ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 206 "САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО".

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - БАКАЛАВР

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

*ОК 01 - АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Загальний курс «Актуальні питання історії та культури України» згідно освітньої програми спеціальності 206 Садово-паркове господарство, викладається на першому курсі біологічного факультету у межах першого семестру для студентів денної форми навчання. Зміст програми курсу «Актуальні питання історії та культури України» передбачає володіння студентами синтетичних знань з історії та культури України, головних тенденцій в історіографії історії України задля розуміння наукових альтернатив, комплексу міждисциплінарних знань у межах гуманітаристики, зосереджує увагу на теоретичних засадах культурології, особливостях розвитку української культури. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 1. Історія України. 2. Культура України. Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія та культура України від найдавніших часів до сьогодення, український культурний простір, матеріальні і духовні цінності українського народу, культура українського народу та її взаємозв'язок з іншими культурами світу, етапи і закономірності культурної еволюції людства і українського народу, історична біографістика, розвиток політичної та економічної думки, історія політичних партій, повсякдення, військова історія. Метою викладання загального курсу «Актуальні питання історії та культури України» є ознайомлення студентів з основними досягненнями науки в галузі історичної україністики як фундаментальної науки в системі гуманітарного знання, з основними історичними етапами української культури та основними складовими культури – мистецтвом, етнографією та матеріальною культурою, науковими знаннями, що дозволяють їм визначити, класифікувати тенденції розвитку української культури, формування наукового осмислення минулого України як складової частини світової спільноти. Основними завданнями вивчення загального курсу «Актуальні питання історії та культури України» є – ознайомити студентів з місцем історії у системі університетського навчання; систематизувати наявні знання студентів з вітчизняної історії; ознайомити студентів з закономірностями суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесів, що проходили на українських землях, сформувати у студентів уявлення щодо оцінок найбільш дискусійних подій історії України; сприяти формуванню уявлень про міжпредметні зв’язки у вивченні гуманітаристики; звернути увагу студентів на новітні засоби передачі інформації з історії України в контексті викликів епохи пост правди; показати закономірності історичного розвитку при вивченні основних етапів становлення вітчизняної і зарубіжної культури і її взаємозв‘язок із соціально-економічними, політичними процесами суспільства; розкрити сутність культури як основну форму цілеспрямованої людської діяльності.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Історія України (конспект лекцій)

*ОК 02 - УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Основною метою викладання курсу “Українська мова за професійним спрямуванням” є підготовка грамотних, висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою; ознайомлення студентів з особливостями офіційно-ділового стилю мовлення; вироблення практичних навичок складання й оформлення фахової документації з використанням професійної термінології; підготовка студентів до здійснення грамотного спілкування з учасниками трудового процесу; підвищення загального рівня усного й писемного мовлення. Основними завданнями дисципліни є активізація засвоєних у середній школі знань; вивчення теоретичних засад нормативності української літературної мови; вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування; складання фахової документації, роботи з професійними текстами. Унаслідок вивчення курсу студенти повинні вміти: у виробничих або побутових умовах з допомогою відповідних методів вербального спілкування доречно використовувати мовні моделі ввічливого звертання, вибачення, погодження, користуватися правилами спілкування мовця і слухача, застосовувати певні форми проведення дискусій, використовувати у виступі супралінгвістичні одиниці; в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів застосувати прагматичну компенсацію з метою ефективного виконання професійних завдань, здійснювати ефективне слухання, готуватися до публічного виступу; у виробничих умовах, використовуючи ключові слова у певній галузі на базі професійно орієнтованих (друкованих та електронних) джерел, проводити пошук нової текстової інформації, графічної, звукової та відео-інформації, здійснювати аналіз і коректувати відповідно до норм української літературної мови, складати професійні тексти й документи; складаючи текст фахової документації, використовувати слова іншомовного походження, добирати українські відповідники, перекладати тексти українською мовою, використовуючи українські виробничо-професійні фразеологізми та номенклатурні назви; використовуючи принципи професійного спілкування на рівні сучасної української мови, здійснювати спілкування з учасниками трудового процесу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Українська мова

*ОК 03 - ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ
*ОК 04 - ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Мета курсу “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням” є формування у студентів комунікативної компетентності, необхідної для спілкування у знайомих/типових ситуаціях, які зустрічаються в академічному та загально-професійному контекстах. Завдання: Освітні: •сформувати у студентів загальні компетентності (знання, вміння та навички: вміння вчитися та продовжувати навчання впродовж життя); •сприяти розвитку здібностей до самооцінювання та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати освіту в академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту. Пізнавальні: •залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр пізнавальних здібностей. Розвивальні: •допомагати студентам у формуванні загальних компетентностей з метою розвитку особистої мотивації (цінностей, ідеалів); •зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови. Соціальні: •сприяти становленню критичного самоусвідомлення та умінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється. Соціо-культурні: •сприяти розумінню різнопланових міжнародних соціо-культурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. Практичні: •сформувати у студентів загальні фахові комунікативні компетентності для забезпечення спілкування в знайомому академічному та професійному середовищі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 05 - ОСНОВИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Дисципліна «Основи вищої математики» викладається студентам освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 206 Садово-паркове господарство. Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними розділами вищої математики, забезпечити оволодіння студентами основ вищої математики, опанування основними математичними методами та вміннями застосовувати їх при розв’язанні практичних задач Завдання: Надання студентам знань з основ вищої математики. Привити уміння та навички для міцного, повноцінного і свідомого засвоєння знань, окреслених навчальною програмою. Озброєння студентів тими знаннями, уміннями та навиками, які вони могли б використовувати у своїй повсякденній практичній діяльності.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 06 - ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЖД

