ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 "БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОІНЖЕНЕРІЯ"
ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - БАКАЛАВР
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - "БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОІНЖЕНЕРІЯ"

ОК01 - АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Мета курсу - ознайомлення студентів з основними досягненнями науки в галузі історичної україністики як фундаментальної науки в системі гуманітарного знання, з основними історичними етапами української культури та основними складовими культури – мистецтвом, етнографією та матеріальною культурою, науковими знаннями, що дозволяють їм визначити, класифікувати тенденції розвитку української культури, формування наукового осмислення минулого України як складової частини світової спільноти.
Завданням дисципліни є:

1. Ознайомити студентів з місцем історії у системі університетського навчання.
2. Систематизувати наявні знання студентів з вітчизняної історії.
3. Ознайомити студентів з закономірностями суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесів, що проходили на українських землях.
4. Сформувати у студентів уявлення щодо оцінок найбільш дискусійних подій історії України.
5. Сприяти формуванню уявлень про міжпредметні зв’язки у вивченні гуманітаристики.
6. Звернути увагу студентів на новітні засоби передачі інформації з історії України в контексті викликів епохи постправди.
7. Показати закономірності історичного розвитку при вивченні основних етапів становлення вітчизняної і зарубіжної культури і її взаємозв‘язок із соціально-економічними, політичними процесами суспільства.
8. Розкрити сутність культури як основну форму цілеспрямованої людської діяльності.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК02 - УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Основною метою викладання курсу “Українська мова за професійним спрямуванням” є підготовка грамотних, висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою; ознайомлення студентів з особливостями офіційно-ділового стилю мовлення; вироблення практичних навичок складання й оформлення фахової документації з використанням професійної термінології; підготовка студентів до здійснення грамотного спілкування з учасниками трудового процесу; підвищення загального рівня усного й писемного мовлення.

Основними завданнями дисципліни є активізація засвоєних у середній школі знань; вивчення теоретичних засад нормативності української літературної мови; вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування; складання фахової документації, роботи з професійними текстами.

Унаслідок вивчення курсу студенти повинні вміти:

у виробничих або побутових умовах з допомогою відповідних методів вербального спілкування доречно використовувати мовні моделі ввічливого звертання, вибачення, погодження, користуватися правилами спілкування мовця і слухача, застосовувати певні форми проведення дискусій, використовувати у виступі супралінгвістичні одиниці;
в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів застосувати прагматичну компенсацію з метою ефективного виконання професійних завдань, здійснювати ефективне слухання, готуватися до публічного виступу;
у виробничих умовах, використовуючи ключові слова у певній галузі на базі професійно орієнтованих (друкованих та електронних) джерел, проводити пошук нової текстової інформації, графічної, звукової та відео-інформації, здійснювати аналіз і коректувати відповідно до норм української літературної мови, складати професійні тексти й документи;
складаючи текст фахової документації, використовувати слова іншомовного походження, добирати українські відповідники, перекладати тексти українською мовою, використовуючи українські виробничо-професійні фразеологізми та номенклатурні назви;
використовуючи принципи професійного спілкування на рівні сучасної української мови, здійснювати спілкування з учасниками трудового процесу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК03 - ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІОТЕХНОЛОГІЇ

На сьогодні, багато хто не помічає що Linux вже навколо нас. Крім пристроїв Android, серверів в Інтернеті є величезна частка наукового ПО, особливо програм для обробки великих даних, які розроблена спеціально під Linux. Крім того, при роботі з великим об'ємом даних, Linux просто необхідний, адже більшість складних обчислень над величезними масивами даних виконуються саме на комп'ютерах під управлінням Linux. Відразу потрібно сказати, що робота в галузі біоінформатики без Linux практично неможлива, оскільки більшість біоінформатичних програм створені саме під цю операційну систему і працюють тільки на ній.

Метою нормативного курсу є формування у майбутніх фахівців систематичного і цілісного уявлення про значення і місце операційних систем в системному програмному забезпеченні обчислювальних систем, про основні способи налаштувань і підтримки системних програмних продуктів; навчанню студентів застосуванню комп’ютерних програм для обробці експериментальних результатів з використанням ОС Linux.
Вивчаючи Linux, ви краще розумієте як працює комп'ютер, адже ви зможете віддавати йому команди практично безпосередньо. Також серед завдань курсу: засвоїти основи функціонування комп’ютерних систем та визначити особливості сучасних операційних систем; історія створення Linux. Linux та GNU-проекти; дистрибутиви Linux; основні принципи роботи з файлами і каталогами; робота з командним інтерпретатором Bash.

Курс є актуальний, оскільки біологам зараз доводиться працювати з дуже великими обсягами даних, тому вміння використовувати Linux, оптимальну для подібних завдань операційну систему, стає необхідною навичкою.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК04 - ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Викладачи: к.філол.н. Долбіна К.Д., к.пед.н., доц. Котлярова Л.Б.,  к.філол.н. Добровольська Д.М., к.філол.н. Григораш В.С., Бондаренко О.К.
Семестр: 1-3
Загальна кількість кредитів: ECTS/ годин 5/150
Форма контролю: іспит

Мета курсу “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням” є формування у студентів комунікативної компетентності, необхідної для спілкування у знайомих/типових ситуаціях, які зустрічаються в академічному та загально-професійному контекстах.

Завдання:

Освітні:
• сформувати у студентів загальні компетентності (знання, вміння та навички: вміння вчитися та продовжувати навчання впродовж життя);
• сприяти розвитку здібностей до самооцінювання та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати освіту в академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Пізнавальні:
• залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр пізнавальних здібностей.

Розвивальні:
• допомагати студентам у формуванні загальних компетентностей з метою розвитку особистої мотивації (цінностей, ідеалів);
• зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови.

Соціальні:
• сприяти становленню критичного самоусвідомлення та умінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.

Соціо-культурні:
• сприяти розумінню різнопланових міжнародних соціо-культурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Практичні:
• сформувати у студентів загальні фахові комунікативні компетентності для забезпечення спілкування в знайомому академічному та професійному середовищі.

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

1) Знати та вміти використовувати наступні мовні одиниці, структури та поняття: Словотворення: Префікси: un-, in-, il-, im-, ir-, extra-, counter-; under- co-, re-, mis-, dis-, out-; cуфікси: en-, ee-, ish-, y-. Артиклі. Вживання артиклів з власними назвами. Ступені порівняння прикметників та прислівників. Звороти типу: the more … the better…, the less … the worse… . Часи дієслова: теперішній, майбутній, минулий. Дійсний та пасивний стан дієслова. Непряма мова. Безособові форми дієслова: інфінітив, герундій, дієприслівник.

2) Вміти:
• встановлювати і підтримувати комунікацію в навчальних ситуаціях, типових для повсякденного життя студентів, використовуючи мовленнєві вміння, навички і стратегії відповідно до конкретної ситуації;
• обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання для досягнення порозуміння;
• готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній, культурній і професійній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
• знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов'язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;
• аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
• писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та/або для працевлаштування.

