ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ"
ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ОК 01 - ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ЕТИКА НАУКОВЦЯ

Викладачі проф Шевцов С.П., проф. Голубович І.В.
Тип обов’язкова
Рік підготовки 1
Загальна кількість кредитів ECTS / годин: 4 / 120
Форма контролю іспит

Метою викладання нормативного курсу «Філософія науки та етика науковця» є роз’яснення філософських засад наукового знання, евристичних можливостей та обмежень методів дослідження та етики науковця.

Завданнями курсу є:

1) розкрити філософські підвалини наукового знання взагалі та конкретної науки;
2) сформувати уявлення щодо філософського виміру методології наукового дослідження;
3) сформувати уявлення про потенційні можливості наукового дослідження та ролі науковця у суспільстві;
4) надати розуміння зв’язку між етикою науковця та науковим знанням і суспільством.

Результати навчання

ПР2. Володіти навичками критичного сприйняття інформації, аналітичного мислення, наукового підходу для вирішення складних спеціалізованих задач, наукових і практичних проблем та в навчанні.
ПР4. Вміти формулювати наукову проблему, розробляти та перевіряти гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, необхідні ресурси та час для реалізації самостійного наукового дослідження, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
ПР10. Дотримуватися норм академічної доброчесності та професійної етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної власності

Зміст дисципліни:

Поняття «філософія» та «наука»: відмінність та подібність. Відмінність науки від псевдонауки та квазінауки. Ідеали науки. Норми науки. Види наук. Філософія науки як філософська дисципліна, яка вивчає науку як свій об’єкт. Навіщо науковцям філософія? Філософія окремих наук. Поняття «філософія науки» в вузькому та широкому значеннях.
Методологія науки як частина філософії науки. Поняття «дослідження», «філософське дослідження» та «наукове дослідження». Основні завдання наукового дослідження (за О.А. Івіним). Способи обґрунтування ідей. Гіпотеза: визначення, класифікація, правила формулювання. Обґрунтування та критика гіпотез. Теорія: визначення та структура. Операції раціоналізування. Способи дослідження. Класифікація способів дослідження. Поняття наукової парадигми. Поняття наукової революції.
Проблемні ситуації та їхній зв'язок із актуальністю теми дослідження, ступенем розробленості проблеми, метою та завданням дослідження, об’єктом і предметом дослідження. Поняття «нове знання» та «наукова новизна». Актуальність та мода. Оцінка дослідження. Мова та форма наукового дослідження.

Філософська та наукова література як форма звітності про проведене дослідження: тези, доповіді, повідомлення, статті, рецензії, огляди, монографії, реферати, курсові роботи, дисертації, автореферати, звіти науково-дослідних робіт тощо. Цитування. Бібліографічні посилання та описи. Електронні ресурси, їхні можливості та недоліки. Ознаки наукової ситуації. Тема практичного заняття за спеціальністю аспіранта та на його вибір – з урахуванням специфіки факультету та напряму дослідження.
Що таке етика. Види етики (метаетика, нормативна етика, прикладна етика). Етичні концепції (деонтологія, етика чеснот, консеквенціоналізм, утилітаризм тощо). Види прикладної етики (біоетика, ділова етика, екологічна етика, комп’ютерна етика, медична етика, наукова етика, педагогічна етика, політична етика, юридична етика тощо).
Наукова етика як частина філософії науки. Моральні принципи Р. Мертона. Універсальна мета наукової етики. Норми толерантності. Дослідницька етика. Проблема лінгвіцизму. Проблеми академічної непристойності (видавання себе за іншу особу, обман, підтасування фактів, плагіат, професійна непристойна поведінка, саботаж, списування, утиски в академії, хабарництво, шахрайство тощо). Кодекси наукової етики.

