ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.05 "СЕРЕДНЯ ОСВІТА"
ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - МАГІСТР
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - "БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ"

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ОК 01 - ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

У зв'язку з тим, що останнім часом Україна все більшою мірою залучається до співпраці, в спільні проекти і бізнес з країнами Європи і світу, англійська мова стала усе більш затребуваною як засіб комунікації між представниками різних країн, різних культур.

Актуальність і необхідність вивчення англійської мови усвідомлюється магістрами вищих учбових закладів, які хоча і отримали основні уміння і навички спілкування на молодших курсах, але хотіли б удосконалити свої знання на більш високому рівні.

Програма "Ділова англійська мова" - це практичний бізнес-курс англійської мови для студентів, зацікавлених в отриманні реально затребуваних на робочому місці навичок комунікації. Курс має на увазі використання сучасних аудіо- і відео-матеріалів, що допомагає студентам досягати своїх цілей швидко і ефективно. Курс ділової англійської мови виступає як засіб реалізації професійного навчання, роблячи магістра конкурентоздатним і компетентним при спілкуванні в діловій сфері; розвиває і поглиблює зміст базового курсу по англійській мові за рахунок професійного вокабуляра і мовних функцій; сприяє задоволенню індивідуальних потреб, інтересів і схильностей кожного студента. Відмітні особливості цієї програми в тому, що вона є початковим загальним курсом англійської мови для дорослих, які хочуть навчитися основам взаємодії з навколишнім світом англійською мовою. Програма створена на основі комунікативного підходу до навчання іноземним мовам і об'єднує в собі передові методичні принципи і нові прийоми, які розроблені, щоб полегшити процес навчання. Зміст програми об'єднує вивчення нового мовного матеріалу з розвитком мовних навичок і умінь, і приділяє однакову увагу як навчанню лексичною, так і граматичній стороні мови. Програма використовує методичний принцип спрямованого відкриття до навчання, який дозволяє студентам спочатку оцінити наявні у них знання, а потім, за допомогою добре структурованих зразків і концептуальних питань, відкрити і сформулювати правило самостійно. Увесь новий мовний матеріал неодноразово повторюється і відпрацьовується, в кожній темі міститься детальний вокабуляр.

Передбачається, що у результаті вивчення даного курсу студенти оволодіють вміннями та навичками спілкуватися англійської мовою у межах вирішення повсякденних та ділових проблем; складати ділові документи, постанови, запрошення, заяви, резюме, СV англійською мовою та заповнювати Application forms; вміти використовувати міжнародні стандарти у складанні ділових контрактів, договорів, протоколів, тощо; давати письмову відповідь на ділові листи, заповнюючи реєстраційні картки, складати тези виступів; брати участь в обговоренні питань професійної діяльності наукознавців ; розуміти та інтерпретувати комплексну інформацію у різних формах та текстах.

Nowadays Ukraine is greatly engaged in collaboration, in joint projects and business with the countries all over the world, in this connection English is becoming more and more popular as means of communication among the representatives of different countries and different cultures.

Actuality and necessity of studing English is realized by the students of Magistrate of higher educational establishments though they have already got basic abilities and skills of communication on junior courses, but they would like to know or master English at higher level. Knowledge of English is also considered to be important in our society as means of improvement training or retraining, this promotes considerably motivation of studying English. The program "Business English" is a practical business-course of English for the students interested in obtaining the skills of communication really highly important in the workplace. The course implies the use of modern audio and videos-materials, that helps the students to achieve their aims quickly and effectively.

The course of business English comes forward as means of realization of the professional training, making studying competitive and competent at communication in business sphere; develops and deepens maintenance of base course on English due to professional vocabulary and speech functions; causes satisfaction of individual necessities, interests and inclinations of everybody studying. The distinctive characteristics of this program are in its pre- intermediate level of studying English for the adults who want to learn the bases of co-operating with the world surrounding them using the English language.

The program is created on the basis of the communicative approach to teaching the foreign languages and unites in itself up to date methodical principles and new approach that have been worked out, to make easier the process of education. The contents of the program unites the study of new language material with development of speech skills and abilities, and pays the identical attention to both lexical units and grammar material

It is supposed that as a result of study of this course the students will master the abilities and skills to communicate English solving everyday and business problems; to fold business documents, resolutions, invitations, statements, resumes, СV in English and to fill in Application forms; posses the abilities to use international standards in conducting business contracts, agreements etc.; to give written answers to business letters, to fill in registration cards, to write the theses of speaches; to participate in the discussion of the problems of professional activity of the scientists; to understand and interpret complex information in different forms and texts.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 02 - ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКИ

В курсі два модулі.

Перший модуль: Наука. Мета. Задачі наукової діяльності. Студенти ознайомлюються з поняттям наука та наукове дослідження, з класифікацією наук, етапами наукового дослідження, методикою оформлення наукових результатів, основами наукової етики.