Передбачається, що по завершенню Модуля 1 студенти будуть здатні:

• підтримувати розмову на знайомі теми, пов’язані з навчанням та майбутньою спеціальністю, висловлювати та обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов’язані з освітою та навчанням;
• демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи попередження, оголошення та інструкції в ситуаціях, пов’язаних з навчанням та майбутньою професією;
• домовлятися про зустріч по телефону в ситуаціях, що виникають в академічному та професійному середовищах, включаючи з’єднання з адресатом, залишення та приймання повідомлень, за умови, що мова співрозмовника чітко артикульована і відповідає загально прийнятому акценту;
• писати електронні листи з навчальними цілями, передаючи просту інформацію, безпосередньо пов’язану з навчанням та повсякденим життям; писати коментарі на форумах в соціальних мережах та віртуальному академічному середовищі, висловлюючи власну думку і коментуючи висловлювання інших, погоджуючись або заперечуючи;
• правильно заповнювати заяви та форми для проживання та / або участі у конференціях з відповідним рівнем грамотності та адекватності.

Передбачається, що по завершенню Модуля 2 студенти будуть здатні:

• виокремлювати загальну та конкретну інформацію з першоджерел академічної та професійної спрямованості, ефективно використовуючи різноманітні стратегії читання;
• розрізняти фактичну та непідтверджену фактами, важливу та менш важливу, доцільну та недоцільну інформацію в писемних джерелах, пов’язаних з навчальною та професійною діяльністю;
• розпізнавати значення незнайомих слів в усному мовленні та друкованих текстах, пов’язаних з навчальною та професійною діяльністю, зважаючи на контекст та лінгвістичні засоби;
• виділяти головні ідеї, визначати загальну та детальну інформацію з аудіо -/відеоресурсів у повсякденному, навчальному та професійному середовищах;
• визначати мету та/або точку зору мовця/автора у першоджерелах на навчальні/професійні теми;

Передбачається, що по завершенню Модуля 3 студенти будуть здатні:

• готувати та робити структуровані презентації професійної спрямованості, використовуючи відповідні вербальні та невербальні засоби комунікації;
• вміти логічно та зв’язно представляти інформацію на академічні та професійні теми;
• демонструвати володіння достатнім та відповідним словниковим запасом з теми презентації;
• інтерпретувати графічну інформацію з використанням відповідних лінгвістичних засобів;
• вміти адекватно відповідати на питання стосовно змісту презентації.

Передбачається, що по завершенню Модуля 4 студенти будуть здатні:

• вибирати і сортувати релевантну інформацію стосовно навчання і працевлаштування з відповідних Інтернет-джерел;
• виявляти практичне розуміння мети, структури, загального і конкретного змісту і вимог щодо оформлення академічної і пов’язаної з працевлаштуванням документації;
• складати пов’язані з навчанням і працевлаштуванням матеріали (мотиваційний лист, лист до приймаючої сторони, резюме, супровідний лист) на відповідному рівні володіння граматичним і лексичним матеріалом; аналізувати та коригувати їх;
• демонструвати розуміння існуючих правил і стандартних процедур під час проходження пов'язаного з працевлаштуванням інтерв'ю;
• успішно презентувати себе під час співбесіди: гідно відповідати на питання інтерв’юерів, виявляючи достатній рівень володіння ситуативною лексикою; ставити відкриті запитання відповідно до ситуації; принагідно використовувати вербальні (лексика і граматика) і невербальні (мелодика, паузи, жестикуляція, постава, дрес-код, макіяж тощо) засоби комунікації.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК05 - ОСНОВИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Метою дисципліни “Вища математика” є формування систем теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату для вирішення завдань у професійній діяльності.

Програма та тематичний план направлені на глибоке та ґрунтовне вивчення основ вищої математики, розвиток логічного та аналітичного мислення, математичного формулювання задач, які виникають у процесі управління.

Ця дисципліна відноситься до загальноосвітніх фундаментальних дисциплін, які формують світогляд майбутніх спеціалістів.

Головним завданням курсу “Вища математика” є вивчення загальних закономірностей та зв’язку між різними величинами та явищами, а також
їх застосування до конкретних прикладних досліджень. О

володіння курсом повинно виробити у студентів навики практичного використання математичних методів, формул та таблиць в процесі розв’язання прикладних задач. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних знань, цілеспрямованої роботи над вивченням математичної та прикладної літератури, активної роботи на лекціях і практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК06 - ФІЗИКА

В основі всього природознавства лежать закони фізики, тому що фізика - це наука, що вивчає найпростіші і найбільш загальні закономірності явищ природи, властивості та будова матерії і закони її руху.

Фізика як наука про явища природи становить фундамент всього сучасного природознавства. Їй належить виняткове місце в загальній системі знань, накопичених людством. При вивченні фізики на підставі порівняно невеликого числа принципів, добре обґрунтованих експериментально, спираючись на потужний математичний апарат, можна логічно абсолютно строго вивести масу наслідків і точно передбачити кінцевий результат процесу за вихідними даними.

Механізм всіх біологічних процесів можна зрозуміти тільки на молекулярному і внутрішньоклітинному рівні. І тут біотехнологам не обійтися без знання фізики і без фізичної апаратури, наприклад електронних мікроскопів, електрокардіограф або томограф. А складні процеси нервової діяльності є по суті електромагнітні явища.

Знання з біології можуть лише розширювати знання про рамки дії фізичних законів і сприяти розумінню учнями єдності природи. В даному курсі для зв'язку фізики та біології часто звертається увага на три аспекти:

• Фізика в живих організмах. При вивченні різних тем на уроках фізики наводяться приклади, які показують роль фізичних процесів в протіканні біологічних процесів.
• Біоніка. Багато принципів, реалізованих в живих організмах широко використовуються в сучасних технічних пристроях, основою яких є фізика.
• Екологія. Фізичні закони мають відношення до процесів, які відбуваються в природі в зв'язку з виробничою діяльністю людини. І для ліквідації негативних впливів такої діяльності, для охорони природи потрібно використовувати знання законів фізики.

В даному курсі студенти більш детально ознайомляться з будовою речовини, механікою, тепловими і електромагнітними явищами, будовою атома. Процес вивчення фізики включає в себе класичні традиційні методики: лекційний матеріал з практичними прикладами, демонстраційний експеримент, лабораторний курс.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК07 - ХІМІЯ ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА

Хімія є ведучою галуззю природознавства, яка вивчає навколишній світ: речовини, їх склад, структуру та перетворення, що супроводжуються взаємодією електронних оболонок атомів і молекул. Звідси тісний зв'язок хімії з багатьма природничими науками, в тому числі з біологією.