Література:
1. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. Вид. офіц. Введ. з 01.07.2016. К.: УкрНДНЦ, 2016. 16 с. (Інформація та документація).
2. Етичний кодекс ученого України / НАН України.
3. Філософія науки / за ред. І. С. Добронравової. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченко, 2018. 255 с.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 02 - УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, ПРОГРАМАМИ ТА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Викладачі доц. Чайковська М.П., доц. Клейменова С.М.
Тип обов’язкова
Рік підготовки 2
Загальна кількість кредитів ECTS / годин: 3 / 90

Форма контролю залік

Метою викладання нормативного курсу «Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності» є формування у аспірантів: знань щодо методології управління проєктами, програмами, а також набуття навичок впровадження проєктних рішень у практичній діяльності (включаючи навички взаємодії учасників проєкту з метою його успішної реалізації); знань щодо основних категорій, які становлять теоретичні основи охорони інтелектуальної власності, та правових засобів, що застосовуються для правового регулювання відповідних суспільних відносин, а також набуття навичок з вірного тлумачення та застосування на практиці норм права, що регулюють відносини інтелектуальної власності.

Завданнями курсу є: набуття відповідних компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та набуття необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно застосовувати спеціальні методи та інструменти – для вирішення задач управління проєктами, програмами, а також необхідні правові засоби – для реалізації та захисту прав інтелектуальної власності.

Результати навчання

ПР6. Розробляти та управляти науковими проєктами в галузі біології з урахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів;
ПР 7. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у біології та дотичних міждисциплінарних напрямах;
ПР 9 Здійснювати ефективну усну та письмову комунікацію в колективній діяльності при вирішенні дослідницьких і практичних завдань;
ПР10. Дотримуватися норм академічної доброчесності та професійної етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної власності.

Зміст дисципліни:

Управління проєктами, програмами. Загальні засади методології управління проєктами, програмами. Управління та інформаційна підтримка проєкту, програми. Методологічні підходи при плануванні та обґрунтуванні проєктів, програм. Управління вартістю, часом, ризиками та якістю проєктів. Управління персоналом у проєктах, програмах.
Охорона прав інтелектуальної власності. Загальні засади права інтелектуальної власності. Авторське правота суміжні права. Патентне право. Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання, товарів і послуг. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

Література:

Управління проєктами
1. Азбука управління проектами. Планування: навч. посіб. / О.В. Єгорченков, Н.Ю. Єгорченкова, Є.Ю. Катаєва. К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. 117 с.
2. Березін О.В., Безпарточний М.Г. Управління проектами: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2014. 271 с.
3. Ворона П.В. Технологія управління проектами: підруч. для студентів ВНЗ. Полтава: Шевченко, 2013. 172.
4. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: навч. посіб. К.: Кондор, 2013. 386 с.
5. Колеснікова К.В., Бондар В.І. Управління проектами: практикум. Одеса: Елтон, 2013. 119 с.
6. Креативные технологии управления проектами и программами / С. Д. Бушуев [и др.]; под ред. С. Д. Бушуева; Украинская ассоц. управления проектами.К.: Саммит-Книга, 2010.763 с.
7. Луценко Г.В. Комп'ютерні технології управління проектами: навч.-метод. посіб. для студентів ун-тів. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. 84 с.
8. Управління проектами: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Дмитрієв І.А. та ін. Харків: ХНАДУ, 2013. 235 с.
9. Управління проектами: навч. посіб. / Н.О. Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. К.: Центр учбової літератури, 2017. 224 с.
10. Чайковська М..П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. Одеса:ОНУ, 2015. 370 с.
11. Чайковська М..П. Інвестування: Підручник. Одеса:ОНУ, 2016. 312 с.
12. Шишмарьова Л.О. Управління проектами: навч. посіб. для самост. роботи студентів. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 135 с.

Охорона інтелектуальної власності

1. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна власність: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. За заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О.В. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 140 с.
2. Інтелектуальна власність: навч. посібник [Т. Г. Васильців, В. В. Апопій, Р. Л. Лупак, О. О.] Ільчук. Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. 172 с.
3. Інтелектуальна власність: навчальний посібник [Р. Ю. Кожушко, М. В. Колосніченко, І. П. Остапчук, М. С. Винничук ]. К.: КНУТД, 2014. 108 с.
4. Інтелектуальна власність: навчальний посібник. Під ред. В.П. Мартинюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 360 с.
5. Кірін Р.С., Хоменко В. Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна власність. Підручник. Д.: Національний гірничий університет, 2012. 320 с.
6. Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник. 3-тє вид. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 242 с.
7. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник. [Ю. І. Фордзюк, В. М. Кабацій]. К.: Кондор, 2012. 208 с.
8. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. [О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе]. Одеса: Фенікс, 2011. 492 с.
9. Цивільне право: підручник: у 2 т. / за ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, B. JI. Яроцький. – 2-ге вид., переробл. та допов. Т. 1. X.: Право, 2014. 656 с.
10. Цивільне право: підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, B. JI. Яроцький. 2-ге вид., переробл. та допов. Т. 2. X.: Право, 2014. 816 с.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 03 - АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ (АНГЛІЙСЬКА МОВА)

