ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.05 "СЕРЕДНЯ ОСВІТА"
ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - БАКАЛАВР
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ОК01 - АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Загальний курс «Актуальні питання історії та культури України» згідно освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), предметна спеціалізація 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), викладається на першому курсі біологічного факультету у межах першого семестру для студентів денної форми навчання. Зміст програми курсу «Актуальні питання історії та культури України» передбачає володіння студентами синтетичних знань з історії та культури України, головних тенденцій в історіографії історії України задля розуміння наукових альтернатив, комплексу міждисциплінарних знань у межах гуманітаристики, зосереджує увагу на теоретичних засадах культурології, особливостях розвитку української культури. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

1. Історія України.
2. Культура України.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія та культура України від найдавніших часів до сьогодення, український культурний простір, матеріальні і духовні цінності українського народу, культура українського народу та її взаємозв'язок з іншими культурами світу, етапи і закономірності культурної еволюції людства і українського народу, історична біографістика, розвиток політичної та економічної думки, історія політичних партій, повсякдення, військова історія.

Метою викладання загального курсу «Актуальні питання історії та культури України» є ознайомлення студентів з основними досягненнями науки в галузі історичної україністики як фундаментальної науки в системі гуманітарного знання, з основними історичними етапами української культури та основними складовими культури – мистецтвом, етнографією та матеріальною культурою, науковими знаннями, що дозволяють їм визначити, класифікувати тенденції розвитку української культури, формування наукового осмислення минулого України як складової частини світової спільноти.

Основними завданнями вивчення загального курсу «Актуальні питання історії та культури України» є – ознайомити студентів з місцем історії у системі університетського навчання; систематизувати наявні знання студентів з вітчизняної історії; ознайомити студентів з закономірностями суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесів, що проходили на українських землях, сформувати у студентів уявлення щодо оцінок найбільш дискусійних подій історії України; сприяти формуванню уявлень про міжпредметні зв’язки у вивченні гуманітаристики; звернути увагу студентів на новітні засоби передачі інформації з історії України в контексті викликів епохи пост правди; показати закономірності історичного розвитку при вивченні основних етапів становлення вітчизняної і зарубіжної культури і її взаємозв‘язок із соціально-економічними, політичними процесами суспільства; розкрити сутність культури як основну форму цілеспрямованої людської діяльності.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК02 - УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Основною метою викладання курсу “Українська мова за професійним спрямуванням” є підготовка грамотних, висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою; ознайомлення студентів з особливостями офіційно-ділового стилю мовлення; вироблення практичних навичок складання й оформлення фахової документації з використанням професійної термінології; підготовка студентів до здійснення грамотного спілкування з учасниками трудового процесу; підвищення загального рівня усного й писемного мовлення.

Основними завданнями дисципліни є активізація засвоєних у середній школі знань; вивчення теоретичних засад нормативності української літературної мови; вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування; складання фахової документації, роботи з професійними текстами.

Унаслідок вивчення курсу студенти повинні вміти:

у виробничих або побутових умовах з допомогою відповідних методів вербального спілкування доречно використовувати мовні моделі ввічливого звертання, вибачення, погодження, користуватися правилами спілкування мовця і слухача, застосовувати певні форми проведення дискусій, використовувати у виступі супралінгвістичні одиниці;
в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів застосувати прагматичну компенсацію з метою ефективного виконання професійних завдань, здійснювати ефективне слухання, готуватися до публічного виступу;
у виробничих умовах, використовуючи ключові слова у певній галузі на базі професійно орієнтованих (друкованих та електронних) джерел, проводити пошук нової текстової інформації, графічної, звукової та відео-інформації, здійснювати аналіз і коректувати відповідно до норм української літературної мови, складати професійні тексти й документи;
складаючи текст фахової документації, використовувати слова іншомовного походження, добирати українські відповідники, перекладати тексти українською мовою, використовуючи українські виробничо-професійні фразеологізми та номенклатурні назви;
використовуючи принципи професійного спілкування на рівні сучасної української мови, здійснювати спілкування з учасниками трудового процесу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК03 - ФІЛОСОФІЯ

Курс “Філософія” є одним з тих курсів, які формують світогляд людини. Серцевиною світогляду людини і, відповідно, серцевиною філософії як теоретичного світогляду є трактування відношення людини до світу. Воно є джерелом основних філософських питань та проблем. Філософія є світоглядом, але світоглядом особливим – теоретичним, тобто заснованим на розумі, а такий світогляд передбачає аргументацію, сумніви, дискусії. Курс “Філософії” не обмежується лише поясненням світу, тих чи інших історичних явищ, а й пізнає його, пояснює його, ґрунтуючись на знаннях, які отримуються завдяки використанню різних форм пізнанні (не лише філософського, а й наукового і релігійного). Філософське вчення – аксіологія є підґрунтям таких курсів як “Етика”, “Естетика”. Предметом філософського дослідження стають найбільш загальні проблеми: що таке світ, чи існує душа, що таке добро, що таке зло, чи є вірними наші знання, якими способами отримати найточніші знання, яка форма управління суспільством є найкращою тощо.

Тому метою курсу “Філософія” є поєднання знань, які отримали студенти під час навчання з філософським осмисленням тих чи інших явищ, процесів, що відбувалися та відбуваються в суспільстві, пояснення відношення людини до природи, культури, вивчення закономірностей розвитку філософських ідей, також оцінюючого відношення людини до світу.

Основними завданнями курсу є: осягнення таких основних філософських питань як онтологія – вчення про буття, гносеологія – теорія пізнання, філософська антропологія – вчення про сутність людини, про співвідношення в людини природи та культури, соціальної філософії, аксіології – філософської дисципліни, що досліджує закономірності побудови сфери цінностей.

Курс складається з двох змістовних модулів і є повністю забезпеченим необхідною літературою.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК04 - ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Викладачи: к.філол.н. Долбіна К.Д., к.пед.н., доц. Котлярова Л.Б., : к.філол.н. Добровольська Д.М., к.філол.н. Григораш В.С., Бондаренко О.К.
Тип: нормативна
Семестр: 1-3
Загальна кількість кредитів: ECTS/ годин 5/150
Форма контролю: 1 семестр-залік, 2семестр - залік, 3 семестр-іспит

Мета курсу “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням” є формування у студентів комунікативної компетентності, необхідної для спілкування у знайомих/типових ситуаціях, які зустрічаються в академічному та загально-професійному контекстах.

Завдання:

Освітні:

•сформувати у студентів загальні компетентності (знання, вміння та навички: вміння вчитися та продовжувати навчання впродовж життя);
•сприяти розвитку здібностей до самооцінювання та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати освіту в академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Пізнавальні:

•залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр пізнавальних здібностей.

Розвивальні:

•допомагати студентам у формуванні загальних компетентностей з метою розвитку особистої мотивації (цінностей, ідеалів);
•зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови.

Соціальні:

•сприяти становленню критичного самоусвідомлення та умінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.

