ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ"
ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - БАКАЛАВР
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - "БІОЛОГІЯ"

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ОК01 - АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Мета викладання нормативного курсу є ознайомлення студентів з основними досягненнями науки в галузі історичної україністики як фундаментальної науки в системі гуманітарного знання, з основними історичними етапами української культури та основними складовими культури – мистецтвом, етнографією та матеріальною культурою, науковими знаннями, що дозволяють їм визначити, класифікувати тенденції розвитку української культури, формування наукового осмислення минулого України як складової частини світової спільноти.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК02 - УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК03 - ОСНОВИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Метою дисципліни “Вища математика” є формування систем теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату для вирішення завдань у професійній діяльності.

Програма та тематичний план направлені на глибоке та ґрунтовне вивчення основ вищої математики, розвиток логічного та аналітичного мислення, математичного формулювання задач, які виникають у процесі управління.

Ця дисципліна відноситься до загальноосвітніх фундаментальних дисциплін, які формують світогляд майбутніх спеціалістів.

Головним завданням курсу “Вища математика” є вивчення загальних закономірностей та зв’язку між різними величинами та явищами, а також
їх застосування до конкретних прикладних досліджень.

Оволодіння курсом повинно виробити у студентів навики практичного використання математичних методів, формул та таблиць в процесі розв’язання прикладних задач.

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних знань, цілеспрямованої роботи над вивченням математичної та прикладної літератури, активної роботи на лекціях і практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК04 - ФІЗИКА

В основі всього природознавства лежать закони фізики, тому що фізика - це наука, що вивчає найпростіші і найбільш загальні закономірності явищ природи, властивості та будова матерії і закони її руху.

Фізика як наука про явища природи становить фундамент всього сучасного природознавства. Їй належить виняткове місце в загальній системі знань, накопичених людством. При вивченні фізики на підставі порівняно невеликого числа принципів, добре обґрунтованих експериментально, спираючись на потужний математичний апарат, можна логічно абсолютно строго вивести масу наслідків і точно передбачити кінцевий результат процесу за вихідними даними.

Механізм всіх біологічних процесів можна зрозуміти тільки на молекулярному і внутрішньоклітинному рівні. І тут біологам не обійтися без знання фізики і без фізичної апаратури, наприклад електронних мікроскопів, електрокардіограф або томограф. А складні процеси нервової діяльності є по суті електромагнітні явища.

Знання з біології можуть лише розширювати знання про рамки дії фізичних законів і сприяти розумінню учнями єдності природи. В даному курсі для зв'язку фізики та біології часто звертається увага на три аспекти:

• Фізика в живих організмах. При вивченні різних тем на уроках фізики наводяться приклади, які показують роль фізичних процесів в протіканні біологічних процесів.
• Біоніка. Багато принципів, реалізованих в живих організмах широко використовуються в сучасних технічних пристроях, основою яких є фізика.
• Екологія. Фізичні закони мають відношення до процесів, які відбуваються в природі в зв'язку з виробничою діяльністю людини. І для ліквідації негативних впливів такої діяльності, для охорони природи потрібно використовувати знання законів фізики.

В даному курсі студенти більш детально ознайомляться з будовою речовини, механікою, тепловими і електромагнітними явищами, будовою атома. Процес вивчення фізики включає в себе класичні традиційні методики: лекційний матеріал з практичними прикладами, демонстраційний експеримент, лабораторний курс.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК05 - ФІЛОСОФІЯ

Анотація до курсу «Філософія»
(к.філос.н., доц. Готинян-Журавльова)

Курс “Філософія” є одним з тих курсів, які формують світогляд людини. Серцевиною світогляду людини і, відповідно, серцевиною філософії як теоретичного світогляду є трактування відношення людини до світу. Воно є джерелом основних філософських питань та проблем. Філософія є світоглядом, але світоглядом особливим – теоретичним, тобто заснованим на розумі, а такий світогляд передбачає аргументацію, сумніви, дискусії. Курс “Філософії” не обмежується лише поясненням світу, тих чи інших історичних явищ, а й пізнає його, пояснює його, ґрунтуючись на знаннях, які отримуються завдяки використанню різних форм пізнанні (не лише філософського, а й наукового і релігійного). Філософське вчення – аксіологія є підґрунтям таких курсів як “Етика”, “Естетика”. Предметом філософського дослідження стають найбільш загальні проблеми: що таке світ, чи існує душа, що таке добро, що таке зло, чи є вірними наші знання, якими способами отримати найточніші знання, яка форма управління суспільством є найкращою тощо.