Викладачі доц. Віт Н.П., доц. Румянцева О.А.
Тип обов’язкова
Рік підготовки 1-2
Загальна кількість кредитів ECTS / годин: 6 / 180
Форма контролю іспит

Метою викладання нормативного курсу «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)» є формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції не нижче рівня В2 за Загальноєвропейської шкалою рівнів [6] і відповідно до Національної рамки кваліфікацій в Україні (НРК) [7], а саме: формування академічних навичок, необхідних для використання німецької мови в науковій та професійній діяльності, подальшому навчанні в аспірантурі та проведення наукових досліджень в заданій області, а також лінгвістичної, соціолінгвістичної, соціокультурної, дискурсивної та стратегічної компетенції.

Завданням курсу є формування наступних компетентностей:

а) загальних компетентностей (ЗК):
ЗК 01. Здатність працювати у міжнародному контексті
ЗК 02. Здатність до саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя;
ЗК 03. Здатність до усної та письмової наукової комунікації державною та іноземною мовою. Здатність презентувати результати власних досліджень;
ЗК 04. Здатність до міжособистісної взаємодії (робота в команді);
в) спеціальних компетентностей (СК):
СК 04. Здатність дотримуватись етичних норм та принципів академічної доброчесності, вимог чинного законодавства про авторське право в науковій та науково-педагогічній діяльності.

Результати навчання:

ПР3. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації у сфері професійної діяльності або навчання.
ПР 8. Презентувати та обговорювати результати власних досліджень, наукові і прикладні проблеми біології державною та іноземною мовами.
ПР 9 Здійснювати ефективну усну та письмову комунікацію в колективній діяльності при вирішенні дослідницьких і практичних завдань.
ПР 10. Дотримуватися норм академічної доброчесності та професійної етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної власності
ПР 11. Аналізувати та оцінювати сучасні досягнення біології, а також результати власних досліджень, співставляти їх з результатами інших дослідників у контексті всього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.

Зміст дисципліни:

Участь у міжнародних академічних конференціях (Participating in International academic conferences). Анонс конференції (Conference announcements). Запрошення до публікації: Інформаційний лист (Call for papers). Академічні та професійні події. (Academic and professional events). Академічна кореспонденція (Academic correspondence). Вирішення загальних та технічних проблем під час конференції та презентації (Troubleshooting. Is there any technical help?)

Презентація власного наукового дослідження аспіранта в форматі Power Point (Presentation of the PhD student’s Research in Power Point Format). Презентаційні навички необхідні для створення якісної презентації. (Presentation skills. What makes a good presentation). Розвиток презентаційних навичок. (Developing presentation skills). Робота з візуальними засобами (опис ілюстративного матеріалу: таблиць, діаграм, графиків, формул та кількісних даних тощо). (Working with visuals: tables, diagrams, graphs, formulae, quantitative data etc.). Запитання, відповіді та коментування (Q&A session: asking questions, responding to questions and comments). Написання відгуку про Презентацію. (Writing the feedback on a Presentation). Представлення власної презентації. Отримання відгуку (Presentation skills: delivering a presentation. Receiving a peers’ feedback).
Опис наукового дослідження (Частина І). Describing research (Part I) Керівні вказівки стосовно написання наукових статей (Guidelines for authors). Структура статті. Назва, ключові слова. (Article structure. Titles, key words). Написання стислого викладу статті. (Writing an abstract. Make your abstract cohesive. Abstracts from different fields of study). Огляд релевантної літератури та сайтів. (Literature and sites reviews). Написання реферативного огляду наукової статті. Як написати якісне резюме? (Writing a summary. What makes a good summary?) Ключові твердження статті. (Topic sentences of the article). Анотована бібліографія (Annotated bibliography). Цитування та посилання. (Citations and references).

