ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА 
ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - БАКАЛАВР
ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ВСІХ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМ 

ВК01 - ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

3 кредити, 90 годин, 36 аудиторних, 28 лекцій, 54 сам. роботи, залік.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи правознавства» є формування у студентів базових знань з теорії держави та права, окремих галузей права України, тенденцій розвитку правової системи України в умовах глобалізації та європейської інтеграції.

Навчальна дисципліна «Основи правознавства» дозволяє підготувати майбутніх фахівців першого освітнього рівня до застосування норм окремих галузей права на практиці.

За результатами вивчення навчальної дисципліни студенти отримують навички, які можуть бути використанні в повсякденному житті, в професійній діяльності та забезпечують їх готовність до самостійної діяльності в юридичній сфері, зокрема: оперувати основними поняттями та категоріями навчальної дисципліни; вибирати, обґрунтовуючи свій вибір, правові норми, необхідні для юридичного оформлення конкретного виду правовідносин; визначати і аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють сформовані правовідносини; виявляти та аналізувати порушення норм права; використовувати правозахисні механізми.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Електронні інформаційні ресурси:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

 

ВК02 - СОЦІОЛОГІЯ

Соціологія
Викладач проф. Онищук В.М.
Тип вибіркова
Семестр 2
Загальна кількість кредитів ECTS / годин: 3/ 90
Форма контролю залік

Результати навчання за навчальною дисципліною

Студенти мають знати принципи, якими керуються соціологи при виділенні наукового статусу дисципліни, визначенні її місця у системі гуманітарного та соціального знання та основи категорій та термінів соціологічної науки, що стосуються форм і типів організації суспільного життя, механізмів солідаризації соціальних суб'єктів. А також засоби структурування соціальних явищ та процесів;

Зміст дисципліни

Мета: соціологізація процесу мислення студентів-соціологів, формування навичок цілісного, системного бачення соціальної реальності, її проблемного поля, розвиток здібностей комплексного всебічного аналізу структурних та процесуальних змін суспільного життя.

Знання: формування дослідницького інтересу до актуалізації суперечностей розвитку сучасного українського соціуму на базі одержаних знань про соціальні системи, їх сутність та структуру, чинники різних векторів розвитку
Уміння та навички: виділяти соціальний аспект в явищах суспільного життя та використовувати категоріальний апарат науки в аналізі явищ соціального життя;

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Електронні інформаційні ресурси:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК03 - ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3 кредити ЄКТС, з них: 28 годин - лекції; 8 - семінарські заняття; 54 - самостійна робота студентаів.
Форма підсумкового контролю - залік.

Мета дисципліни: розкрити основні теоретичні положення в системі філософського і загально гуманітарного знання, її принципи і норми, основні положення. Навчити аналізувати моральні проблеми, розуміти природу моральних конфліктів, шляху виходу і подолання їх.

Завдання

 • підвищити моральну і естетичну культуру особистості;
 • використовувати отриманні знання для удосконалення людських відносин.

Очікувані результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

 • основні форми та види духовних цінностей;
 • основні категорії етики та естетики;
 • моральні і естетичні ідеали.

вміти:

 • аналізувати різні підходи до розуміння матеріальних і духовних потреб;
 • обґрунтувати значимість загальнолюдських цінно них орієнтацій і ілюструвати великих вчителів людства, великих моралістів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Електронні інформаційні ресурси:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК04 - ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ

В умовах модернізації української освіти особливої актуальності набуває проблема створення оптимальних умов для розвитку, виховання і навчання осіб з особливими потребами, що відповідає тенденціям реформування освіти на шляху до її відкритості, демократичності та доступності для всіх категорій дітей.

Даний курс розрахований на поглиблення професійної підготовки учителів-біологів в галузі сучасної корекційної педагогіки і ґрунтується на міждисциплінарному підході.
Дозволяє освоїти технології корекційної роботи дітей з особливими потребами (дитячий церебральний параліч, аутизм, слабочуючі,затримка психічного розвитку, тощо).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та методичні засади технологій корекційно-розвиваючого навчання.

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.

Дисципліна «Технології корекційно-розвиваючого навчання» розроблена для студентів першого рівня вищої освіти «бакалавр» і викладається на другому курсі навчання. Вона є варіативною дисципліною (за вибором студента), яка надає додаткові знання у підготовці студентів для подальшого вивчення інших базових дисциплін, таких як «Методика викладання біології», «Сучасні технології навчання» та ін.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК05 - ГЕНДЕРНА ПЕДАГОГІКА

Метою вибіркової навчальної дисципліни «Гендерна педагогіка» є вивчення гендерних аспектів навчання й виховання особистості, пізнання факторів її гендерної соціалізації та особливостей становлення гендерної ідентичності, зокрема, обмежувальних функцій гендерних стереотипів і причин гендерного конфлікту, а також способів моделювання гендерно нейтральних умов навчання й виховання учнівської молоді.

Основні завдання курсу:

- сприяння орієнтуванню здобувачів у психолого-педагогічних дослідженнях з проблем гендерної теорії та гендерного підходу в освіті, набуттю знань про способи застосування ідей і принципів гендерної педагогіки в закладах освіти, про різні концептуальні підходи щодо тлумачення природи й особливостей проявів гендерних розходжень, роль психологічних механізмів й соціокультурних чинників середовища в гендерному розвитку особистості;

- формування уявлень і знань щодо предмету, методів й основних категорій гендерної педагогіки, закономірностей формування й психічного розвитку особистості в процесі життєдіяльності; місця й значення пізнавальної, мотиваційної, емоційно-вольової сфер особистості у становленні гендерної культури; закономірностей гендерної соціалізації особистості та способів впровадження гендерної освіти учнівської молоді;

- розвиток вмінь та навичок роботи здобувача як педагога-дослідника, викладача-гендеролога та класного керівника, здатного до аналізу особистісних проблем учнів як представників чоловіків та жінок, які породжені диференціацією їх психологічних характеристик та ієрархією їх соціальних ролей, статусів, позицій в мікро- та макросоціумі, які утруднюють їх самореалізацію в сімейній, освітній та професійній сферах.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК06 - ОСНОВИ КОГНІТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Навчальний курс "Когнітивна педагогіка" є вибірковою дисципліною. Він спрямований на формування системи знань про теоретичні засади когнітивної педагогіки

Основні завданнякурсу:

- визначення філософських підвалин когнітивної педагогіки;

- формування цілісного уявлення про когнітивний підхід в освіті;
- здійснення моделювання навчального процесу на засадах когнітивного підходу.

Вивчення навчального курсу допоиоже студентам організувати свою навчально-пізнавальну діяльність, ознайомитись з особливостями когнітивного стилю, визначити провідну сесорну модальність, навчальні стратегії особистості Ви ознайомитесь з поняттям когнітивного резерву людини та шляхами його збереження.Навчальний курс особливо важливим є для педагогів, оскільки його вивчення дозволяє моделювати навчальний процес на основі сучасних досягнень когнітивної науки.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК07 - ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ

Мета вивчення дисципліни – формування компетентностей майбутніх педагогічних працівників з питань освітніх вимірювань, ознайомлення з методиками створення й використання інструментарію для вимірювань в освіті.

Завдання:

- познайомити студентів з основними поняттями та категоріями освітніх вимірювань.
- сформувати вміння використовувати освітні вимірювання на практиці.
- сформувати вміння проводити контроль, оцінку і моніторинг якості освіти з використанням з використанням сучасних методів освітніх вимірювань.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК08 - ЗАГАЛЬНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Навчальний курс «Загальна та вікова психологія» є вибірковим. На вивчення дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3 кредити ЄКТС, з них: 28 годин - лекції; 8 - семінарські заняття; 54 - самостійна робота студентаів. Форма підсумкового контролю - залік.

Мета вивчення курсу "Загальна та вікова психологія" допомогти студентам засвоїти теоретико-методичні підходи, надати студентам фундаментальні знання та розкрити закономірності функціонування та проявів психіки людини, провести аналіз закономірностей функціонування психіки на різних етапах розвитку людини, сприяти на цій основі підвищенню загальнокультурного рівня студентів, допомогти розумінню ними власної індивідуальності й розкриттю творчого потенціалу.

Завдання дисципліни є:

1. Розширення світоглядного і професійного горизонту в результаті ознайомлення з розвитком психології як науки та її галузей: загальної та вікової психології;
2. Формування уявлення про психічну активність як засіб відображення та перетворення навколишнього світу; аналіз закономірностей функціонування психіки в онтогенезі;
3. Ознайомлення з структурними компонентами психіки та їх взаємозв'язком;
4. Формування студентами навичок свідомого самоконтролю та саморегуляції власних психічних станів та поведінки;
5. Набуття студентами знання вікових закономірностей розвитку, розуміння особистісних особливостей розвитку людини, знання про новоутворення і діяльність в той чи інший віковий період.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей та програмних результатів навчання:

У здобувачів, які навчаються за ОП 091 Біологія:

а) інтегральна:
- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.
в) спеціальних, фахових (СК):
- СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології;
- СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків;
- СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел;
- СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку;
- СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють характер їх індивідуального функціонування та розвитку.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК09 - ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Курс «Основи охорони праці» має професійну спрямованість і дозволяє підготувати кваліфікованого, ерудованого спеціаліста, який теоретично володіє загальними та фаховими питаннями охорони праці, вміє самостійно проводити розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, знає основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система заходів та засобів,спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини у процесі праці.

Мета: формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, визначених відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності відповідно з ОКХ та ОПП.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК10 - БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

На сьогодні актуальність проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності людини в різних умовах її існування не викликає сумнівів.

Безпека життєдіяльності – це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення повсякденних та природних небезпек, техногенних аварій, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків у побуті, формування у студентів відповідальності за особисту безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки у побуті і мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК11 - СПЕЦПЕРЕКЛАД (АНГЛ. МОВА)

Мета курсу “Спецпереклад” є формування у студентів комунікативної компетентності, необхідної для спілкування у знайомих/ типових ситуаціях, які зустрічаються в академічному та загально-професійному контекстах.

Курс має практичне спрямування, надаючи студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної мовленнєвої компетентності у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту, типового для певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.

Програма курсу “Спецпереклад” враховує сучасні тенденції у вивченні та викладанні мов і базується на таких принципах:

- інтернаціоналізм та плюрилінгвізм;
- демократія та рівні права;
- новизна;
- прозорість та гнучкість;
- варіативність;
- інтеграція.
- Завдання:

Освітні:

• сформувати у студентів загальні компетентності (знання, вміння та навички: вміння вчитися та продовжувати навчання впродовж життя);
• сприяти розвитку здібностей до самооцінювання та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати освіту в академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Пізнавальні:

•залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр пізнавальних здібностей.

Розвивальні:

• допомагати студентам у формуванні загальних компетентностей з метою розвитку особистої мотивації (цінностей, ідеалів);
• зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови.

Соціальні:

• сприяти становленню критичного самоусвідомлення та умінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.

Соціо-культурні:

• сприяти розумінню різнопланових міжнародних соціо-культурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Практичні:

• сформувати у студентів загальні фахові комунікативні компетентності для забезпечення спілкування в знайомому академічному та професійному середовищі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК12 - ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ

Навчальна програма дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальностей: 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство.

Дисципліна «Основи Валеології» забезпечує формування у студентів здоров'язбережувальних компетентностей в рамках валеологічної культури для збереження і зміцнення власного здоров’я в умовах сучасного середовища. Набуті компетентності спрямовуються на збереження і зміцнення власного здоров’я в умовах сучасного як виробничого, так і природного середовища та сприяють формуванню здорового способу життя та валеологічного мислення, за якого питання збереження здоров’я розглядається на сучасному етапі як одне з найважливіших пріоритетів життєдіяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є індивідуальне здоров'я і резерви здоров'я людини.
Курс має міждисциплінарний характер і поєднує в собі педагогічний, медико-психологічний, соціальний, методично-фізіологічний, юридичний компоненти. Дисципліна базується на теоретичних засадах як природничих так і суспільних наук, та знань отриманих під час вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

1. Медико-соціальні основи здоров’я людини в сучасному суспільстві.
2. Формування здорового способу життя в сучасному суспільстві.

Метою дисципліни є вивчення особливостей індивідуального здоров’я, резервів здоров’я та здорового способу життя; розкриття закономірностей збереження і зміцнення здоров’я людини.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК13 - ІСТОРІЯ БІОЛОГІЇ

Протягом вивчення курсу «Історія біології» майбутні вчителі біології докладно ознайомляться з особливостями виникнення основними теоретичними узагальненнями, що становлять підґрунтя окремої фундаментальної науки про життя і висвітлюють шлях розвитку біологічної науки.

Розглядаючи історію становлення основних сучасних концепцій і теорій біології, особлива увага звертається на не до кінця вирішені проблеми у фундаментальній біології, наприклад, еволюціонізм та екологія, і аналізуються підходи щодо їх розв’язання.