Тому метою курсу “Філософія” є поєднання знань, які отримали студенти під час навчання з філософським осмисленням тих чи інших явищ, процесів, що відбувалися та відбуваються в суспільстві, пояснення відношення людини до природи, культури, вивчення закономірностей розвитку філософських ідей, також оцінюючого відношення людини до світу.

Основними завданнями курсу є: осягнення таких основних філософських питань як онтологія – вчення про буття, гносеологія – теорія пізнання, філософська антропологія – вчення про сутність людини, про співвідношення в людини природи та культури, соціальної філософії, аксіології – філософської дисципліни, що досліджує закономірності побудови сфери цінностей.

Курс складається з двох змістовних модулів і є повністю забезпеченим необхідною літературою.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК06 - ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Викладачи: к.філол.н. Долбіна К.Д., к.пед.н., доц. Котлярова Л.Б., : к.філол.н. Добровольська Д.М., к.філол.н. Григораш В.С., Бондаренко О.К.
Тип: нормативна
Семестр: 1-3
Загальна кількість кредитів: ECTS/ годин 5/150
Форма контролю: 1 семестр-залік, 2семестр - залік, 3 семестр-іспит

Мета курсу “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням” є формування у студентів комунікативної компетентності, необхідної для спілкування у знайомих/типових ситуаціях, які зустрічаються в академічному та загально-професійному контекстах.

Завдання:

Освітні:

• сформувати у студентів загальні компетентності (знання, вміння та навички: вміння вчитися та продовжувати навчання впродовж життя);
• сприяти розвитку здібностей до самооцінювання та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати освіту в академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Пізнавальні:

• залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр пізнавальних здібностей.

Розвивальні:

• допомагати студентам у формуванні загальних компетентностей з метою розвитку особистої мотивації (цінностей, ідеалів);
• зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови.

Соціальні:

• сприяти становленню критичного самоусвідомлення та умінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.

Соціо-культурні:

• сприяти розумінню різнопланових міжнародних соціо-культурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Практичні:

• сформувати у студентів загальні фахові комунікативні компетентності для забезпечення спілкування в знайомому академічному та професійному середовищі.

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

1) Знати та вміти використовувати наступні мовні одиниці, структури та поняття: Словотворення: Префікси: un-, in-, il-, im-, ir-, extra-, counter-; under- co-, re-, mis-, dis-, out-; cуфікси: en-, ee-, ish-, y-. Артиклі. Вживання артиклів з власними назвами. Ступені порівняння прикметників та прислівників. Звороти типу: the more … the better…, the less … the worse… . Часи дієслова: теперішній, майбутній, минулий. Дійсний та пасивний стан дієслова. Непряма мова. Безособові форми дієслова: інфінітив, герундій, дієприслівник.

Модальні дієслова та вирази для висловлення можливості, імовірності, вірогідності впевненості. Умовні речення. Прийменники місця та часу. Лексико-синтаксичні засоби поєднання інформації (додавання, послідовності, протиставлення, причини/наслідку, цілі, поступки, порівняння) у логічно об’єднаний дискурс.

2) Вміти:

• встановлювати і підтримувати комунікацію в навчальних ситуаціях, типових для повсякденного життя студентів, використовуючи мовленнєві вміння, навички і стратегії відповідно до конкретної ситуації;
• обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання для досягнення порозуміння;
• готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній, культурній і професійній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
• знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов'язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
• аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
•писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та/або для працевлаштування.

Передбачається, що по завершенню Модуля 1 студенти будуть здатні:

•підтримувати розмову на знайомі теми, пов’язані з навчанням та майбутньою спеціальністю, висловлювати та обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов’язані з освітою та навчанням;
•демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи попередження, оголошення та інструкції в ситуаціях, пов’язаних з навчанням та майбутньою професією;
•домовлятися про зустріч по телефону в ситуаціях, що виникають в академічному та професійному середовищах, включаючи з’єднання з адресатом, залишення та приймання повідомлень, за умови, що мова співрозмовника чітко артикульована і відповідає загально прийнятому акценту;
•писати електронні листи з навчальними цілями, передаючи просту інформацію, безпосередньо пов’язану з навчанням та повсякденим життям; писати коментарі на форумах в соціальних мережах та віртуальному академічному середовищі, висловлюючи власну думку і коментуючи висловлювання інших, погоджуючись або заперечуючи;
•правильно заповнювати заяви та форми для проживання та / або участі у конференціях з відповідним рівнем грамотності та адекватності.
Передбачається, що по завершенню Модуля 2 студенти будуть здатні:
• виокремлювати загальну та конкретну інформацію з першоджерел академічної та професійної спрямованості, ефективно використовуючи різноманітні стратегії читання;
• розрізняти фактичну та непідтверджену фактами, важливу та менш важливу, доцільну та недоцільну інформацію в писемних джерелах, пов’язаних з навчальною та професійною діяльністю;
• розпізнавати значення незнайомих слів в усному мовленні та друкованих текстах, пов’язаних з навчальною та професійною діяльністю, зважаючи на контекст та лінгвістичні засоби;
• виділяти головні ідеї, визначати загальну та детальну інформацію з аудіо -/відеоресурсів у повсякденному, навчальному та професійному середовищах;
• визначати мету та/або точку зору мовця/автора у першоджерелах на навчальні/професійні теми;