Другий модуль: Структура організації науки в Україні і в світі. Студенти ознайомлюються зі структурами науково-дослідних установ в Україні, основна структура підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових кадрів. Організація наукових досліджень у США, Європі та у провідних країнах Азії.

На практичних заняттях студенти готовлять та захищають свої підготовлені наукові презентації та статті.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 03 - ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Навчальна дисципліна «Цивільний захист та охорона праці в галузі» розрахована на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія»/014 "Середня освіта"/162 "Біотехнологія та біоінженерія".

Мета навчальної дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» як освітнього компоненту циклу загальної підготовки є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ) та охорони праці в галузі (ОПГ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. Вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень вітчизняної науки, освіти та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Навчальна дисципліна «Цивільний захист та охорона праці в галузі» спрямована на формування знань та вмінь складати і у подальшому використовувати алгоритми поведінки під час аварій, пожеж, військових дій і стихійних лих, епідемій та пандемій, своєчасно надавати допомогу постраждалим до прибуття кваліфікованої медичної допомоги. Курс дозволить майбутнім фахівцям визначати і дотримуватись вимог безпеки праці власних та своїх підлеглих, дасть можливість здобути компетентності у питаннях соціального захисту працівників, значно покращити знання студентів щодо законодавчих та нормативно-правових актів про охорону праці, системи управління охороною праці; захисту населення у надзвичайних ситуаціях різного походження; оцінки ризиків настання нещасних випадків у відповідній галузі та ін..


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 04 - МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Мета викладання навчальної дисципліни «Методика виховної роботи у закладах загальної середньої освіти»:

формування у майбутніх учителів знань, умінь і навичок виховної роботи; формування системи компетентностей з навчання й виховання здобувачів загальної середньої освіти загалом та учнів старшої школи зокрема, обґрунтування шляхів і умов ефективного впливу на особистісний розвиток та профорієнтацію старшокласників, визначення необхідних умов для ефективної роботи вчителя.стей з навчання й виховання здобувачів середньої освіти та учнів старшої школи, обґрунтування шляхів і умов ефективного впливу на особистісний розвиток та профорієнтацію старшокласників, визначення необхідних умов для ефективної роботи вчителя.

Завдання навчальної дисципліни:

– удосконалення у студентів знань щодо теоретичних положень виховної роботи шляхом індивідуальних та групових занять із використанням конкретних завдань виховного впливу на учнів;
– формування вмінь організації виховної роботи та оволодіння практичними навичками проведення виховної роботи в різноманітних формах;
– формування вмінь організації взаємодії у системі «школа-батьки-учні»;
– розвиток умінь попередження і розв’язання конфліктних ситуацій та визначення рівня вихованості учнів і рівня розвитку колективу;
– вивчення ефективних шляхів впливу на розвиток особистості;
– визначення особливостей виховних впливів педагогів, сім’ї, громадськості на учнів старшої школи;
– регулювання і корегування міжособистісних стосунків у колективі;
– планування виховної роботи тощо.

Унікальність дисципліни полягає у застосуванні в освітньому процесі суто інтерактивних, інноваційних та розвиваючих технологій навчання. Студент, як майбутній педагог, буде виконувати активну позицію в навчальному процесі, відігравати роль головуючого, а не спостерігача!!!

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 05 - ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

Мета дисципліни «Інноваційні технології навчання біології та основ здоров'я» формування готовності майбутніх учителів/викладачів закладів освіти до впровадження інноваційних технологій навчання у професійній діяльності.

Завдання дисципліни:
– узагальнити знання магістрантів про інноваційні технології навчання у закладах освіти;
– формувати знання про фундаментальну спільність та відмінність технологій, виділити їх основні ознаки;
– навчити обирати оптимальні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей тих, хто навчається, рівню їх підготовки, умов, тощо;
– допомогти студентам глибоко оволодіти знаннями щодо наукових засад технологічного підходу до навчання біології, основ здоров'я в закладах освіти, класифікації та основних понять інноваційних педагогічних технологій навчання;
– сутності інноваційних технологій при викладанні біології, основ здоров'я в закладах освіти, формування вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності;
– орієнтувати магістрантів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності.

