ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ"
ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - МАГІСТР
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - "БІОЛОГІЯ"

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ОК 01 - ФІЛОСОФСЬКИ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА
ОК 02 - БІОЕТИКА ТА БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Основи біоетики та біобезпеки
Силабус

ОК 03 - ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 04 - ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Метою викладання курсу „Педагогіка та психологія вищої школи” є теоретико-практична підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти до здійснення функцій науково-педагогічної діяльності викладача сучасного закладу вищої освіти, здатного до модернізаційних змін та впровадження педагогічних інновацій в процес навчання й виховання студентів. Надання теоретичних знань та набуття практичних умінь, спираючись на які магістри будуть мати змогу творчо використовувати у майбутній професійній діяльності досягнення психологічної науки, успішно спілкуватися та взаємодіяти з людьми; формування знань психологічних особливостей і закономірностей інтелектуального та особистісного розвитку людини під час навчання у вищій школі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Педагогика вищої школи
Силабус

ОК 05 - БІОІНФОРМАТИКА

Біоінформатика - це поєднання декількох областей в науці, включаючи біологію, науку про дані, математику та інформатику. Біоінформатика зосереджена на вилученні нової інформації з величезних кількостей біологічних даних і вимагає, щоб вчені знали інструменти та методи збору, обробки та аналізу великих наборів даних.

Мета курсу полягає в навчанні студентів основам аналізу експериментальних даних молекулярної біології: пошук послідовностей в базах даних різного типу, виконання BLAST, проведення вирівнювання послідовностей різного типу, тощо.

Особливістю курсу є використання існуючого програмного забезпечення і програм для аналізу даних, які доступні on-line. Курс покликаний готувати фахівців в області "комп'ютерної біології", який займається отриманням біологічно осмислених результатів при дослідженні вмісту банків даних.
Так само в завдання курсу входить визначення та пошук замін в послідовності ДНК, визначення типу цих послідовностей. Фінальним етапом курсу «Біоінформатика» для студентів біологів є побудова філогенетичного дерева і ознайомлення з програмами, яке дозволяють виробляє філогенетічнескій аналіз для студентів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Силабус
Біоінформатика

ОК 06 - ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

Програма "Ділова англійська мова" - це практичний бізнес-курс англійської мови для студентів, зацікавлених в отриманні реально затребуваних на робочому місці навичок комунікації. Курс має на увазі використання сучасних аудіо- і відео-матеріалів, що допомагає студентам досягати своїх цілей швидко і ефективно. Курс ділової англійської мови виступає як засіб реалізації професійного навчання, роблячи магістра конкурентоздатним і компетентним при спілкуванні в діловій сфері; розвиває і поглиблює зміст базового курсу по англійській мові за рахунок професійного вокабуляра і мовних функцій; сприяє задоволенню індивідуальних потреб, інтересів і схильностей кожного студента. Відмітні особливості цієї програми в тому, що вона є початковим загальним курсом англійської мови для дорослих, які хочуть навчитися основам взаємодії з навколишнім світом англійською мовою.

Передбачається, що у результаті вивчення даного курсу студенти оволодіють вміннями та навичками спілкуватися англійської мовою у межах вирішення повсякденних та ділових проблем; складати ділові документи, постанови, запрошення, заяви, резюме, СV англійською мовою та заповнювати Application forms; вміти використовувати міжнародні стандарти у складанні ділових контрактів, договорів, протоколів, тощо; давати письмову відповідь на ділові листи, заповнюючи реєстраційні картки, складати тези виступів; брати участь в обговоренні питань професійної діяльності наукознавців ; розуміти та інтерпретувати комплексну інформацію у різних формах та текстах.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Методичні рекомендіції 1
Методичні рекомендації 2
Силабус

ОК 07 - ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ
ОК 08 - МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Курс „Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі” розроблений на основі освітньо-професійної програми за спеціальністю 091 «Біологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.


Дисципліна базується на попередніх знаннях студентів, отриманих під час вивчення дисциплін «Педагогіка та психологія вищої школи”, а також передбачає знання з обов’язкових біологічних дисциплін освітнього рівня «бакалавр». Знання та вміння, що отримують студенти після проходження курсу є необхідними для виконання виробничої (асистентської) практики та набуття загальних та фахових компетентностей необхідних для провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на посадах науково-педагогічного працівника (викладача закладу вищої освіти).

Метою навчального курсу є систематизація і поглиблення знань з теоретичних питань змісту і структури освітнього процесу у вищій школі, формування компетентності майбутніх фахівців у галузі розробки та використання сучасних технологій, методів і форм навчання.