Соціо-культурні:

•сприяти розумінню різнопланових міжнародних соціо-культурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Практичні:

•сформувати у студентів загальні фахові комунікативні компетентності для забезпечення спілкування в знайомому академічному та професійному середовищі.

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

1) Знати та вміти використовувати наступні мовні одиниці, структури та поняття: Словотворення: Префікси: un-, in-, il-, im-, ir-, extra-, counter-; under- co-, re-, mis-, dis-, out-; cуфікси: en-, ee-, ish-, y-. Артиклі. Вживання артиклів з власними назвами. Ступені порівняння прикметників та прислівників. Звороти типу: the more … the better…, the less … the worse… . Часи дієслова: теперішній, майбутній, минулий. Дійсний та пасивний стан дієслова. Непряма мова. Безособові форми дієслова: інфінітив, герундій, дієприслівник.

Модальні дієслова та вирази для висловлення можливості, імовірності, вірогідності впевненості. Умовні речення. Прийменники місця та часу. Лексико-синтаксичні засоби поєднання інформації (додавання, послідовності, протиставлення, причини/наслідку, цілі, поступки, порівняння) у логічно об’єднаний дискурс.

2)Вміти:

•встановлювати і підтримувати комунікацію в навчальних ситуаціях, типових для повсякденного життя студентів, використовуючи мовленнєві вміння, навички і стратегії відповідно до конкретної ситуації;
•обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання для досягнення порозуміння;
•готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній, культурній і професійній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
•знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов'язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
•аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
•писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та/або для працевлаштування.

Передбачається, що по завершенню Модуля 1 студенти будуть здатні:

•підтримувати розмову на знайомі теми, пов’язані з навчанням та майбутньою спеціальністю, висловлювати та обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов’язані з освітою та навчанням;
•демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи попередження, оголошення та інструкції в ситуаціях, пов’язаних з навчанням та майбутньою професією;
•домовлятися про зустріч по телефону в ситуаціях, що виникають в академічному та професійному середовищах, включаючи з’єднання з адресатом, залишення та приймання повідомлень, за умови, що мова співрозмовника чітко артикульована і відповідає загально прийнятому акценту;
•писати електронні листи з навчальними цілями, передаючи просту інформацію, безпосередньо пов’язану з навчанням та повсякденим життям; писати коментарі на форумах в соціальних мережах та віртуальному академічному середовищі, висловлюючи власну думку і коментуючи висловлювання інших, погоджуючись або заперечуючи;
•правильно заповнювати заяви та форми для проживання та / або участі у конференціях з відповідним рівнем грамотності та адекватності.

Передбачається, що по завершенню Модуля 2 студенти будуть здатні:

•виокремлювати загальну та конкретну інформацію з першоджерел академічної та професійної спрямованості, ефективно використовуючи різноманітні стратегії читання;
•розрізняти фактичну та непідтверджену фактами, важливу та менш важливу, доцільну та недоцільну інформацію в писемних джерелах, пов’язаних з навчальною та професійною діяльністю;
•розпізнавати значення незнайомих слів в усному мовленні та друкованих текстах, пов’язаних з навчальною та професійною діяльністю, зважаючи на контекст та лінгвістичні засоби;
•виділяти головні ідеї, визначати загальну та детальну інформацію з аудіо -/відеоресурсів у повсякденному, навчальному та професійному середовищах;
•визначати мету та/або точку зору мовця/автора у першоджерелах на навчальні/професійні теми;

Передбачається, що по завершенню Модуля 3 студенти будуть здатні:

•готувати та робити структуровані презентації професійної спрямованості, використовуючи відповідні вербальні та невербальні засоби комунікації;
•вміти логічно та зв’язно представляти інформацію на академічні та професійні теми;
•демонструвати володіння достатнім та відповідним словниковим запасом з теми презентації;
•інтерпретувати графічну інформацію з використанням відповідних лінгвістичних засобів;
•вміти адекватно відповідати на питання стосовно змісту презентації.

Передбачається, що по завершенню Модуля 4 студенти будуть здатні:

•вибирати і сортувати релевантну інформацію стосовно навчання і працевлаштування з відповідних Інтернет-джерел;
•виявляти практичне розуміння мети, структури, загального і конкретного змісту і вимог щодо оформлення академічної і пов’язаної з працевлаштуванням документації;
•складати пов’язані з навчанням і працевлаштуванням матеріали (мотиваційний лист, лист до приймаючої сторони, резюме, супровідний лист) на відповідному рівні володіння граматичним і лексичним матеріалом; аналізувати та коригувати їх;
•демонструвати розуміння існуючих правил і стандартних процедур під час проходження пов'язаного з працевлаштуванням інтерв'ю;
•успішно презентувати себе під час співбесіди: гідно відповідати на питання інтерв’юерів, виявляючи достатній рівень володіння ситуативною лексикою; ставити відкриті запитання відповідно до ситуації; принагідно використовувати вербальні (лексика і граматика) і невербальні (мелодика, паузи, жестикуляція, постава, дрес-код, макіяж тощо) засоби комунікації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, що становить 5 кредитів ЄКТС.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК05 - ОСНОВИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними розділами вищої математики, забезпечити оволодіння студентами основ вищої математики, опанування основними математичними методами та вміннями застосовувати їх при розв’язанні практичних задач

Завдання:

Надання студентам знань з основ вищої математики.
Привити уміння та навички для міцного, повноцінного і свідомого засвоєння знань, окреслених навчальною програмою.

Озброєння студентів тими знаннями, уміннями та навиками, які вони могли б використовувати у своїй повсякденній практичній діяльності.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК06 - ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ

Мета дисципліни:ознайомлення студентів з основними сучасними поняттями та методами роботи на персональному комп’ютері (ПК), знання яких необхідне для успішного дослідження в області біології, а саме засвоять відомий пакет програм Libra Office.

Завдання дисципліни:

- засвоїти основні поняття і сучасні методи інформатики, які використовуються при виконанні наукових досліджень;
- набути навичок роботи на ПК у пакеті програм Libra Office в операційній системі Linux.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК07 - ХІМІЯ ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА

Курс «Загальна та неорганічна хімія» є основою вивчення загально-наукових і спеціальних дисциплін за спеціальністю 014 «Середня освіта (Біологія)», відіграє роль фундаментальної природничої бази, без засвоєння якої неможлива успішна діяльність сучасного спеціаліста.

Програма курсу побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і складається з двох взаємозв’язаних частин.

Перша частина охоплює загальнотеоретичні положення про будову атомів, молекул, речовин, природу хімічного зв’язку, хімічну рівновагу, періодичність зміни властивостей елементів та їх сполук, кінетику та енергетику хімічних процесів, властивості розчинів.

Розглядаються закономірності перебігу різних типів хімічних реакцій і процесів з погляду формування діалектичного мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду студентів.
Друга частина присвячена неорганічній хімії, де розглянуто закономірності змін властивостей s-, p-, d-елементів періодичної системи Д. І. Менделєєва.