Дисципліна «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» викладається студентам освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 206 Садово-паркове господарство. Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення повсякденних та природних небезпек, техногенних аварій, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на робочому місці та у побуті, а також забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки у побуті та безпеки праці на робочих місцях. Показники загальної статистики по Україні та світу щодо кількості дорожньо-транспортних пригод; випадків побутового травмування; аварій та катастроф, випадків травматизму, професійних захворювань; війна на сході; поширення аномальних природничих надзвичайних ситуацій; пандемія Ковід-19; незнання норм охорони праці щодо прав на здорові та безпечні умови праці, компенсації та відшкодування збитків на випадок виробничого травматизму тощо підкреслюють доцільність вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» у навчальний процес підготовки майбутніх фахівців першого освітнього рівня (бакалаври).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

 

*ОК 07 - ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Курс «Загальна та неорганічна хімія» є основою вивчення загально-наукових і спеціальних дисциплін за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство», відіграє роль фундаментальної природничої бази, без засвоєння якої неможлива успішна діяльність сучасного спеціаліста. Програма курсу складається з двох взаємозв’язаних частин. Перша частина охоплює загальнотеоретичні положення про будову атомів, молекул, речовин, природу хімічного зв’язку, хімічну рівновагу, періодичність зміни властивостей елементів та їх сполук, кінетику та енергетику хімічних процесів, властивості розчинів. Розглядаються закономірності перебігу різних типів хімічних реакцій і процесів з погляду формування діалектичного мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду студентів. Друга частина присвячена неорганічній хімії, де розглянуто закономірності змін властивостей s-, p-, d-елементів періодичної системи Д. І. Менделєєва. Набуті знання з неорганічної хімії дозволять майбутньому фахівцю оволодіти навичками якісного і кількісного прогнозування вірогідності перебігу хімічних реакцій та встановлення механізмів взаємодії неорганічних речовин, що використовуються в біотехнологічній практиці, а також їх трансформації в біосфері. У процесі вивчення дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» застосовуються словесні (лекція, розповідь, бесіда, пояснення, дискусія, інструктаж), наочні (спостереження, ілюстрування, демонстрування) та практичні (лабораторні роботи, розрахункові задачі, вправи, самостійна робота) методи навчання студентів, а також робота з підручником. Система оцінювання включає: поточні контрольні роботи, усне опитування на лабораторних заняттях, захист протоколів лабораторних робіт, модульні контрольні роботи, екзамен.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 08 - ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Метою викладання дисципліни “Органічна хімія” для студентів біологічного факультету є формування базових знань про фундаментальні положення органічної хімії, номенклатуру, класифікацію, будову та властивості основних класів хімічних сполук, у тому числі в контексті їх значення та перетворень у біологічних системах.
Завданнями викладання дисципліни є:
• формування у студентів цілісних уявлень про органічну хімію як науку та її місце серед інших природознавчих дисциплін;
• знайомство з основними теоретичними положеннями органічної хімії з урахуванням останніх досягнень науки;
• розкриття загальних принципів оцінки реакційної здатності та розуміння механізмів реакцій органічних сполук;
сформувати уявлення про взаємозв’язок будови, реакційної здатності та біологічної активності органічних сполук.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Контрольні завдання та методичні вказівки
до лабораторного практикуму

*ОК 09 - ФІЗИКА

Фізика - це природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Фізику вважають фундаментальною наукою, тому що всі інші природничі науки мають справу з певними різновидами матеріальних систем, які підкоряються законам фізики. В її основі лежить експериментальне дослідження явищ природи, а її задача - формулювання законів, якими пояснюються ці явища. Фізику і біологію об’єднує система понять про матерію, форми її руху і рівні організації. У біології широко використовуються знання учнів із фізики – потенціальна і кінетична енергія, механічний рух, тиск, густина речовини, дифузія, закони перетворення і збереження енергії, тощо. Фізичні поняття необхідні, щоб пояснити учням взаємозв’язок фізичних і біологічних процесів; розкрити фізичні умови здійснення біологічних функцій у клітинах, тканинах, органах, в організмі в цілому; показати сутність окремих біофізичних процесів (наприклад, біопотенціалів). Даний курс фізики розроблений для студентів, що навчаються за спеціальністю - 206 «Садово-паркове господарство». Курс складається з розділів: основи кінематики і динаміки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизма, оптики, елементів атомної і ядерної фізики. На протязі викладання курсу простежуються міжпредметні зв’язки з біологією, наводяться приклади, коли біологічні об’єкти стають прототипом фізичних механізмів та передових технічних рішень, звертається увага на фізичні методи і прилади, які використовуються для діагностики і охорони здоров’я людини. Процес вивчення фізики грунтується на лекційному матеріалі, використанні демонстраційного матеріалу, проведенні лабораторних робіт з окремих розділів фізики. Вивчення фізики вдосконалює загальну культуру мислення студентів, привчає їх до логічних міркувань. Це надає можливість ефективно осмислювати і досліджувати завдання, що виникають у процесі різних біологічних процесів, знайти якісні та кількісні співвідношення між ними, будувати фізичні моделі для дослідження будь-якого біологічного явища.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 10 - ПСИХОЛОГІЯ