Основні завдання курсу:


- систематизувати і поглибити знання з питань організації освітнього процесу у вищій школі;
- розкрити теоретичні основи методики викладання у вищій школі;
- сформувати знання про науково-методичне забезпечення змісту освіти у вищій школі;
- поглибити знання про сучасні освітні технології, методи і засоби навчання у закладах вищої освіти та розкрити можливості доцільного їх використання;
- сформувати знання щодо методології підготовки та проведення основних видів навчальних занять у вищій школі;
- ознайомити з основними вимогами щодо організації самостійної роботи і практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
- розкрити вимоги щодо контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Силабус

 

ОК 09 - БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА

Види тварин, що використовуються в господарстві, відносяться до біологічних ресурсів. Вони зіграли важливу роль в становленні людини в ході еволюційного розвитку і продовжують забезпечувати його всілякою продукцією. Роль тварин у житті людини різноманітна. Одні забезпечують його їжею, інші дають промислове і лікарську сировину, треті допомагають провести дозвілля, служать предметом захоплень.


Курс ознайомить вас з основними напрямками використання тварин, продукцією, яку отримують від диких тварин, засобами їх видобутку, розведення в зоокультури, методами збереження в природі.

Ще в середині 2000 рр. коли починали читати цей курс, багато форм використання диких тварин в світі представлялися екзотичними і далекими від нашої дійсності. Але пройшло всього півтора десятка років і в Україні одна за одною стали з'являтися господарства по розведенню морських і наземних молюсків, виробництва вермікультури, вирощування всіляких риб в басейнах, в тому числі осетрових для отримання чорної ікри, прісноводних і морських креветок. Особливе місце займає аматорська зоокультури. В акваріумах вирощуються екзотичні рибки, в тераріумах всілякі комахи, амфібії, рептилії. Не тільки в тропіках, але і в наших широтах працюють ферми з розведення страусів і крокодилів. Будуються вольєрні господарства для розведення диких копитних тварин, фазанарії.

На заняттях ви отримаєте уявлення про можливості використання біологічних ресурсів, їх місце в сучасному світі. У своєму подальшому житті ви зможете знайти роботу на фермах з розведення різних тварин, в зоопарках, використовувати отримані знання на заняттях в шкільних зоокутках, на станціях юних натуралістів, в індивідуальній трудовій діяльності, домашньому господарстві, в організації дозвілля.

На заняттях отримані знання будуть закріплюватися переглядом навчальних і просто пізнавальних фільмів, відвідуванням зоологічного музею університету, демонстрацією корисної продукції, отриманої від тварин.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Силабус
Біологічні ресурси 1
Біологічні ресурси 2
Біологічні ресурси 3

ОК 10 - ГУМОРАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: життєдіяльність цілісного організму у взаємодії із зовнішнім та внутрішнім середовищем, механізми регуляції взаємодії між клітинами, тканинами, системами як в організмі, так організму з зовнішнім середовищем. Це є важливою теоретичною основою медицини, психології, педагогіки, гігієни людини та інших наук, які спрямовані на підтримку здоров’я та активної діяльності людини.

Метою є озброєння студентів знаннями механізмів гуморальної регуляції біологічних процесів, які необхідні майбутньому фахівцю – випускнику біологічного факультету для роботи у закладах освіти, виробничих та наукових закладах.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Силабус

ОК 11 - БІОМОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Мета курсу «Біологічний моніторинг та екологічна експертиза» є набуття у магістрів знань, вмінь та навичок щодо здійснення екологічного моніторингу та екологічного обґрунтування господарської та іншої діяльності в предінвестиційної та проектної документації, навики використовувати методі і принципи оцінки впливу на навколишнє природне середовище та проведення державної екологічної експертизи.

Завдання:

– знайомство з теоретичними, методичними та практичними заходами екологічного обґрунтуванні господарської та іншої діяльності на рівні проектуванні та техніко-економічного обґрунтуванні;
– проектування, будови та експлуатації об'єктів;
– знайомство с нормативно-правової базою геоекологічного проектування;
– забезпечити наявність необхідного рівня знань, вмінь та навичок з проблем екологічної експертизи в України та світу.

В курсі висвітлені історичні засади контрольної природоохоронної діяльності на теренах України. Історичні джерела права про здійснення контролю в сфері охорони природи.

Охарактеризовані сучасні уявлення про правове регулювання здійснення екологічного контролю – провідний інститут екологічного права. Правові засади здійснення екологічного контролю. Міжнародно-правові засади екологічного контролю. Конституційні засади екологічного контролю. Закони України “Про охорону навколишнього природного середовища та «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності» як джерела правового регулювання здійснення екологічного контролю. Висвітлено питання понять системи екологічного контролю за законодавством України. Система органів державного екологічного контролю. Співвідношення системи державного контролю та системи державного моніторингу довкілля.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Силабус

ОК 12 - СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Загальний курс «Сучасні методи дослідження біологічних об’єктів» викладається на 1 курсі магістратури і містить 6 кредитів ECTS, що дорівнює 180 годинам, з них 24 лекційних та 16 – семінарських. Курс складається із двох змістових модулів:

1. Сучасні апаратні та реакційні методи дослідження біологічних об’єктів (мікробіології, вірусології та біотехнології).
2. Методи дослідження генетики людини (генетики та молекулярної біології).

Метою курсу є ознайомлення студентів з сучасними методами, які застосовуються при вивчені різних властивостей біологічних об’єктів.