Набуті знання з неорганічної хімії дозволять майбутньому фахівцю оволодіти навичками якісного і кількісного прогнозування вірогідності перебігу хімічних реакцій та встановлення механізмів взаємодії неорганічних речовин, що використовуються в біотехнологічній практиці, а також їх трансформації в біосфері.

У процесі вивчення дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» застосовуються словесні (лекція, розповідь, бесіда, пояснення, дискусія, інструктаж), наочні (спостереження, ілюстрування, демонстрування) та практичні (лабораторні роботи, розрахункові задачі, вправи, самостійна робота) методи навчання студентів, а також робота з підручником.

Система оцінювання включає: поточні контрольні роботи, усне опитування на лабораторних заняттях, захист протоколів лабораторних робіт, модульні контрольні роботи, екзамен.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК08 - ФІЗИКА

Фізика - це природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Фізику вважають фундаментальною наукою, тому що всі інші природничі науки мають справу з певними різновидами матеріальних систем, які підкоряються законам фізики. В її основі лежить експериментальне дослідження явищ природи, а її задача - формулювання законів, якими пояснюються ці явища.

Фізику і біологію об’єднує система понять про матерію, форми її руху і рівні організації. У біології широко використовуються знання учнів із фізики – потенціальна і кінетична енергія, механічний рух, тиск, густина речовини, дифузія, закони перетворення і збереження енергії, тощо. Фізичні поняття необхідні, щоб пояснити учням взаємозв’язок фізичних і біологічних процесів; розкрити фізичні умови здійснення біологічних функцій у клітинах, тканинах, органах, в організмі в цілому; показати сутність окремих біофізичних процесів (наприклад, біопотенціалів).

Даний курс фізики розроблений для студентів, що навчаються за спеціальністю - 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Серед них майбутні вчителі біології, основ здоровя людини, екології, викладачі коледжів, технікумів, центрів доуніверситетської підготовки. Введення в шкільний курс біології елементів фізики збагачує біологічний зміст цього курсу, підвищує його науковість і дозволяє учням глибше зрозуміти своєрідність усіх процесів життя організмів.

Курс складається з розділів: основи кінематики і динаміки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизма, оптики, елементів атомної і ядерної фізики. На протязі викладання курсу простежуються міжпредметні зв’язки з біологією, наводяться приклади, коли біологічні об’єкти стають прототипом фізичних механізмів та передових технічних рішень, звертається увага на фізичні методи і прилади, які використовуються для діагностики і охорони здоров’я людини.

Процес вивчення фізики грунтується на лекційному матеріалі, використанні демонстраційного матеріалу, проведенні лабораторних робіт з окремих розділів фізики.

Вивчення фізики вдосконалює загальну культуру мислення студентів, привчає їх до логічних міркувань. Це надає можливість ефективно осмислювати і досліджувати завдання, що виникають у процесі різних біологічних процесів, знайти якісні та кількісні співвідношення між ними, будувати фізичні моделі для дослідження будь-якого біологічного явища.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК09 - ХІМІЯ ОРГАНІЧНА

Метою викладання дисципліни “Органічна хімія” для студентів біологічного факультету є формування базових знань про фундаментальні положення органічної хімії, номенклатуру, класифікацію, будову та властивості основних класів хімічних сполук, у тому числі в контексті їх значення та перетворень у біологічних системах.

Завданнями викладання дисципліни є:

• формування у студентів цілісних уявлень про органічну хімію як науку та її місце серед інших природознавчих дисциплін;
• знайомство з основними теоретичними положеннями органічної хімії з урахуванням останніх досягнень науки;
• розкриття загальних принципів оцінки реакційної здатності та розуміння механізмів реакцій органічних сполук;
• сформувати уявлення про взаємозв’язок будови, реакційної здатності та біологічної активності органічних сполук.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК10 - ЗАГАЛЬНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Курс «Загальна та вікова психологія» розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями).

Мета дисципліни " Загальна та вікова психологія ” полягає у формуванні спеціальних фахових компетентностей, спрямованих на засвоєння теоретико-методичних підходів, фундаментальних знань та розкриття закономірностей функціонування та проявів психіки, закономірностей функціонування психіки на різних етапах розвитку, сприяння на цій основі підвищенню загальнокультурного рівня студентів,розуміння власної індивідуальності й сдатність до розкриття творчого потенціалу.

Розглядаються питання загальної та вікової психології: психічна активність як засіб відображення та перетворення навколишнього світу; закономірності функціонування психіки в онтогенезі;структурні компоненти психіки та їх взаємозв'язок; особливості свідомого самоконтролю та саморегуляції психічних станів та поведінки; вікові закономірності розвитку, особистісні особливості розвитку людини, новоутворення і діяльність в той чи інший віковий період.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК11 - ПСИХОЛОГІЯ (СОЦІАЛЬНА І ПЕДАГОГІЧНА)

Метою вивчення навчальної дисципліни є:

- надання теоретичних знань та набуття практичних умінь, спираючись на які студенти мали б змогу творчо використовувати у майбутній професійній діяльності досягнення психологічної науки, володіти методами збору та аналізу інформації, успішно спілкуватися та взаємодіяти з людьми;
- ознайомлення студентів з тенденціями сучасних досліджень в галузі соціальної психології;
- формування знань психологічних особливостей і закономірностей інтелектуального та особистісного розвитку людини під час навчання та виховання.

Завданням навчальної дисципліни є:

- набуття знань основних понять, визначень та термінів основ психології, загальних закономірностей психіки, психологічних закономірностей формування особистості; засвоєння знань про психічні пізнавальні процеси; закріплення навичок визначення індивідуальних психологічних особливостей, аналізу окремих психічних феноменів та процесів;
- знайомство студентів з прикладними аспектами соціальної психології;
- збереження в індивідуальній свідомості та використання у різних ситуаціях, психологічні особливості педагогічної діяльності


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК12 - ПЕДАГОГІКА

Основною метою викладання курсу «Педагогіка» є формування системи педагогічних компетентностей, педагогічного світогляду і позиції, які передбачають розуміння навчально-виховного процесу в його різноманітності та суперечливості, формування здатності застосовувати набуті знання та вміння в процесі розв'язання педагогічних завдань; розвиток педагогічних здібностей студентів; виховання професійно значущих якостей педагога.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні педагогічні категорії, закономірності і принципи педагогічного процесу;
- завдання, принципи, зміст, форми і методи освіти та навчання;
- завдання, принципи, зміст, форми і методи виховної роботи згідно сучасних вимог;
- загальні засади управління освітою і загальноосвітніми закладами ;
- основні етапи розвитку українського та європейського шкільництва .