В процесі вивчення курсу особлива увага приділяється висвітленню ролі Українських вчених-біологів, зокрема вчених Одеського національного університету в становленні і розвитку світової біологічної науки.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК14 - ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Навчальна програма дисципліни “Інструментальні методи дослідження в біології” складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності: 091 «Біологія», 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 162 Біотехнології і біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство.

Учбова дисципліна “Інструментальні методи дослідження в біології” – важливий розділ загальної системи оволодіння біологічними знаннями. В останній час цей розділ досяг особливого розвитку в зв’язку з формуванням нових положеньтеоретичної та практичної біології. Спеціалісти, що володіють знаннями з даного курсу, необхідні в різних галузях господарства.

Мета курсу - засвоєння студентами комплексу сучасних знань, необхідних для кваліфікованих підходів до рішення
практичних задач біології, орієнтування серед численних методів інструментальних досліджень.

Надбані знання можуть бути застосовані у роботі в науково-дослідних інститутах біологічного та сільськогосподарського напрямку.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК15 - ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І (ЗАГАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ)

Робоча програма навчальної дисципліни є частиною основної програми для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.

Статус дисципліни: вибіркова.
Цикл: професійної та практичної підготовки.
Кількість кредитів ЄКТС: 1,5.
Спосіб навчання: аудиторний.

Результати навчання: метою курсу є забезпечити теоретичну та практичну підготовку студентів для подальшої самостійної роботи в біологічних лабораторіях різного профілю.

Завдання дисципліни: в курсі надається інформація про основні засоби, підходи та фізико-хімічні методи, за допомогою яких можна проводити різноманітні дослідження в галузі біології. Курс має сформувати у студентів практичні навички щодо планування експерименту, вибору методів та проведення експериментального дослідження.

Зміст навчальної дисципліни: в даному курсі розглядаються принципи та теоретичні основи основних фізико-хімічних методів, що використовуються в біологічних дослідженнях: центрифугування, рефрактометрія. Особлива увага в курсі приділяється сучасним методам дослідження, а саме, спектрофотометричному аналізу, видам сучасного лабораторного обладнання та прийомам роботи з ним. Під час практичних занять студенти самостійно планують та виконують роботу, яка є невеликим експериментальним дослідженням.

Форми та методи навчання: практичні заняття (22 год.), самостійна робота (23 год.).

Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 50 балів (опитування, робота на практичних заняттях), модульний контроль – 50 балів (контрольна робота), форма підсумкового контролю – залік.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК16 - ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ІІ (ГІДРОДІНАМІЧНІ, ЕЛЕКТРОСКОПІЧНІ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ)

Програма вибіркового курсу «Фізико-хімічні методи досліджень» розрахована на 28 годин лекційних та 8 годин лабораторних занять. Основна увага в межах курсу привертається хроматографічним та електрофоретичним методам дослідження, які в сучасній практичній біохімії залишаються одними з головних підходів у вивченні різноманітних ферментів. Зазначені методи можуть бути успішно застосовані в галузях загальної біохімії, ензимології, мікробіології, біотехнології та біоінженерії. Мета лекційних занять полягає в поглибленому огляді хроматографічних та електрофоретичних методів дослідження, тоді як лабораторні заняття мають за мету ознайомлення студентів з етапами практичного виконання та реалізації запропонованих методів. В цілому даний курс сприятиме професійній орієнтації майбутніх бакалаврів і практичному використанні отриманих знань та навичок, що гармонійно доповнюватиме результати освіти рівня «бакалавр» на біологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК17 - ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ІІІ

Курс читається для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 091 «Біологія». Курс розрахований на 28 годин лекційних та 8 практичних занять.

Під час вивчення дисципліни студенти отримають знання про класичні і сучасні методи дослідження білків, нуклеїнових кислот а також антитіл та антигенів. Метою курсу є навчання студентів принципам сучасних молекулярно-генетичних та імунологічних методів; формування критичного осмислення основних теорій, принципів, методів і понять та здатності до розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та з’ясування позитивних і негативних боків та етичних проблем використання сучасних методів.

Курс складається з трьох блоків. У кожному блоці спочатку викладається теоретичне підґрунтя методів, після чого аналізуються переваги та недоліки методів, вимоги та обмеження щодо їх практичного використання.

Перший блок присвячений електрофоретичним методам та ізозимному аналізу, другий – імунологічним, третій – методам аналізу ДНК та РНК. У третьому блоці особлива увага приділяється новітнім досягненням у молекулярній генетиці, зокрема системі CRISPR-Cas і аптамерам на основі нуклеїнових кислот, та обговорюється перспективи їх використання в науці та практиці.

Таким чином, курс сприяє виконанню основних завдань:

1) Довести до уваги студентів сучасні методи дослідження протеїнів та нуклеїнових кислот;
2) ознайомити студентів з практичною роботою сучасних лабораторій;
3) сприятиме отриманню студентами певних практичних навичок щодо використання сучасних молекулярно-генетичних та імунологічних методів;
4) довести до студенів основні шляхи використання на практиці та в наукових дослідженнях сучасних методів дослідження протеїнів та нуклеїнових кислот;
5) сформулювати проблеми та перспективи розвитку методів дослідження протеїнів та нуклеїнових кислот.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Електронні інформаційні ресурси:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК18 - ОТРУЙНІ ЧЛЕНИСТОНОГІ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ

Мета дисципліни «Отруйні членистоногі та засоби захисту людини» полягає у набутті знань студентами про небезпечні безхребетні тварини. Особливість отрут, механізми дії отрут, клініку та профілактику отруєнь небезпечними членистоногими та вміння застосовувати набуті знання на практиці.

Завдання.

1. Формування у студентів цілісної системи знань про анатомію та морфологію небезпечних безхребетних.
2. Оволодіння студентами основними термінами, поняттями і характеристиками методів зоотоксикології.
3. Формування у студентів знань про токсикологічні характеристики отруйних членистоногих.

Структура дисципліни:

1. Лекції – 28 годин.
2. Семінарські заняття – 8 годин.
3. Самостійна робота – 54 годин.
4. Форма підсумкового контролю – залік.
5. Викладається на 1 першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Знання отруйних видів членистоногих, вивчення біологічно активних речовин, які є в отруті цих тварин допоможе розширити їх використання на благо людини.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК19 - ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАТИКИ

Мета навчальної дисципліни «Основи біологічної систематики» полягає у підготовці студентів до роботи в галузі сучасної біологічної систематики та засвоєнні основних положень номенклатурних кодексів.

В ході викладання дисципліни студенти знайомляться з основними поняттями біологічної номенклатури та отримають основні відомості про номенклатурні кодекси, про правила утворення та вживання наукових назв живих організмів, знайомляться з методологію таксономії, з її історичним розвитком, отримують відомості щодо історії побудови системи органічного світу, а також із її сучасним станом.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК20 - ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ ТА ЗАСАДИ ЙОГО ОХОРОНИ

Мета навчальної дисципліни «Тваринний світ України та засади його охорони» ознайомити студентів із сучасним складом фауни України та засадами охорони тваринного світу.

В ході викладання дисципліни студенти отримують основні відомості про різноманіття тварин української фауни, про сучасні шляхи збереження фауни, про законодавчу базу охорони фауни, про природно-заповідний фонд України.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК21 - ЗООЛОГІЯ ГРУНТУ

Мета навчальної дисципліни «Зоологія ґрунту» ознайомити студентів з різноманіттям тварин та протистів, що пов’язані з ґрунтами, засвоїти їх вплив на процеси ґрунтоутворення, методів їх збору та дослідження.

В ході викладання дисципліни студенти знайомляться з основними відомостями про різноманіття тварин та протистів, що пов’язані з ґрунтами, про сучасні напрями біологічної індикації та діагностики ґрунтів, про основні методи збору, фіксації, кількісного обліку та визначення найважливіших груп тварин та протистів, що пов’язані з ґрунтом.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК22 - ОРНІТОЛОГІЯ

Птахи є унікальними тваринами, які під час еволюції кардинально змінились, пристосувавшись до польоту. Змінилося буквально все - від будови до поведінки. Птахи є класичним об'єктом досліджень по зоології, зоогеографії, поведінці. Завдяки польоту вони менш ховаються від людей, тому мільйони людей - як професіоналів, так і аматорів - спостерігають за птахами, вивчають їх, знімають фото і відео.

В процесі вивчення курсу, увага буде приділятись: морфології, анатомії, систематиці, зоогеографії, етології птахів, специфічним методам їх вивчення.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК23 - ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

Мета курсу «Основи екологічного туризму» є набуття у студентів знань, вмінь та навичок з ознайомлення студентів з основними напрямками роботи по екологічному туризму. Завдання: процесі вивчення спеціального курсу студенти знайомляться зі структурою та засобами проведення екологічного туризму; механізмами організації роботи по збереженню рідкісних рослин, тварин, ландшафтів; організовувати групи екологічного або “зеленого” туризму, та проводити екскурсії на екологічних стежкаж природно-заповідних обїєктів регіону.

В курсі висвітлено Основні етапи становлення. Предметна сутність дисципліни. Визначення туризму. Різноманіття підходів. Наведено еколого-виховна, пізнавальна, етнотолерантна та природоохоронна складові екотуризму.

Охарактеризовано основні принципи екологічного туризму. Основні концепції та напрямки сучасного екотуризму. Рекреаційні потреби в екотуризмі. Особливості для суспільних груп. Охарактеризовано Географія екологічного туризму. Основи розвитку екологічного туризму в Україні. Розвиток сільського та екологічного туризму в Одеській області. Висвітлено питання Безпека екологічного туризму. Основні форми подорожей в екотуризмі та підходи до їх організації.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК24 - ЗАПОВІДНА СПРАВА

Мета дисципліни вільного вибору «Заповідна справа» є набуття у студентів знань, вмінь та навичок з проблем заповідної справи України та світу, передбачених чинними Державними освітніми стандартами.

Завдання: в процесі вивчення спеціального курсу студенти знайомляться з різноманітними формами охорони природних комплексів та окремих організмів. Вивчення курсу заповідної справи вимагає досконалого знання курсів зоології і ботаніки, філософії і біосоціології. Це дозволить студентам більш широке і глибше ознайомитися з основними досягненнями в області заповідної справи та охорони природи, навчитися додавати знання для рішення практичних задач, одержати відповідне природоохоронне виховання. Студенти зможуть усвідомлювати важливість заповідної справи як прикладної біологічної науки для розвитку оптимальної мережі заповідних територій та невиснажного природокористування.

В курсі висвітлено Історичне становлення охорони природи. Інтенсифікація антропогенного впливу людини на природні екологічні системи в ході розвитку науково-технічного прогресу. Наведено Закон України про природно заповідний фонд (1992). Типи заповідних територій України. Біосферні заповідники як міжнародні природо охоронні об’єкти. Роль біосферних заповідників у збереженні типових або унікальних природних комплексів. Охарактеризовано принципи створення територій або акваторій що охороняються законодавством України. Висвітлено Міжнародне співробітництво в галузі заповідної справи, роль міжнародних та національних громадських організацій в розвитку заповідної справи в Україні. Вимоги Рамсарьскої конвенції. Бернська конвенція та інш.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК25 - ЕТОЛОГІЯ

Мета обов’язкового курсу «Етологія» є набуття у студентів знань, вмінь та навичок з вивчення взаємовідносини між різними групами тварин та їх взаємодію з навколишнім середовищем. Завдання: в процесі вивчення спеціального курсу студенти знайомляться з процесами взаємин тварин та навколишнього середовища, сучасними етологічними дослідженнями, засвоюють поняття та методики етологічних польових досліджень, вивчають адаптації тварин до змін, що проходять в їх біотопах, біотичні взаємозв’язки в популяції та між різними групами тварин, зв'язки звірів із середовищем, їх мешкання, їхній спосіб життя, динаміку чисельності, особливості поведінки, взаємодії та основні положення що до походження та системи ссавців. Також в задачу курсу входить розгляд різноманітних форм взаємодії та поведінки різних тварин (безхребетних та хребетних ) і середовища, а також взаємодії цих тварин між собою, та людським суспільством.

В курсі висвітлено предмет и задачі етології, головні етапи історії етологічних досліджень. Вклад зарубіжних і вітчизняних етологів в сучасну науку. Зв'язок з іншими науками. Прикладні аспекти етології. Наведено типи поведінки: індивідуальну, репродуктивну, соціальну. Класифікація поведінки Хайдна, Дьюсбері, Крушинського. Індивідуально-пристосувальна поведінка. Її види та форми. Охарактеризовано когнитивні процеси. Види навчання тварин. Мова тварин. Мова та сигнальні процеси по І.П. Павлову. Елементарне мислення тварин. Висвітлено питання імпринтингу. Проблеми комунікації у тварин: її стан і перспективи розвитку. Огляд сучасних вистав з проблеми комунікації: гіпотези і методи. Завантаження та співіснування. Конкуренція та ізоляція. Проблеми комунікацій у тварин.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК26 - АНТРОПОГЕНЕЗ

Антропогенез (или эволюционная антропология) – изучает естественноисторическое развитие человека, основные этапы и факторы формирования его морфологических особенностей, поведения и психики.
В последние десятилетия заметно увеличился объем информации в основных направлениях, связанных с изучением эволюции человека.