В біосистемах можна виявити практично всі елементи Періодичної системи Д.І. Менделєєва, кожний з яких виконує певну функцію. Реалізується близько мільйону процесів різних хімічних перетворень.

В першій частині курсу на сучасному рівні розглянуто основні поняття і закони загальної хімії: будова атома, періодичний закон та система Д.І. Менделеєва, типи та властивості хімічних зв'язків, а також додаткові теми – найважливіші положення хімічної термодинаміки і кінетики, типи та властивості дисперсних систем, в тому числі розчинів неелектролітів та електролітів, окисно-відновні реакції. Такий об’єм інформації забезпечує краще розуміння студентами закономірностей процесів, що відбуваються в біологічних системах, тим самим готує їх вже з першого курсу до адекватного розуміння особливостей суті наступних хімічних та біологічних дисциплін (хімія органічна, аналітична, фізична та колоїдна, а також біохімія, фізіологія людини та тварин та інші).

Хімія елементів (друга частина курсу – неорганічна хімія) базується на основних законах загальної хімії. Зроблено акцент на розповсюдження біоелементів у природі, їх класифікацію, топографію та біологічну роль в живих організмах.

Зміст розділів пов’язано з біологічними процесами та системами, зокрема:

1. Основні закони енергетики та кінетики хімічних процесів та їх застосування для пояснення біологічних процесів, зокрема циклу Кребса, біокаталізаторів та ферментативного каталізу.
2. Колоїдні розчини як біологічні об’єкти. Застосування основних законів розчинів неелектролітів та сильних електролітів для біологічних систем. Значення явища осмосу в біологічних системах. Буферні системи в організмі. Фізіологічні розчини.
3. Різні типи хімічного зв’язку в молекулах, які входять до складу живих організмів. Важливість водневого зв’язку для біосистем.
Теорія утворення екзо- та ендогенних координаційних сполук та їх медико-біологічні властивості (регулятори ферментів, транспортування лікарських засобів, антидоти, дезактиватори радіоактивних металів)
4.Періодична система Д.І.Менделєєва як основа для характеристики біогенної ролі елементів.

Поряд із лекційним курсом передбачено оволодіння практичними вміннями та навичками при виконанні лабораторного практикуму: знайомство з використанням хімічного посуду та обладнанням, вміння спостерігати і підтверджувати експериментальні дані теоретичними положеннями.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК08 - ХІМІЯ ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА

Мета курсу: надати чітке уявлення про теоретичні основи, сучасний стан та практичне застосування дисципліни, загальні закони фізичної та колоїдної хімії, закономірності явищ, що відбуваються у дисперсних системах.

Курс фізичної та колоїдної хімії відіграє велике значення в підготовці майбутніх спеціалістів біологів та біотехнологів. Він є теоретичною основою для вивчення багатьох явищ та процесів, що перебігають у живих організмах і являють собою предмет вивчання біології, біохімії, мікробіології та інших наук. Цей курс має велике значення для вивчення фізіології людини, рослин та тварин, агрохімії, захисту рослин та тварин.

Завданням дисципліни є:

- Сформувати у студентів сучасних уявлень про такі важливіші розділи фізичної та колоїдної хімії, як хімічна термодинаміка, хімічна та фазова рівновага, властивості розчинів електролітів та неелектролітів, хімічна кінетика, електрохімія, поверхневі явища, властивості дисперсних та колоїдних систем, в’язкість дисперсних систем та структуроутворення.
- Надати знання, які потрібні для здійснення обґрунтованого підходу до рішення питань про застосування вивчених розділів фізичної та колоїдної хімії до пояснення біотехнологічних процесів.
-Надати пояснення щодо основних закономірностей, визначаючих напрямок хімічних та біологічних процесів, швидкість їх протікання, вплив на них середовища, домішок, випромінювання.
- Надати знання щодо процесів виникнення, існування та перетворення колоїдних систем для розуміння сутності біологічних процесів у живих організмах.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК09 - ХІМІЯ ОРГАНІЧНА

Дисципліна “Органічна хімія” викладається для студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія.

Метою викладання дисципліни є вивчення основних теоретичних положень органічної хімії, вивчення хімічних властивостей представників основних класів органічних сполук.

В ході викладання дисципліни розглядаються основні теоретичні положення органічної хімії: теорія будови органічних сполук О.М. Бутлерова, природа хімічного зв’язку, взаємний вплив атомів в органічних молекулах, типи ізомерії та номенклатура органічних сполук, загальні поняття про механізми органічних реакцій.

В основу викладення матеріалу про найважливіші класи органічних речовин покладено їх класифікацію за функціональними групами, що сприяє формуванню у студентів більш цілісних уявлень відносно реакційної здатності органічних сполук. Вивчаються загальні методи отримання, будова, номенклатура та хімічні властивості аліфатичних та ароматичних вуглеводнів, галогенопохідних, спиртів та фенолів, альдегідів і кетонів, карбонових кислот та їх похідних (естерів, ангідридів, галогенангідридів, амідів), гідроксикислот, амінокислот і білків, вуглеводів, найбільш розповсюджених 5- і 6-членних гетероциклічних сполук.

Лабораторний практикум побудовано за принципом генетичного зв’язку між класами органічних сполук. Це дозволяє здійснювати перехід від простих до більш складних за хімічною будовою речовин в ході виконання лабораторних робіт, при цьому студенти отримують практичні навички роботи зі здійснення хімічного експерименту з отримання та якісного аналізу представників основних класів органічних сполук.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК10 - ХІМІЯ АНАЛІТИЧНА

Аналітична хімія – це наука, що розробляє теоретичні основи і сучасні методи якісного та кількісного хімічного аналізу. Практичним завданням аналітичної хімії є встановлення хімічного складу речовин або їхніх сумішей. Біологічні і біохімічні дослідження неможливі без знання аналітичної хімії, тому що хімічні речовини, що входять до складу біологічних об’єктів, аналізують за допомогою сучасних хімічних, інструментальних і біологічних методів аналізу. При цьому аналітична хімія забезпечує науки, виробництва і технології методами і приладами, що дозволяють визначати хімічний склад об'єктів аналізу, під час в значній мірі визначаючи успіхи цих наук.

Фактично, все, що оточує нас можна проаналізувати використовуючи технології аналітичної хімії!

Без сучасних методів аналізу неможливий синтез хімічних сполук і продуктів, одержаних у біотехнологічних процесах, до яких відносяться білки, лікарські препарати, добрива, гербіциди та інше. Хімічний аналіз незамінний в медичній діагностиці та біотехнології. Хімічний аналіз - головний засіб контролю за забрудненням навколишнього середовища. Аналітичні хімія є хранителем якості продукції: продуктів харчування, косметики і фармацевтичних препаратів, продуктів нафтопереробки, металургії, гірничодобувної промисловості і сільського господарства.