Передбачається, що по завершенню Модуля 3 студенти будуть здатні:

• готувати та робити структуровані презентації професійної спрямованості, використовуючи відповідні вербальні та невербальні засоби комунікації;
• вміти логічно та зв’язно представляти інформацію на академічні та професійні теми;
• демонструвати володіння достатнім та відповідним словниковим запасом з теми презентації;
• інтерпретувати графічну інформацію з використанням відповідних лінгвістичних засобів;
• вміти адекватно відповідати на питання стосовно змісту презентації.

Передбачається, що по завершенню Модуля 4 студенти будуть здатні:

• вибирати і сортувати релевантну інформацію стосовно навчання і працевлаштування з відповідних Інтернет-джерел;
• виявляти практичне розуміння мети, структури, загального і конкретного змісту і вимог щодо оформлення академічної і пов’язаної з працевлаштуванням документації;
• складати пов’язані з навчанням і працевлаштуванням матеріали (мотиваційний лист, лист до приймаючої сторони, резюме, супровідний лист) на відповідному рівні володіння граматичним і лексичним матеріалом; аналізувати та коригувати їх;
• демонструвати розуміння існуючих правил і стандартних процедур під час проходження пов'язаного з працевлаштуванням інтерв'ю;
• успішно презентувати себе під час співбесіди: гідно відповідати на питання інтерв’юерів, виявляючи достатній рівень володіння ситуативною лексикою; ставити відкриті запитання відповідно до ситуації; принагідно використовувати вербальні (лексика і граматика) і невербальні (мелодика, паузи, жестикуляція, постава, дрес-код, макіяж тощо) засоби комунікації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, що становить 5 кредитів ЄКТС.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК07 - ХІМІЯ ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК08 - ХІМІЯ ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК09 - МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІОЛОГІЇ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК10 - ХІМІЯ ОРГАНІЧНА

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК11 - ХІМІЯ БІООРГАНІЧНА

"Хімія біоорганічна" - наука, що вивчає хімічну структуру і властивості основних органічних речовин, що входять до складу, або утворюються в організмі.

В курсі лекцій і на лабораторних заняттях студенти вивчають взаємозв’язок між структурою і функціями білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів, вітамінів, а також роль ферментів і біологічних мембран у функціонуванні клітин і тканин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- загальні фізико – хімічні властивості основних біологічних макромолекул;
- шляхи перетворень біоорганічних сполук, принципи оцінки їх властивостей;
- основнi методи виділення, розділення та визначення біологічних сполук;

вміти:

- пояснити функціонування основних макромолекул у зв’язку з особливостями їх структури;
- володити сучасними методами досліджень біологічних макромолекул, аналізувати отримані данні та робити логічні висновки;
- шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та сучасні методи експериментальних досліджень для вирішення проблемних завдань біології.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 годин, що становить 5,5 кредитів ЄКТС на денному відділенні та 60 годин, що становить 2,0 кредита ЄКТС на заочному відділенні.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК12 - ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТЬСКИХ СТУДІЙ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК13 - ГРУНТОЗНАВСТВО

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК14 - ЛАТИНСЬКА МОВА

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК15 - АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Метою курсу Анатомія людини є забезпечення наявності у бакалаврів необхідного рівня знань, вмінь та навичок, які необхідні для засвоєння матеріалу інших дисциплін, таких як Гістологія, Фізіологія людини і тварин, Біофізика, Біохімія та ін..

Основні завдання дисципліни «Анатомія людини», це:

- навчити описувати будову, форму, положення органів та їх взаємовідносини з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей людського організму;
- сформувати розуміння взаємозалежностей будови і форми органів з їх функціями;
- з'ясувати закономірності конституції тіла в цілому і складових його частин.

Дисципліна складається з 4-х змістових модулів: Вчення про кістки та м’язи; вчення про нутрощі (спланхнологія); вчення про судини та ендокринні залози; вчення про нервову систему (неврологія) та органі чуття (естезіологія).