Основна місія дисципліни - заохотити майбутніх учителів застосовувати у своїй професійній діяльності інноваційні технології для створення творчої та продуктивної атмосфери під час вивчення навчальних предметів біологія, основи здоров'я.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 06 - ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА БІОЛОГІЧНОЇ І ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Навчальний курс "Теорія та методика навчання біологічних та валеологічних дисциплін" є нормативним у підготовці магістрів за освітньо-професійною програмою 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). Він спрямований на формуванні загальних та спеціальних фахових компетентностей здобувачів вищої освіти шляхом опанування системою теоретичних знань і практичних умінь з теорії і методики навчання біологічних та валеологічних дисциплін у середній школі. Розглядаються питання змісту освіти, методів та форм організації навчання біології та валеологічних дисциплін.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 07 - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ

Мета навчальної дисципліни: усвідомлення майбутніми фахівцями немедичного спрямування (учителів, біологів, біотехнологів, мікробіологів, фахівців туристичної галузі тощо) теоретичних знань і формування практичних навичок до оздоровлення людини у професійній діяльності. Вивчення курсу «Теорія і практика оздоровлення людини» має на меті ознайомити студентів із оздоровчими технологіями, показаннями та протипоказаннями для застосування; озброїти кожного майбутнього фахівця комплексом теоретичних знань та практичних умінь щодо застосування оздоровчих технологій у повсякденному житті, під час професійної діяльності у класній та позакласній роботі з учнями та батьками; сформувати вміння уміло застосовувати одержані знання для активного впровадження в освітній процес закладів освіти або в професійну діяльність майбутніх фахівців туристичної галузі.

Завдання навчальної дисципліни:
– опанування знаннями про оздоровлення та оздоровчі технології;
– формування усвідомлення доцільності застосування оздоровчих технологій відповідно до індивідуальних, психічних, фізичних особливостей дітей шкільного віку, особистісних потреб;
– формування практичних умінь діагностики та моніторингу індивідуального здоров’я особистості;
– формування практичних умінь та навичок застосування оздоровчих технологій у різних формах роботи вчителя біології та основ здоров’я, педагога-валеолога тощо;
– формування вмінь планування організації оздоровчих заходів у початковій, базовій та старшій школах;
– формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни, національних традицій та світоглядних оздоровчих позицій у майбутніх учителів біології та основ здоров’я;

"Теорія і практика оздоровлення людини" - унікальна дисципліна, яка поєднує ознайомлення з основними природними оздоровчими чинниками, підтримку та оздоровлення молоді із застосуванням національних традицій та надбань природи і науки, використання сучасних оздоровчих технологій для оптимізації навчального середовища в закладах освіти.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 08 - ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Мета

Навчальний курс «Психологія пізнавальних процесів у педагогічній практиці» є одним із курсів циклу професійної підготовки магістрів біологічного факультету і включає сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної та практичної підготовки. Мета курсу – поглибити психологічні знання, ознайомивши студентів з найзагальнішими поняттями, проблемами та закономірностями пізнавальних процесів людини. Низка проблем психології пізнавальних процесів далі буде деталізована в інших дисциплінах. Увесь курс створить понятійну та методологічну базу для їх засвоєння.
Фахівці, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), предметна спеціалізація 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) в результаті вивчення дисципліни «Психологія пізнавальних психічних процесів в педагогічній практиці» в подальшому зможуть в рамках викладання біології в школі навчати школярів пізнавальним прийомам, впливати на формування пізнавальних інтересів, посилювати позитивні емоційні переживання, що буде сприяти формуванню стійких пізнавальних потреб до отримання нових знань в сфері біології, вміння їх застосувати в повсякденному житті.

Завдання:

- засвоїти понятійний апарат дисципліни, оволодіти такими базовими поняттями як відчуття, сприйняття, уявлення, уява, увага, пам’ять, мислення та мовлення;
- сформувати здатність до аналізу теоретичних і емпіричних досліджень з проблем психології пізнавальних процесів в історичному контексті з метою
формування комплексних уявлень про феномен в професійній свідомості
студентів;
- розглянути теоретичні підходи до розуміння відчуття, сприймання, уявлення, уяви, уваги, пам’яті, мислення та мовлення як необхідної
умови для розуміння причин, механізмів формування та феноменологічних
особливостей явища, а також подальшого їх урахування в організації освітнього процесу в закладах середньої освіти


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 09 - ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ

Дисципліна «Психофізіологія» є обовязковою дисципліною для спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Дисципліна «Психофізіологія» має важливе загальнонаукове і практичне значення. В процесі вивчення курсу визначаються закономірності співвідношення психічного й фізіологічного для встановлення психофізіологічних закономірностей та механізмів життєдіяльності, розвитку, навчання та праці людини.

Дисципліна “Психофізіологія” має тісні міждисциплінарні зв’язки із фізіологією нервової системи і вищої нервової діяльності, загальною психологією, еволюцією і анатомією нервової системи, та багатьма іншими галузями біологічних, психологічних та медичних знань. Вивчення курсу “Психофізіологія” сприяє поглибленому розумінню структури і закономірностей функціонування нервової системи, механізмів формування пам’яті, навчання, поведінки тощо; сприяє розумінню психологічних знань.