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

- аналізувати педагогічні явища, визначати шляхи удосконалення процесів навчання та виховання,
- здійснювати конструювання уроку, виховного заходу, планувати виховну роботу з учнями;
- діагностувати особливості розвитку особистості учня та здійснювати індивідуальний підхід у процесі навчання та виховання;
- діагностувати особливості класних колективів та визначати шляхи роботи з ними.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК13 - ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Метою курсу є формування системи педагогічних знань про сутність педагогічної майстерності та особливості педагогічної діяльності і оволодіння на цій основі технологіями самоорганізації педагогічної діяльності.

Завдання курсу:

- формування цілісного уявлення про гуманістичний та творчий характер педагогічної діяльності;
- розвиток системи педагогічних умінь;
- формування потреби у професійно-особистісному розвитку та самовихованні.

Змістовні модулі:

1. Педагогічна майстерність вчителя. Специфіка професійної діяльності вчителя. Сутність та специфіка педагогічної діяльності. Структура дагогічної діяльності. Соціальна місія та професійні функції вчителя. Рольовий репертуар вчителя. Основні види професійної діяльності вчителя. Педагогічна діяльність як система. Основні професійні якості вчителя. Педагогічні вміння вчителя. Педагогічна майстерність та педагогічна творчість учителя. Поняття педагогічної майстерності: професійний потенціал педагога; педагогічна майстерність вчителя; елементи педагогічної майстерності; педагогічна ситуація та педагогічна задача. Мотивація вибору педагогічної професії та мотивація педагогічної діяльності. Сутність і специфіка педагогічної творчості учителя.

2.Технологічні елементи педагогічної майстерності вчителя. Педагогічна техніка вчителя. Поняття педагогічної техніки. Внутрішня техніка вчителя, особливості емоційної регуляції. Зовнішня техніка вчителя. Основи комунікативної культури вчителя. Культура мови (орфоепія, вибір граматичних конструкцій). Складові ораторського мистецтва, особливості психології ораторської праці (матеріал уроку, слухачі, ситуаційність). Мова та комунікативна поведінка вчителя. Технологія ефективного педагогічного спілкування. Сутність педагогічного спілкування: діалог та монолог в педагогічному процесі. Стилі та зміст педагогічного спілкування. Структура та етапи педагогічного спілкування. . Педагогічна соціальна перцепція.

Соціальна перцепція: загальні закономірності..Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі. Урок як діалог вчителя з учнями у процесі навчання. Особливості побудови уроку на основі діалогічної взаємодії. Елементи акторської та режисерської майстерності у педагогічній діяльності. Технологія управління педагогічними конфліктами.

Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків. Педагогічні конфлікти: структура, причини, динаміка. Вчитель та проблеми дисципліни. Різні аспект вивчення проблеми недисциплінованої поведінки учнів. Основні закони поведінки учнів. Корекційно-педагогічне спілкування і суб’єкт-суб’єктна комунікація педагога з дітьми з особливими потребами. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в закладі середньої ї освіти в умовах інклюзії. Психологічний супровід школярів, вчителів та батьків у роботі з девіантною дитиною. Робота з батьками, допомога та підтримка батьків, як одна з умов здійснення успішної інклюзії. Психологічні аспекти вироблення соціально-комунікативних навичок у дітей з особливими потребами.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК14 - ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

В умовах модернізації української освіти особливої актуальності набуває проблема створення оптимальних умов для розвитку, виховання і навчання осіб з особливими потребами, що відповідає тенденціям реформування освіти на шляху до її відкритості, демократичності та доступності для всіх категорій дітей.

Даний курс розрахований на поглиблення професійної підготовки учителів-біологів в галузі інклюзивної освіти і ґрунтується на міждисциплінарному підході. Дозволяє підготувати майбутніх педагогів оволодіти знаннями й уміннями щодо технологій організації освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: підготовка майбутніх викладачів до професійної діяльності у системі інклюзивної освіти.

Мета: формувати у студентів систему цінностей інклюзивної освіти, знань та умінь у сфері організації та впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.

Дисципліна «Інклюзивна освіта» розроблена для студентів першого рівня вищої освіти «бакалавр» і викладається на другому курсі навчання. Вона є нормативною дисципліною, яка надає додаткові знання у підготовці студентів для подальшого вивчення інших базових дисциплін, таких як «Методика викладання біології», «Сучасні технології навчання» та ін.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА»:

1. Колупаєва А.А.Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-метод. посіб.]/А.А.Колупаєва, Н.З.Софій, Ю.М.Найда - К.: 2007. – 128 с. [Електронний ресурс].

2. Конвенція ООН про права людей з інвалідністю [Електронний ресурс]. 

3. Аналіз законодавства України щодо відповідності міжнародним вимогам забезпечення рівних прав у здобутті освіти для дітей з особливими потребами [Електронний ресурс].

4. Василенко О.М. Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації [Електронний ресурс].

5. Вебер Чарльз. Інтегрування дитини з аутизмом до навчання у масовому навчальному закладі: досвід однієї школи [Електронний ресурс]. 

6. Єфімова С.М. Як зробити школу інклюзивною?: [практичний посіб. для адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів] [Електронний ресурс].

7. Конвенція ООН про права людей з інвалідністю [Електронний ресурс]. 

8. Колупаєва А.А., Таранченко О.М.«Інклюзивна освіта: від основ до практики»: [монографія] / А.А. Колупаєва,О.М.Таранченко–К.:ТОВ «АТОПОЛ», 2016. –152 с.

9. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. – Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 300 с. [Електронний ресурс].

10. Теорія і практика інклюзивної освіти[навчально-методичний посібник] / Упорядник Бондар К. М. –[2–ге вид., доп.]. –Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м.Кривий Ріг», 2019. –170с. [Електронний ресурс].

11. Інклюзивна освіта. Посібник для батьків. Досвід Канади: посіб. - К.: Паливода А.В., 2012. - 120 с. [Електронний ресурс].

12. Концепція «Нова українська школа» [Електронний ресурс].

ОК15 - ВАЛЕОЛОГІЯ ТА МОНІТОРИНГ ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРА

Курс «Валеологія та моніторинг здоров'я школяра» розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалавр) рівня освіти (за предметною спеціалізацією «Біологія») спеціальності 014.05 «Середня освіта/Біологія та здоров’я людини».

Дисципліна «Валеологія та моніторинг здоров'я школяра» забезпечує формування у студентів здоров'язбережувальних компетентностей в рамках валеологічної культури для збереження і зміцнення власного здоров’я в умовах сучасного середовища.

Набуті компетентності спрямовуються на збереження і зміцнення власного здоров’я в умовах сучасного як виробничого, так і природного середовища та сприяють формуванню здорового способу життя та валеологічного мислення, за якого питання збереження здоров’я розглядається на сучасному етапі як одне з найважливіших пріоритетів життєдіяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є індивідуальне здоров'я і резерви здоров'я людини.
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

1. Проблеми здоров’я людини в сучасному суспільстві. Формування навичок педагогічного моніторингу стану фізичного та психічного здоров'я учнів.
2. Здоровий спосіб життя як шлях збереження, зміцнення і формування здоров’я сучасної людини.