Опис наукового дослідження та підготовка до публікації (Частина ІI) Describing research and its preparing for submission (Part II). Опис дослідження: Вступ. (Describing research: Introduction). Опис дослідження: Методи та перебіг дослідження. (Describing research: Methods and process of the research). Опис дослідження: Обговорення та Результати. (Describing research: The Discussion and Results sections). Опис дослідження: Висновки. (Describing research: The Conclusion section). Процес подання статті до публікації. (The article submission process).

Література:

1. English for Academics/ A communication skills course for tutors, lecturers and PhD students.
Book 1. Cambridge University Press and British Council, 2014.
2. English for Academics/ A communication skills course for tutors, lecturers and PhD students.
Book 2. Cambridge University Press and British Council, 2015.
3. Edward de Chazal & Sam McCarter. Oxford EAP / A course in English for Academic Purposes. Upper-intermediate/B2, Oxford University press, 2015.
4. Michael McCarthy & Felicity O’Dell. Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2012.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 03 - АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ (НІМЕЦЬКА МОВА)

Викладач доц. Козак Т.Б.
Тип обов’язкова
Рік підготовки 1-2
Загальна кількість кредитів ECTS / годин: 6 / 180
Форма контролю іспит

Метою викладання нормативного курсу «Академічне письмо іноземною мовою (німецькою)» є формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції не нижче рівня В2 за Загальноєвропейської шкалою рівнів [6] і відповідно до Національної рамки кваліфікацій в Україні (НРК) [7], а саме: формування академічних навичок, необхідних для використання німецької мови в науковій та професійній діяльності, подальшому навчанні в аспірантурі та проведення наукових досліджень в заданій області, а також лінгвістичної, соціолінгвістичної, соціокультурної, дискурсивної та стратегічної компетенції.

Завданням курсу є формування наступних компетентностей:

а) загальних компетентностей (ЗК):
ЗК 01. Здатність працювати у міжнародному контексті;
ЗК 02. Здатність до саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя.
ЗК 03. Здатність до усної та письмової наукової комунікації державною та іноземною мовою. Здатність презентувати результати власних досліджень;
ЗК 04. Здатність до міжособистісної взаємодії (робота в команді);
в) спеціальних компетентностей (СК):
СК 04. Здатність дотримуватись етичних норм та принципів академічної доброчесності, вимог чинного законодавства про авторське право в науковій та науково-педагогічній діяльності.

Результати навчання:

ПР3. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації у сфері професійної діяльності або навчання.
ПР 8. Презентувати та обговорювати результати власних досліджень, наукові і прикладні проблеми біології державною та іноземною мовами.
ПР 9 Здійснювати ефективну усну та письмову комунікацію в колективній діяльності при вирішенні дослідницьких і практичних завдань.
ПР 10. Дотримуватися норм академічної доброчесності та професійної етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної власності
ПР 11. Аналізувати та оцінювати сучасні досягнення біології, а також результати власних досліджень, співставляти їх з результатами інших дослідників у контексті всього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.

Зміст дисципліни:

Спілкування в академічному середовищі: Відвідування міжнародних академічних конференцій (Unterhaltung im akademischen Umfeld: Teilnahme an internationalen akademischen Konferenzen). Анонс конференції (Konferenzankundigungen). Запрошення до публікації: Інформаційний лист (Call for papers). Академічні та професійні події. (Akademische und berufliche Veranstaltungen). Вирішення загальних та технічних проблем під час конференції та презентації (Fehlerbehebung. Gibt es technische Hilfe?) Обмін (усною або письмовою) інформацією та обговорення новин (Informationen austauschen und gute / schlechte Nachrichten in Wort und Schrift diskutieren).

Презентація інформації (Prasentation der Informationen). Презентаційні навички, що необхідні заради створення якісної презентації. (Prasentationsfahigkeiten fur eine gute Prasentation). Розвиток презентаційних навичок. (Entwicklung der Prasentationsfahigkeiten). Робота з візуальними засобами (таблицями, діаграмами, кресленнями, ілюстраціями, графиками, формулами, кількісними даними тощо). (Arbeit mit visuellen Angaben). Представлення власної презентації. (Vorstellung eigener Prasentation). Написання стислого викладу наукової статті / колективного відгуку (рецензії) до наукової статті. Як написати якісну рецензію? (Verfassen einer Zusammenfassung / Begutachtung. Wie wird eine gute Zusammenfassung geschrieben?) Ключові твердження статті та рецензії. (Schlusselstatements des Artikels und Zusammenfassung). Написання зв’язної анотації (реферативного огляду) статті. (Eine zusammenhangende Zusammenfassung schreiben). Аналіз анотацій (реферативних оглядів) з різних наукових сфер. (Analyse der Abstrakts aus verschiedenen Fachgebieten).