Під час вивчення дисципліни здобувачи виконуються завдання 15 лабораторних робіт, вивчають понад 400 анатомічних термінів, пишуть 5 контрольних робіт по лекційному матеріалу і контрольні роботи по темам лабораторних занять.

Екзаменаційна оцінка студентів розраховується шляхом врахування всіх отриманих ними оцінок за поточного контролю та оцінки за підсумкову контрольну роботу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ
Змістові модулі І, ІІ ВСТУП ДО АНАТОМІЇ.
ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ. СПЛАНХНОЛОГІЯ

Спланхнологія

Ангіологія

Неврологія

 

ОК16 - БОТАНІКА

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК17 - ЗАГАЛЬНА ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, БІР

Курс «Цитологія, гістологія, біологія індивідуального розвитку» є обов’язковим та відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія».

Метою нормативного курсу є навчання студентів основним теоретичним і практичним положенням цитології, гістології та біології розвитку з урахуванням сучасних досягнень науки.

Завдання:

1. Довести до відома студентів роль цитології, гістології, біології індивідуального розвитку як біологічних наук, які сприяють розумінню основних закономірностей функціонування природи на одному з важливіших рівнів організації живого – рівні багатоклітинного організму.
2. Довести до уваги студентів історичні аспекти розвитку цитології, гістології, біології індивідуального розвитку, в тому числі в Україні;
3. Ознайомити студентів з методами дослідження клітини, тканин, розвитку багатоклітинних організмів;
4. Викласти сучасні уявлення про будову і властивості клітин, тканин; про диференціювання клітин, тканин, органів в організмі тварин в онто- та філогенезі; тривалість життя клітин, їх старіння і загибель;
5. Ознайомити студентів з різними типами поділу клітин та їх біологічним значенням;
6. Показати значення цитології для медицини, сільського господарства, селекції рослин і тварин та для інших галузей науки і практики;
7. Навчити студентів користуватись приладами для вивчення клітини та тканин, виготовляти тимчасові та постійні мікроскопічні препарати, “читати” фотографії клітин та тканин, в тому числі ті, які отримані за допомогою електронної мікроскопії, впізнавати способи і фази поділу клітин та ін.;

8. Забезпечити наявність у студентів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з цитології, гістології, біології індивідуального розвитку, що передбачені Державними освітніми стандартами (ОКХ, ОПП та ін.).

Розглядаються сучасні наукові уявлення про процеси і закономірності індивідуального розвитку організму тварин і людини; походження, будова і властивості клітин, тканин, органів, їх функціонування як елементарних живих систем та їх взаємодії в процесі життєдіяльності в нормі, експерименті, патології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторних робіт з курсу
«БІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

ОК18 - ГІДРОЕКОЛОГІЯ

Основною метою курсу є ознайомлення з різноманіттям життя та біологічними процесами у водоймах з екологічних позицій.

Основний акцент курсу зроблений на особливостях функціонування організмів у водному середовищі (Світовим океаном, континентальними водоймами та водотоками), на вивченні основних факторів середовища, їх впливу на гідробіонтів (температури, солоності, газового та світового режимів, течії, характеристики донних ґрунтів та ін.).

Студенти ознайомляться з життєвими формами гідробіонтів (плейстоном, нейстоном, планктоном, нектоном, бентосом, обростанням) та їх екологічними характеристиками; з екологічними зонами бенталі та пелагіалі; вивчать екологічні основи життєдіяльності гідробіонтів: живлення, дихання, розмноження.

В ході лабораторних занять, що передбачені курсом, студенти ознайомляться із колекціями гідробіонтів викладачів кафедри та факультету, а також із представниками всіх життєвих форм водних організмів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК19 - ЗООЛОГІЯ

Метою курсу є набуття у студентів знань, вмінь та навичок з основ систематики, морфології, анатомії та окремими моментами екології тварин.

Підчас проходження дисципліни у студентів формується цілісна система знань про розвиток тваринних організмів і механізми його забезпечення, вони знайомляться з основними термінами, поняттями і характеристиками методів в зоології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ІЗ ЗООЛОГІЇ ХРЕБЕТНИХ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

 

 

ОК20 - ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ. БІР
ОК21 - ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА

Навчальна дисципліна “Основи медичних знань та перша долікарська допомога” надає можливість не тільки сприйняти концептуальну модель фізичного здоров’я людини, ознайомитись із принципами функціонування органів та систем організму людини, головними принципами здорового способу життя й основними методами збереження здоров’я, але й навчитися свідомо та цілеспрямовано діяти у ситуаціях, пов’язаних із кризовими станами у фізичному здоров’ї людини, надавати їй невідкладну долікарську допомог, що може не тільки полегшити завдання медиків щодо комплексного відновлення здоров’я постраждалого на подальших етапах лікування, але й часто зберегти людині життя.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК22 - ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН

Мета дисципліни „Фізіологія та біохімія рослин” полягає у формуванні у студентів системних фундаментальних та практичних знань та вмінь з фізіології рослин як науки про функціонування рослин на різних рівнях організації живого, а також як основи агрономічних наук та біотехнології з урахуванням сучасного рівня науково-технічного та економічного прогресу та етичних норм.