Біотехнологам також не обійтися без знання аналітичноі хімії, так як механізм всіх біологічних процесів можна зрозуміти тільки враховуючи всі зміни хімічного складу біологічних систем. Фахівець-біотехнолог повинен повною мірою володіти основами аналітичної хімії, її методами, що дозволяють брати участь в аналітичному контролі біотехнологічних виробництв і процесів.

Тому основною метою даного курсу є формування сучасного рівня знань про теоретичні основи, методологію та практичне виконання хімічних, фізичних, фізико-хімічних і біологічних методів аналізу, необхідних у професійній діяльності для вирішення проблем біотехнології.

В даному курсі студенти оволодіють теоретичними знаннями і практичними навичками якісного та кількісного аналізу речовин, навчаться обирати аналітичні методи дослідження речовини в залежності від її хімічного складу та поставлених задач, ознайомляться з основними методами аналізу: гравіметричними, титриметричними, електрохімічними, спектроскопічними та іншими методами, а також пробопідготовкою, методами розділення та концентрування мікрокомпонентів. Процес вивчення дисциплини включає проведення лекцій, лабораторних занять та виконання самостійної роботи.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК11 - ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Предмет викладається студентам першого курсу, тому, основним нашим завданням в його межах є познайомити майбутніх спеціалістів з основами біотехнології та зорієнтувати їх у широкому різноманітті напрямків біотехнології, їх задачах та значенні для економіки та життя людини. Крім того, впродовж навчання студенти дізнаються про основні напрямки цієї науки, що розвиваються на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ, а також познайомляться з викладачами та науковими співробітниками, що спеціалізуються на біотехнології. Навчання буде проводитись у вигляді практичних занять та екскурсій по лабораторіям кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології та Біотехнологічного науково-навчального центру. Вивчення цієї дисципліни допоможе студентам у виборі майбутнього наукового керівника та напряму проведення наукових робіт.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК12 - БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

Програма курсу передбачає ознайомлення студентів з сучасними науковими уявленнями про будову та життєдіяльність тваринних, рослинних і мікробних клітин, що є основою для засвоєння спеціальних навичок, необхідних для одержання багатьох біотехнологічних продуктів, технологія одержання яких тісно поєднана з життєдія­льністю клітин; тонка макромолекулярна організація та молекулярні механізми функціонування клітин, порівняння молекулярної будови, хімічного складу і функціонального значення основних структур клітин прокаріотних та еукаріотних організмів; основні методи вивчення особливостей морфології, будови, диференціації клітин; особливостях структурної організації, біохімічних перетвореннях у клітинах мікро- та макроорганізмів різного походження; впливі факторів зовнішнього середовища та антропогенних факторів на клітини живих організмів; значенні біології клітини для біотехнології, харчової промисловості, сільського господарства, медицини, гігієни, охорони природи. В рамках дисципліни передбачається проведення дискусій та представлення оригінальної наукової літератури з біології клітин.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК13 - ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Курс «Загальна біотехнологія» вкрай важливий, оскільки досвід розвинених країн переконливо доводить, що більшість проблем можливо вирішити лише при наявності фахівців біотехнологів, які володіють знаннями реалізації сучасних біотехнологій. Саме біотехнологія є однією з найперспективніших спеціальностей ХХІ століття не тільки в Україні, а й у всьому світі. Створення нових, якісних і доступних лікарських препаратів, харчових продуктів, захист навколишнього середовища є одним із найбільш актуальних питань у світовому масштабі, вирішення якого неможливе без використання методів біотехнології.

Біотехнологія – це галузь знань, яка вивчає та розробляє методи отримання корисних для людства продуктів за допомогою біологічних об’єктів: мікроорганізмів, клітин тварин і рослин. Перші зародки біотехнології з’явилися, коли людина стала використовувати процес бродіння для приготування винних напоїв і випікання хлібобулочних виробів. Як окрема галузь науки біотехнологія була визнана в ХХ столітті.

Розвиток біотехнологій є найважливішим фактором сталого розвитку суспільства, що обумовлене вирішенням значної кількості еколого-економічних проблем, серед яких найбільш актуальними є: проблема ресурсозабезпечення; виснаження природних ресурсів і вдосконалення структури їх споживання; проблема накопичення та утилізації відходів; екологізація виробництва шляхом розроблення безвідходних, маловідходних та очисних технологій; розроблення таких видів продукції, які завдають мінімального збитку навколишньому середовищу; проблема забруднення навколишнього середовища; покращання якості життя. Отже, біотехнології є одним з найбільш пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу і яскравим прикладом «високих технологій», з якими пов'язують перспективи розвитку багатьох виробництв

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК14 - БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Дисципліна викладається студентам освітнього ступеня «бакалавр».

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення повсякденних та природних небезпек, техногенних аварій, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на робочому місці та у побуті, а також забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки у побуті та безпеки праці на робочих місцях.

Показники загальної статистики по Україні та світу щодо кількості дорожньо-транспортних пригод; випадків побутового травмування; аварій та катастроф, випадків травматизму, професійних захворювань; війна на сході; поширення аномальних природничих надзвичайних ситуацій; незнання норм охорони праці щодо прав на здорові та безпечні умови праці, компенсації та відшкодування збитків на випадок виробничого травматизму тощо підкреслюють доцільність вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» у навчальний процес підготовки майбутніх фахівців першого освітнього рівня (бакалаври).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК15 - ПРОЦЕСИ, АПАРАТИ ТА УСТАТКУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Предметом дисципліни є вивчення основних процесів виробництва біологічно активних речовин, мікробних мас та харчових продуктів за допомогою біологічних агентів із застосуванням наукових та інженерних методів, опанування основ кінетики процесів перенесення маси та енергії, вивчення методів моделювання технологічних процесів. В рамках дисципліни розглядаються базові процеси і апарати, які застосовуються у різноманітних напрямках біотехнології, медицини, та харчових виробництв.

Метою дисципліни є вивчення основних закономірностей процесів біотехнології, виявлення їх спільності і отримання навичок застосування загальних підходів до їх аналізу і розрахунків розуміння глибокої фізичної спільності процесів біологічної технології, основ гідромеханіки, тепло і масопередачі, теорії і практики базових процесів з акцентом на основні закономірності і загальні принципи аналізу, моделювання, розрахунку і оптимізації цих процесів, їх енергозабезпечення і апаратурне оформлення.