Участь у академічних заходах. (Teilnahme an akademischen Veranstaltungen). Звертання з питанням під час різноманітних академічних подій. Відповіді та коментування. (Fragerunde. Fragen stellen. Antworten auf Fragen und Kommentare). Парафразування та резюмування. (Paraphrase und Zusammenfassung). Дебати під час симпозіума. Аргументація та її оцінювання. (Diskussionsrunde. Argumente vorbringen. Argumente auswerten). Дискусійні питання під час конференції. (Diskussionsfragen bei der Konfenz).

Підготування до академічного письма. (Vorbereitung auf das akademische Schreiben). Керівні вказівки стосовно написання наукових статей. (Hinweise fur Autoren). Структура статті. Назва, ключові слова та анотація. (Artikelstruktur. Titel, Schlusselworter und Abstrakt). Обробка інформації. Огляд релевантної літератури та сайтів. (Informationsbearbeitung. Quellen- und Internetrecherche). Цитування та посилання. (Zitierung und Referenzen). Опис дослідження. (Beschreibung der Recherche). Вступ. Методи та перебіг дослідження. Результати. (Einfuhrungen. Methode und Prozess. Ergebnisse.). Розділ «Обговорення». Розділ «Висновки». (Diskussionsteil. Fazit). Процес подання статті до публікації. (Die Beantragung des Artikels).

Література:

1. Campus Deutsch - Prasentieren und Diskutieren / Deutsch als Fremdsprache /Dr. Oliver Bayerlein. Hueber Verlag, 2017. – 88 S.
2. Menschen im Beruf - Training Besprechen und Prasentieren /Kursbuch mit Audio-CD/ Dr. Sabine Schluter. Hueber Verlag, 2018. – 120 S.
3. Campus Deutsch – Lesen /Kursbuch/ Dr. Oliver Bayerlein, Patricia Buchner. Hueber Verlag, 2018. – 88 S.
4. Richtig wissenschaftlich schreiben: Wissenschaftssprache in Regeln und Ubungen (Uni Tipps, Band 3429)/ Helga Esselborn-Krumbiegel / UTB, 2017. – 167 S.
5. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht / Martin Kornmeier / UTB, 2018. – 337 S.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 04 - ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Викладач доц. Левченко А.О.
Тип обов’язкова
Рік підготовки 1
Загальна кількість кредитів ECTS / годин: 3 / 90
Форма контролю залік

Метою дисципліни є вивчення здобувачами сучасних і перспективних методів пошуку і обробки інформації в різноманітних прикладних галузях наукових досліджень та оптимізація його складових відповідно до прикладної галузі.

Завдання:

– вивчення сучасних і перспективних принципів, методів та технологій пошуку і обробки інформації в різноманітних прикладних галузях наукових досліджень;
– ознайомлення з оптимізацією складових технологій пошуку і обробки інформації відповідно до прикладної галузі
– підготовка здобувачів до самостійної наукової діяльності на основі вибору оптимальних рішень на етапах процесу пошуку і обробки інформації в прикладних галузях досліджень;
– формування навичок дослідницької роботи;
– формування навичок вивчення робочої електронної документації, специфічних інструментів і програмних засобів, що дозволяють обирати електронні сервіси пошуку і обробки інформації.

Результати навчання

ПР3. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації у сфері професійної діяльності або навчання;
ПР5. Обирати і застосовувати найбільш доцільні методи та інструментарій при здійсненні емпіричних досліджень у галузі біології;
ПР 7. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у біології та дотичних міждисциплінарних напрямах;
ПР 8. Презентувати та обговорювати результати власних досліджень, наукові і прикладні проблеми біології державною та іноземною мовами;
ПР 9 Здійснювати ефективну усну та письмову комунікацію в колективній діяльності при вирішенні дослідницьких і практичних завдань;

Зміст дисципліни:

ІТ технології в передбаченні та прогнозуванні. Основи моделювання ситуацій та вироблення рішень. оцінка ризиків (оцінка помилкових результатів) в прийнятті рішень. PESTEL-аналіз. ІТ технології пошуку, узагальнення і обробки інформації. WEB MINING як розвиток DATA MINING. Оцінка ефективності систем.