Викладається структурну та біохімічну основу, загальні закономірності, окремі процеси, механізми регуляції функцій життєдіяльності рослин: водного обміну, мінерального живлення, фотосинтезу, дихання, росту, розвитку, розмноження, руху та стійкості до несприятливих чинників середовища.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК23 - ЕКОЛОГІЯ

Мета обов’язкового курсу «Екологія» є набуття у студентів знань, вмінь та навичок з основ екології безхребетних та хребетних тварин.

В курсі висвітлено місце екології в системі біології та природничих наук взагалі, структура та задачі сучасної екології, методи екологічних досліджень: польові спостереження, експерименти, теоретичне моделювання. Наведено класифікацію екологічних факторів, природні та антропогенні фактори, біотичні та абіотичні фактори, кількісну оцінку екологічних факторів.

Охарактеризовано сучасні уявлення про популяції, популяційну структуру виду, динамічні характеристики популяції, міжпопуляційні зв’язки, екологічні характеристики популяцій, кількісні показники та структура популяцій, поняття угруповань та біоценозів, біотоп, класифікацію взаємозв'язків організмів в залежності від їх біоценотичної значущі, характеристику угруповань, видовий склад та різноманіття угруповань. Охарактеризовано основні елементи екосистем, що забезпечують біологічний кругообіг.

Висвітлено питання принципів використання природних ресурсів, екологічні основи охорони природних комплексів та розширення мережі державних заповідників и заказників на півдні України, а також поняття про природоохоронну територію, типи природоохоронних територій.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК25 - БІОХІМІЯ

Мета навчальної дисципліни «Біохімія» сформувати у студентів розуміння єдності метаболічних процесів у цілому організмі на основі системних знань про хімічну будову живих організмів і фізико-хімічні процеси, що забезпечують їх життєдіяльність.

Завдання курсу: вивчення теоретичних основ біохімії; вивчення основних хімічних перетворень, які полягають у основі життєдіяльності; розуміння логіки процесів, які відбуваються в організмі та їх регуляції.

Курс розрахований на студентів-бакалаврів біологічного факультету та включає лекційні години та лабораторні роботи.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК26 - МІКРОБІОЛОГІЯ

Мета загального курсу «Мікробіологія» - підготувати ерудованого спеціаліста біолога, який теоретично володіє загальними та спеціальними знаннями з мікробіології та умінням працювати у науково-дослідних та практичних мікробіологічних лабораторіях.

В курсі висвітлено положення мікроорганізмів в системі живої природи, загальні властивості та різноманітність, прокаріотні (бактерії та археї) та еукаріотні (мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості, найпростіші) мікроорганізми, їх схожість та відмінності.

Наведено принципи класифікації прокаріот та їх ідентифікація, сучасні напрямки систематики прокаріот, філогенетичні системи, порівняння особливостей будови клітин прокаріот і еукаріот, закономірності росту та розмноження мікроорганізмів, залежність росту від фізичних і хімічних чинників, різноманітність типів метаболізму та енергетичних процесів, особливості шляхів катаболізму та біосинтезу.

Наведено способи регуляції як механізми фенотипової мінливості мікроорганізмів. Охарактеризовано генетичні елементи мікроорганізмів, механізми мутаційної мінливості, передача генів і механізми рекомбінаційної мінливості мікроорганізмів, горизонтальний перенос генів, гіпотези про походження життя та еволюцію мікроорганізмів.

Висвітлено біогеохімічну діяльність мікроорганізмів та роль у циклах хімічних елементів у природі, фотосинтетичних та хемолітотрофних екосистемах, поширення мікроорганізмів, значення мікроорганізмів у первинній продукції водойм та мінералізації органічних речовин, ролі мікроорганізмів у процесах самоочищення, забруднення водойм патогенними мікроорганізмами, санітарнопоказові мікроорганізми, мікроорганізми як фактор біологічних пошкоджень.

Охарактеризовано типи взаємовідносин мікроорганізмів між собою та з іншими організмами (симбіоз, метабіоз, антагонізм), біологічна роль антибіотиків, продуценти, спектр дії антибіотиків, резистентність мікроорганізмів до антибіотиків, механізм дії антибіотиків.