Во-первых, резко увеличился объем фактической информации, касающейся самых ранних этапов антропогенеза. Во-вторых, расширился спектр объективных методов для реконструкции истории развития линии человечества (в частности методы молекулярной реконструкции). В-третьих, изменяются подходы к трактовке процессов дивергенции внутри отдельных таксонов.

Естественная история развития представителей сверхсемейства Hominoidae синтезирует данные многих наук: палеонтологии приматов и палеоантропологии, стратиграфии, палеоэкологии, биохимии и молекулярной биологии, генетики и теории эволюции. Она перестает быть только морфологической наукой и превращается в науку морфо-физиологическую, эколого-генетическую, которая исследует не только форму, но и функцию, на уровне организма и популяции. Резкое увеличение объема информации, широкое распространение методов комплексных полевых, и лабораторных исследований и многого другого ждет от современного биолога выработки более гибкого подхода к анализу сложного непрямолинейного пути развития Homo sapiens - “человеку разумного”.

Все перечисленное объясняет большой и многоплановый интерес к изучению проблемы происхождения человека, тот огромный поток научной и популярной литературы, посвященный этому вопросу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК27 - МІГРАЦІЇ ТВАРИН

Для багатьох тварин міграції є важливою частиною їх життєвих циклів. Вони переміщуються на великі відстані, переміщуються у повітрі, в воді або по землі. Переміщення мільйонів тон біомаси, збудників небезпечних захворювань, паразитів - не можуть не впливати на стан біоценозів, на життя людини. Робота багатьох галузей господарства залежить від міграцій - рибальство, планування авіаційних польотів і т. ін.

В процесі вивчення курсу, увага буде приділятись: основним теоріям виникнення міграцій, механізмам міграцій тварин у різних середовищах, пристосуванням тварин до міграцій, методикам вивчення міграцій. Студенти будуть ознайомлені з Міжнародними конвенціями, присвяченими охороні тварин під час міграцій, місцевим законодавством.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК28 - ЗООГЕОГРАФІЯ

1. Лектор – Підгорна Світлана Яківна, доцент кафедри зоології;
2. Статус дисципліни – варіативна; розрахована для студентів першого (бакалаврського) курсу навчання та відповідає освітньо-професійним програмам (091, 014.05, 162, 206)
3. Курс, семестр –
4. Загальна кількість академічних годин – 90. Кількість кредитів – 3.
5. Опис курсу – вивчення закономірностей географічного розповсюдження і приурочення тварин різних видів та їх угруповань на планеті, структури живого покриву Землі та її окремих регіонів, а також значення історичних та екологічних чинників на певні закономірності.
- вчення про фауну України та світу;
- геологічний та палеогеологічний розвиток фауни;
- закономірності розповсюдження тварин;
- роль екологічних факторів у житті тварин;
- причини змінювання ареалів;
- сучасний стан фаун окремих регіонів;
- сучасне зоогеографічне районування.
6. Форми та методи навчання: лекційна форма навчання, у тому числі – словесні методи (пояснення, бесіда, лекція), наочні методи (ілюстрація, демонстрація); практично-семінарська форма навчання, у тому числі – оформлення практичних робіт, репродуктивні методи (відповідь, дискусія, підготовка доповідей).
7. Форми організації контролю знань: участь у дискусії під час аудиторних занять, опитування студентів на практичних заняттях; оцінювання підсумкового письмового завдання.
8. Список рекомендованої літератури:
 1). Біогеографія : навчальний посібник / О.В. Іщук, М.М. Світельський, М.І. Федючка, С.І. Матковська, Т.В. Пінкіна, В.Д. Соломатіна ; за заг. ред. О.В. Іщук. – Херсон: Олді-плюс, 2019. – 336с.
 2. Кукурудза С. І. Біогеографія: підручн. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 504 с.
 3. Марисова І. В. Біогеографія. Регіональний аспект: навч. пос. – 2 вид., перероб. і доп. – Суми: Університ. Книга, 2005. – 128 с.
 4. Машкин В. И. Зоогеография: уч. пособие для ВУЗов. – М.: Академический проект, Константа, 2006. – 384 с.
 5. Петров К. М. Биогеография. Учебник для ВУЗов. – М.: Академический проект («Gaudeamus»), 2006. – 400 с.
 6 Решетило О. Зоогеграфія: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] О. Решетило. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 232 с. (Серія «Біологічні Студії»).
 7. Сологор К. А., Омельковець Я. А. Основи зоогеографії. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 224 с.
 8. Щербак Н. Н. Зоогеграфическое деление Украинской ССР // Вестник зоологии. – 1988. – №3. – С. 22-31.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК29 - ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ

Швидкі темпи розвитку суспільства висувають підвищені вимоги до екологічної освіти і виховання підростаючого покоління. Однією з передумов вирішення екологічних проблем сучасності є розвиток екологічної компетентності особистості, важливу роль у формуванні якої відіграє основна школа.

Важливою умовою узгодження дій людини із законами природи є, на сьогодні, формування особистості екоцентричного типу та створення нового порядку і правил співіснування людини з природою. Тому одним із ціннісних пріоритетів нашої країни виступає екологічна освіта та виховання учнів.

Навчальна програма дисципліни “Основи екологічного виховання учнів” складена для спеціальності 014.05 Середня освіта. Біологія та здоров'я людини Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський).

Даний курс спрямований на поглиблення професійної підготовки учителів-біологів в галузі сучасної екологічної освіти і ґрунтується на міждисциплінарному підході.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК30 - ЗООПСИХОЛОГІЯ

Зоопсихологія – сучасна наукова дисципліна, що вивчає прояви, закономірності та еволюцію психічного відображення на рівні тварин, наука про походження та розвиток в онто- та філогенезі психічних процесів у тварин і про передумови і передісторію людської свідомості.

Зоопсихологія визначає адаптивне значення поведінки людини у найрізноманітніших контекстах та умовах. Зміст курсу визначається проблемою двоїстості людської природи, співвідношення біологічного і соціального в поведінці людини, що є на сьогоднішній день досить актуальним у плані загальнолюдського, гуманітарного знання.

Об'єктом зоопсихології як науки є психічна діяльність людини і тварин, тобто весь комплекс проявів поведінки і психіки, єдиний процес психічного відображення як продукт зовнішньої активності живих організмів. Особливе значення має вивчення складних форм поведінки та елементарного мислення тварин, як передумови виникнення людської свідомості.

Мета курсу «Зоопсихологія» полягає у формуванні професійного світогляду майбутніх біологів-еволюціоністів, ознайомленні їх з основними теоретичними положеннями еволюційної та порівняльної психології, з’ясуванні проблеми біологічного і соціального в поведінці, ролі біологічних детермінант у психіці, а також з методами наукового дослідження психіки та поведінки людини і тварин. У результаті проходження курсу зоопсихології у студентів формуються знання про особливості формування поведінки та психічних процесів у людини і тварин в онтогенезі, про походження і розвиток психіки в процесі еволюції, роль поведінки в еволюційному процесі, про біологічні передумови і передісторії зародження людської свідомості.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК31 - БІОСФЕРОЛОГІЯ

Біосферологія це вчення про біосферу - живу оболонку Землі. Сучасна біосфера являє собою складну багатокомпонентну систему, яка включає всі живі організми планети і елементи неживої природи, що становлять середовище їхнього проживання.

Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення про основні положення вчення В.І. Вернадського та його послідовників про біосферу, основні закономірності її походження, еволюції та підтримку нею гомеостазу Землі.

Завдання – показати синтез окремих наук, виникнення нових напрямків. Студенти, що вивчають біосферологію повинні правильно розуміти та володіти спеціальною термінологією. Студенти повинні оволодіти методологією щодо глобальної екології та біосферології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК32 - ОСНОВИ АКВАРІУМІСТИКИ

Предметом вибіркової навчальної дисципліни «Основи акваріумістики» є методика вивчення способу життя, внутрішньовидових і міжвидових взаємовідносин, харчових взаємин та репродуктивної біології гідробіонтів. Також розглядається добовий та сезонний життєвий цикл гідробіонтів, характер взаємозв'язків їх з абіотичним і біотичним оточенням.

Метою є знайомство студентів з основними правилами утримання гiдробіонтів, зокрема риб, в умовах штучних екосистем з метою спостереження, вивчення, та використання цих об'єктів для лабораторних та наукових досліджень. Розглядаються також основнi вимоги для створення умов довготривалого функціонування штучних аквасистем. У програмі курсу передбачається оволодіння навичками розведення та вирощування тропічних риб та інших гідробіонтів з метою їх застосування у різних галузях людської діяльності.

Завданням курсу є ознайомлення з формами та методами використання тваринних ресурсів, правильного розуміння та оволодіння спеціальною термінологією, методологією дослідницьких робіт на прикладі вивчення гідробіонтів у штучних умовах.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК33 - ХРОНОБІОЛОГІЯ

Протягом життя біосистеми зазнають впливу багатьох чинників природи як земного, так і космічного походження. Багатьом факторам властива ритмічність в своїх проявах, інші носять спорадичний, випадковий характер. До кожного з них людина повинна пристосовуватися. В процесі еволюції пристосування до періодичних змін в природі набуло упереджувальний характер.

Відповідно до принципу єдності організму і середовища організм не може існувати без зовнішнього середовища, яке охоплено коливальними ритмічними рухами. Тому, одним з невід'ємних властивостей живого є ритмічність всіх процесів. Таким чином, всѐ живе перебуває в складній системі біоритмів, від коротких - на молекулярному рівні – з періодом в декілька секунд, до глобальних, пов'язаних з річними змінами сонячної активності жівѐт і людина. Біологічний ритм – один з найважливіших інструментів дослідження чинника часу в діяльності живих систем та їх тимчасової організації.

Дисципліна передбачає вироблення вміння оцінювати різні біоритмологічні події, їх зв'язок з ритмами навколишнього світу, значення біоритмів для фізіології і патології, формування уявлення про часову організацію біологічних систем як механізм адаптації; отримання знання про тимчасові закономірності існування рослин, тварин і людини в залежності від ритмів природи і біосфери у цілому.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК34 - ЕКОЛОГІЯ ПРІСНИХ ВОД ТРОПІЧНИХ РЕГІОНІВ

Курс «Екологія прісних вод тропічних регіонів» представляє собою розділ гідроекології, присвячений вивченню місць існування гідробіонтів прісних водойм тропічних регіонів, а саме: типів водойм, в яких мешкають гідробіонти, найбільших річкових, озерних та інших континентальних водних біотопів, розподіл систематичних та екологічних груп в різних типах прісноводних водойм, еволюції та адаптації, міграції, добовий і сезонний ритм життя, характер харчових взаємин, розмноження і т. д.

Мета курсу – засвоєння студентами знань про континентальні водойми тропічних водойм світу, особливостей життєдіяльності гідробіонтів при різних факторах середи існування.

Завдання: вивчивши спеціальний курс «Екологія прісних вод тропічних регіонів» студент має бути підготовлений до виробничої діяльності в науково-дослідних інститутах Національної академії наук і установах Державної агенції рибного господарства України.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК35 - НЕБЕЗПЕЧНІ ГІДРОБІОНТИ

Основною метою спеціального курсу «Небезпечні гідробіонти» є ознайомлення студентів з отруйними та небезпечними мешканцями океанів, морів, озер та інших водойм, їх біологічними особливостями та мірами попередження шкідливих наслідків, що виникають при контакті з ними.

Завдання:

1. Студент повинен отримати знання та навички по визначенню небезпечних водних тварин в різних систематичних групах гідробіонтів.
2. Вміти розрізняти отруйні види від неотруйних, знати їх назви та систематичне положення.
3. Повинен знати правила небезпечної роботи у водоймах та правила техніки безпеки при роботі з небезпечними гідробіонтами;
4. Повинен освоїти міри запобігання контакту з отруйними мешканцями водойм та вміти надати першу долікарську допомогу при поразці небезпечними гідробіонтами.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

 • НЕБЕЗПЕЧНІ ГІДРОБІОНТИ (ІЛЮСТРОВАНИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ. ГОТУЄТЬСЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ)
ВК36 - ФІЗІОЛОГІЯ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Метою спеціального курсу "Фізіологія ВНС" є пошук механізмів регуляції функцій, які порушені та прагнення їх повернути до норми або компенсувати. Тому знання ролі автономної нервової системи (АНС) у регуляції вісцеральних функцій необхідно для розуміння протікання різних процесів в організмі людини, як в умовах норми, так і при паталогічних змінах.