Метою дисципліни є вивчення особливостей індивідуального здоров’я, резервів здоров’я, здорового способу життя та формування навичок педагогічного моніторингу стану фізичного та психічного здоров'я учнів за антропометричними, фізіологічними показниками і функціональними пробами.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ «ВАЛЕОЛОГІЯ ТА МОНІТОРИНГ ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРА»:

1. Особливості надання першої допомоги при надзвичайних станах для життя та здоров’я / В. В. Пєнов: Методичні матеріали. – Одеса : ОНУ імені В. М. Мечникова, 2017. – 60 с.

2. Методичні рекомендації з курсу «Основи валеології» до розділу «Поняття про здоров’я та методи визначення здоров’я» / В. В. Пєнов. – Одеса : ОНУ імені В. М. Мечникова, 2017. – 26 с.

3. Гвоздій С. П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності : [монографія] / С. П. Гвоздій. – Одеса : Одеський національний університет, 2016. – 420 с.

4. Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності : метод. рек. / О. І. Бурденюк [та ін.] ; за заг. ред. С. П. Гвоздій ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. медичних знань та безпеки життєдіяльності . – Одеса : Букаєв В. В., 2016 . – 389 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці тем .

5. Гвоздій С. П. Раціональне та здорове харчування: методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Валеологія», «Основи медичних знань» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. П. Гвоздій, Т. І. Шапкіна. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 36 с.

6. Гвоздій С. П. Профілактика захворювань, що набули соціального значення, у закладах освіти: методичні рекомендації до практичних занять із дисциплін «Інноваційні технології навчання біології, основ здоров’я та природознавства», «Культура здоров’я та безпеки», самостійної та позааудиторної роботи студентів педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 54 с.

7. Іванова І. В. Проблеми здорового способу життя у питаннях та відповідях: Методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. – Одеса, 2005. – 38 с.

ОК16 - МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Основною метою викладання курсу «Методика виховної роботи» є:

- забезпечення теоретичної і практичної підготовки студентів до виконання виховної функції вчителя, вихователя, класного керівника, куратора;
- формування професійно-педагогічної компетентності;
- розвиток педагогічних здібностей студентів;
- виховання професійно значущих якостей педагога.

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– основні теорії та новітні технології виховання;
- завдання, принципи, зміст, форми і методи виховної роботи згідно сучасних вимог;
– основні напрями виховної роботи у сучасній школі;
– вікові особливості й етапи розвитку дитячого колективу;
– форми і методи роботи класного керівника з учнями, батьками учнів;
– методи вивчення результатів й ефективності виховних форм.

Вміти:

– вміти самостійно аналізувати педагогічну дійсність, визначати шляхи удосконалення процесу виховання;
– приймати оптимальні рішення, які б відповідали педагогічним закономірностям і принципам;
– здійснювати конструювання виховного заходу;
– діагностувати особливості розвитку класного колективу і на цій основі планувати виховну роботу з учнями;
– діагностувати особливості розвитку особистості учня та здійснювати індивідуальний підхід в процесі навчання та виховання.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК17 - МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ'Я

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних умінь з методики навчання біології та основ здоров'я.

Завдання:

- оволодіння знаннями змісту та закономірностей освітнього процесу з біології та основ здоров'я у закладах середньої освіти; опанування методикою організації освітнього процесу з біології та основ здоров'я та навичками рефлексії власної педагогічної діяльності;
- розвиток професійно значущих якостей особистості вчителя біології та основ здоров'я, його професійної культури, формування індивідуального стилю педагогічної діяльності.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК18 - ОСНОВИ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Дисципліна «Основи здоров’язбережувальної діяльності в освітніх закладах» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалавр) рівня за спеціальністю 014.05 «Середня освіта/Біологія та здоров’я людини».

Курс має міждисциплінарний характер і поєднує в собі педагогічний, медико-психологічний, соціальний, методично-фізіологічний, юридичний компоненти. Дисципліна базується на теоретичних засадах як природничих так і суспільних наук.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

1. Основні напрямки здоров’язбереження засобами освітнього середовища і підходи до організації здоров’язбережувальної діяльності.
2. Сучасний педагог як суб’єкт здоров’язбережувальної діяльності.
Метою дисципліни є підготовка майбутніх вчителів до здоров’язбережувальної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.

Зміст та характер завдань, що застосовуються в процесі опанування змістових модулів, здебільшoгo мають прoфесійнo-предметну спрямoваність, сприяють розвитку твoрчoгo мислення здобувачів вищої освіти – вчителів, викладачів, потенційних менеджерів освіти.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК19 - МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БІОЛОГІЇ

Метою навчальної дисципліни «Методика розв'язування задач з біології» є знайомство студентів з основними типами задач з біології, способами їх вирішення, та надання студентам необхідних навичок для створення нових сучасних задач, що можуть використовуватись, як під час навчального процесу, так і під час різноманітних позакласних заходів, а саме - турнірів, олімпіад, конкурсів, тощо.

Завданням дисципліни є засвоєння методів вирішення задач в області загальної біології, класичної та популяційної генетики, молекулярної біології та екології.

Завдання курсу:

1. Ознайомити студентів з різними типами молекулярно-генетичних задач. Розглянути способи їх вирішення.
2. Ознайомити студентів з основними закономірностями незалежного та зчепного успадковування. Забезпечити розуміння особливостей розподілу ознак у моно-, ди- та полігібридних схрещуваннях.
3. Розглянути типи взаємодії неалельних генів та навчитись їх визначати під час вирішення задач, використовуючи знання про особливості змін менделівських формул розщеплення за фенотипом.
4. Навчити студентів визначати частоти генів та генотипів у популяції, за рахунок використання формули Харді-Вайнберга.
5. Забезпечити розуміння можливості використання знань з екології для моделювання розвитку екосистем, та подальшої корекції діяльності людини за рахунок вирішення екологічних задач.
6. Ознайомити студентів з можливими способами обчислення ефективності основних фізіологічних процесів в організмах рослин, тварин та людини.
7. Навчити студентів самостійно складати задачі за заданою тематикою


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК20 - БОТАНІКА

Дисципліна «Ботаніка» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), спеціалізацією 014.05 «Середня освіта» (Біологія та здоров’я людини).

Мета дисципліни „Ботаніка” полягає у формуванні у студентів системних фундаментальних та практичних знань та вмінь з ботаніки як науки про будову, функціонування, походження та різноманітність живих рослинних організмів на різних рівнях їх організації, а також їх спеціалізацію та місце в сучасній системі органічного світу.

Викладаються основні принципи будови рослинних клітин, тканин, їх вегетативних і генеративних органів та організму в цілому; загальні закономірності, окремі процеси, що відбуваються в процесі онто- та філогенезу рослинного організму, впливу різноманітних умов зовнішнього середовища на будову та функціонування рослин; таксономія рослинних організмів та роль рослин в екосистемах та життєдіяльності людини.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК21 - ЗАГАЛЬНА ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, БІР

Курс «Загальна цитологія, гістологія, біологія індивідуального розвитку» є обов’язковим та відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 «Середня освіта».