Література:

1. Rouaud, Mathieu (2013). Probability, Statistics and Estimation. с. 60.
2. Chiang, C.L, (2003) Statistical methods of analysis, World Scientific. ISBN 981-238-310-7 - page 274 section 9.7.4 "interpolation vs extrapolation"
3. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы, 1985г.
4. Полани М. Неявное знание. М.: Прогресс, 1984.
5. Шапиро Э.Л. Компоненты знаний и их соотношения в сферах интеллектуальной деятельности //Вестник высш. шк., 1990, N11, с.26-31.
6. Шрейдер Ю.А. Экспертные системы.: их возможности в обучении // Вестник высш. шк., 1987, N 2, с.14-19.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 05 - ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА CУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ

Лектор доц. Січняк О.Л.
Тип обов’язкова
Рік підготовки 1
Загальна кількість кредитів ECTS / годин: 4 / 120

Форма контролю іспит

Метою викладання нормативного курсу «Історія, концепції та сучасні досягнення біології» є формування цілісної системи наукових знань з пізнання природи и її невід’ємної частини – світу живого, а також розуміння того, як нові знання і технології породжують нові проблеми, вирішення яких є важливим завданням науки.

Завданням курсу є формування фахових спеціальних компетенцій щодо знання теорії та практики застосування сучасних досягнень системи біологічних наук для вирішення теоретичних і практичних завдань біології.

Результати навчання

ПР1. Демонструвати концептуальні та методологічні знання з біології, її історії розвитку та сучасного стану наукових знань.
ПР2. Володіти навичками критичного сприйняття інформації, аналітичного мислення, наукового підходу для вирішення складних спеціалізованих задач, наукових і практичних проблем, та в навчанні.
ПР4. Вміти формулювати наукову проблему, розробляти та перевіряти гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, необхідні ресурси та час для реалізації самостійного наукового дослідження , що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
ПР5. Обирати і застосовувати найбільш доцільні методи та інструментарій при здійсненні емпіричних досліджень у галузі біології
ПР6. Розробляти та управляти науковими проєктами в галузі біології з урахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.
ПР 7. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у біології та дотичних міждисциплінарних напрямах.
ПР10. Дотримуватися норм академічної доброчесності та професійної етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної власності
ПР11. Аналізувати та оцінювати сучасні досягнення біології, а також результати власних досліджень, співставляти їх з результатами інших дослідників у контексті всього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
ПР 12. Вміти розробляти й реалізовувати різні форми організації освітнього процесу в закладах вищої освіти.

Зміст дисципліни:

От натурфілософії до описової біології. Біологія нового часу. Біологія і суміжні науки. Сучасні концепції біології. Особливості постнеокласичної біології. Видатні відкриття біології ХХІ ст. Сучасні досягнення біології в Україні.

Література:

Білоконь С.В. Основи біоетики та біобезпеки. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. 155 с.
Каретин Ю.А. Самоорганизация живых систем. Краткий курс синергетики для биологов. Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2017. 530 с.
Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.: Юрайт, 2017. 412 с.
Концепции современного естествознания / М.Д. Гольдфейн, С.Б. Егорова, В.В. Решетников; под ред. М.Д. Гольдфейна. – Саратов: Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, 2016. 278 с.
Новоселова Т. Учебное пособие по курсу биологической безопасности: сила командного обучения. НИЦ по разоружению, Брэдфорд: Ун-т Брэдфорда, 2016.
Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. – М.: Мир, 2002. – 589 с.
Северцов А.С. Теории эволюции. М.: Юрайт, 2016. 382 с.
Сидорович М.М. Сидорович Є.С. Основні концепції і теорії біології: історія становлення та розвитку. Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2020. 206 с.
Січняк О.Л. Генетика популяцій та еволюція. Одеса: ОНУ, 2017. 212 с.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 06 - МЕТОДИ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)
Тип дисципліни - нормативна
Рік навчання: 2
Кількість кредитів: 4
Види навчальних занять: лекції, практичні заняття