АНС забезпечує регуляцію діяльності внутрішніх органів, судин і потових залоз, а також трофічну інервацію скелетної мускулатури, рецепторів і самої нервової системи.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК37 - МОРФОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Курс "Морфологія людини" розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 091 "Біологія", 014.05 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)", 162 "Біотехнології та біоінженерія", 206 "Садово-паркове господарство".

Мета дисципліни "Морфологія людини” полягає у формуванні спеціальних фахових компетентностей, поширення та поглиблення знань про закономірності індивідуальної мінливості людського організму, статевий диморфізм у будові тіла, вікові зміни розмірів і пропорцій від зародкового періоду до старості, вплив різних біологічних і соціальних умов на будову тіла, конституцію людини, а також родинні зв'язки людини з іншими істотами і її місце в тваринному світі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Електронні інформаційні ресурси:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК38 - ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ

Курс "Вікова фізіологія" розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 091 "Біологія", 014.05 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)", 162 "Біотехнології та біоінженерія", 206 "Садово-паркове господарство".

Метою загального курсу є вивчення особливостей життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу, функції органів, систем органів і організму в цілому по мірі його росту та розвитку, своєрідності цих функцій на кожному віковому етапі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Електронні інформаційні ресурси:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК39 - ЕКОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Курс "Екологічна фізіологія" розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 091 "Біологія", 014.05 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)", 162 "Біотехнології та біоінженерія", 206 "Садово-паркове господарство".

Мета дисципліни "Екологічна фізіологія” полягає у формуванні спеціальних фахових компетентностей, поширення та поглиблення знань з фізіології людини, ознайомлення студентів з сучасним розумінням загальних фізіологічних механізмів, які забезпечують індивідуальну адаптацію організму до будь-яких змін умов довкілля, регуляторних процесів, які підтримують сталість основних життєвих процесів організму.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК40 - ФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Серцево-судинна система – це система органів, що забезпечує циркуляцію крові в організмі людини і тварин. Завдяки її діяльності кисень і поживні речовини доставляються до органів і тканин тіла, а вуглекислий газ, інші продукти метаболізму і відходи життєдіяльності відводяться від органів і тканин і потім виводяться з організму.

Завдання дисципліни «Фізіологія серцево-судинної системи» - навчити здобувача освіти застосовувати наукові знання в області фізіології серцево-судинної системи в навчальній, науковій та професійній діяльності; формувати дбайливе ставлення до здоров'я, прищеплювати знання про фактори ризику серцево-судинних захворювань.

Під час вивчення дисципліни здобувач оволодіє експериментальними методами дослідження серця, визначення ЧСС по пульсу і ЕКГ, показників артеріального тиску по Короткову і Ріва-Рочі, демонструвати ряд дослідів з фізіології серця, організувати дослідження про вплив фізичного навантаження на ЧСС; вміти популярно виступати з фізіології серця, про вплив факторів ризику на серце.
Дисципліна складається з трьох змістових модулів. Загальний об’єм дисципліни – 3 кредити ЕКТС (90 годин), з них 28 годин – лекційні, 8 годин – практичні роботи. Підсумкове тестування – тестова робота (комп’ютерне тестування).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК41 - ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ

Вивчення дисциплін и спрямовано на формування у студентів системи знань про фізіологічні механізми, кореляти і закономірності когнітивної сфери людини.

Розглядаються питання визначення фізіологічних механізмів пізнання;формування цілісного уявлення про взаємодію мозкових систем організму в забезпеченні складних форм поведінки; розкриття захисних механізмів когнітивного резерву людини і причин їх зниження; застосування теоретичних знань про фізіологічні основи когнітивних функцій в практичній діяльності.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК42 - ФІЗІОЛОГІЯ ВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Цикл: професійної та практичної підготовки.
Кількість кредитів ЄКТС: 3.
Спосіб навчання: аудиторний.

Мета курсу - формування у студентів загальної теоретичної картини функціонування цілісного тваринного організму, поняття про особливості функціонування системи виділення та її значення у підтриманні сталості внутрішнього середовища організму, морфо-функціональну характеристику нирок та їх роль у процесах сечоутворення і підтримання гомеостазу.

Зміст навчальної дисципліни: в даному курсі розглядаються принципи та теоретичні основи процесів виділення, фізіології нирок та сечовивідної системи, формується уявлення про гомеостатичні функції нирок (регуляція об'єму рідини, осмотичного тиску, кислотно-лужної рівноваги), про екстраренальну систему виділення організму.

Результати навчання: в результаті освоєння дисципліни студент повинен: знати основні принципи і конкретні механізми функціонування видільної системи організму на органному, клітинному і субклітинному рівнях; розуміти закономірності та біологічну доцільність двосторонніх зв'язків між організмом і навколишнім середовищем; вміння застосовувати теоретичні знання в навчальній і науково-дослідній діяльності.

Рекомендована кількість годин на освоєння програми дисципліни: 90 годин, в тому числі:
обов'язкового аудиторного навчального навантаження студента - 36 годин;
самостійної роботи студента – 54 годин.

Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 50 балів (опитування, робота на практичних заняттях), модульний контроль – 50 балів (тест), форма підсумкового контролю – залік.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК43 - РОСЛИННИЦТВО

Основною метою викладання курсу “Рослинництво” є забезпечення наявності у бакалаврів знань про еколого-біологічні особливості рослин основних груп польових культур і закономірності формування врожаю, а також отримання ними інформації з основ догляду за посівами та оптимізації умов вирощування.

Основними завданнями дисципліни є: ознайомлення з методами, цілями та завданнями наукового рослинництва, насінництва і насіннєзнавства; формування на основі наявних у студентів знань поняття про принципи використання рослинних ресурсів України та світу; ознайомлення з принципами створення та використання генетичних колекцій та генетичних банків у сучасному рослинництві; детальне вивчення основних сільськогосподарчих культур України, їх характеристик та господарчого значення; розгляд узагальненої схеми догляду за польовими культурами, а також особливостей догляду за основними сільськогосподарчими культурами України.

Унаслідок вивчення курсу студенти повинні вміти:

- Розуміти соціальні та економічні наслідки впровадження новітніх розробок галузі біології у професійній діяльності.
- Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних біологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення
- Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.
- Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності.
- Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем.
- Аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнів філогенетичної спорідненості між собою, особливості впливу різних чинників на живі організми та оцінювати їхню роль у біосферних процесах трансформації речовин і енергії.
- Аналізувати форми взаємовідносин між мікро- та макроорганізмами з визначенням основних напрямів цих процесів.
- Уміти прогнозувати ефективність та наслідки реалізації природоохоронних заходів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК44 - ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Викладач - професор, д.б.н. С.В. Чеботар

Метою курсу «Генетична інженерія» є сформувати у бакалаврів необхідні знання щодо розвитку наукових досліджень та розробок в галузі Генетичної інженерії (генної інженерії) у світі і в Україні, основних принципів генно-інженерного конструювання нових форм організмів та розуміння ролі цієї науки, яка створює науково-технічну основу для подальшого розвитку біотехнології.
В рамках курсу студенти розглядають та вивчають:

1) історичні аспекти розвитку генетичної інженерії у світі і в Україні;
2) основні принципи генно-інженерного конструювання нових форм організмів;
3) структуру векторних ДНК, які використовуються в генетичній інженерії;
4) механізм трансформації рослинних клітин бактеріями роду Agrobacterium та метод балістичної трансформації;
5) економічні переваги ГМ-рослин стійких до гербіцидів, до комах-шкідників, вірусних, грибкових та бактеріальних захворювань;
6) приклади використання генетичної інженерії для отримання білків тваринного походження шляхом вирощування трансгенних рослин − біореакторів;
7) технологією створення трансгенних тварин і генно-інженерні розробки щодо отримання культури тваринних клітин − продуцентів різноманітних білків (гормонів, ферментів та ін.);
8) методи генної терапії ex vivo та in vivo, метод редагування геномів
9) генно-інженерними методами отримання лікарських препаратів, противірусних вакцин, моноклональних антитіл.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти отримують знання щодо:

- сучасних генно-інженерних методів;
- генетичного конструювання нових форм організмів;
- про способи отримання генів, необхідних для здійснення генетичного конструювання;
- про різноманітні ферменти, які використовуються для генетичного конструювання організмів, та методи генетичної трансформації;
- про методи детекції генетично-модифікованих організмів (ГМО);
- можливості використання трансгенних клітин, рослин і тварин в різноманітних сферах біології, медицини, фармації, сільського господарства;

вміють: оцінити біологічну роль та ризики від трансгенних клітин та організмів, мають уявлення про дозволені рівні присутності ГМ-конструкцій у харчових продуктах в Україні та ЄС, можуть пропагувати досягнення генетичної інженерії.
Згідно робочої програми дисципліни «Генетична інженерія» планується провести 14 годин лекцій і 14 годин семінарських занять, для оцінювання набутих знань проводиться тестування, форма підсумкового контролю: залік.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК45 - КУЛЬТУРА КЛІТИН В БІОТЕХНОЛОГІЇ

Викладач:

Задерей Н. С., доцент кафедри генетики та молекулярної біології
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3 кредити ЄКТС.

Форма підсумкового контролю: залік.

Метою викладання нормативного курсу „Культура клітин в біотехнології” є ознайомлення студентів з основними теоретичними і практичними принципами культивування клітин на штучних поживних середовищах в умовах in vitro і можливостями використання цих технологій для розвитку сучасних напрямів біології та медицини.

Завдання курсу:

- Ознайомити студентів з основними прийомами культивування клітин різних живих організмів в умовах in vitro.
- Сформувати у студентів уявлення про механізми та умови диференціації та дедиференціації клітин за їх культивування in vitro.
- Ознайомити студентів з основними напрямками практичного застосування методу культивування клітин та тканин різних живих організмів в умовах in vitro. Познайомити студентів з новітніми клітинними технологіями, а саме, такими як: клітинна та тканинна інженерія, соматична гібридизація, вирощування тканин та органів у штучних умовах, клонування організмів та інші.

Література:

1. Адамс Р. Методы культивирования клеток для биохимиков. – М.: Мир. – 1983. - 256с
2. Биотехнология клеток животных, в 2-х томах. Под ред. Р.Е. Спиера и Дж.Б.Гриффитса. – М.: Агропромиздат,1989.
3. Волкова Т. Г. Материалы для медицины, клеточной и тканевой инженерии. – Красноярск: ИПК СФУ. – 151 с.
4. Вечканов Е. М., Сорокина И. А. Основы клеточной инженерии: Учебное пособие: - Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2012. – 136 с.
5. Животная клетка в культуре: (Методы и применение в биотехнологии) / Л. П. Дьяконов, В. И. Ситьков, Т. В. Гальнбек, И. Л. Куликова [Под общ. ред. Дьяконова Л. П., Ситькова В. И.] – М.: Спутник+, 2000.- 398с.
6. Запоражан В.Н., Бажора Ю.И. Стволовые клетки. – Одесса: Одесский медуниверситет, 2004.
7. Карпов О. В., Демидов С. В., Кир'яченко С. С. Клітинна та генна інженерія. Підручник. – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 208 с.
8. Лукаткин А. С., Дерябин А. Н. Цитология и клеточная инженерия: Учеб. Пособие. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1999. – 200 с.
9. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. – К.:
Поліграфконсалтинг, 2003.
10.Фрешни Р. Я. Культура животных клеток: практическое руководство / Р. Я. Фрешни, пер. 5-го
англ. изд. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2010. – 691 с

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК46 - ПРОБЛЕМИ МУТАГЕНЕЗУ

Викладач Доц. Білоконь С.В.
Семестр I-III
Загальна кількість кредитів ECTS/годин: 3/90
Форма контролю залік

Мета: вивчення закономірностей мінливості організмів, основних механізмів фіксації мутацій, методів визначення останніх та їх ролі в еволюційному процесі.

Результом вивчення курсу «Проблеми мутагенезу» є формування у студентів уявлення про механізми виникнення мутацій, методи обліку мутацій за допомогою про- і еукаріот.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати: типи мутацій і їх роль в онтогенезі, еволюції та селекції; кількісні критерії оцінки наслідків мутагенезу; фактори, що впливають на генетичні структури організмів; механізми біотрансформації ксенобіотиків; характеристику тест-систем, що застосовуються в генетичному моніторингу

Вміти: розробляти, обґрунтовувати та застосовувати методи та засоби захисту людини та навколишнього середовища від небезпечних факторів техногенного та біологічного походження; володіти тест-системами для прогностичної оцінки дії різних мутагенів на людську популяцію, проводити генетичний моніторинг мутагенності навколишнього середовища.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК47 - ГЕНЕТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Основною метою викладання навчальної дисципліни «Генетика індивідуального розвитку» є забезпечення наявності у студентів поглиблених знань онтогенетичних аспектів розвитку багатоклітинних організмів

Основними завданнями дисципліни є: забезпечення розуміння принципів роботи основних методів дослідження генетики індивідуального розвитку;розуміння закономірностей індивідуального розвитку різних груп організмів;розуміння принципів дослідження типів дії генів в онтогенезі;розуміння способів регуляції активності генів в онтогенезі;формування уявлення про процеси диференціювання та їх механізми;розуміння прикладних аспектів генетики індивідуального розвитку; забезпечення знань з історії розвитку генетики індивідуального розвитку і внеску вітчизняних учених у розвиток цієї науки а також знання основних досягнень і невирішених проблем.