Метою нормативного курсу є навчання студентів основним теоретичним і практичним положенням цитології, гістології та біології розвитку з урахуванням сучасних досягнень науки.

Основні завдання курсу:
1. Довести до відома студентів роль цитології, гістології, біології індивідуального розвитку як біологічних наук, які сприяють розумінню основних закономірностей функціонування природи на одному з важливіших рівнів організації живого – рівні багатоклітинного організму.
2. Довести до уваги студентів історичні аспекти розвитку цитології, гістології, біології індивідуального розвитку, в тому числі в Україні;
3. Ознайомити студентів з методами дослідження клітини, тканин, розвитку багатоклітинних організмів;
4. Викласти сучасні уявлення про будову і властивості клітин, тканин; про диференціювання клітин, тканин, органів в організмі тварин в онто- та філогенезі; тривалість життя клітин, їх старіння і загибель;
5. Ознайомити студентів з різними типами поділу клітин та їх біологічним значенням;
6. Показати значення цитології для медицини, сільського господарства, селекції рослин і тварин та для інших галузей науки і практики;
7. Навчити студентів користуватись приладами для вивчення клітини та тканин, виготовляти тимчасові та постійні мікроскопічні препарати, “читати” фотографії клітин та тканин, в тому числі ті, які отримані за допомогою електронної мікроскопії, впізнавати способи і фази поділу клітин та ін.;
8. Забезпечити наявність у студентів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з цитології, гістології, біології індивідуального розвитку, що передбачені Державними освітніми стандартами (ОКХ, ОПП та ін.).

Розглядаються сучасні наукові уявлення про процеси і закономірності індивідуального розвитку організму тварин і людини; походження, будова і властивості клітин, тканин, органів, їх функціонування як елементарних живих систем та їх взаємодії в процесі життєдіяльності в нормі, експерименті, патології.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК22 - АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Метою курсу Анатомія людини є формування у студентів цілісного уявлення про будову органів і систем організму людини.

Вивчення анатомії людини забезпечує наявність у бакалаврів необхідного рівня знань, вмінь та навичок, які є необхідними для засвоєння матеріалу інших дисциплін, таких як Гістологія, Фізіологія людини і тварин, Біофізика, Біохімія та ін..

Основні завдання дисципліни «Анатомія людини», це:

- навчити описувати будову, форму, положення органів та їх взаємовідносини з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей людського організму;
- сформувати розуміння взаємозалежностей будови і форми органів з їх функціями;
- з'ясувати закономірності конституції тіла в цілому і складових його частин.

Дисципліна складається з 4-х змістових модулів:

- вчення про кістки та м’язи; вчення про нутрощі (спланхнологія);
- вчення про судини та ендокринні залози;
- вчення про нервову систему (неврологія) та органі чуття (естезіологія).

Під час вивчення дисципліни здобувачи виконуються завдання 15 лабораторних робіт, вивчають понад 400 анатомічних термінів, пишуть 5 контрольних робіт по лекційному матеріалу і контрольні роботи по темам лабораторних занять.

Екзаменаційна оцінка студентів розраховується шляхом врахування всіх отриманих ними оцінок за поточного контролю та оцінки за підсумкову контрольну роботу.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК23 - ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА

Навчальна дисципліна “Основи медичних знань та перша долікарська допомога” надає можливість не тільки сприйняти концептуальну модель фізичного здоров’я людини, ознайомитись із принципами функціонування органів та систем організму людини, головними принципами здорового способу життя й основними методами збереження здоров’я, але й навчитися свідомо та цілеспрямовано діяти у ситуаціях, пов’язаних із кризовими станами у фізичному здоров’ї людини, надавати їй невідкладну долікарську допомог, що може не тільки полегшити завдання медиків щодо комплексного відновлення здоров’я постраждалого на подальших етапах лікування, але й часто зберегти людині життя.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК24 - ГРУНТОЗНАВСТВО

Мета – висвітлити основи ґрунтознавчої науки і сформувати в студентів знання про ґрунт як особливе природно-історичне утворення, важливий компонент біосферно-екологічного середовища й основний засіб сільськогосподарського використання.

Завдання – висвітлити наступні підрозділи і теми ґрунтознавчо-географічної науки:

- поняття ґрунту, його роль у функціонуванні біосфери та основного засобу сільськогосподарського виробництва;
- чинники утворення ґрунту;
- фазовий і речовинно-хімічний склад та властивості ґрунтів з акцентом на властивості родючості;
- процеси утворення ґрунтів та основні закономірності їх географії;
- показники діагностики та основи генетичної класифікації ґрунтів;
- екологічна роль ґрунту в біосфері;
- сільськогосподарська освоєність ґрунтів та проблеми їхньої охорони і раціоналізації використання

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК25 - ЗООЛОГІЯ

Дисципліна «Зоологія» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)».

Мета дисципліни „Зоологія” полягає у набутті у студентів знань, вмінь та навичок з основ систематики, морфології, анатомії та окремих моментів екології тварин.

Підчас викладання курсу студент знайомиться з основними термінами, концепціями, теоріями і законами в галузі зоології, із положеннями біологічної етики, правилами біологічної безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності, із особливостями організації основних великих таксонів тварин, їх місцем та значенням в біоценозах, а також із найбільш репрезентативними представниками місцевої фауни.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК26 - ЕКОЛОГІЯ

Курс «Екологія» є обов’язковим та відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 «Середня освіта».

Метою нормативного курсу є створення у студента уявлення про загальний зв'язок явищ і процесів абіотичного та біотичного походження довкілля, що забезпечить наявність у бакалаврів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з основ екології, передбачений чинними Державними освітніми стандартами (ОКХ, ОПП та ін.).

Основні завдання курсу:

1. Довести до відома студентів роль екології як науки, яка сприяє розумінню основних закономірностей функціонування природи на основних рівнях організації живого – організму, популяції та екосистеми.
2. Довести до уваги студентів історичні аспекти розвитку екології, в тому числі в Україні.
3. Ознайомити студентів з методами дослідження екології.
4. Викласти сучасні уявлення про структуру, властивості, особливості функціонування та взаємовідносини живого на рівнях організмів, популяцій та екосистем.
5. Показати значення екологічного знання для медицини, сільського господарства, та інших галузей науки і практики.
6. Забезпечити наявність у студентів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з основ екології, що передбачені Державними освітніми стандартами (ОКХ, ОПП та ін.).

Розглядаються сучасні наукові уявлення про різноманітність та структуру взаємозв’язків між організмами, їх угрупуваннями і середовищем мешкання; склад і закономірності функціонування угруповань організмів: популяцій, біоценозів, біогеоценозів, біосфери.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК27 - БІОХІМІЯ

В курсі Біохімії розглядається: хімічна будова живих організмів і фізико-хімічні процеси, що забезпечують їх життєдіяльність.