Дисципліна «Психологія» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». . Мета дисципліни «Психологія» полягає у формуванні фундаментальних знань та розкриття закономірностей функціонування та проявів психіки, закономірностей функціонування психіки на різних етапах розвитку, сприяння на цій основі підвищенню загальнокультурного рівня студентів, розуміння власної індивідуальності й сдатність до розкриття творчого потенціалу. Розглядаються питання загальної психології: психічна активність як засіб відображення та перетворення навколишнього світу; закономірності функціонування психіки в онтогенезі; структурні компоненти психіки та їх взаємозв'язок; особливості свідомого самоконтролю та саморегуляції психічних станів та поведінки; вікові закономірності розвитку, особистісні особливості розвитку людини, новоутворення і діяльність в той чи інший віковий період.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 11 - ЛАТИНСЬКА МОВА

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 12 - ІСТОРІЯ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА

Курс "Історія садово-паркового мистецтва" розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».
Основною метою викладання дисципліни "Історія садово-паркового мистецтва" є формування у майбутніх фахівців уяви про особливості організації гармонійного архітектурного середовища на прикладі пам’яток садово-паркового мистецтва.
Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань: історія садово-паркового мистецтва; стилістика в сучасному ландшафтному дизайні; суть появи окремих видів факторів впливу на структуру середовища; закономірності і засоби композиції в дизайні з акцентом на пропорційність, масштабність і тектоніку.

 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ІСТОРІЯ САДОВО-ПАРКОВОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ

*ОК 13 - ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ УРБОДЕНДРОЦЕНОЗІВ В ЛАНДШАФТАХ СУХОСТЕПОВОЇ УКРАЇНИ

Навчальна дисципліна «Історія створення урбодендроценозів у ландшафтах сухостепової України» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».
Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти системи знань з історії створення урбодендроценозів у населених місцях сухостепової України, теоретичного і практичного відбору асортименту деревно-кущових рослин для озеленення міст і селищ регіону, розвитку засобів і методів їх вирощування в екстремальних умовах півдня України та умінь практичного їх використання у майбутній освітній та професійній діяльності. Дисципліна «Історія створення урбодендроценозів у ландшафтах сухостепової України»» відноситься до обов’язкових дисциплін навчального плану спеціальності «Садово-паркове господарство» і є невід’ємною частиною програми підготовки спеціалістів садово-паркового господарства.
Завдання навчальної дисципліни:
1. Ознайомлення з різними підходами та методами створення садів, парків і лісопаркових зон в різних історичних умовах розвитку містобудування в регіоні.
2. Формування вмінь раціональнго використання історично створеного асортименту дендрофлори для місцевих урбодендроценозів в умовах півдня України.
3. Набуття знань з історичної динаміки форм і змісту освіти при підготовці спеціалістів-садівників для роботи в екстремальних умовах степової посушливої зони України.
4. Формування вмінь використовувати історичний досвід, ботаніко-географічні, фітоценологічні, лісорослинні та ін. особливості деревно-чагарникових насаджень при проєктуванні садів, парків та інших рекреаційних зон міст і населенних пунктів та їх околиць.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 14 - БОТАНІКА

Дисципліна «Ботаніка» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». .
Мета дисципліни „Ботаніка” полягає у формуванні у студентів системних фундаментальних та практичних знань та вмінь з ботаніки як науки про будову, функціонування, походження та різноманітність живих рослинних організмів на різних рівнях їх організації, а також їх спеціалізацію та місце в сучасній системі органічного світу.
Викладаються основні принципи будови рослинних клітин, тканин, їх вегетативних і генеративних органів та організму в цілому; загальні закономірності, окремі процеси, що відбуваються в процесі онто- та філогенезу рослинного організму, впливу різноманітних умов зовнішнього середовища на будову та функціонування рослин; таксономія рослинних організмів та роль рослин в екосистемах та життєдіяльності людини.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

 

*ОК 15 - ҐРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ ГЕОЛОГІЇ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 16 - ЛАНДШАФТНА ГРАФІКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ

Курс «Ландшафтна графіка та моделювання» розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».
Основною метою викладання дисципліни "Ландшафтна графіка та моделювання" є формування у майбутніх фахівців знань, умінь та навичок необхідних для зображення та моделювання ландшафтів та їхніх елементів з застосуванням різних видів ландшафтної графіки та макетування. Вивчення дисципліни спрямоване на формування в учнів компетенції «володіння основними способами і засобами графічної подачі проектної документації та навичками образотворчого мистецтва». Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань в галузі образотворчого мистецтва, архітектурної графіки і основ композиції, теоретичних і практичних основ побудови ландшафтних і архітектурних форм з подальшим застосуванням навичок в практиці.
Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань: Основи оформлення креслень (умовні позначення, товщини ліній, правила постановка розмірів, шрифти та ін.), основи побудови перспективи; методи зображення різноманітних видів структур та фактур в ландшафтному проектуванні, прийоми стилізації зображень антуражу, стафажу, розаріїв, альпінаріїв, водних пристроїв та ін. у проектній графіці; колористичні та композиційні основи проектування ландшафту; основи об’ємно-просторового моделювання та макетування різних елементів ландшафту.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 17 - ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 18 - ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Курс «Основи екології» є обов’язковим та відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство.
Метою нормативного курсу є створення у студента уявлення про загальний зв'язок явищ і процесів абіотичного та біотичного походження довкілля, що забезпечить наявність у бакалаврів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з основ екології, передбачений чинними Державними освітніми стандартами (ОКХ, ОПП та ін.).
Основні завдання курсу: 1. Довести до відома студентів роль екології як науки, яка сприяє розумінню основних закономірностей функціонування природи на основних рівнях організації живого – організму, популяції та екосистеми. 2. Довести до уваги студентів історичні аспекти розвитку екології, в тому числі в Україні. 3. Ознайомити студентів з методами дослідження екології. 4. Викласти сучасні уявлення про структуру, властивості, особливості функціонування та взаємовідносини живого на рівнях організмів, популяцій та екосистем. 5. Показати значення екологічного знання для медицини, сільського господарства, та інших галузей науки і практики. 6. Забезпечити наявність у студентів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з основ екології, що передбачені Державними освітніми стандартами (ОКХ, ОПП та ін.).
Розглядаються сучасні наукові уявлення про різноманітність та структуру взаємозв’язків між організмами, їх угрупуваннями і середовищем мешкання; склад і закономірності функціонування угруповань організмів: популяцій, біоценозів, біогеоценозів, біосфери.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Основи екології. Довідник.

*ОК 19 - ГЕНЕТИКА З ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН

Генетика з основами селекції рослин
Лектор: доц. Січняк О.Л.
Тип: обов’язкова
Семестр: 4
Загальна кількість кредитів ECTS / годин: 4 / 120
Форма контролю: іспит
Мета: навчити студентів основним теоретичним і практичним положенням сучасної генетики, селекції та молекулярної біології з урахуванням останніх досягнень науки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- значення генетики для розуміння процесів, які відбуваються у живій природі;
- механізми реалізації генетичної інформації та підтримання її стабільності;
- основні особливості фенотипового прояву генотипу та особливості успадковування різних ознак;
- фактори мінливості генетичного апарату та механізми їх дії;
- шляхи використання теоретичних здобутків генетики у практичній діяльності людини.
вміти:
- проводити генетичний аналіз;
- використовувати теоретичні положення курсу при виконанні лабораторних, курсових робіт та дипломних проектів, а також тлумачити результати експериментів;
- критично використовувати теоретичні розробки генетики в інтересах селекції, охорони природи, екології;
- застосувати різні методичні підходи за вирішення прикладних завдань.
Зміст дисципліни
Основна мета та проблеми генетики. Клітина як носій генетичної інформації. Незалежне (менделівське) успадковування. Зчеплене успадковування і кросинговер. Стать і зчеплене зі статтю успадковування. Успадковування позахромосомних генів. Типи мінливості. Модифікації та мутації. Мутагенез. Проблеми дослідження гена. Генетичні аспекти онтогенезу. Генетика популяцій. Генетичні основи селекції. Генетична інженерія рослин.
Література
1. Тоцький В.М. Генетика. Одеса: Астропринт, 2008. 712 с.
2. Ніколайчук В.І., Вакеріч М.М. Генетика. Ужгород: Ґражда, 2013. 506 с.
3. Генная инженерия растений / В. Ф. Тимошенко, В. В. Жмурко, В. В. Тимошенко. Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. 108 с.
4. Повод М.Г., Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., Барановський Д.І., Гиль М.І., Халак И.І. та ін. Генетика з біометрією. Херсон: ОЛДІ-плюс, 2016. 378 с.
5. Січняк О.Л. Генетика популяцій та еволюція: навчальний посібник. Одеса: ОНУ, 2017.
6. Воробьева Л. И., Таглина О. В. Генетические основы селекции растений и животных. – Харьков, «Колорит», 2006.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 20 - ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГІЯ ТА ДЕНДРОПРОЄКТУВАННЯ