Унаслідок вивчення курсу студенти повинні вміти:

- Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміти проектувати траєкторію професійного росту й особистого розвитку, застосовуючи набуті знання.
- Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.
- Розуміти структурну організацію біологічних систем на молекулярному рівні.
- Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання
гомеостазу біологічних систем.
- Знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.
- Застосовувати у практичній діяльності методи визначення структурних та функціональних характеристик біологічних систем на різних рівнях організації.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК48 - ГЕНЕТИКА ПОВЕДІНКИ

Викладач доц. Білоконь С.В.
Семестр 8
Загальна кількість кредитів ECTS/годин: 3/90
Форма контролю залік

Мета вивчення курсу генетики поведінки є з’ясування ролі генетичних факторів у визначенні особливостей поведінки.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей

а) інтегральна (ІК): Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування законів, теорій та методів біологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

б) загальних (ЗК): Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

в) спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): Здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто- та філогенезу живих організмів.
Здатність до аналізу механізмів збереження, реалізації та передачі генетичної інформації в організмів.

СК09. Здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища.

Нормативний зміст підготовки бакалавра у процесі вивчення дисципліни, сформульований у термінах результатів навчання:

ПР 12. Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем.
ПР 14. Аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнів філогенетичної спорідненості між собою, особливості впливу різних чинників на живі організми та оцінювати їхню роль у біосферних процесах трансформації речовин і енергії.
ПР 15. Аналізувати форми взаємовідносин між мікро- та макроорганізмами з визначенням основних напрямів цих процесів.

Зміст дисципліни. Історія розвитку генетики поведінки як науки. Шляхи реалізації генетичної інформації на рівні поведінки. Взаємовідносини генотипу і середовища у формуванні ознак поведінки.
Генетичний аналіз поведінки у людини і окремих груп тварин. Генетика поведінки бактерій. Генетика поведінки безхребетних тварин. Генетика поведінки дрозофіли. Феногенетика поведінки птахів. Генетика поведінки ссавців. Генетичне дослідження поведінки людини. Актуальні проблеми генетики поведінки.

Література:

1. Воробйова Л. І., Тагліна О. В., Волкова Н. Є. Генетика поведінки : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Воробйова, О. В. Таглина, Н. Є. Волкова. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 244 с.
2. Дьюсбери Д. Поведение животных: Сравнительные аспекты. ML: Мир, 1981.
3. Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. Основы этологии и генетики поведения. Учебник. 2-е изд. — М.: Изд-во МГУ: Изд-во «Высшая школа», 2002. — 383 с.
4. Кайданов Л.З. Анализ генетических последствий отбора и инбридинга у Drosophila melanogaster // Журн. Общ. Биол. – 1979. – Т. 40. – С. 834-850.
5. Корочкин Л.И. Введение в генетику развития. М: Наука, 1999. 250 с.
6. . Крушинский Л.В.. Зорина З.А.. Полетаева И.И., Романова Л.Г. Введение в этологию и генетику поведения. М.: Изд-во МГУ, 1998. 2-е изд.
7. Полетаева И.И., Романова Л.Г. Генетические аспекты поведения животных. В сб.: Итоги науки и техники. М.: ВИНИТИ, 1990. Т. 42.

 Електронні інформаційні ресурси:

1. http://www.ethology.ru/persons/?id=66
2. http://elementy.ru/lib/430148
3. http://elementy.ru/news/430504

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК49 - ГЕНЕТИКА ІМУНІТЕТУ РОСЛИН

Викладач доц. Січняк О.Л.
Семестр 1-8
Загальна кількість кредитів ECTS/годин: 3/90
Форма контролю залік

Мета поширення і поглиблення знань з загальної генетики, усвідомлення студентами особливостей рослинного організму, які обумовлюють стійкість до хвороб і шкідників

Результати навчання.

Для спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія і здоров’я людини)»:

ПРН 02. Розуміти основні тенденції розвитку змісту сучасної біологічної освіти, вміти переносити систему наукових знань з біології та валеології у площину навчальних предметів, застосовувати їх для розв’язування практико-орієнтованих завдань і біологічних задач.

ПРН 04. Пояснювати будову, функції, процеси життєдіяльності, онто- та філогенез живих організмів з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

ПРН 05. Демонструвати знання різних рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів, результатів взаємодії біологічних систем, їхньої ролі у біосфері та використовувати ці знання в практичній діяльності при викладанні шкільного курсу біології та основ здоров'я.
для спеціальності 091 «Біологія»:

ПР 08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПР 11. Розуміти структурну організацію біологічних систем на молекулярному рівні.

ПР 15. Аналізувати форми взаємовідносин між мікро- та макроорганізмами з визначенням основних напрямів цих процесів.
для спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»:

ПР07. Вміти застосовувати знання складу та структури клітин різних біологічних агентів для визначення оптимальних умов культивування та потенціалу використання досліджуваних клітин у біотехнології.

ПР11. Вміти здійснювати базові генетичні та цитологічні дослідження з вдосконалення і підвищення біосинтетичної здатності біологічних агентів з урахуванням принципів біобезпеки, біозахисту та біоетики (індукований мутагенез з використанням фізичних і хімічних мутагенних факторів, відбір та накопичення ауксотрофних мутантів, перенесення генетичної інформації тощо).

ПР25. Вміти здійснювати аналіз експериментальних даних щодо підбору, характеристики та удосконалення об’єктів біотехнології, і використовувати їх в різноманітних технологічних процесах мікробіологічної промисловості.

Для спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»:

ПРН 9. Уміння використовувати базові знання з основ охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту під час вирішення прикладних задач в галузі садово-паркового господарства та дотримуватись достатнього ступеню контролю за безпечністю умов праці;

ПРН 11. Здатність демонструвати знання і розуміння фундаментальних наук (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатації компонентів садово-паркових об’єктів, захисту декоративних рослин від шкідників та хворіб, механізації садово-паркових робіт і т. інше) в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі садово-паркового господарства;

ПРН 27. Сучасні знання про біолого-екологічні особливості збудників хвороб та шкідників декоративних рослин, та володіння методами діагностування хвороб, ентомопатологічних обстежень, захисту від збудників хвороб та шкідників;
ПРН 48. Володіння методами визначення джерел і шляхів надходження у навколишнє природне середовище шкідливих компонентів та здатність оцінити їх вплив на стан здоров’я людини.

Зміст дисципліни.

Імунітет рослин. Генотип рослин як фактор імунітету. Генотип патогену як фактор зовнішнього середовища. Популяційна генетика патогену. Молекулярні механізми стійкості рослин до фітопатогенів. Імунітет рослин до ушкоджень. Методи селекції рослин на стійкість до фітопатогенів та шкідників.

Література:

1. Вандерпланк Я. Генетические и молекулярные основы патогенеза у растений. М.: Мир, 1981. 238 с.
2. Євтушенко М.Д. Імунітет рослин / М.Д. Євтушенко, М.П. Лісовий, В.К. Пантелеев, О.М. Слюсаренко. Київ: Колобіг, 2004. 303 с.
3. Завірюха П. Д., Неживий З. П., Голячук Ю. С. Генетика рослин. Львів : Камула, 2015. 314 с.
4. Плотникова Л.Я. Иммунитет растений и селекция на устойчивость к болезням и вредителям: учебник. Международная ассоциация «Агрообразование». М.: КолосС. 2007. 359 с.
5. Смирнов А.Н., Шкаликов В.А., Гриценко В.В. и др. Иммунитет растений. М.: КолосС. 2005. 192 с.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК50 - ЕКОЛОГІЧНА ГЕНЕТИКА ТА ФАРМАКОГЕНЕТИКА

Викладачі:

- Задерей Н. С., доцент кафедри генетики та молекулярної біології;
- Білоконь С. В., доцент кафедри генетики та молекулярної біології.

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3 кредити ЄКТС.
Форма підсумкового контролю: залік.

Екологічна генетика – це область знань, що досліджує взаємовплив генетичних процесів і екологічних відносин.
Фармакогенетика – наука, що вивчає генетично детерміновані реакції людини на лікарські препарати, у тому числі парадоксальні або нестандартні реакції організму.

Метою засвоєння дисципліни «Екологічна генетика та фармакогенетика» є набуття у студентів знань щодо дії факторів зовнішнього середовища на генетичний апарат живих організмів, генетичних аспектів метаболізму ліків в організмі людини та існування різних фармакогенетичних феноменів.

Завданнями дисципліни є вивчення молекулярних механізмів дії факторів зовнішнього середовища на генетичний апарат живих організмів, формування уявлень про дію забрудників довкілля на генетичні структури і процеси; вивчення методів виявлення і оцінки мутагенів в природному середовищі. А також набуття студентами знань щодо генетичних аспектів метаболізму ліків в організмі людини та існування різних фармакогенетичних феноменів.

Література:

1. Абилев С. К., Глазер В. М., Мутагенез с основами генотоксикологии: учебное пособие. – М.; СПб Нестор- История. – 2015. – 304 с.
2. Атлас редких болезней: [для педиаторов, научных работников, клинических генетиков] / А. А. Баранов [и др.]; под ред.: А. А. Баранова, Л. С. Намазовой – Барановой – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Педиаторъ, 2016. – 417 с.
3. Бочков Н.П. Клиническая генетика. – М.: Медицина, 1997.
4. Дубинин Н.П. Экологическая и космическая генетика. - М. – Наука. - 2001. – 437с.
5. Жученко А.А. Экологическая генетика. – Кишинев. – Штинца. 1980. – 587с.
6. Запорожан Н.В., Кордюм Ю.И., Бажора В.И. и др. Генетическая медицина. – Одесса: Одесский медицинский університет, 2008. – 430с.
7. Кукес В.Г. Метаболизм лекарственных средств: клинико-фармакологические аспекты. – М.: Реафарм, 2004. – С.18-27,40-47.
8. Кукес В.Г., Сычев Д.А., Раменская Г.В., Игнатьев И.В. Клиническая фармакогенетика. – Геотар-Медиа, 2007.
9. Меньшиков В.В. Методы оценки загрязнения окружающей среды. - Уч. пос.- М. – МНЭХПУ. - 2000.
10. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. - Уч. пос.- М.: ФАКР. – пресс. - 2000.
11. Середенин С.Б. Лекции по фармакогенетике. М: МИА, 2004. – 303с.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК51 - МЕХАНІЗМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КЛІТИН

Викладач:
Задерей Н. С., доцент кафедри генетики та молекулярної біології
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3 кредити ЄКТС.
Форма підсумкового контролю: залік.

Будь-який багатоклітинний організм може розглядатися як клон клітин, що утворились з однієї заплідненої сперматозоїдом яйцеклітини. Ділення зиготи приводить до формування клітин, які мають однаковий набір генів, схожу морфологію та анатомію. Однак, за невеликий проміжок часу, а саме під час гістогенезу та органогенезу у зародка формуються різні типи клітин (нервові клітини, м‘язові волокна, еритроцити та ін.), які значно відрізняються одна від одної зовнішнім виглядом, внутрішнім наповненням, а також функціями, які вони виконують.

Механізми диференціації клітин, під час формування багатоклітинного організму, цікавлять людей з давних давен, так як розуміння процесів регуляції роботи геному, у момент функціональних перебудов клітин на етапах раннього ембріогенезу, надало б людині потужний інструмент для моделювання індивідуального розвитку живих організмів в умовах in vitro. Отримання клітин різних гистотипів, наприклад, кардіоміоцитів, гепатоцитів або нейронів забезпечило б розвиток тканинних технологій у медицині.

Диференціація клітин в багатоклітинному організмі відбувається під впливом багатьох різноманітних факторів, а саме: полярність яйцеклітини, місце розташування бластомерів в зародку, клітинна пам‘ять. Основними факторами, що регулюють диференційну роботу геному і забезпечують функціональні зміни клітин є так звані «фактори диференціації» – білкові молекули, які регулюють ефективність транскрипції тих чи інших генів в клітині.