Завдання - формування теоретичних знань та практичних навичок у майбутніх фахівців відповідно до поставленої мети, надання здобувачам базових знань про закономірності перебігу технологічних процесів та їх апаратурного оснащення, ознайомлення студентів з методами дослідження проектування біотехнологічних виробництв, використовуючи необхідне інструментальне обладнання та прилади, надання студентам необхідну інформацію про планування та організацію технологічного процесу, обирання оптимальних умов впровадження біотехнологій та керування ними згідно сучасних методів контролю технологічних операцій та готової продукції, ознайомлення студентів з формулювання завдання при розробці нових та удосконаленні існуючих біотехнологій та технологічного обладнання для їх впровадження згідно потреб галузі з урахуванням комерційного ефекту, оволодіння вміннями планувати експеримент, здатність вибрати методи та засоби для вирішення поставленого завдання з біотехнології і виконання наукових досліджень.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК16 - ПРОЕКТУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Програма курсу включає вивчення загальних принципів проектування біотехнологічних виробництв згідно чинного законодавства, вимог нормативних актів (законів) та положень нормативно-технічних документів (ТУ, ГСТУ ДСТУ), що регламентують порядок організації виробництва біотехнологічної продукції; класифікації мікробіологічних виробництв та основних стадій біотехнологічного процесу; регламентів виробництва, основних вимог до технологічних та функціональних схем виробництва, характеристика сировини, матеріалів та напівфабрикатів; принципи компонування обладнання і будівельну частину проекту; нормативна і технологічна документація на виробництво, атестація та сертифікація продукції; вимоги до організації систем управління якістю на підприємствах біотехнологічної галузі, правила оформлення звітів з науково-дослідної роботи, технічної документації та ведення технологічного процесу; основні вимоги стосовно якості та безпечності готової продукції. В рамках дисципліни розглядаються базові технології, котрі застосовуються у різноманітних напрямках біотехнології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК17 - КОНТРОЛЬ ТА КЕРУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Інженери з біотехнології часто стикаються з проблемою вибору апаратних засобів для вирішення поставлених завдань. Крім вибору технічних засобів, перед інженерами постає не менш важливе завдання – вибір структури автоматичного регулятора та визначення числових значень його параметрів налаштування для керування певним технологічним об’єктом. Це завдання можна вирішити, розібравшись у принципах функціонування того чи іншого обладнання, на основі рекомендацій, наведених у технічній документації та спеціалізованій літературі. Що неможливо без базових знань в галузях електротехніки та керування технологічними процесами.

Розділ науки, що вивчає способи керування різноманітними технічними пристроями, біотехнологічними процесами і виробництвами, називається теорією автоматичного керування (ТАК). Ця дисципліна включена практично в усі навчальні плани технічних вузів i фактично стала загальноосвітньою, як, наприклад, фізика. ТАК виявляє загальні закономірності функціонування, властиві автоматичним системам різної фізичної природи, і на основі цих закономірностей розробляє принципи побудови високоякісних систем керування. При вивченні процесів керування в ТАК абстрагуються від фізичних і конструктивних особливостей систем і замість реальних систем розглядають їх адекватні математичні моделі, тому одним з основних методів дослідження в ТАК є математичне моделювання. Крім того, методологічну основу ТАК створюють теорія звичайних диференціальних рівнянь, операційне вирахування (перетворення Лапласа), гармонійний аналіз (перетворення Фур'є). ТАК разом електротехнікою та теорією функціонування елементів систем керування (датчикі в, регуляторів, виконавчих механізмів) утворює більш широку галузь науки - автоматику. Автоматика у свою чергу є одним з розділів технічної кібернетики. Остання вивчає складні автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСКТП) і підприємствами (АСКП), побудовані з використанням керуючих обчислювальних машин (КОМ).

В даному курсі студенти ознайомляться з:
* основами електротехніки та електроніки які спираються на отримані раніше знання з фізики;
* основами теорії автоматичного керування, автоматики, та аналізу автоматичних систем керування біотехнологічними виробництвами.

Процес вивчення представленої дисципліни включає в себе основні методики викладання: лекційний матеріал з практичними прикладами, а також, лабораторний та комп’ютерний практикум.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ДОБІРКА ЛЕКЦІЙ З 1 МОДУЛЮ:

ДОБІРКА ЛЕКЦІЙ З 2 МОДУЛЮ:

ОК18 - ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Мета - навчання студентів підприємництву як системи інституціональних, економічних, організаційних відносин, передовим формам організації підприємництва, ознайомлення з типологією підприємницьких структур, а також формування системи теоретичних знань, практичних вмінь і компетенції з економіки підприємства та раціональної організації виробничих процесів задля підвищення ефективності розвитку підприємництва.

Завдання:

• вироблення правильного розуміння різних економічних законів;
• забезпечення необхідного рівня економічної обґрунтованості управлінських рішень.
• формування навиків та вмінь з алгоритму створення підприємства, аналізу підприємницького середовища, функцій підприємництва;
• вивчення теорії та практики організації виробничих систем;
• набуття навиків аналізу процесів, що відбуваються у виробництві;
• закріплення умінь самостійного виконання техніко-економічних розрахунків та обґрунтування параметрів раціональної організації виробничих систем;
• розвиток дослідницьких та організаторських здібностей у студентів у процесі навчання;
• Підготовка організаційних проектів у виробничій сфері та їх економічне обґрунтування;
• ознайомлення з міжнародним досвідом організації і управління біотехнологічним виробництвом.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК19 - ІНЖЕНЕРНА І КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

Метою дисципліни є формування у студентів загальнокультурних і професійних компетенцій, необхідних для здійснення проектно-конструкторської, науково-дослідної, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, експертно-аналітичної діяльності:

• володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу сприйняття інформації, постановці завдання і вибору шляхів її вирішення;
• здатність застосовувати отримані знання, вміння і навички для реалізації і управління біотехнологічними процесами.

Завданням вивчення дисципліни є придбання знань і умінь, а також навичок, що сприяють формуванню цільових компетенцій:
1. Пояснити студентам сенс і цілі візуалізіціі даних;
2. Ознайомити студентів з критеріями якісної візуалізації;
3. Розглянути структури даних, для організації візуалізіруемой інформації  способи створення структур і операції над ними;
4. Ввести поняття інтерполяції і згладжування для дво- і багатовимірних даних;
5. Розглянути способи візуалізації даних на площині;
6. Розглянути способи візуалізації даних в тривимірному просторі;
7. Обговорити використання дескрипторної графіки для вирішення нестандартних завдань;
8. Використовувати прийоми програмування для візуалізації даних;
9. Розглянути прийоми побудови призначеного для користувача інтерфейсу;
10. Познайомитися з можливістю створення анімованих додатків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

• структури для зберігання даних і їх подальшої візуалізації;
• поняття інтерполяції і згладжування двовимірних і багатовимірних даних;
• основні типи графічних відображень даних на площині;
• основні типи графічних відображень даних в тривимірному просторі;
• комбінування двовимірних і тривимірних зображень;
• концепції дескрипторної графіки;
• прийоми програмування, необхідні при візуалізації даних.