Висвітлено питання нормальної мікробіоти тіла людини, значення її в житті людини, дисбактеріози та пробіотики, патогенні мікроорганізми, методи діагностики, фактори патогенності, екзо- і ендотоксини мікроорганізмів, імунна система як захисний механізм макроорганізму від патогенних мікроорганізмів.

Промислові мікроорганізми, їх продукти, пошук і селекція мікроорганізмів-продуцентів, промислове виробництво антибіотиків, вітамінів, амінокислот, органічних кислот, гідролітичних ферментів, використання мікроорганізмів в виробництві біопалива, метантенк, біогаз, мікробні ентомопатогенні та удобрювальні препарати.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК27 - ГЕНЕТИКА І МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

Лектори: проф. Чеботар С.В. (заліковий модуль 1), доц. Січняк О.Л. (заліковий модуль 2)
Тип обов’язкова
Семестр 5-6
Загальна кількість кредитів ECTS / годин: 7 / 210
Форма контролю іспит

Мета

Навчити студентів основним теоретичним і практичним положенням сучасної генетики, селекції та молекулярної біології з урахуванням останніх досягнень науки.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

а) інтегральна (ІК): Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування законів, теорій та методів біологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
б) загальна (ЗК): ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
в) спеціальна (СК): СК07. Здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто- та філогенезу живих організмів.

Нормативний зміст підготовки бакалавра у процесі вивчення дисципліни, сформульований у термінах результатів навчання:
ПР 08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.
ПР 09. Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності.
ПР 12. Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем.
ПР 14. Аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнів філогенетичної спорідненості між собою, особливості впливу різних чинників на живі організми та оцінювати їхню роль у біосферних процесах трансформації речовин і енергії.
ПР 17. Розуміти роль еволюційної ідеї органічного світу.

Зміст дисципліни

Заліковий модуль 1. Молекулярна біологія

Об’єкти вивчення молекулярної біології – основні клітинні макромолекули та основні молекулярні механізми живої природи. Методи молекулярної біології. Білки та їх роль в забезпеченні біологічної специфічності. Функції білків, що забезпечують основні молекулярно-біологічні процеси. Нуклеїнові кислоти і їх роль в збереженні та реалізації генетичної інформації. Молекулярна організація та функції геномів. Ферментативні механізми реплікації ДНК. Ферментативні механізми транскрипції. Молекулярні механізми біосинтезу білка – трансляція. Механізми репарації. Молекулярні механізми генетичної рекомбінації. Основні шляхи регуляції генної активності.

Заліковий модуль 2. Генетика

Основна мета та проблеми генетики. Клітина як носій генетичної інформації. Незалежне (менделівське) успадковування. Зчеплене успадковування і кросинговер. Стать і зчеплене зі статтю успадковування. Успадковування позахромосомних генів. Типи мінливості. Модифікації та мутації. Мутагенез. Окремі проблеми генетики. Проблеми дослідження гена. Генетичні аспекти онтогенезу. Генетика популяцій. Генетичні основи селекції. Генетика людини та медична генетика.

Література:

1. Тоцький В.М. Генетика. Одеса: Астропринт, 2008. 712 с.
2. Ніколайчук В.І., Вакеріч М.М. Генетика. Ужгород: Ґражда, 2013. 506 с.
3. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія. К.: Київський університет, 2008. 384 с.
4. Атлас колекції Drosophila melanogaster кафедри генетики і молекулярної біології ОНУ імені І.І. Мечникова / Хаустова Н.Д., Стрельцова Н.А., Благодарова О.М., Білоконь С.В., Чеботар С.В. // Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. 26 с.
5. Генная инженерия растений / В. Ф. Тимошенко, В. В. Жмурко, В. В. Тимошенко. Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. 108 с.
6. Иванищев В.В. Основы генетики. Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. 207 с.
7. Козак М.Ф. Дрозофила – модельный объект генетики. Астрахань: Астраханский государственный университет, 2007. 87 с.
8. Повод М.Г., Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., Барановський Д.І., Гиль М.І., Халак И.І. та ін. Генетика з біометрією. Херсон: ОЛДІ-плюс, 2016. 378 с.
9. Січняк О.Л. Генетика популяцій та еволюція: навчальний посібник. Одеса: ОНУ, 2017.
10. Січняк О.Л. Медична генетика: конспект лекцій. – Одеса: ОНУ, 2016.
11. Терновська Т. Генетичний аналіз: Навчальний посібник з курсу «Загальна генетика. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 3

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК28 - ВІРУСОЛОГІЯ

Зміст курсу навчальної дисципліни ознайомлює студента з неклітинними формами життя, їх ознаки, склад та будову.