Література:

1. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная біологія клетки. – М.:Мир, 1987. – 197 с.
2. Биотехнология клеток животных, в 2-х томах. Под ред. Р.Е. Спиера и Дж.Б.Гриффитса. – М.: Агропромиздат, 1989.
3. Болвел П. Г., Чапман Ж.В. Биотехнология растений: культура клеток. – М.,Агропромиздат, 1989.
4. Геном, клонирование, происхождение человека. Под ред. Л.И. Корочкина. – Фрязино: «Век 2», 2004. – 224с.
5. Генетична медицина / В.М. Запорожан, В.А. Кордюм, Ю.І. Бажора та
ін.; За ред. В.М. Запорожана.– Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2008.–432 с.
5. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. – М.: Мир, 2002.
6. Животная клетка в культуре: (Методы и применение в биотехнологии) / Л. П. Дьяконов, В. И. Ситьков, Т. В. Гальнбек, И. Л. Куликова [Под общ. ред. Дьяконова Л. П., Ситькова В. И.] – М.: Спутник+, 2000.- 398с.
7. Запоражан В.Н., Бажора Ю.И. Стволовые клетки. – Одесса: Одесский медуниверситет, 2004. –

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Електронні інформаційні ресурси:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК52 - ЗАГАЛЬНА МІКОЛОГІЯ

Курс «Загальна мікологія» розрахований на студентів-бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 091 «біологія».

Мета дисципліни «Загальна мікологія» полягає у формуванні спеціальних фахових компетенцій, спрямованих на засвоєння сучасних уявлень про систематику грибів і грибоподібних організмів на основі їх морфологічних, ультраструктурних, біохімічних і молекулярних особливостей; вивчення їх участі у редуцентному блоці природних екосистем, вирішенні екологічних, сільськогосподарських, медичних, технічних та інших потреб народного господарства.

Розглядаються питання культивування грибів і можливого їх використання в харчовій промисловості, сільському господарстві, медицині та інших напрямках.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК53 - ГЕОБОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГЕОГРАФІЇ РОСЛИН

Курс «Геоботаніка з основами географії рослин» розрахований на студентів-бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), спеціалізацією 014.05 «Середня освіта» (Біологія та здоров’я людини), за спеціальностями 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство.

Мета дисципліни «Геоботаніка з основами географії рослин» полягає у формуванні у студентів сучасних уявлень про рослинні угруповання як об’єктивну реальність та основні географічні закономірності розподілу флори і рослинності Землі та України зокрема.

Розглядаються питання екології рослин, різноманіття життєвих форм, склад, структура, функціонування, динаміка та класифікація рослинних угруповань, особливості ареалів рослин, закономірності розподілу видів рослин і типів рослинності за природними поясами Земної кулі, тощо.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК54 - ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ

Курс «Основи ландшафтного озеленення» розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійним програмам для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврський) рівня за спеціальностями 014 «Середня освіта», 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 206 «Садово-паркове господарство».

Мета дисципліни «Основи ландшафтного озеленення» полягає у формуванні у студентів світогляду, заснованого на уявленні про садово-парковий дизайн, вивченні характерних рис садів та парків різних історичних періодів, визначення їх впливу на подальше улаштування парків і можливості використання історичного досвіду в сучасному садово-парковому будівництві, засвоєнні студентами основних принципів та методів створення об’єктів озеленення з врахуванням особливостей території, основними прийомами підбору рослин для різноманітних умов.

Розглядаються основні принципи та стилі формування садів та парків в Україні і в світі; елементи озеленення, що використовуються в міському та приватному озелененні, а також озелененні промислових територій; екологічні умови існування декоративних рослин в садах та парках, а також основні принципи створення садів, декоративних цілий рік.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК55 - ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ ТА ФІТОДИЗАЙН

Курс «Озеленення інтер’єрів і фітодизайн» розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійним програмам для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврський) рівня за спеціальностями 014 «Середня освіта», 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 206 «Садово-паркове господарство».

Мета дисципліни «Озеленення інтер’єрів і фітодизайн» полягає у формуванні у студентів знань з фітодизайну інтер'єрів, ознайомленні з принципами, методами розміщення рослин в інтер'єрі, використання новітнього обладнання та технологій, асортиментом декоративних рослин захищеного середовища для створення фітокомпозицій та правилами їх утримання.

Розглядаються питання використання рослин в інтер’єрах, мікрокліматичні умови інтер’єрів, поєднання рослин у фітокомпозиціях та їх види, вертикальне озеленення інтер’єрів, технічні питання створення необхідних умов для існування рослин, ґрунтосуміші та їх компоненти, вирощування рослин без ґрунту, асортимент кімнатних рослин, а також основні принципи та методи догляду за рослинами в інтер’єрах різних типів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК56 - ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Курс «Лікарські рослини» розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністями 014 "Середня освіта", 091 "Біологія", 162 "Біотехнології та біоінженерія" та 206 "Садово-паркове господарство".

Мета дисципліни «Лікарські рослини» полягає у формуванні у студентів знань з різноманітності, класифікації, визначення та господарського значення лікарських рослин, особливостей їхнього використання та вирощування, екології і біології, хімічного складу і процесів життєдіяльності, ресурсознавства лікарських рослин а також значення у фітодизайні та озелененні.

Завдання курсу: ознайомлення з різноманітністю та історією використання лікарських рослин людиною; набуття знань правильного підбору лікарських рослин відповідно до умов інтер’єру, потреб людини, технічних можливостей вирощування; формування вмінь обирати для вирощування лікарські рослини за різними принципами; формування вмінь та навичок догляду, вирощування та розмноження лікарських рослин, правил техніки безпеки щодо них.

В курсі розглядаються основні питання використання лікарських рослин та біологічно активних речовин, які вони містять, а також екологічні, ресурсні та правові аспекти їх застосування.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК57 - ТРОПІЧНІ ТА СУБТРОПІЧНІ РОСЛИНИ

Курс «Тропічні і субтропічні рослини» розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністями 014 "Середня освіта", 091 "Біологія", 162 "Біотехнології та біоінженерія" та 206 "Садово-паркове господарство".

Мета дисципліни «Тропічні і субтропічні рослини» полягає у формуванні у студентів знань про різноманітність життєвих форм, екологічних груп, походження, генетичну різноманітність та ресурсне значення рослин, що мешкають у тропіках та субтропіках вмінь та навичок з використання цих знать на практиці.

Завдання: визначення рослини тропічного та субтропічного походження в озелененні у відкритому та закритому ґрунті; набуття знань правильного підбору рослин відповідно до їхнього походження, екологічних вимог, господарського значення, потреб людини, технічних можливостей; формування вмінь створювати композиції за різними принципами з участю субтропічних та тропічних рослин; формування вмінь та навичок догляду, вирощування та розмноження рослин з тропіків та субтропіків.

Розглядаються питання меж тропічної і субтропічної кліматичної зони, анатомо-морфологічні, біологічні та екологічні особливості рослин, що походять з них, їхнє господарське значення та роль в екосистемах.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

Електронні інформаційні ресурси:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК58 - РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЛАНДШАФТІВ

Курс «Рекультивація порушених ландшафтів» розрахований на здобувачів, які бажають отримати знання про засоби, спрямовані на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності земель, порушених чинниками різного походження та створення на їх місці високопродуктивних ландшафтів.

У матеріалах курсу розглядається широке коло питань та завдань: пізнання причин та наслідків порушення ґрунтового покриву ландшафтів чинниками різного походження; розкриття основних елементів, принципів, напрямків, технічних засобів відновлення ґрунтового покриву; аналіз засад, уявлень та перспектив етапів рекультивації ландшафтів; особливості рекультиваційних дій для різних ландшафтів та способи захисту ландшафтів від шкідливого впливу порушених земель. Акцентується увага на перспективах процесів меліорації для порушених ландшафтів різного генезису.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК59 - УРБОЕКОЛОГІЯ

Курс «Урбоекології» розрахований на здобувачів, які бажають отримати знання про тенденції формування урбосередовищ, їх структуру, особливості, закономірності, ознайомленні зі станом та перспективами сучасного біологічного та ландшафтного різноманіття міст, а також – оволодіння методами оцінки несприятливого впливу урбосередовища на людину та його нівелювання шляхом фітомеліорації.

У матеріалах курсу розглядається широке коло питань та завдань: пізнання екологічних закономірностей функціонування урбанізованих територій; проблеми ідентифікації типів урбанізованих ландшафтів, оцінювання екологічного стану об’єктів навколишнього середовища та розробка заходів щодо екологічного планування, проектування та відновлення урбанізованого довкілля з метою збереження біологічного та ландшафтного різноманіття міст; формування навичок та спрямування засад бережливого ставлення до елементів живої природи урбанізованого середовища; орієнтування студентів на розробку елементів екологічного планування урбосередовища з огляду на наробки у минулому та засади сьогодення.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК60 - ГЕОГРАФІЯ РОСЛИН

Курс «Географія рослин» розрахований на студентів-бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 014 Середня освіта, 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство.

Мета дисципліни «Географія рослин» полягає у формуванні у студентів знань з закономірностей розподілу рослинних організмів по Земній кулі.

Завдання: знайомство з базовими принципами розподілу рослинних організмів та їхніх популяцій по Земній кулі; набуття знань правильного підбору рослин відповідно до умов довкілля, потреб людини, технічних можливостей; формування вмінь створювати композиції за різними принципами з участю рослин з різних регіонів Землі; формування вмінь та навичок догляду, вирощування та розмноження рослин відповідно до їхнього походження.

Розглядаються питання флористичної географії, вчення про ареали, флористичного районування Землі, історію формування і еволюцію рослинності земної кулі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК61 - ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ

Курс ««Охорона рослинного світу» розрахований на студентів-бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), спеціалізацією 014.05 «Середня освіта» (Біологія та здоров’я людини); за спеціальностями 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство.

Мета дисципліни «Охорона рослинного світу» полягає у формуванні у студентів системних знань та вмінь з охорони та збереження рослинного світу в Україні та в світі з урахуванням сучасних досягнень науки і практики.

Розглядаються питання збереження рослинного світу (видів рослин, рослинних угруповань, рослинних ресурсів) в умовах природних місцезростань і при культивуванні. Значна увага приділяється територіальній охороні фітобіоти, її збереженню при раціональному використанні рослинної сировини. Розглядаються питання актуальності і змісту екологічної освіти різних верств населення.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК62 - ОСНОВИ НАСІННЄЗНАВСТВА

Курс розрахований на студентів-бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), спеціалізацією 014.05 «Середня освіта» (Біологія та здоров’я людини), за спеціальностями 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство.

Мета дисципліни «Основи насіннєзнавства» полягає у формуванні у студентів сучасних уявлень щодо процесів формування, достигання, старіння та проростання насіння, а також основних принципів технології його виробництва, практичного застосування та оцінки.

Розглядаються біологічні властивості, склад, структура, життєдіяльність насіння, особливості функціонування насіння за впливу різних чинників середовища, методи поліпшення якості та оцінки посівного матеріалу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК63 - СТІЙКІСТЬ РОСЛИН ДО АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ

Дисципліна «Стійкість рослин до абіотичних факторів» викладається студентам спеціальностей: 014 Середня освіта 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство. Є дисципліною вільного вибору.

Метою викладання даного спеціального курсу є навчання студентів основних понять про абіотичні стресори, надання розуміння механізмів їх пошкоджуючої дії та стійкості до них рослинного організму, а також засобів підвищення стійкості рослин, придатних для практичного використання при виробництві рослинної продукції.
Основними завданнями курсу є:

1) ознайомити студентів з поняттями про стрес у рослин, витривалість, стійкість, адаптацію;
2) надання розуміння механізмів пошкоджуючої дії різних стресорів та стійкості до них рослинного організму;
3) навчити студентів засобам штучного підвищення стійкості рослин сільськогосподарських культур.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК64 - ЕКОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

Дисципліна «Інтегрований захист рослин» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійним програмам для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврський) рівня за спеціальностями 014 «Середня освіта», 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 206 «Садово-паркове господарство».

Мета дисципліни «Інтегрований захист рослин» полягає у формуванні у студентів знань основ інтегрованого захисту рослин, який враховує агротехнічні прийоми, ступінь стійкості вирощуваних сортів до хвороб і шкідників, чисельність ентомофагів та інших корисних організмів, а також застосування хімічних і біологічних засобів захисту рослин.

Особлива увага приділяється екологічно безпечному застосуванню пестицидів, біологічним методам захисту, а також практичним аспектам захисту рослин.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК65 - РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН

Дисципліна «Регулятори росту рослин» викладається студентам спеціальностей: 014 Середня освіта 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство. Є дисципліною вільного вибору.

Метою викладання даного спеціального курсу є навчання студентів основних шляхів і механізмів регуляції, координації та інтеграції процесів життєдіяльності в рослинному організмі та можливостей штучного впливу на дані процеси за допомогою синтетичних регуляторів росту задля практичного використання при виробництві рослинної продукції.