вміти:

• читати вихідні дані з файлів різних форматів;
• організувати дані в пам'яті способом, відповідним для візуалізації;
• вибрати найбільш підходящий для вирішення завдання спосіб візуалізації;
• провести аналіз даних які візуалізуються;
• створювати призначені для користувача функції, необхідні для виконання завдання.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК20 - БІОХІМІЯ

Мета – формування теоретичних знань та практичних навичок у майбутніх фахівців, надання здобувачам базових знань про властивості і шляхи перетворення біоорганічних речовин різних класів в живих організмах. Чинна програма розрахована на проведення лекційних та лабораторних занять за умов аудиторного часу. Програма охоплює всі розділи сучасної біохімії, які визначені конкретними темами лекційних занять. Певні теми програми передбачають освітлення таких питань, як структура та функції вітамінів, гормонів, вуглеводів, ліпідів, білків та нуклеїнових кислот. Передбачається розгляд головних реакцій метаболізму цих речовин. Особлива увага призначається вивченню шляхів метаболізму речовин, а саме: гліколізу, глюконеогенезу, глікогенолізу, глікогеногенезу, рибозогенезу, циклу трикарбонових кислот, окисненню жирних кислот, перетворенню амінокислот, циклу орнітину та інших. Окремо передбачено вивчення організації та функціонування електронно-транспортної системи, механізму біосинтезу білка та механізмів матричного синтезу нуклеїнових кислот.

Лабораторні заняття передбачають практичну реалізацію класичних та сучасних методів дослідження біологічно-активних речовин, в тому числі, ферментів.

Повне виконання чинної програми забезпечує достатньо високій рівень підготовки здобувачів освіти рівня «бакалавр» за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія».

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК21 - МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ

Предметом вивчення є світ прокаріотних та еукаріотних мікроорганізмів, їх цитологічні, фізіологічні і біохімічні характеристики, сучасні дані про будову та функції клітин прокаріотних та еукаріотних мікроорганізмів і вірусів; принципи сучасної систематики мікроорганізмів; підходи до класифікації та ідентифікації бактерій і вірусів; особливості енергетичного та конструктивного обміну у мікроорганізмів, механізми регуляції метаболізму; загальні властивості та різноманітність шляхів метаболізму мікроорганізмів; організація геному прокаріотів та представників царства Vira; обмін генетичною інформацією, генотипова мінливість, принципи генно-інженерних досліджень; роль мікроорганізмів у біогеохімічних процесах; поширення мікроорганізмів у повітрі, воді, ґрунті, роль мікроорганізмів у процесах самоочищення; мікробіологічні показники якості природного середовища; біотехнології очищення стічних вод та біоремедіації грунту; основні ознаки, хімічний склад та будова неклітинних форм життя, їх молекулярно-генетичні властивості; механізми взаємодії вірусів, віроїдів та пріонів з клітинами; реакції клітин та організмів у цілому на вірусні інфекції; біологічні властивості основних збудників хвороб людини; методи лабораторної діагностики, принципи терапії та профілактики бактеріальних та вірусних інфекцій.

Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК22 - ГЕНЕТИКА І МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

Лектори: проф. Чеботар С.В. (заліковий модуль 1), доц. Січняк О.Л. (заліковий модуль 2)
Тип обов’язкова
Семестр 5-6
Загальна кількість кредитів ECTS / годин: 7 / 210
Форма контролю: іспит

Мета:

Навчити студентів основним теоретичним і практичним положенням сучасної генетики, селекції та молекулярної біології з урахуванням останніх досягнень науки.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
К13. Здатність працювати з біологічними агентами, використовуваними у біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини, віруси, окремі їхні компоненти).
К14. Здатність здійснювати експериментальні дослідження з вдосконалення біологічних агентів, у тому числі викликати зміни у структурі спадкового апарату та функціональній активності біологічних агентів.
К24. Здатність дотримуватися вимог біобезпеки, біозахисту та біоетики.
К29. Здатність проводити експериментальні дослідження з використанням широкого спектру сучасних біотехнологічних, молекулярно-біологічних, мікробіологічних, біохімічних, генетичних методів.
Нормативний зміст підготовки бакалавра у процесі вивчення дисципліни, сформульований у термінах результатів навчання:
ПР07. Вміти застосовувати знання складу та структури клітин різних біологічних агентів для визначення оптимальних умов культивування та потенціалу використання досліджуваних клітин у біотехнології.
ПР11. Вміти здійснювати базові генетичні та цитологічні дослідження з вдосконалення і підвищення біосинтетичної здатності біологічних агентів з урахуванням принципів біобезпеки, біозахисту та біоетики (індукований мутагенез з використанням фізичних і хімічних мутагенних факторів, відбір та накопичення ауксотрофних мутантів, перенесення генетичної інформації тощо).
ПР25. Вміти здійснювати аналіз експериментальних даних щодо підбору, характеристики та удосконалення об’єктів біотехнології, і використовувати їх в різноманітних технологічних процесах мікробіологічної промисловості.

Зміст дисципліни

Заліковий модуль 1. Молекулярна біологія

Об’єкти вивчення молекулярної біології – основні клітинні макромолекули та основні молекулярні механізми живої природи. Методи молекулярної біології. Білки та їх роль в забезпеченні біологічної специфічності. Функції білків, що забезпечують основні молекулярно-біологічні процеси. Нуклеїнові кислоти і їх роль в збереженні та реалізації генетичної інформації. Молекулярна організація та функції геномів. Ферментативні механізми реплікації ДНК. Ферментативні механізми транскрипції. Молекулярні механізми біосинтезу білка – трансляція. Механізми репарації. Молекулярні механізми генетичної рекомбінації. Основні шляхи регуляції генної активності.

Заліковий модуль 2. Генетика

Основна мета та проблеми генетики. Клітина як носій генетичної інформації. Незалежне (менделівське) успадковування. Зчеплене успадковування і кросинговер. Стать і зчеплене зі статтю успадковування. Успадковування позахромосомних генів. Типи мінливості. Модифікації та мутації. Мутагенез. Окремі проблеми генетики. Проблеми дослідження гена. Генетичні аспекти онтогенезу. Генетика популяцій. Генетичні основи селекції. Генетика людини та медична генетика.