Взаємозв'язок катаболічних і анаболічних процесів, обміну основних класів біомолекул. Особлива увага приділяється загальним закономірностям метаболізму та енергетики живих систем, а також інтеграції метаболізму та його регуляції.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК28 - ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

Об’єм дисципліни складає 180годин, тобто 6 кредитів ЕКТС.
Матеріал розподілено на 6 змістових модулів (4 залікових модуля).
Читання дисципліни здійснюється протягом двох семестрів.
Після першого семестру студенти складають залік, форма підсумкового контролю - іспит, який складається в другому семестрі навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

- Розуміти основні тенденції розвитку змісту сучасної біологічної освіти, вміти переносити систему наукових знань з біології та валеології у площину навчальних предметів, застосовувати їх для розв’язування практико-орієнтованих завдань і біологічних задач;
- Розуміти історію та закономірності розвитку біології, її місце у загальній системі знань про природу і суспільство та використовувати ці знання для формування у школярів цінності наукових знань, екологічної свідомості, набуття навичок безпечної поведінки, спрямованих на збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей;
- Пояснювати будову, функції, процеси життєдіяльності, онто- та філогенез живих організмів з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів;
- Розуміти сутність здоров’я людини та його складових, їх взаємозв’язок із біологічними, психічними та соціальними явищами та процесами, самостійно вимірювати основні антропометричні та функціональні показники організму людини, розробляти і впроваджувати здоров’я зберігаючі технології у навчальній діяльності закладів середньої освіти;
- Дотримуватися морально-етичних норм, правил екологічної поведінки, здорового способу життя;
- Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК29 - ОСНОВИ ДІЄТОЛОГІЇ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Мета навчальної дисципліни «Основи дієтології та раціонального харчування» сформувати у студентів вміння і навички з організації системи харчування здорової та хворої людини на різних вікових етапах шляхом застосування сучасних наукових положень нутріцитології та з організації харчування в лікувально-профілактичних, оздоровчих і навчальних установах, а також методів профілактики за допомогою спеціально підібраної дієти.

Завдання дисципліни «Основи дієтології та раціонального харчування»:

1. З’ясування основ фізіології та біохімії харчування.
2. Вивчення раціонального харчування різних вікових, професійних та нозологічних груп населення.
3. Розкриття принципів профілактики харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій та захворювань аліментарного походження
4. Визначення проблеми сучасних напрямів в фізіології харчування та встановлення зв'язку зі здоров’ям та працездатністю населення.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК30 - ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

Мета дисципліни „Фізіологія та біохімія рослин” полягає у формуванні у студентів системних фундаментальних та практичних знань та вмінь з фізіології рослин як науки про функціонування рослин на різних рівнях організації живого, а також як основи агрономічних наук та біотехнології з урахуванням сучасного рівня науково-технічного та економічного прогресу та етичних норм. Викладається структурну та біохімічну основу, загальні закономірності, окремі процеси, механізми регуляції функцій життєдіяльності рослин: водного обміну, мінерального живлення, фотосинтезу, дихання, росту, розвитку, розмноження, руху та стійкості до несприятливих чинників середовища.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

 

ОК31 - ГЕНЕТИКА ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

Метою викладання нормативного курсу «Генетика та молекулярна біологія» є навчання студентів основним теоретичним і практичним положенням сучасної генетики, селекції та молекулярної біології з урахуванням останніх досягнень науки.

Завданнями курсу є:

1. Ознайомити студентів з основними типами успадковування хромосомних і позахромосомних генів, а також з основними генетичними закономірностями процесу успадковування.
2. Ознайомити студентів з найважливішими окремими розділами генетики, а саме: генетики індивідуального розвитку, генетики людини, екогенетики, імуногенетики і т. ін.
3. Показати роль генетики та молекулярної біології як методологічної основи всіх біологічних наук, а також її значення для вирішення соціальних запитів людства.

Курс складає 4 кредити за системою ECTS і викладається у 6 семестрі


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК32 - МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ВІРУСОЛОГІЇ

Предметом вивчення є світ прокаріотних та еукаріотних мікроорганізмів, їх цитологічні, фізіологічні і біохімічні характеристики, сучасні дані про будову та функції клітин прокаріотних та еукаріотних мікроорганізмів і вірусів; принципи сучасної систематики мікроорганізмів; підходи до класифікації та ідентифікації бактерій і вірусів; особливості енергетичного та конструктивного обміну у мікроорганізмів, механізми регуляції метаболізму; загальні властивості та різноманітність шляхів метаболізму мікроорганізмів; організація геному прокаріотів та представників царства Vira; обмін генетичною інформацією, генотипова мінливість, принципи генноінженерних досліджень; роль мікроорганізмів у біогеохімічних процесах; поширення мікроорганізмів у повітрі, воді, ґрунті, роль мікроорганізмів у процесах самоочищення; мікробіологічні показники якості природного середовища; біотехнології очищення стічних вод та біоремедіації грунту; основні ознаки, хімічний склад та будова неклітинних форм життя, їх молекулярно-генетичні властивості; механізми взаємодії вірусів, віроїдів та пріонів з клітинами; реакції клітин та організмів у цілому на вірусні інфекції; біологічні властивості основних збудників хвороб людини; методи лабораторної діагностики, принципи терапії та профілактики бактеріальних та вірусних інфекцій.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК33 - ІМУНОЛОГІЯ

Програма курсу передбачає, що предметом вивчення є сучасні наукові уявлення про структуру та функції імунної системи, її роль в загально біологічних процесах; імунітет як головна функція імунної системи, що спрямована на підтримання генетичного гомеостазу; загальні закономірності еволюційного розвитку захисних механізмів у тварин; структурна організація імунної системи; імунні функції клітин організму в захисті від патогенів різного походження та власних трансформованих клітин; принципи будови антиген-розпізнавальних рецепторів, що беруть участь в імунному захисті; молекулярні механізми функціонування клітин імунної системи та реалізації ними ефекторних функцій у захисті макроорганізму; конституційний, природний, адаптивний імунітет; імунна пам’ять; особливості лімфатичної системи організму, її роль у функціонуванні імунних механізмів захисту і контролі антигенного гомеостазу; сучасна класифікація антигенів та антитіл; особливості молекулярної структури антитіл різних класів; механізми формування різноманіття антитіл, імуноглобулінові гени; протиінфекційний, протипухлинний, трансплантаційний імунітет; імунопатологічні стани: реакції гіперчутливості І-IV типів, первинні і вторинні імунодефіцити.

Курс передбачає опанування основними імунологічними методами лабораторних досліджень.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК34 - ТВАРИННИЙ І РОСЛИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ

Курс «Тваринний і рослинний світ України» розрахований на здобувачів, які бажають отримати знання про різноманіття, особливості існування, закономірності поширення рослин та тварин у природних зон України, бути ознайомленими із потенційними природними змінами ценозів, сучасними тенденціями їх прямої чи опосередкованої антропогенної трансформації, з метою приділити увагу вразливості екотопів природних зон (через наявність тут рідкісних та вразливих видів рослин та тварин).