Дисципліна «Декоративна дендрологія та дендропроєктування» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».
Мета дисципліни «Декоративна дендрологія та дендропроєктування» полягає у формуванні у студентів знань асортименту декоративних деревних видів рослин, їх морфологічних ознак, біологічних та екологічних властивостей, декоративних якостей та використання в садово-паркових композиціях. Означена дисципліна відноситься до фундаментальних дисциплін навчального плану спеціальності «Садово-паркове господарство» і є невід’ємною частиною програми підготовки спеціалістів садово-паркового господарства.
Основними завданнями, що вирішуються в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань:
- видового різноманіття декоративних деревних рослин, їх декоративних якостей;
- біологічних та екологічних особливостей деревних рослин, особливостях росту, розвитку та старіння;
- раціонального використання природних ресурсів дендрофлори та необхідності підтримання біорізноманіття в містах;
- використовування різноманітних якостей деревних рослин при підборі та поєднанні рослин при проєктуванні зелених насаджень в садах та парках.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 21 - МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ВІРУСОЛОГІЇ

МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ВІРУСОЛОГІї
Предметом вивчення є світ прокаріотних та еукаріотних мікроорганізмів, їх цитологічні, фізіологічні і біохімічні характеристики, сучасні дані про будову та функції клітин прокаріотних та еукаріотних мікроорганізмів і вірусів; принципи сучасної систематики мікроорганізмів; підходи до класифікації та ідентифікації бактерій і вірусів; особливості енергетичного та конструктивного обміну у мікроорганізмів, механізми регуляції метаболізму; загальні властивості та різноманітність шляхів метаболізму мікроорганізмів; організація геному прокаріотів та представників царства Vira; обмін генетичною інформацією, генотипова мінливість, принципи генноінженерних досліджень; роль мікроорганізмів у біогеохімічних процесах; поширення мікроорганізмів у повітрі, воді, ґрунті, роль мікроорганізмів у процесах самоочищення; мікробіологічні показники якості природного середовища; біотехнології очищення стічних вод та біоремедіації грунту; основні ознаки, хімічний склад та будова неклітинних форм життя, їх молекулярно-генетичні властивості; механізми взаємодії вірусів, віроїдів та пріонів з клітинами; реакції клітин та організмів у цілому на вірусні інфекції; біологічні властивості основних збудників хвороб людини; методи лабораторної діагностики, принципи терапії та профілактики бактеріальних та вірусних інфекцій.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

 

*ОК 22 - ГЕОБОТАНІКА

Дисципліна «Геоботаніка» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».
Курс «Геоботаніка» розрахований на здобувачів, які прагнуть отримати знання про тенденції, особливості, роль біогенних та абіогенних факторів у формуванні сучасного рослинного покриву, бажають бути ознайомлені зі структурними ознаками різних типів регіональної та світової рослинності. На основі матеріалів курсу здобувачі отримують уявлення та розуміння основних напрямків і наслідків сукцесійних процесів рослинності у часовому ракурсі.
Розглядаються питання флори Одеського регіону, флори України, місце созофітів у сучасному рослинному покриві та вплив синантропних видів, зокрема і видів з високою інвазійною спроможністю на корінні ценози.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ГЕОБОТАНІКА. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ГЕОБОТАНІКА. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

*ОК 23 - БІОЛОГІЯ ГРУНТІВ

Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів з різноманіттям тварин, протистів та бактерій, що пов’язані з ґрунтами, засвоїти їх вплив на процеси ґрунтоутворення, методи їх збору та дослідження.
В процесі викладання дисципліни студентам надаються основні відомості про різноманіття тварин, протистів та бактерій, що пов’язані з ґрунтами; студенти ознайомлюються із сучасними напрямами біологічної (зоологічна, ботанічна, мікробіологічна) індикації та діагностики ґрунтів; студенти ознайомлюються з основними методами збору, фіксації, кількісного обліку та визначенням найважливіших груп ґрунтових організмів.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Біологія грунтів. Тварини - мешканці грунту. Конспект лекцій.

 

*ОК 24 - ЕКОНОМІКА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ЕКОНОМІКА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

*ОК 25 - ФАУНА ПАРКІВ ТА ЛІСОПАРКІВ

Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів із різноманіттям тварин, що мешкають або можуть бути зустрінуті на території парків та лісопарків України.
В процесі викладання дисципліни студентам надаються відомості про основні поняття зоогеографії та фізичної географії України, як факторів, що визначають фауністичний склад урболандшафтів, надаються основні відомості про різноманіття тварин що мешкають або можуть бути зустрінуті на території парків та лісопарків України, також студенти ознайомлюються з основними методами спостережень, збору, фіксації найважливіших груп тваринних організмів парків та лісопарків України та особливостями їх таксономічної ідентифікації.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 26 - ЛАНДШАФТНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ДИЗАЙН

Курс «Ландшафтне проектування та дизайн» розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».