Література:

1. Тоцький В.М. Генетика. Одеса: Астропринт, 2008. 712 с.
2. Ніколайчук В.І., Вакеріч М.М. Генетика. Ужгород: Ґражда, 2013. 506 с.
3. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія. К.: Київський університет, 2008. 384 с.
4. Атлас колекції Drosophila melanogaster кафедри генетики і молекулярної біології ОНУ імені І.І. Мечникова / Хаустова Н.Д., Стрельцова Н.А., Благодарова О.М., Білоконь С.В., Чеботар С.В. // Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. 26 с.
5. Генная инженерия растений / В. Ф. Тимошенко, В. В. Жмурко, В. В. Тимошенко. Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. 108 с.
6. Иванищев В.В. Основы генетики. Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. 207 с.
7. Козак М.Ф. Дрозофила – модельный объект генетики. Астрахань: Астраханский государственный университет, 2007. 87 с.
8. Повод М.Г., Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., Барановський Д.І., Гиль М.І., Халак И.І. та ін. Генетика з біометрією. Херсон: ОЛДІ-плюс, 2016. 378 с.
9. Січняк О.Л. Генетика популяцій та еволюція: навчальний посібник. Одеса: ОНУ, 2017.
10. Січняк О.Л. Медична генетика: конспект лекцій. – Одеса: ОНУ, 2016.
11. Терновська Т. Генетичний аналіз: Навчальний посібник з курсу «Загальна генетика. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 335 с.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

 

ОК23 - ЕКОЛОГІЯ

Мета обов’язкового курсу «Екологія» є набуття у студентів знань, вмінь та навичок з основ екології. В курсі висвітлено місце екології в системі біології та природничих наук взагалі, структура та задачі сучасної екології, методи екологічних досліджень: польові спостереження, експерименти, теоретичне моделювання. Наведено класифікацію екологічних факторів, природні та антропогенні фактори, біотичні та абіотичні фактори, кількісну оцінку екологічних факторів. Охарактеризовано сучасні уявлення про популяції, популяційну структуру виду, динамічні характеристики популяції, міжпопуляційні зв’язки, екологічні характеристики популяцій, кількісні показники та структура популяцій, поняття угруповань та біоценозів, біотоп, класифікацію взаємозв'язків організмів в залежності від їх біоценотичної значущі, характеристику угруповань, видовий склад та різноманіття угруповань. Охарактеризовано основні елементи екосистем, що забезпечують біологічний кругообіг. Висвітлено питання принципів використання природних ресурсів, екологічні основи охорони природних комплексів та розширення мережі державних заповідників и заказників на півдні України, а також поняття про природоохоронну територію, типи природоохоронних територій.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК24 - ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАТЕМАТИКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ

В ході курсу лекцій і лабораторних занять студенти ознайомляться з математичними поняттями і методами обчислювальної математики та програмування, знання яких необхідне для успішного дослідження в області біотехнології; набудуть навичок виконання розрахунків і аналізу даних у таких відомих пакетах програм як Wolfram|Alpha та R.

В процесі навчання студенти освоять основні математичні поняття і методи, які використовуються у обчислювальної математиці та програмуванні біотехнологічних процесів, набудуть навичок математичного моделювання та виконання розрахунків на комп'ютері.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК25 - МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІОТЕХНОЛОГІЇ

На сьогоднішній день неможливо провести якісний аналіз даних без використання методів математичної статистики і моделювання. З іншого боку необхідно вміти працювати в пакеті, ч максимальним доступним кількістю пакетів, для найбільш повного аналізу матеріалу.
Тому, метою нормативного курсу є отримання знань о значенні математичних методів в біологічних дослідженнях; отримання базових знань щодо основних математичних методів, які використовують у біологічних дослідженнях; оволодіння сучасними засобами систематизації та обробки даних; навчанню студентів застосуванню комп’ютерних програм для обробці експериментальних результатів, а також застосовувати математичну статистику для виявлення існуючих закономірностей в різних областях біології.

Серед завдань цього курсу : знайомство з особливостями використання оболонки GNU R і RStudio; установка та запуск GNU R на Linux та Windows; операції з векторами; операції над матрицями; створення таблиць; Редагування таблиць; Статистична сукупність; генеральна і вибіркова сукупності; основні поняття біометрії; критерії достовірності оцінок ; розподіл даних; порівняння двох вибірок; ьетоди багатовимірного аналізу даних.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК26 - МЕТОДИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Впродовж курсу студенти вивчають сучасні методи виділення та дослідження складу та властивостей сполук (нуклеїнових кислот, цукрів, білків, ліпідів), допоміжні та апаратні методи, які застосовуються при проведенні біотехнологічних досліджень, такі, як висолювання білків, виділення нуклеїнових кислот, ліпідів та сахаридів, діаліз, білковий електрофорез, фотометрія, мікроскопія, седиментаційні методи, методи стерилізації, хроматографія, молекулярно-біологічні методи та ін. Заняття проходять у вигляді лекцій та лабораторних робіт, під час їх проведення студенти дізнаються про принципи роботи приладів, які використовують в біотехнологічних експериментах, та працюють з сучасним науковим обладнанням. Засвоєні методи та отримані впродовж курсу навички дозволять успішно вирішувати різноманітні задачі як при проведенні наукових досліджень, так і при роботі у промисловості.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

МЕТОДИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ)

МЕТОДИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (КОРОТКИЙ ІЛЮСТРОВАНИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ)

МЕТОДИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (МОДУЛЬ 3. ОСНОВНІ МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ) 

ОК27 - БІОЛОГІЯ ПРОДУЦЕНТІВ

Курс включає вивчення положення деяких об’єктів біотехнології (найпростіших, грибів) серед інших живих організмів, принципів їх таксономії, особливостей біології та екології, використання у біотехнології. Впродовж курсу відбувається ознайомлення студентів з походженням та філогенетичними відносинами основних груп найпростіших та грибів; розкриття їх значення у природі та практичній діяльності людини; формування навичок щодо їх збору, культивування та ідентифікації. Студенти в процесі курсу мають здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії живих організмів різних рівнів організації, їхньої ролі у біосферних процесах та можливості використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища.

Отримані знання обговорюються у формі journal clubs.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК28 - БІОІНФОРМАТИКА

Біоінформатика - це поєднання декількох областей в науці, включаючи біологію, науку про дані, математику та інформатику. Біоінформатика зосереджена на вилученні нової інформації з величезних кількостей біологічних даних і вимагає, щоб вчені знали інструменти та методи збору, обробки та аналізу великих наборів даних які відносяться до області NGS.

Мета курсу полягає в навчанні студентів основам аналізу експериментальних даних молекулярної біології: секвінування послідовностей (теоретичний огляд), пошук послідовностей у базах даних різного типу, проведення пошуку гомологів з використанням BLAST, проведення вирівнювання послідовностей різного типу, використання пакетів для виконання завдань біоінформаційного аналізу у пакеті R.

Особливістю курсу є використання існуючого програмного забезпечення і програм для аналізу даних, які доступні on-line і у вигляді розроблених пакетів у програмі R. Курс покликаний готувати фахівців в області "комп'ютерної біології", який займається отриманням біологічно осмислених результатів при дослідженні первинних послідовностей.