Завдання дисципліни «Психофізіологія» є: розкриття загальних закономірностей фізіологічних (нейрофізіологічних, біофізіологічних) та психічних (когнітивних, емоційних, культуральних) механізмів особистісної активності; набуття навичок використання емпіричного матеріалу в діагностиці і корекції психофізіологічних станів людини; пошук фізіологічних закономірностей, які визначають психічну діяльність та поведінку;


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 10 - ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Курс «Еволюція фізіологічних систем» розрахований на студентів магістрів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини»).

Мета дисципліни "Еволюція фізіологічних систем” полягає у формуванні спеціальних фахових компетентностей, спрямованих на засвоєння студентами знаннь про розвиток функцій окремих органів і їх систем у самих різних груп організмів, виявлення загальних принципів їх функціональної організації.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК11 - БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН І ТВАРИН

Мета дисципліни «Біологія та екологія рослин і тварин» полягає у формуванні компетентностей зі знання біології рослинного та тваринного світу у здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» шляхом надання уявлень про різноманіття рослинного та тваринного світу, систематику, будову організмів, особливості розмноження, екологію, географічне поширення видів та угруповань та ін.

Завдання:

- ознайомити студентів зі основами класифікації рослин та тварин;
- ознайомити студентів з екологічними основами функціонування популяцій рослин і тварин;
ознайомити студентів з екологічними основами функціонування угруповань рослин;
- ознайомити студентів з екологічними основами використання рослинних ресурсів;
- ознайомити студентів з принципами збереження та охорони видів рослин, рослинних угруповань та рослинних ресурсів;
- ознайомити студентів з біологічними особливостями тварин різних систематичних угруповань, їх морфологією, фізіологією, поведінкою, образом життя, адаптаціями к условиям обитания;

- ознайомити студентів зі спеціальною термінологією.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 12 - МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Мета: засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад викладання навчальної дисципліни шляхом оволодіння дидактичними та методичними основами проведення занять з природничого курсу у загальноосвітніх навчальних закладах для забезпечення розвитку та соціалізації осіб з особливими потребами.

Завдання: ознайомити з сутністю, принципами, основними поняттями методики навчання осіб з особливими освітніми потребами;

• розкрити теоретичні засади методики навчання осіб з особливими потребами;
• розкрити специфіку взаємодії педагога та дітей з особливими потребами;
• сформувати у студентів систему теоретичних знань і практичних навичок, необхідних в процесі проведення та викладання занять з біології та основ здоров'я ;
• застосовувати адекватні завданням зміст, форми, методи, засоби та прийоми роботи відповідно до віку, пізнавальних можливостей, етіології та патогенезу дітей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- об’єкт, предмет, понятійний апарат, методи дослідження спеціальних методик навчання, як галузі педагогічної науки;
- дидактичні основи викладання навчальних дисциплін: принципи (загальні і спеціальні), методи, засоби, форми навчання: їх класифікацію та особливості використання в процесі навчання і виховання осіб з особливими освітніми потребами;
- дидактичні основи виховання учнів з особливими освітніми потребами: принципи, методи, форми організації занять, їх класифікацію;
- мету, завдання, зміст спеціальних методик викладання навчальних дисциплін;
- структуру побудови навчального уроку залежно від дидактичної мети;
- критерії оцінки навчальних досягнень дітей з особлиими потребами;
-класифікацію дітей з відхиленнями у розвитку їх психологічну характеристику залежно від етіології та патогенезу;
- зміст, організацію та принципи побудови навчання та виховання дітей з особливими потребам;
- -методику формування різних видів дитячої діяльності: предметної, конструювання, образотворчої, ігрової, елементів трудової діяльності, мовлення тощо;
- форми, методи співпраці з батьками, що виховують дітей з особливими освітніми потребами.
вміти:
- розробляти індивідуальні навчальні плани та програми для дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;
- використовувати ефективні соціально-педагогічні стратегії взаємодії з різнопрофільними фахівцями й батьками учнів з особливими потребами;
- застосовувати адаптивні методики викладання й стандартизованого оцінювання в інклюзивному процесі;
- налагоджувати педагогічне співробітництво з батьками школярів, котрі потребують інклюзивного навчання;
- запобігати упередженому ставленню однолітків і педагогів школи до дітей з особливими потребами, створювати морально-психологічний комфорт в класі на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, гуманності, милосердя, співробітництва.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 13 - ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ШКОЛІ

Педагогічна практика у школі є невід’ємною складовою підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти за предметною спеціальністю 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)».

Педагогічна практика включає навчальну, методичну, виховну роботу студентів у закладах середньої освіти. Вона спрямована на формування системи педагогічних та методичних компетентностей шляхом опанування функцій учителя біології та основ здоров’я, класного керівника, розвиток педагогічної творчості, оволодіння сучасними технологіями навчання.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 14 - НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account