Основною метою викладання дисципліни «Ландшафтне проектування та дизайн» є формування у майбутніх фахівців уяви про особливості організації гармонійного ландшафтного середовища.
Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань: специфіка проектно-художньої діяльності ландшафтного дизайнера; типологія об`єктів архітектурно-ландшафтної діяльності; мода і стиль, аналіз сучасних тенденцій в ландшафтному дизайні; композиційні та колористичні основи проектування міського середовища; ергономічні основи проектування обладнання міського середовища; сучасні технології і матеріали в ландшафтному дизайні.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 27 - ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

Дисципліна «Фізіологія рослин» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».
Мета дисципліни „Фізіологія рослин” полягає у формуванні у студентів системних фундаментальних та практичних знань та вмінь з фізіології рослин як науки про функціонування рослин на різних рівнях організації живого, а також як основи агрономічних наук та біотехнології з урахуванням сучасного рівня науково-технічного та економічного прогресу та етичних норм. Викладається структурна та біохімічна основа, загальні закономірності, окремі процеси, механізми регуляції функцій життєдіяльності рослин: водного обміну, мінерального живлення, фотосинтезу, дихання, росту, розвитку, розмноження, руху та стійкості до несприятливих чинників середовища.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Малий практикум з фізіології та біохімії рослин

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з нормативного курсу "ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН"
Частина 1. Фізіологія рослинної клітини. Фізіологія водного обміну. 

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з нормативного курсу "ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН"
Частина 2. Фізіологія фотосинтезу. Фізіологія дихання.

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
з нормативного курсу "ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН".
Частина 3. Фізіологія мінерального живлення рослин. Ріст і розвиток рослин. Фізіологія стійкості рослин
*ОК 28 - КВІТНИКАРСТВО ТА ГАЗОНИ

Дисципліна «Квітникарство і газони» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».
Курс «Квітникарство і газони» допомагає з’ясувати сучасні тенденції щодо використання квітково- та листяно-декоративних рослин для різних об’єктів озеленення як відкритого, так і закритого ґрунту; сформувати знання про асортимент та технології вирощування квіткових декоративних та газонних рослин, фактори зовнішнього впливу та їх нівелювання або оптимізацію в умовах відкритого та закритого ґрунту.
У матеріалах курсу розглядається широке коло питань та завдань: знайомство із історією та сучасними перспективами квітникарства, отримання знань та вмінь ідентифікувати, змінювати, нівелювати, оптимізувати вплив зовнішніх факторів на квітково-декоративні та газонні рослини; оцінка та розробка напрямки квіткового озеленення для відкритого та закритого ґрунту; закріплення знання про морфологічні та екологічні особливості квітково- та листяно-декоративних рослин, а також агротехнічні прийоми поліпшення та подовження строків декоративності

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ДО КУРСУ КВІТНИКАРСТВО ТА ГАЗОНИ

*ОК 29 - ОСНОВИ АГРОХІМІЇ

Дисципліна «Основи агрохімії» викладається студентам зі спеціальності «Садово-паркове господарство». Дисциплінами, що забезпечують курс є Ботаніка, Хімія, Фізика, Математика, Грунтознавство з основами геології, Фізіологія рослин та ін. Серед дисциплін, що забезпечуються даною дисципліною є – Квітникарство та газони, Технології вирощування садивного матеріалу та розмноження рослин, Агротехніка в садово-парковому господарстві та садівництві, Основи озеленення населених місць, Реконструкція та реставрація садів та парків.
Мета дисципліни „Основи агрохімії” полягає у формуванні у студентів знань і вмінь з аналізу родючості ґрунтів, оптимізації живлення рослин, вибору та використання систем удобрення об’єктів садово-паркового господарства в умовах поточного економічного стану та з урахуванням сучасних досягнень агрохімії. .
Завдання:
1) доведення до уваги студентів історичні аспекти розвитку агрохімії в Україні та світі;
2) набуття студентами знань з особливостей живлення різноманітних видів рослин, що надходять до складу об’єктів садово-паркового господарства;
3) набуття студентами знань про властивості ґрунтів та субстратів, пов’язані з живленням рослин і застосуванням добрив, методи агрохімічного обстеження ґрунтів та їх аналіз, засобів меліорації грунтів;
4) формування у студентів знань про мінеральні і органічні добрива; технологію внесення мінеральних і органічних добрив, правила змішування мінеральних добрив; правила зберігання мінеральних і органічних добрив; систему удобрення різних рослин;
5) формування вмінь оптимізувати умови живлення рослин, з урахуванням їх біологічних потреб, характеристики ґрунту, властивостей добрив, особливостей їх взаємодії з ґрунтом.
6) встановлювати норми, визначати форми і способи внесення добрив, визначити економічну та енергетичну ефективність їх застосування; запобігати забрудненню біосфери у процесі використання добрив.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 30 - ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ТА РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН

Дисципліна «Технології вирощування садивного матеріалу та розмноження рослин» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Мета дисципліни «Технології вирощування садивного матеріалу та розмноження рослин» полягає у формуванні у студентів знань знань щодо основних принципів та способів розмноження декоративних рослин, світових тенденцій вирощування садивного матеріалу, організації декоративних розсадників, технологій розмноження рослин і вирощування різних видів садивного матеріалу. Означена дисципліна відноситься до фундаментальних дисциплін навчального плану спеціальності «Садово-паркове господарство» і є невід’ємною частиною програми підготовки спеціалістів садово-паркового господарства. Основними завданнями, що вирішуються в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань: - формування здатності оперувати базовими поняттями та термінологією в сфері розсадництва; - формування вмінь кваліфіковано підбирати асортимент декоративних рослин для розмноження та засвоєння основних методів розмноження рослин; - набуття знань методів боротьби з шкідниками, збудниками захворювань та бур?янами в розсаднику; сучасного обладнання та інструментів в сфері вирощування декоративних рослин.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Основи насіннєзнавства

*ОК 31 - АГРОТЕХНІКА В САДОВО-ПАРКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА САДІВНИЦТВІ

Дисципліна «Агротехніка в садово-парковому господарстві та садівництві» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». .
Курс «Агротехніка в садово-парковому господарстві та садівництві» дозволяє отримати знання про влаштування квітників та газонів, підготовку ґрунту до садіння і посіву, біологічний та хімічний захист рослин від шкідників та хвороб, про формування, особливості утримання, роль декоративних насаджень у сучасних умовах населених пунктів різних масштабів, про перспективні тенденції їх створення, а також догляд за негативних умов урболандшафту.
У матеріалах курсу розглядається широке коло питань та завдань: розуміння важливості первинного планування елементів садово-паркового господарства та садівництва; розвинення поняття про етапи створення, формування елементів садово-паркового господарства та садівництва; ознайомлення з особливостями утримання та експлуатації цих елементів; діагностика стану елементів садово-паркового господарства та садівництва, а також – етапи їх відновлення; вміння створювати технологічні карти зі формування, догляду, відновлення деревно-чагарникових насаджень, газонних та квітникових елементів озеленення.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 32 - ПРАВОВІ ОСНОВИ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Курс «Правові основи садово-паркового господарства» розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Основною метою викладання дисципліни «Правові основи садово-паркового господарства» є формування у майбутніх фахівців відповідального та усвідомленого правозастосування нормативно-правових актів, що стосуються садового будівництва, охорони і захисту рослинного світу, зелених насаджень тощо та застосування професійних навичок у подальшої діяльності відповідно до чинного законодавства. Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є розгляд питань, які пов’язані з теоретичними основами правового регулювання садово-паркового господарства, з нормативно-правовими аспектами регулювання діяльності підприємств, що здійснюють благоустрій територій у населених пунктах, з особливістю правового режиму об’єктів благоустрою; з охороною зелених насаджень в населених пунктах країни, з забезпеченням екологічної безпеки та екологічних прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, територіальних громад, держави тощо, згідно чинного законодавства України.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 33 - ОСНОВИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

Курс «Основи озеленення населених місць» розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».

Основною метою викладання дисципліни «Основи озеленення населених місць» є формування у майбутніх фахівців уяви про особливості організації гармонійного ландшафтного середовища.
Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань: специфіка проектно-художньої діяльності ландшафтного дизайнера; типологія об`єктів архітектурно-ландшафтної діяльності; аналіз сучасних тенденцій в ландшафтному дизайні; композиційні та колористичні основи проектування міського середовища; ергономічні основи проектування обладнання міського середовища; нормативні вимоги, сучасні технології і матеріали в ландшафтному дизайні; проектування благоустрою територій різних типів будівель та споруд.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОСНОВИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

*ОК 34 - ЗБУДНИКИ ХВОРОБ ТА ШКІДНИКИ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН

Дисципліна «Збудники хвороб та шкідники декоративних рослин» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Мета дисципліни «Збудники хвороб та шкідники декоративних рослин» полягає у формуванні полягає у формуванні у студентів професійних знань та умінь щодо ідентифікації збудників хвороб та шкідників декоративних рослин; морфологічних, біологічних та екологічних властивостей патогенів та шкідливих організмів; вивчення причин виникнення і поширення хвороб та шкідників, їх обумовленість факторами навколишнього середовища; планування заходів захисту декоративних рослин від хвороб та шкідників. Означена дисципліна є невід’ємною частиною програми підготовки спеціалістів садово-паркового господарства. Завдання навчальної дисципліни: 1. Набути знання особливостей біології, екології, поширення збудників хвороб у декоративних насадженнях. 2. Ознайомити студентів із систематичним ознаками найголовніших збудників хвороб декоративних рослин, особливостями їх розвитку, поширення та способами захисту; 3. Ознайомити студентів із систематичним ознаками і зовнішнім виглядом найголовніших безхребетних-шкідників декоративних рослин і пошкодженнями, що наносяться ними; 4 Ознайомити студентів із способом життя, біологією, поширенням та причинами масового розмноження основних безхребетних-шкідників декоративних рослин.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 35 - РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ САДІВ ТА ПАРКІВ