Під час навчання курсу студент-бакалавр отримає детальні знання про механізми взаємодії вірусів, віройдів та пріонів з клітинами; зможе розрізняти особливості функціонування вірусних геномів, порівнювати з клітинними, визначати типи, роль та особливості функціонування вірусних ферментів; набуде знання про шляхи передачі вірусів в одноклітинні організми; виявить відмінності в життєвих циклах вірусів та різними систематичними групами, залежно від структури вірусного геному розкриє значення вірусів в еволюційному сенсі; ознайомиться із сучасними методами дослідження вірусів та методами лабораторної діагностики вірусних захворювань людини.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК29 - ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З БІОЛОГІЇ

Курс Радіобіології спрямований на вивчення закономірностей біологічної дії іонізуючої радіації.

Студент повинен уяснити типи радіоактивного розпаду, основні закони радіобіології, механізми взаємодії заряджених частинок із речовиною, дію іонізуючих випромінювань на всіх рівнях організації організму.

Студент повинен розуміти спадкові ефекти опромінення, радіаційно-індукований онкогенез та можливі засоби захисту і лікування людини за умов дії іонізуючої радіації.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК30 - БІОТЕХНОЛОГІЯ

Навчальний курс «Біотехнологія» є обов'язковим. Викладається студентам, що навчаються за спеціальністю 091 «Біологія» на 4 курсі (7-мий семестр). На вивчення дисципліни відводиться 105 годин, що становить 3,5 кредити ЄКТС, з них: 30 годин - лекції; 10 - семінарські заняття; 65 - самостійна робота студентаів. Форма підсумкового контролю - залік.

Метою викладання нормативного курсу „Біотехнологія” є ознайомлення студентів з основними теоретичними та практичними положеннями сучасної біотехнології з урахуванням останніх досягнень науки.

Завданням дисципліни є:

- Сформувати у студентів чітке уявлення про те, що сучасна біотехнологія є основою для подальшого наукового та економічного розвитку суспільства, вона здатна вирішувати такі важливі для людства проблеми як забезпечення людей харчовими ресурсами, енергією, медикаментами, здатна перемістити суспільство на докорінно новий рівень розвитку.
- Ознайомити студентів з основними прийомами культивування клітин різних живих організмів в умовах in vitro.
- Довести до відома студентів важливість створення специфічних умов культивування клітин для відтворення необхідної програми їх розвитку.
- Сформувати у студентів уявлення про значення процесів диференціації та дедиференціації для розвитку живих організмів та ознайомити з молекулярними механізмами зазначених процесів.
- Ознайомити студентів з основними напрямками практичного застосування методу культивування клітин та тканин різних живих організмів в умовах in vitro.
- Ознайомити студентів з новітніми клітинними технологіями, а саме: клітинною та генною інженерією, соматичною гібридизацією, вирощуванням тканин та органів тварин та людини in vitro, клонування живих організмів та інші.
- Ознайомити студентів з особливостями культивування мікроорганізмів та можливістю їх використання у промисловому виробництві широкого спектру продуктів мікробіологічного синтезу, що використовуються в медицині, харчовій промисловості, тваринництві та ін.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК31 - ІМУНОЛОГІЯ

Обов’язковий курс, розрахований на 3 кредити /90 годин. Четвертий курс. Семестр весняний

Курс складається з двох змістових модулів. Перший модуль – Біологічні основи імунних реакцій організму. Студенти ознайомлюються з предметом та задачами імунології, історією розвитку дисципліни.

Питання, що розглядаються на лекціях: Структурно-функціональна організація імунної системи. Первинні і вторинні органи імунної системи. Клітини, що беруть участь в імунній відповіді. Антигени та їх властивості. Вроджений імунітет. Імуноглобуліни (антитіла), їх структура та функції.

Другий модуль – Антигенспецифічна активація лімфоцитів. Розвиток імунної відповіді.

На лекціях розглядаються наступні питання: Набутий імунітет, розпізнавання антигенів в адаптивному імунітеті. Реакції гуморального та клітинного типів. Динамика розвитку імунної відповіді, первинний і вторинний імунітет. Механізми розпізнавання антигенів. Прояви імунітету: протиінфекційний, протипухлинний, трансплантаційний імунітет. Реакції гіперчутливості та імунодефіцити. Студенти також ознайомлюються з прикладними аспектами імунології, зокрема, з підходами до імунопрофілактики.