У результаті проходження курсу студент набуває навичок:

– Аналізувати біологічні явища та процеси на молекулярному, клітинному, організменному, популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки зору фундаментальних загальнонаукових знань, а також за використання спеціальних сучасних методів досліджень.
– Описувати й аналізувати принципи структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів до впливу різних чинників.
– Застосовувати під час проведення досліджень знання особливостей розвитку сучасної біологічної науки, основні методологічні принципи наукового дослідження, методологічний і методичний інструментарій проведення наукових досліджень за спеціалізацією.
– Планувати наукові дослідження, обирати ефективні методи дослідження та їх матеріальне забезпечення.
– Використовувати інноваційні підходи для розв’язання складних задач біології за невизначених умов і вимог.
– Знати апаратурне забезпечення, етапи проведення та теоретичні основи сучасних молекулярно-генетичних та молекулярно-біологічних методів та технологій дослідження біологічних об’єктів, які застосовуються при вирішенні прикладних проблем у сфері медико-біологічних наук та біотехнології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Сучасні методи дослідження біологічних об’єктів
Генетика (підручник) 
Силабус

ОК 13 - ГЕНОМІКА ТА ОСНОВИ ГЕНОСИСТЕМАТИКИ

Метою нормативного курсу «Геноміка та транскриптоміка» є формування у студентів уявлень про еволюцію геномів бактерій, рослин та ссавців, геномні дослідження, секвенування геномів, які бурхливо розвиваються в останні роки, і про наслідки їх розвитку для різних галузей біології. Особлива увага приділяється методам геномних та транскриптомних досліджень, у першу чергу способам вилучення функціональної інформації з наявних геномних послідовностей.

У межах цієї дисципліни магістри знайомляться з історичним розвитком геномних досліджень та їх значенням для різних галузей біології, медицини, селекції рослин. Вивчають молекулярну організацію геномів прокаріот та еукаріот, особливості організації геномів рослин, сучасні данні про організацію геному людини, що базуються на результатах проектів з секвенування геному людини. Здобувачі знайомляться з основними інструментами і технологіями структурного та функціонального аналізу геномів, з сучасними методами секвенування й картування геномів.

Під час вивчення дисципліни у студентів формуються уявлення про молекулярні бази даних NCBI, GeneBank, ЕМВL та ін., їхню спеціалізацію, структуру й методи пошуку в них інформації. Студенти знайомляться з принципами дії і характеристиками основних комп'ютерних програм для пошуку, вирівнювання та порівняння геномних послідовностей (пакети ВLАSТ, MAFFT, MUSCLE, програма MEGA X). У здобувачів освітнього рівня магістр формуються уявлення про транскриптомні дослідження, їх значення для медицини, селекції рослин.

В цілому вивчення цієї дисципліни доводить до відома здобувачів магістерського рівня освіти важливість і необхідність геномних досліджень для розвитку і вирішення фундаментальних та практичних питань біології, медицини, судово-медичної експертизи (зокрема для вирішення питань спірного походження дітей), селекції рослин. Згідно робочої програми з дисципліни «Геноміка та транскриптоміка» планується провести 26 годин лекції і 14 годин семінарських занять.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 14 - НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА (ПЕРЕДДИПЛОМНА)

АНОТАЦІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 15 - ВИРОБНИЧА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА

Педагогічна (асистентська) практика є невід’ємною складовою підготовки магістрів у вищих навчальних закладах. Вона включена до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Згідно навчального плану практика відбувається у 3-му семестрі, її тривалість становить 6 кредитів (4 тижні).

Педагогічна (асистентська) практика спрямована на формування загальних, педагогічних та методичних компетентностей магістрантів, передбачає набуття ними досвіду викладання біологічних дисциплін, прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах.

Педагогічна (асистентська) практика включає наступні напрямки роботи: навчальну, методичну, виховну. В процесі виконання функцій викладача вищої школи у практикантів формуються вміння використовувати науково-обґрунтовані педагогічні технології, здійснювати моніторинг досягнень студентів з використанням сучасних засобів оцінювання результатів навчання, творчо застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності.

Мета педагогічної (асистентської) практики: підготовка магістрів до виконання функцій викладача вищої школи шляхом набуття педагогічних і методичних компетентностей та досвіду використання сучасних освітніх технологій, інформаційних засобів навчання.
Завданнями цієї практики є:

-ознайомлення студентів із різними формами організації навчального та виховного процесу на кафедрах біологічного факультету ;
-ознайомлення із різними видами навчально-методичної роботи викладача та вимогами щодо розробки і оформлення різних видів методичної документації.
-оволодіння сучасними методами та технологіями навчання та виховання у вищій школі, методикою організації та проведення навчальних занять з біологічних дисциплін;
-поглиблення, закріплення та використання у педагогічному процесі теоретичних знань, отриманих студентами під час вивчення дисциплін з біології, педагогіки і психології вищої школи, методики викладання фахових дисциплін у вищій школі та ін.
-вивчення передового досвіду викладання біологічних дисциплін у ВНЗ;
-формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;
-набуття досвіду викладацької роботи, формування морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Методичні вказівки 
Силабус 

ОК 16 - КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
ОК-17 КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account