«Реконструкція та реставрація садів та парків» Дисципліна «Реконструкція та реставрація садів та парків» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Мета дисципліни «Реконструкція та реставрація садів та парків» полягає у формуванні у студентів знань принципів та методів реконструкції і реставрації садів та парків, передпроєктного аналізу та комплексної оцінки історичних ландшафтних об’єктів, а також принципів і методів арбористики, особливостей проведення робіт з насадженнями та окремими деревами, в тому числі віковими та історичними. Дисципліна «Реконструкція та реставрація садів та парків» є невід’ємною частиною програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Основними завданнями, що вирішуються в процесі викладання дисципліни, є: - набуття студентами знань щодо об’єктів культурної та ландшафтної спадщини як у межах України, так і за кордоном; - формування вмінь проводити передпроектні дослідженння ландшафтних об’єктів; - набуття знань специфіки виконання проектних робіт з реконструкції, реставрації та консервації старовинних садово-паркових об’єктів і їхніх складових; - формування здатності оперувати основними методами і засобами при створенні стійких зелених насаджень при проведенні відновлювальних робіт у садово-паркових об'єктах.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 36 - ОРГАНІЗАЦІЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАРКОВПОРЯДКУВАННЯ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 37 - НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ

Дисципліна «Навчальна практика з ботаніки» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».
Мета дисципліни „Навчальна практика з ботаніки” полягає у поглибленні та розширенні знань студентів з морфології та систематики рослин, екологічних особливостей різних груп рослин, а також засвоєнні методик збору, гербаризації, фіксації і камеральної обробки польового матеріалу; морфологічного аналізу і визначення рослин.
Розглядається: техніка безпеки та запобігання нещасних випадків під час практики, збір і обробка ботанічного матеріалу, морфологічна будова вегетатичних та генеративних органів, методика біоморфологічного опису квіткових рослин, методики морфологічного та анатомічного опису водоростей, грибів та лишайників, визначення водоростей, грибів, лишайників, судинних рослин за морфологічними та анатомічними ознаками, типи ботанічних колекцій та методики їх виготовлення та ін.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК 38 - НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА ГЕОДЕЗІЇ
*ОК 39 - НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З КВІТНИКАРСТВА ТА ДЕКОРАТИВНОЇ ДЕНДРОЛОГІЇ

«Навчальна практика з квітникарства та декоративної дендрології» Дисципліна «Навчальна практика з квітникарства та декоративної дендрології» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Мета дисципліни «Навчальна практика з квітникарства та декоративної дендрології» полягає у поглибленні та закріпленні знань і вмінь студентів з знань з морфології та систематики деревних та квітково-декоративних рослин, їх декоративних особливостей, формування практичних навичок щодо шляхів їх використання у садово-паркових насадженнях, а також засвоєнні методик розмноження і вирощування квітково-декоративних культур захищеного і відкритого ґрунту. Розглядається: техніка безпеки та запобігання нещасних випадків під час практики, особливості збору і обробка ботанічного матеріалу, фіксування та висушування деревних та квітково-декоративних рослин, особливості агротехніки вирощування та розмноження посадкового матеріалу однорічних та багаторічних квітково-декоративних рослин захищеного і відкритого ґрунту, створення технологічних карт та ін.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Методичні вказівки до навчальної практики з квітникарства та декоративної дендрології

*ОК 40 - ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

«Виробничо-технологічна практика» Виробничо-технологічна практика розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Мета виробничо-технологічної практики полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних знань з технологій вирощування садивного матеріалу декоративних деревних та трав'янистих видів рослин, утримання та догляду за декоративними рослинами, вирішення практичних питань садово-паркового господарства в умовах конкретного об’єкту зеленого будівництва, набуття практичних навичок самостійної роботи, вихованні персональної відповідальності майбутнього спеціаліста садово-паркового господарства за якість виконання робіт, оволодіння сучасними методами та формами організації управління робітниками при виконанні вищезазначених робіт. Розглядаються питання організації практики, її зміст, особливості оформлення звітної документації та ін.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Положення про порядок проведення практики здобувачів ВО в ОНУ

Щоденник практики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виробничих практик для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»

 

 

*ОК 41 - ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА НА ОБ'ЄКТАХ ЛАНДШАФТНОГО БУДІВНИЦТВА

«Виробнича практика на об'єктах ландшафтного будівництва» Виробнича практика на об'єктах ландшафтного будівництва розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Мета виробничої практики на об'єктах ландшафтного будівництва полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних знань з технологій проєктування, створення, утримання насаджень різних типів, вирішенні практичних питань садово-паркового господарства в умовах конкретного об’єкту зеленого будівництва, набутті практичних навичок самостійної роботи в сфері зеленого будівництва, вихованні персональної відповідальності майбутнього спеціаліста садово-паркового господарства за якість виконання робіт, оволодінні сучасними методами та формами організації управління робітниками при виконанні вищезазначених робіт Розглядаються питання організації практики, її зміст, особливості оформлення звітної документації та ін.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Положення про порядок проведення практики здобувачів ВО в ОНУ

Щоденник практики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виробничих практик для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account