Так само в завдання курсу входить визначення та пошук замін в послідовності ДНК, визначення типу цих послідовностей. Анотація генів. Сучасні підходи до передбачення функцій генів і пошук структурних і функціональних особливостей геномів на основі порівняння багатьох геномів. Фінальним етапом курсу «Біоінформатика» для студентів біологів є побудова на основі отриманих|одержаних| з|із| баз даних| послідовностей дерев філогенезу на основі математичних розрахунків моделей еволюції. Вивчення основних алгоритмів побудови|шикування| дерев філогенезу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК29 - ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Програма курсу включає вивчення наукових основ застосування певних мікроорганізмів-продуцентів для отримання органічних кислот, амінокислот, вітамінів, ферментів, полісахаридів, ліпідів та антибіотиків з метою використання у промисловості; принципів культивування і біохімічних основ процесів метаболізму продуцентів для отримання цільових метаболітів; значення впливу складу живильного середовища та зовнішніх чинників на швидкість накопичення продуктів метаболізму та їх властивостей, технологічні схеми біотехнологічних виробництв; способів культивування продуцентів; основних стадій біотехнологічного процесу; принципів математичного моделювання кінетики розвитку популяції біологічних агентів, способи виділення кінцевого продукту, експертизи якості продуктів мікробного синтезу відповідно до стандартних показників безпеки. В рамках дисципліни розглядаються базові технології, котрі застосовуються у різноманітних напрямках біотехнології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК30 - БІОФІЗИКА

Програма курсу включає вивчення наукових основ застосування певних мікроорганізмів-продуцентів для отримання органічних кислот, амінокислот, вітамінів, ферментів, полісахаридів, ліпідів та антибіотиків з метою використання у промисловості; принципів культивування і біохімічних основ процесів метаболізму продуцентів для отримання цільових метаболітів; значення впливу складу живильного середовища та зовнішніх чинників на швидкість накопичення продуктів метаболізму та їх властивостей, технологічні схеми біотехнологічних виробництв; способів культивування продуцентів; основних стадій біотехнологічного процесу; принципів математичного моделювання кінетики розвитку популяції біологічних агентів, способи виділення кінцевого продукту, експертизи якості продуктів мікробного синтезу відповідно до стандартних показників безпеки. В рамках дисципліни розглядаються базові технології, котрі застосовуються у різноманітних напрямках біотехнології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК31 - ІМУНОЛОГІЯ

Доцільність вивчення дисципліни «Імунологія» пов’язана з необхідністю використовувати знання про структуру та механізми функціонування та регулювання імунної системи для розроблення імунобіологічних препаратів.

Програма курсу передбачає вивчення сучасних наукових уявлень про структуру та функції імунної системи, її роль в загально біологічних процесах; імунітет як головна функція імунної системи, що спрямована на підтримання генетичного гомеостазу; загальні закономірності еволюційного розвитку захисних механізмів у тварин; структурна організація імунної системи; імунні функції клітин організму в захисті від патогенів різного походження та власних трансформованих клітин; принципи будови антиген-розпізнавальних рецепторів, що беруть участь в імунному захисті; молекулярні механізми функціонування клітин імунної системи та реалізації ними ефекторних функцій у захисті макроорганізму; конституційний, природний, адаптивний імунітет; імунна пам’ять; особливості лімфатичної системи організму, її роль у функціонуванні імунних механізмів захисту і контролі антигенного гомеостазу; сучасна класифікація антигенів та антитіл; особливості молекулярної структури антитіл різних класів; механізми формування різноманіття антитіл, імуноглобулінові гени; протиінфекційний, протипухлинний, трансплантаційний імунітет; імунопатологічні стани: реакції гіперчутливості І-IV типів, первинні і вторинні імунодефіцити. Курс передбачає опанування основними імунологічними методами лабораторних досліджень.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК32 - БІОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Курс знайомить із застосуванням біотехнологій в екології для збереження навколишнього середовища, а також з використанням біотехнологічних підходів в альтернативній енергетиці.

Під час прослуховування лекцій студенти ознайомлюються з методами біоремедіації нафтових забруднень, способами біодеградації ксенобіотиків, способами використання біосурфактантів.

У програмі курсу висвітлено біотехнології очищення стічних вод, способи очищення навколишнього середовища від забруднення важкими металами. Висвітлено екологічні біотехнології у сільському господарстві для стимуляції та захисту рослин, підвищення родючості ґрунтів.

Студенти ознайомлюються з біотехнологічними підходами до розвитку альтернативної енергетики, основними субстратами для біоенергетики, біохімічними основами синтезу дизельного палива мікроорганізмами, побудовою бактеріальних енергетичних елементів.

Отримані знання обговорюються у формі семінарів.

Для прослуховування курсу необхідними є знання з завершених курсів з хімії, фізики, екології, мікробіології, молекулярної біології, загальної біотехнології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК33 - ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

Технологічна практика студентів є складовою частиною процесу підготовки фахівців-біотехнологів у закладах вищої освіти. Вона входить до навчального плану студентів біологічного факультету ОНУ, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія.

Практика сприяє ознайомленню студентів із організацією роботи, режимом і правилами техніки безпеки на біотехнологічних підприємствах.

Під час практики відбувається ознайомлення студентів з обладнанням біотехнологічних виробництв, плануванням, організацією і роботою біотехнологічних підприємств, закріпленню, розширенню й поглибленню знань із теоретичних дисциплін.

Практика сприяє оволодінню сучасними та традиційними методами біотехнологічних досліджень, закріпленню та поглибленню теоретичних знань, отриманих при вивченні нормативних курсів «Загальна біотехнологія», «Мікробіологія та вірусологія», «Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв», «Контроль та керування біотехнологічними процесами», «Технологія мікробіологічного виробництва».

Під час проходження практики студенти набувають умінь планування і проведення технологічного процесу, ознайомлюються з літературою по даній темі.

Студенти направляються на технологічну практику після завершення теоретичного навчання з усіх дисциплін навчального плану 3 курсу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК34 - ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Переддипломна практика студентів є складовою частиною процесу підготовки фахівців-біотехнологів у закладах вищої освіти. Вона входить до навчального плану студентів біологічного факультету, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія.

Під час проходження практики студенти набувають умінь планування і проведення експерименту, ознайомлюються з літературою по даній темі, оволодівають сучасними методами дослідження у цьому напрямку, вчаться аналізувати результати з точки зору їх наукової та практичної цінності. Вони повинні вміти планувати дослід, виконувати мікробіологічне, вірусологічне чи біотехнологічне дослідження та їх аналіз згідно із затвердженими у відповідному порядку інструкціями й методиками, опанувати методами статистично-математичної обробки експериментальних даних.

Практика сприяє оволодінню сучасними та традиційними методами біотехнологічних досліджень, закріпленню та поглибленню теоретичних знань, отриманих при вивченні нормативних курсів «Загальна біотехнологія», «Мікробіологія та вірусологія», «Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв»,
«Контроль та керування біотехнологічними процесами», «Економіка та організація біотехнологічних виробництв», «Проектування біотехнологічних виробництв».

Програма переддипломної практики є основним навчально-методичним документом, який визначає вимоги до організації та проходження практики студентами ІV курсу спеціальності 162 «Біотехнології і біоінженерія» денної форми навчання Програма практики регламентує вимоги щодо організації, обсягу та цільового спрямування переддипломної практики. Переддипломна практика триває чотири тижні та проходить у восьмому семестрі на четвертому курсі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account