбутніх біотехнологів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Методичні вказівки з проведення педагогічної (асистентської) практики

ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ (асистентської) ПРАКТИКИ

СИЛАБУС

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account