У матеріалах курсу розглядається широке коло питань та завдань: історичні та ґрунтово-кліматичні аспекти розподілу видів рослин та тварин у ценозах різних природних зон України; основні закономірності розподілу видів у різних ценозах; типові рослини та тварини, притаманні зонам Полісся, Лісостепу, Степу, передгірських та гірських районів України; основні тенденції антропогенних змін локалітетів рослин та тварин у різних природних зонах України, наслідки прямого та опосередкованого впливу людини на флору та фауну; особливості існування рідкісних та вразливих рослин та тварин у різних природних зонах України.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК35 - ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ ТА ШКІЛЬНА ГІГІЄНА

Курс "Вікова фізіологія та шкільна гігієна" розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014.05 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)".

Метою загального курсу є вивчення особливостей життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу, функції органів, систем органів і організму в цілому по мірі його росту та розвитку, своєрідності цих функцій на кожному віковому етапі.

Завданням курсу "Вікова фізіологія та шкільна гігієна" є озброєння майбутніх педагогів знаннями про фізіологічні особливості дітей та підлітків для правильної та раціональної організації учбової та виховної діяльності в школі, для гармонічного розвитку та зміцнення здоров’я учнів.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК36 - БІОТЕХНОЛОГІЯ

Навчальний курс «Біотехнологія» є обов'язковим. Викладається студентам, що навчаються за спеціальністю 091 «Біологія» на 4 курсі (7-мий семестр). На вивчення дисципліни відводиться 105 годин, що становить 3,5 кредити ЄКТС, з них:

30 годин - лекції;
10 - семінарські заняття;
65 - самостійна робота студентаів.
Форма підсумкового контролю - залік.

Метою викладання нормативного курсу „Біотехнологія” є ознайомлення студентів з основними теоретичними та практичними положеннями сучасної біотехнології з урахуванням останніх досягнень науки.

Завданням дисципліни є:

- Сформувати у студентів чітке уявлення про те, що сучасна біотехнологія є основою для подальшого наукового та економічного розвитку суспільства, вона здатна вирішувати такі важливі для людства проблеми як забезпечення людей харчовими ресурсами, енергією, медикаментами, здатна перемістити суспільство на докорінно новий рівень розвитку.
- Ознайомити студентів з основними прийомами культивування клітин різних живих організмів в умовах in vitro.
- Довести до відома студентів важливість створення специфічних умов культивування клітин для відтворення необхідної програми їх розвитку.
- Сформувати у студентів уявлення про значення процесів диференціації та дедиференціації для розвитку живих організмів та ознайомити з молекулярними механізмами зазначених процесів.
- Ознайомити студентів з основними напрямками практичного застосування методу культивування клітин та тканин різних живих організмів в умовах in vitro.
- Ознайомити студентів з новітніми клітинними технологіями, а саме: клітинною та генною інженерією, соматичною гібридизацією, вирощуванням тканин та органів тварин та людини in vitro, клонування живих організмів та інші.
- Ознайомити студентів з особливостями культивування мікроорганізмів та можливістю їх використання у промисловому виробництві широкого спектру продуктів мікробіологічного синтезу, що використовуються в медицині, харчовій промисловості, тваринництві та ін.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК37 - НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ

Дисципліна «Навчальна практика з ботаніки» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), спеціалізацією 014.05 «Середня освіта» (Біологія та здоров’я людини).

Мета дисципліни „Навчальна практика з ботаніки” полягає у поглибленні та розширенні знань і вмінь студентів з морфології та систематики рослин, екологічних особливостей різних груп рослин, а також засвоєнні методик збору, гербаризації, фіксації і камеральної обробки польового матеріалу; морфологічного аналізу і визначення рослин.

Розглядається: техніка безпеки та запобігання нещасних випадків під час практики, збір і обробка ботанічного матеріалу, морфологічна будова вегетатичних та генеративних органів, методика біоморфологічного опису квіткових рослин, методики морфологічного та анатомічного опису водоростей, грибів та лишайників, визначення водоростей, грибів, лишайників, судинних рослин за морфологічними та анатомічними ознаками, типи ботанічних колекцій та методики їх виготовлення та ін.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК38 - НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ЗООЛОГІЇ

Мета дисципліни – поглиблення знань, отриманих підчас вивчення нормативного курсу „Зоологія” та занять на малому практикумі, вміння застосовування їх на практиці.

В процесі практики студенти ознайомлюються з видовим складом, біологічними та екологічними особливостями тварин наземних ценозів рідного краю (степу, агроландшафтів, луків, природніх та штучних лісів тощо) та різних типів водойм (прісних, солонуватоводних та солоних); ними засвоюються методики збору, дослідження та визначення тварин, формуються вміння та навички спостереження за тваринами у природі; крім того вони отримають знання про тварин, занесених до Червоної книги України та Переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Одеської області.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК39 - ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА, ПЕДАГОГІЧНА ( З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я )

Практика проводиться у 6 семестрі, обсяг практики:6 кредитів, 180 год.

Мета педагогічної практики: закріплення та поглиблення теоретичних знань, формування системи педагогічних та методичних компетентностей шляхом опанування функцій учителя основ здоров’я, класного керівника, розвиток педагогічної творчості, оволодіння сучасними технологіями навчання.

Основними завданнями практики є:

- ознайомлення зі структурою й особливостями функціонування закладів загальної середньої освіти;
- ознайомлення з методикою проведення уроків з основ здоров’я, формування вмінь аналізу уроків з основ здоров’я.
- оволодіння методикою організації та проведення навчальних занять та позакласних заходів з основ здоров’я;
- набуття досвіду використання сучасних освітніх технологій, інформаційних засобів навчання на уроках основ здоров’я;
- ознайомлення з кабінетом
- ознайомлення з системою виховної роботи школи, з діяльністю класного керівника;
- оволодіння методиками вивчення особистості учня, визначення його статусу в учнівському колективі;
- оволодіння методикою проведення виховної роботи у класному колективі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК40 - ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА, ПЕДАГОГІЧНА ( З БІОЛОГІЇ)

В процесі професійної підготовки майбутніх вчителів загальноосвітніх шкіл педагогічна практика є важливим компонентом, під час проведення якого у студентів з’являється важлива можливість втілювати в практику теоритичні знання з методики викладання біології і педагогічних компетентностей. Саме під час практики студенти можуть напряму отримати важливий досвід професійної роботи шкільного вчителя, спілкування з учнями, ознайомлення з роботою шкільних закладів і роботою вчителів – професіоналів з біології і класних керівників.

В процесі проходження педагогічної практики з біології студенти ознайомляться з теоретичними і практичними основами організації шкільного процесу викладання біології. Студенти - практиканти навчаться самостійно, творчо з використанням різноманітних форм та методів, з використанням технічних засобів навчання проводити учбову роботу з біології об’єднуючі її з вихованням учнів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account