Основними завданнями курсу є:

1) ознайомити студентів з основними закономірностями росту і розвитку рослин на різних рівнях організації;
2) ознайомити студентів із функціонуванням ендогенної системи регуляції та інтеграції процесів росту рослин;
3) навчити студентів засобам штучного впливу на ростові процеси сільськогосподарських культур за допомогою регуляторів росту та пояснити особливості росту дезинтегрованих частин рослин за їх екзогенної обробки фізіологічно-активними речовинами.
4) навчити застосуванню синтетичних регуляторів росту.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК66 - ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН

Дисципліна «Інтегрований захист рослин» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійним програмам для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврський) рівня за спеціальностями 014 «Середня освіта», 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 206 «Садово-паркове господарство».

Мета дисципліни «Інтегрований захист рослин» полягає у формуванні у студентів знань основ інтегрованого захисту рослин, який враховує агротехнічні прийоми, ступінь стійкості вирощуваних сортів до хвороб і шкідників, чисельність ентомофагів та інших корисних організмів, а також застосування хімічних і біологічних засобів захисту рослин. Особлива увага приділяється екологічно безпечному застосуванню пестицидів, біологічним методам захисту, а також практичним аспектам захисту рослин.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК67 - ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Дисципліна «Інтегрований захист рослин» розрахована на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійним програмам для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврський) рівня за спеціальностями 014 «Середня освіта», 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 206 «Садово-паркове господарство».

Мета дисципліни «Інтегрований захист рослин» полягає у формуванні у студентів знань основ інтегрованого захисту рослин, який враховує агротехнічні прийоми, ступінь стійкості вирощуваних сортів до хвороб і шкідників, чисельність ентомофагів та інших корисних організмів, а також застосування хімічних і біологічних засобів захисту рослин.

Особлива увага приділяється екологічно безпечному застосуванню пестицидів, біологічним методам захисту, а також практичним аспектам захисту рослин.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК68 - АЛЬТЕРНАТИВНІ ДОБРИВА

Дисципліна «Альтернативні добрива» викладається студентам спеціальностей: 014 Середня освіта 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство. Є дисципліною вільного вибору.

Метою викладання даного спеціального курсу є ознайомлення студентів із поняттями традиційні та альтернативні добрива, формування знань про основні види альтернативних добрив та навчання сучасних систем удобрення з використанням альтернативних добрив.

Основними завданнями курсу є:

1) ознайомити студентів з поняттями про родючість ґрунту, особливості ґрунтів України, запаси та доступність поживних елементів у ґрунті, потребу рослин у елементах живлення;
2) розкрити шляхи покращення мінерального живлення рослин, надати поняття альтернативні добрива та їх переваги перед традиційними добривами;
3) сформувати знання про основні види альтернативних добрив;
4) навчити принципам побудови системи удобрення культурних рослин із використанням альтернативних добрив.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК69 - ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ

Дисципліна "Екологічна біохімія” формує у студентів розуміння характеру взаємодій між живим організмом і середовищем, що відбуваються на різних рівнях (організменому, клітинному, молекулярно-генетичному), єдності організму і середовища життя.

Завданнями курсу є вивчення основних питань про еколого-біохімічні взаємодії між представниками різних царств органічного світу та під впливом абіотичних факторів; розлядаються основні питання токсикології та медичної екології; обговорюються методи визначення основних біологічно-активних речовин у біологічних зразках, які використовуються для еколого-біохімічних досліджень.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК70 - ЕНЗИМИ В БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ферменти або ензими – найважливіша компонента життя, без якої не існує обміну речовин і перетворення енергії у клітинах та організмі. В курсі розглядається: загальні риси структури і функції ферментів, локалізація і механізм дії та механізми регуляції активності ферментів. Особлива увага приділяється застосуванню ферментів в біологічних дослідженнях и розробкам вчених по створенню біосенсорів щодо впровадження у дослідження і лікування хворих, у тому числі на онкологію.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК71 - БІОХІМІЯ СПАДКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Мета курсу полягає у формуванні спеціальних фахових компетентностей, спрямованих на засвоєння закономірностей та механізмів спадковості i мінливості організмів, особливостей життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу, біохімічних основ спадковості людини.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК72 - ПОРІВНЯЛЬНА БІОХІМІЯ

Дисципліна "Порівняльна біохімія” вивчає сучасні уявлення про утворення, механізми та напрямки еволюції біохімічних сполук, походження, функціонування та еволюційний розвиток головних метаболічних циклів та шляхів, пов’язаних з питаннями про механізми функціонування і регуляції метаболізму клітин і тканин людини та тварин які природно розглядаються у порівняльному аспекті.

Курс розглядає питання, які пов'язані з вивченням у порівняльному аспекті загальних напрямків еволюції головних біохімічних шляхів клітин; розглядає особливості змін метаболізму різних клітин у відповідності із змінами їх навколишнього середовища.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК73 - ТЕХНІЧНА БІОХІМІЯ

Курс "Технічна біохімія” розглядає питання сучасних уявлень про про будову та принципи функціонування різних технологій харчової промисловості, що застосовуються у нашій країні та світі.

Згідно цього основні напрямки питання курсу стосуються вивчення закономірностей біохімічних змін, які відбуваються підчас виготовлення харчових продуктів. Інші питання курсу стосуються особливостей біохімічних перетворень, які відбуваються під час зберігання харчових продуктів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК74 - БІОХІМІЯ ПРОТЕОЛІЗА

розроблено кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри генетики та молекулярної біології, професором кафедри біохімії Андрієвським Олександром Михайловичем

Представлена програма містить 14 тем лекційних та 4 теми практичних (семінарських) занять. За змістом кожна тема лекційних занять передбачає поглиблене вивчення біохімічних основ процесу протеолізу яке, перш за все, спрямоване на підготовку бакалаврів кафедри біохімії. Що стосується практичних занять, то до їх тематики додається перелік питань для підготовки, обговорення та контролю. Крім того, для більш розлогого ознайомлення з курсом на розгляд виносяться теми самостійної підготовки. Для підсумкового контролю наведена певна кількість питань, що охоплюють практично весь зміст даного курсу. Самостійна підготовка для складання іспиту (заліку) може здійснюватися з використанням методичної літератури, перелік якої надано наприкінці програми. В цілому засвоєння пропонованого курсу буде сприяти здобуванню студентами кваліфікаційно-освітнього рівня «бакалавр».

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри біохімії та схвалена навчально-методичною комісією біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК75 - БІОХІМІЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ

Дисципліна "Біохімічна токсикологія” формує у студентів знання про будову, функції та метаболізм токсичних речовин у організмі людини та тварин.

Завданнями дисципліни є вивчення механізмів деструкції метаболічних процесів клітин, органів, організму в цілому; вивчення шляхів швидкого надання відповідної допомоги отруєнним та розробки безпечного використання токсикантів у медицині, сільському господарстві тощо.

У результаті вивчення даного курсу студент вивчає загальні питання, пов’язані з надходженням, метаболізмом та екскрецією токсикантів у організм; питання токсикометрії, токсикокінетики, токсикодинаміки токсичних речовин; питання дії отруйних речовин різних класів за різним механізмом дії на організм тварин та людини; принципи захисту та допомоги від дії токсичних речовин на різних рівнях організації живого.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК76 - ФУНКЦІОНАЛЬНА БІОХІМІЯ

«Функціональна біохімія» - дисципліна знайомить студентів із біохімічними реакціями і процесами, які лежать в основі функціонування окремих тканин, органів, систем організму.

Під час вивчення дисципліни узагальнюються і систематизуються відомості про основні метаболічні шляхи біомолекул в організмі, їх взаємозв‘язок, механізми регуляції та топографію, а також розставляються акценти на особливостях проміжного метаболізму на рівні тканин та органів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК77 - СТОВБУРНІ КЛІТИНИ В БІОЛОГІЇ

Курс «Стовбурові клітини в біології» розроблений на основі освітньо-професійної програми за спеціальністю 091 «Біологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.

Мета курсу - навчити студентів базовим поняттям і методам роботи зі стовбуровими клітинами і їх застосування в фундаментальної біології та медицині.

Завдання:

1. Вивчення різних типів стовбурових клітин ссавців.
2. Вивчення плюрипотентних стовбурових клітин ссавців.
3. Ознайомлення з сучасними молекулярно-біологічними методами репрограмування геномів ссавців.
4. Освітлення перспектив застосування стовбурових клітин в біології та медицині.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК78 - ВАКЦИНИ, СИРОВАТКИ ТА ІМУНОПРОФІЛАКТИКА

Викладач: д-р біол. наук, професор Філіпова Т.О.
Курс розрахований на 3 кредити /90 годин. IV курс.

Курс складається з двох змістових модулів.

Перший модуль – Будова і функції імунної системи. Студенти ознайомлюються з предметом та задачами імунології, історією розвитку дисципліни. Питання, що розглядаються на лекціях: Структурно-функціональна організація імунної системи. Первинні і вторинні органи імунної системи. Клітини, що беруть участь в імунній відповіді. Антигени та їх властивості. Вроджений імунітет. Імуноглобуліни (антитіла), їх структура та функції.

Другий модуль – Засоби імунопрофілактики, вакцини і сироватки. Розвиток імунної відповіді. На лекціях розглядаються наступні питання: Набутий імунітет, розпізнавання антигенів в адаптивному імунітеті. Реакції гуморального та клітинного типів. Динамика розвитку імунної відповіді, первинний і вторинний імунітет. Механізми розпізнавання антигенів. Прояви імунітету: протиінфекційний, протипухлинний, трансплантаційний імунітет. Реакції гіперчутливості та імунодефіцити. Імунологічна пам'ять як основа вакцинопрофілактики. Види вакцин і сироваткових препаратів. Принципи створення сучасних засобів імунопрофілактики, зокрема, вакцини проти COVID19.

На практичних заняттях студенти ознайомлюються з календарем обов’язкових щеплень, видами вакцин і сироваткових препаратів. З використанням вакцин і сироваток у лікуванні неінфекційних хвороб, онковакцинами.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК79 - ІНЖЕНЕРНА ЕНЗИМОЛОГІЯ

В курсі студенти будуть ознайомлені з історією відкриття і дослідження ферментів, а також з метою, предметом та завдання інженерної ензимології.

Студентам будуть викладені теми:

1.«Ферменти-біологічні каталізатори хімічних процесів в організмах»;
2.«Основні поняття ферментативної кінетики»;
3.«Інгібування ферментів»;
4.«Класифікація ферментів».

Студенти отримують загальні уявлення про ферменти, їх властивості та механізми дії, з‘ясують роль ферментативної кінетики та механізмів інгібування.

У розділі «Генетична модифікація ферментів та білкова інженерія ферментів» студенти ознайомляться з основними механізмами генетичної та білкової модифікації ензимів, з практичним застосуванням ферментів у різних сферах промисловості, медицині та ін.

На семінарських заняттях студенти готують по контрольним питанням виступи та презентації.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК80 - ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними науковими уявленнями про генну і генетичну інженерію, загальну характеристику геномів; позахромосомні генетичні елементи спадковості і мінливості, їх структурну організацію, класифікацію і генетичне значення; плазміди, епісоми, косміди, фазміди і фагеміди; вектори, які використовуються в генній інженерії (pBR322, pUC18, pUC19); способи, етапи і методи виділення і очищення сумарної і плазмідної ДНК; рестрикція-модифікація ДНК у клітинах, біологічне значення; ендонуклеази рестрикції, їх сучасна класифікація, рестрикційні профілі і рестрикційне картування у генно-інженерних дослідженнях; принцип методу електрофоретичного розділення; рестрикцію клонуючого сайта вектора, дефосфорилювання кінців лінійної молекули ДНК плазміди-вектора; фосфатази, рециркулярізація вектора та методи запобігання; бактерійну лужну фосфатазу (ВАР), її використання і отримання; лігування ДНК, використання Т4 ДНК лігази; трансформацію клітин E. coli плазмідною ДНК; клітини-реципієнти рекомбінантних ДНК, сконструйованих in vitro; природну і індуковану компетентність; «скринінг»- відбір генетично-модифікованих бактерій. В рамках дисципліни розглядаються сучасні уявлення про ГМО, ставлення у суспільстві, перспективність і проблематику впровадження.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК81 - ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА

Курс включає характеристику патогенних властивостей бактерій – збудників інфекційних захворювань, а також сучасних методів їх діагностики та специфічної профілактики.

Впродовж курсу студенти поглиблюють свої знання з біології збудників інфекційних захворювань людини, принципами сучасної ідентифікації патогенних та умовно-патогенних бактерій та грибів; на молекулярному рівні знайомляться з механізмами взаємодії патогенів з клітинами організму хазяїна.

Основна спрямованість курсу – аналіз та порівняння особливостей інфекційних процесів, спричинених патогенами, з метою розкриття можливостей запобігання розповсюдження збудників захворювань та розробці методів їх профілактиці.

Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК82 - ІМОБІЛІЗАЦІЯ КЛІТИН ТА ФЕРМЕНТІВ

Курс висвітлює сучасні підходи щодо використання процесу іммобілізації клітин та ферментів у біотехнології.