Викладач: канд. біол. наук, доцент Алєксєєва Тетяна Григорівна
Контактна інформація: Біологічний факультет, кафедра генетики і молекулярної біології,
Email: t.alieksieieva@onu.edu.ua

Опис дисципліни

Метою курсу є ознайомлення здобувачів із сучасними вимогами до планування, організації і проведення науково-дослідницької роботи та засобами аналізу і презентації отриманих результатів. Отримання таких навичок є запорукою формування здобувача як самостійного і компетентного дослідника, здатного до виконання наукової роботи біологічного напряму в установах біологічного, медичного та сільськогосподарчого профілів.
Завданням курсу є формування у здобувачів уявлень про логіку і принципи проведення наукових досліджень, ознайомлення зі схемами і умовами коректного проведення біологічних експериментів, а також засобів презентації і оприлюднення результатів. Особлива увага приділена формуванню у майбутніх науковців методологічної культури як чинника підвищення ефективності наукової діяльності та створенню навичок наукової комунікації у рамках академічної доброчесності.

Форми та методи контролю.
Поточний контроль знань здобувачів включає модульний контроль, опитування та бесіди зі здобувачами під час аудиторних занять, а також захисту власних наукових наробок. За підсумкової атестації студентів враховуються оцінки, набуті за всіх видів поточного контролю.

Політика оцінювання.

Оцінка здобувача складається з оцінки успішності засвоєння обох змістових модулів, та оцінок, отриманих за якість складеного дизайну власного дослідження, за захист презентації та написання тез доповідей, що відображають результати власної наукової діяльності.

Основна література

1. Атраментова Л.А. Дизайн и статистика биологического исследования. Х. : Изд. «НТМТ», 2014. – 255 с.
2. Кононюк А. Ю. Основы научных исследований (общая теория эксперимента). – К.: Освіта України, 2012. – Кн. 1. – 508 с.; Кн. 2. – 453 с.; Кн. 3. – 470 с.; Кн. 4. – 492 с.
3. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн. / Добронравова І. С., Руденко О. В., Сидоренко Л. І. та ін. ; за ред.. І. С. Добронравової (ч.1), О.В. Руденко (ч.2). – К. : ВПЦ «Київський університет», 2018. – 607 с.
4. Атраментова Л. О., Утєвська О. М. Статистичні методи в біології. Х: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 288 с.
5. Атраментова Л.О. Наукове дослідження і статистика : [необхідність статистичного аналізу в дослідницькій практиці] // Науковий світ. – 2006. – № 4. – С. 6-7.
6. Бхаттачерджи А., Ситник Н.І. Методологія і організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках. – Навчальний посібник. – 2016. – 159 с.
7. Важинський С. Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. – Суми, СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с.
8. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.
9. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. – Х. : ХНАУ, 2017. – 272 с.
10. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. /. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с.
11. Ланг Т.А., Сесик М. Как описывать статистику в медицине. Аннотированное руководство для авторов, редакторов и рецензентов /пер. с англ. В.П.Леонова. М.: Практическая медицина, 2011. – 480 с.
12. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для сту¬дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
13. Пасько В. П. Эффективная работа в Интернет. — СПб.: Питер, 2003. — 544 с.
14. Полотнянко Л.И. Контроль качества лабораторных исследований : учеб. пособие для студентов сред. мед. и фармацевт. образоват. учреж- дений. — М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. — 188 с.
15. Шеламова М. А., Инсарова Н. И., Лещенко В. Г. Статистический анализ медико-биологических данных с использованием программы Excel: учеб.-метод. пособие. – Минск : БГМУ, 2010. – 96 с.
16. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація і методика науково-дослідницької діяльності: підручник. - К. : Знання, 2004. – 307 с.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

МЕТОДИ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДАЙДЖЕСТ)

ОК 07 - ПЕДАГОГІЧНА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА

Педагогічна (асистентська) практика проводиться у 5 семестрі, її обсяг становить 6 кредитів ЄКТС (180 год.). Педагогічна (асистентська) практика спрмована на формування системи компетентностей майбутніх науково-педагогічних працівників, здатних здійснювати аналітичне осмислення стану та перспектив розвитку біологічної освіти, створювати та впроваджувати новий зміст освіти та новітні методики (технології) навчання.

Вона включає такі види діяльності:

- навчальну
- методичну
- науково-педагогічну
- організаційну.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account