На лабораторних заняттях студенти ознайомлюються з організацією роботи в імунологічній лабораторії, правилами техніки безпеки, методами імунізації лабораторних тварин. Виконують практичні роботи з визначення реакцій неспецифічного захисту та специфічного гуморального імунітету.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК32 - БІОФІЗИКА (Мод.1. Основи біофізики. Мод.2. Іонізуючі випромінювання та біосистеми)

Біофізика – наука, яка вивчає фізичні властивості біологічних об'єктів, фізичні і фізико-хімічні процеси, які відбуваються в цих об'єктах і лежать в основі їх функціонування.

Біофізика – це фізика живих систем на всіх рівнях їх організації – молекулярному, мембранному, клітковому, органному, популяційному, біосфери.

Біофізика – наука про найпростіші і фундаментальні взаємодії, що лежать в основі біологічних явищ.
Мета курсу: сформувати у студентів розуміння наявності зв?язку між фізичними процесами та біологічними функціями хімічних компонентів живих організмів.

Завданнями курсу є вивчення головних фізичних процесів, які відбуваються в клітинах; розуміння впливу фізико-хімічних процесів на біологічні перетворення сполук, що відбуваються в клітині; вивчення засобів регуляції фізико-хімічних реакцій в організмі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК33 - ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦІЙ

Викладач доц. Січняк О.Л.
Тип обов’язкова
Семестр 8
Загальна кількість кредитів ECTS / годин: 3 / 90
Форма контролю іспит

Мета
Озброїти студентів знанням основних генетичних закономірностей, що діють в популяціях, дати їм можливість уяснити роль генетики популяцій в розвитку сучасних теорій еволюції і навчити їх критично використовувати теоретичні розробки генетики популяцій в інтересах охорони природи, екології та медицини.

Результати навчання

Студенти мають знати основні досягнення світової науки у вивченні генетичної структури популяції та основних генетичних закономірностей, що діють в популяціях різних типів за еволюційного процесу.

Вміти:

практично використовувати формулу Харді – Вайнберга та інші математичні рівняння для визначення частот алелей та генотипів у популяції за впливу на неї тих чи інших факторів динаміки генетичної структури;
критично використовувати теоретичні розробки генетики популяцій в інтересах охорони природи, екології та медицини;
застосувати різні методичні підходи за визначення генетичної гетерогенності популяцій та ступеню її генетичної мінливості;
правильно оцінити сучасний стан популяції, спрогнозувати її майбутнє.

Зміст дисципліни

Генетика популяцій як наука. Популяція – одиниця еволюційного процесу. Генетична структура популяцій. Класична та балансова моделі. Методи сучасної популяційної генетики. Кількісні ознаки. Успадковуваність. Генофонд популяції та показники мінливості генофонду.
Закон Харді – Вайнберга. Вплив дрейфу генів, міграцій та мутацій на генетичну структуру популяції. Вплив інбридингу на генетичну структуру популяції. Інбредна депресія. Добір і генетична структура популяцій. Адаптація та еволюція.

Література

1. Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику. Москва: Мир, 1984. 230 с.
2. Алтухов Ю. П. Генетические процессы в популяциях. Москва: ИКЦ Академкнига, 2003. 431 с.
3. Січняк О.Л. Генетика популяцій та еволюція: навчальний посібник. Одеса: ОНУ, 2017. 212 с.
4. Січняк О.Л. Розв’язування задач з популяційної генетики. Одеса: Астропринт, 2003. 52 с.
5. Тоцький В.М. Генетика. Одеса: Астропринт. 2008. 712 с.
6. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. Т.2. М.: Мир, 1990. С.278-376.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК34 - ТЕОРІЇ ЕВОЛЮЦІЇ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК35 - НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Методичні вказівки до навчальної літньої практики з ботаніки

МІКРОСКОПІЧНІ І ГІСТОХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДОРОСТЕЙ, ГРИБІВ ТА ЛИШАЙНИКІВ

*ОК36 - НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ЗООЛОГІЇ
*ОК37 - НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА(З ЗООЛОГІЇ, ГІДРОБІОЛОГІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН, ГЕНЕТИКИ, БОТАНІКИ, БІОХІМІЇ, МІКРОБІОЛОГІЇ)

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК38 - ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Мета виробничої практики - закріплення та поглиблення теоретичних знань в галузі біології, отриманих студентами в процесі вивчення циклу теоретичних біологічних дисциплін, формування практичних навичок зі спеціальності та певною спеціалізацією, а також збір фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційних дипломних робіт.

В ході проходження практики студенти закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, отримані при проходженні нормативних та вибіркових дисциплін біологічного напряму; набувають навичок самостійної роботи, планування експериментів, проведення досліджень, аналізу отриманих результатів; опановують методиі навичками роботи із сучасним обладнанням, що застосовується при біологічних дослідженнях.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК39 - КУРСОВА РОБОТА

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ОК40 - КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account