Необхідними базовими знаннями для опанування курсу «Іммобілізація клітин та ферментів» є знання з завершених курсів з мікробіології, молекулярної біології, генетики.

У теоретичній частині курсу розглядаються основні механізми, що лежать в основі процесу іммобілізації, фізико-хімічні процеси на поверхнях та границі розділу фаз, типи поверхонь для іммобілізації, механізми утворення біоплівок.

Під час прослуховування курсу студенти ознайомляться з методами іммобілізації ферментів, фізико-хімічними властивостями іммобілізованих ферментів, особливостями ферментативних реакцій на поверхнях, а також з особливостями матриць для іммобілізації ферментів.

Курс висвітлює приклади використання іммобілізованих бактеріальних клітин та клітин еукаріотів, основні переваги іммобілізованих клітинних та ферментних систем.

Отримані знання обговорюються у формі семінарів, заснованих на роботі з сучасною літературою та останніми надбаннями біотехнології.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК83 - БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН

Програма курсу знайомить з теоретичними основами та поняттями біотехнології рослинних організмів, дає уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових та прикладних досліджень у біотехнології рослин.

Курс базується на головних світових досягненнях біотехнології рослин та вивченні основних способів і методів культивування ізольованих клітин, тканин і органів рослин в культурі in vitro.

Програма курсу розкриває значення різних типів рослинних культур in vitro, принципи живлення культури клітин, тканин і органів рослин, калусні та суспензійні культури, основні способи регуляції морфогенезу та регенерації рослин, можливості сучасних методів культивування in vitro.

Курс пропонує навчання методології біотехнологічних досліджень, визначення біоетичних проблем та біологічних ризиків сучасних біотехнологій.

Курс сприяє розвитку аналітичного мислення студентів та формує власне уявлення про основні принципи та методи організації роботи в лабораторії культури in vitro.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК84 - БІОТЕХНОЛОГІЯ КЛІТИН ТА ТКАНИН

Програма курсу передбачає ознайомлення студентів з сучасними науковими уявленнями про технології культивування клітин і тканин, виробництва біологічно активних речовин та тканинних препаратів за допомогою біологічних агентів із застосуванням наукових та інженерних методів; ознайомлення з класифікацією, функціонуванням, джерелами та сучасними методами отримання стволових клітин, моноклональних антитіл, якi застосовуються у різноманiтних напрямках біотехнології та медицини; опанування основними методами отримання клітинних популяцій in vitro. В рамках дисципліни розглядаються базові технології, які застосовуються у різноманітних напрямках біотехнології та медицини.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК85 - МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Курс знайомить з принципами функціонування основних систем клітини мікроорганізмів на молекулярному рівні.

У теоретичній частині курсу описано основні біополімери мікробної клітини, їх структура і функції, структурні білки мікробної клітини, позаклітинні елементи, такі як джгутики, фімбрії і пілі, адгезини, лектини, рецепторні системи.

Описано механізми клітинного транспорту, транспортні системи, сидерофори, системи секреції грамнегативних та грампозитивних бактерій, систему efflux.

Висвітлено особливості організації геномів у мікроорганізмів, будову оперонів і кластерів, острівців патогенності, особливості реалізації генетичної інформації у мікроорганізмів.

Описано продукти мікробної клітини, корисні для біотехнології: біосурфактанти, пігменти, антибіотики, бактеріоцини.

Висвітлено системи міжклітинної комунікації у мікроорганізмів: Quorum Sensing, будову сигнальних систем у бактерій, вторинні мессенджери, циклічні нуклеотиди.
Отримані знання обговорюються у формі семінарів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК86 - МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ІМУНІТЕТУ

Програма курсу передбачає, що предметом вивчення є сучасні наукові уявлення про молекулярні основи антигенної специфічності, молекулярно-генетичні механізми формування різноманіття антитіл, антигенрозпізнавальних рецепторів популяцій та субпопуляцій імунокомпетентних клітин; тонку молекулярну структуру імуноглобулінів, сучасні методи її дослідження; питання імуногенетики - міжлінійних розходжень в гуморальній імунній відповіді, будову генів, що кодують легкі та важкі ланцюги імуноглобулінів, рекомбінації генів імуноглобулінів; молекулярну структуру головного комплексу гістосумісності, еволюція генів імунної системи; молекулярна будова антиген-розпізнавальних рецепторів та генів, що кодують рецептори антигенів Т-клітин.

В рамках дисципліни розглядаються базові молекулярно-імунологічні методи лабораторних досліджень, які застосовуються у різноманітних напрямках біології та медицини.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК87 - МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ

Предметом вивчення є сучасні наукові уявлення про фундаментальні аспекти і молекулярно-генетичні особливості вірусів і бактерій; оперонну організацію бактеріального геному; молекулярні механізми роботи оперонів;модель оперона Жакоба і Моно; оперони, що індукуються і репресуються застосування позитивної і негативної регуляції роботи оперонів в біотехнології; реплікацію у бактерій; мутаційний процес у бактерій; мутації, спричинені УФ-опроміненням, N-метил-N’-нітро-N-нітрозогуанідином, застосування мутагенів в біотехнології; адапатаційна відповідь бактерій на вплив речовин, що алкілюють; принцип роботи Ada-регулону; генетичні процеси, що забезпечують стабільність геному бактерій; реплікативна і постреплікативна репарація, SOS-репарація, CRISPR-Cas імунітет бактерій; механізми відповіді бактерій на стрес; кон’югація у бактерій та картування генів, трансмісивні плазміни; молекулярно-генетичні механізми кон’югації (F-, F+, Hfr- клітини); картування: визначення, групи методів (фізичне та генетичне картування). В рамках навчальної дисципліни розглядається молекулярна генетика вірусів та бактеріофагів; циклічні пермутації – виникнення, значення для вірусу/фагу, використання в біотехнології; молекулярна генетика помірних та вірулентних фагів; генетичні відмінності помірних та вірулентних фагів; процес фагової лізогенної конверсії; моронові гени; острови патогенності; формування патогенності у ентеротоксигенних штамів E. coli та Vibrio cholera.

В рамках дисципліни розглядаються сучасні уявлення про автономні генетичні елементи (АГЕ); класи АГЕ; транспозони, інсерційні елементи, генетичні касети, ретротранспозони.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК88 - ЛАТИНСЬКА МОВА

Практичне та загальноосвітнє значення латинської мови, звернення до неї як до невичерпної скарбниці людських знань робить її важливою програмною дисципліною для студентів біологічного факультету.

Як майбутні спеціалісти широкого профілю, студенти-біологи та біотехнологи повинні навчитися розуміти та вміти користуватися біологічною термінологією у вивченні біології.

Окрім цього, передбачається вивчення біля 100-120 крилатих латинських висловів: прислів’я, приказки, афоризми, сентенції, літературні цитати, які складають скарбницю античної культури.

Завдання: виробити у студентів вміння вільно застосовувати граматичні правила латинської мови для читання і перекладу латинських джерел за допомогою латинського словника.

До інших завдань дисципліни належать:

- практичне освоєння і закріплення латинської лексики і фразеології;
- практичне освоєння і закріплення латинської загальної термінології;
- вироблення навичок практичного володіння латинським словником та його застосування при перекладі латинських джерел.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК89 - МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ

Завдяки особливостям та пластичності шляхів метаболізму мікроорганізми населяють усі біотопи планети і виживають у тих місцевостях, де інші форми життя існувати не можуть, наприклад, у гарячих джерелах океанських впадин або у крижаних пустелях Антарктики. Які особливості обміну речовин дозволяють мікроорганізмам процвітати на нашій планеті?

Предметом вивчення курсу є сучасні наукові уявлення про метаболізм мікроорганізмів, основні біологічні процеси, що призводять до отримання енергії та матеріалу для побудови бактеріальних клітин.

Метою дисципліни є ознайомлення здобувачів з особливостями метаболізму у різних груп мікроорганізмів.
На лекційних заняттях студенти ознайомлюються з основними механізмами обміну речовин і перетворення енергії у бактерій, вивчають особливості різних типів аеробного та анаеробного дихання, механізми переносу електронів в анаеробних умовах, бродіння, реакції фотосинтезу та особливості утилізації бактеріями поживних речовин.

На семінарських заняттях проводиться аналіз сучасної літератури та обговорення питань, цікавих з теоретичної та практичної точки зору.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК90 - АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

Навчальна програма дисципліни “Анатомія та фізіологія рослин” складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Метою викладання даного навчального курсу є навчання студентів основ анатомічної будови рослин та механізмів їх функціонування.

Дисципліна базується на попередніх знаннях студентів, отриманих під час навчання у школі, а також передбачає загальні знання, в обсязі достатньому для розвитку фахових компетентностей.

Знання та вміння, що отримують студенти після проходження курсу можуть використовуватись при подальшому вивченні загального курсу «Біотехнологія рослин» та інших дисциплін.

Основними завданнями курсу є:

1) ознайомити студентів з основами анатомічної будови рослин;
2) ознайомити студентів із функціями тканин та органів рослин;
3) надати студентам уявлення про рослину як цілісну систему та її системи регуляції;
4) ознайомити студентів із перспективами використання знань з анатомії та фізіології рослин у галузях біотехнології;
5) навчити студентів методам анатомічних та фізіологічних досліджень рослинних об’єктів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК91 - АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Курс «Анатомія і фізіологія людини» розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Мета дисципліни "Анатомія і фізіологія людини” полягає у формуванні спеціальних фахових компетентностей, спрямованих на засвоєння студентами знань про принципи і закономірності життєдіяльності клітин, тканин, органів, системи органів організму людини, які забезпечують адаптацію, гомеостаз і збереження цілісності організму, а також знань о будові тіла здорової людини з урахуванням функціональної анатомії, яка підкреслює нерозривність взаємин форми і функції та їх глибоку взаємну обумовленість.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ВК92 - МЕТЕОРОЛОГІЯ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ВК93 - ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО
Курс «Ландшафтознавство» розрахований на студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і відповідає освітньо-професійним програмам для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство.
Мета курсу – сформувати у студентів знання про основні компоненти та морфологічну будову ландшафтів, ландшафтну структуру території, розвинути комплексне ландшафтне мислення, спрямоване на вміння визначати та пов’язувати закономірності у структурі ландшафтів, ознайомити з прийомами та критеріями великомасштабного ландшафтного картографування та виділення геокомплексів локального рівня.
Після вивчення дисципліни здобувачі будуть знати та вміти користуватись понятійним апаратом у професійній діяльності; узагальнювати знання про окремі компоненти ландшафту та отримувати цілісну картину функціонування та динаміки ландшафту певної території; вміти мислити системно та розуміти причинно-наслідкові зв’язки у ландшафті і використовувати ці знання з метою прогнозу подальшого існування ландшафту території; користуватись топографічними картами для отримання інформації про геокомплекси; створювати ландшафтні карти локального та регіонального рівнів; на основі аналізу картографічних, фотографічних та фондових матеріалів давати загальну ландшафтну характеристику території та формувати первісні рекомендації щодо її раціонального використання.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ВК94 - ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ САДІВ ТА ПАРКІВ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ВК95 - ОСНОВИ МАРИКУЛЬТУРИ
Курс "Основи марикультури" розрахований на студентів бакалаврів і відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство".
Мета дисципліни полягає у навчанні студентів вирішенню складного комплекса проблем, пов'язаних з будовою, систематикою, розповсюдженням, екологією та значенням водоростей і вищих водних рослин у природі і господарській діяльності людини.
Завдання курсу: ознайомити студентів з природою водоростей, вищих водних рослин, пояснити, що всі гідробіонти мешкають не окремо, а у складних угрупованнях; розкрити морфологічні та анатомічні особливості водоростей, вищих водних рослин та інших гідробіонтів; вивчити типи розмноження водоростей, вищих водних рослин та інших гідробіонтів; розкрити значення водоростей вищих водних рослин та інших гідробіонтів у природі і в господарській діяльності людини.
У курсі розглядаються питання рослинного світу і екологічних угруповань водоростей Чорного моря, біохімічного складу водоростей, культивування водоростей в лабораторії.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ВК96 - ОСНОВИ МЕЛІОРАЦІЇ

АНОТАЦІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

*ВК97 - ГЕОЕКОЛОГІЯ ТА ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ
Мета дисципліни – сформувати у студентів теоретичні та практичні знання про взаємозв'язки компонентів геосфер Землі з господарською діяльністю людини на сучасному етапі; розглянути усі можливі шляхи і перспективи для збереження біорізноманіття та життя на Землі. Сформувати систему знань та умінь про теоретичні та методичні засади формування екологічної свідомості
  Завдання курсу: 
1. Засвоєння знань про взаємозв’язок компонентів геосфер Землі і господарчою діяльністю суспільства на сучасному етапі розвитку
2. Формування у студентів знань про проблеми та основи раціонального природокористування.
3. Втілювати в життя принципи раціонального використання природних ресурсів і створювати передумови для формування в населення екологічної свідомості.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account