ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 "БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ"
ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН 

 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

БЛОК ДИСЦИПЛІН І. ЗДОБУВАЧ ОБИРАЄ 1 ДИСЦИПЛІНУ З БЛОКУ І.
КОЖНА ДИСЦИПЛІНА СКЛАДАЄ 90 ГОДИН/3 КРЕДИТИ ЄКТС.

ВК 01 - ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ*

Метою дисципліни «Педагогіка вищої школи» є теоретична підготовка здобувачів до здійснення дидактичної, науково-методичної й інноваційної організаційно-педагогічної діяльності у вищій школі шляхом формування їх інтересу, здатності й готовності до самостійного пізнання актуальних проблем теорії та перспектив розвитку вищої освіти в Україні та світі, педагогічного моніторингу й менеджменту, сучасних концепцій навчання й виховання студентів, опанування способів організації їхньої самостійно-дослідницької та науково-дослідної роботи, застосування засобів нових педагогічних підходів та освітніх технологій.

Завдання дисципліни:

 • розкрити сутність основних теоретичних концепцій і методологічних підходів, категорій і понять, закономірностей та принципів навчання і виховання студентів закладу вищої освіти;
 • забезпечити практичне оволодіння аспірантами традиційних й інноваційних методів, форм та технологій навчання й виховання студентів;
 • розкрити теоретичні підходи й забезпечити опанування аспірантами провідних стратегій діяльності сучасного викладача й куратора (тьютора, коуча) студентської академічної групи по формуванню соціально й професійно важливих якостей особистості;
 • ознайомити з основами освітнього менеджменту й моніторингу у закладі вищої освіти;
 • долучити до усвідомлення значущості педагогічних інновацій для подальшої модернізації вітчизняної вищої школи.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

СИЛАБУС

ВК 02 - ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ

Мета вивчення дисципліни «Освітні вимірювання» – формування компетентностей майбутніх науково-педагогічних працівників з питань освітніх вимірювань, ознайомлення з методиками створення й використання інструментарію для вимірювань в освіті.

Завдання:

 • опанування здобувачами основними поняттями та категоріями освітніх вимірювань;
 • сформувати вміння використовувати освітні вимірювання на практиці;
 • сформувати вміння проводити контроль, оцінку і моніторинг якості освіти з використанням сучасних методів освітніх вимірювань.

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ


СИЛАБУС

ВК 03 - ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Мета навчальної дисципліни «Інноваційні технології викладання у вищій школі» є формування у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти системи знань, умінь та навичокщодо використання інноваційних технології у вищій школі; здатності на основі концептуальних методологічних підходів здійснювати аналіз інноваційних педагогічних явищ, процесів і конструювати нові цілісні знання, ідеї, розв’язувати комплексні проблеми, які мають бути реалізовані у майбутній науково-педагогічній діяльності у закладах вищої освіти з урахуванням реформаційних, інтеграційних процесів, що  відбуваються в Україні та світі.

Завдання:

 • ознайомити здобувачів третього рівня вищої освітиіз сутністю та значенням сучасних інноваційних технологій;
 • сформувати вміння здійснювати логіко-системний аналіз застосування технологій в освітньому процесі сучасної вищої школи залежно від галузі;
 • сформувати в здобувачів третього рівня вищої освіти уміння проєктувати необхідні технології відповідно до поставлених умов.

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

СИЛАБУС

ВК 04 - ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Метою вивчення курсу «Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності» є формування системи знань з теоретичних, методологічних і прикладних положень  парадигми інтернаціоналізації в сфері сучасної вищої освіти і науки з урахуванням глобальних тенденцій, викликів та соціально-економічних трансформацій.

Основними завданнями курсу є вивчення таких проблем, як:

 • дослідження процесів інтернаціоналізації в сфері освіти і науки на національному, галузевому, інституційному рівнях;
 • вивчення механізмів функціонування основних форм інтернаціоналізації вищої освіти і науки – внутрішньої (InternationalizationatHome) та зовнішньої (InternationalizationAbroad);
 • розробка цільових орієнтирів, методів, засобів, інструментів інтернаціоналізації ринку освітніх послуг та наукових досліджень;
 • вивчення особливостей програм академічної мобільності (індивідуальної, студентської та НПП, мобільність освітніх програм, інституційна мобільність);
 • набуття вмінь критично аналізувати моделі інтернаціоналізації освітньої діяльності на наукових досліджень.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

* ОБОВ'ЯЗКОВО ОБИРАЮТЬ ЗДОБУВАЧІ, У ДОДАТКАХ ДО ДИПЛОМУ СПЕЦІАЛІСТА (МАГІСТРА) ЯКИХ, ТАКА ДИСЦИПЛІНА ВІДСУТНЯ.

БЛОК ДИСЦИПЛІН ІІ. ЗДОБУВАЧ ОБИРАЄ 4 ДИСЦИПЛІНУ З БЛОКУ ІІ.
КОЖНА ДИСЦИПЛІНА СКЛАДАЄ 90 ГОДИН/3 КРЕДИТИ ЄКТС.

ВК 05 - КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ

Мета: В ході курсу лекцій дисципліни «Комп´ютерне моделювання стану популяцій» занять аспіранти ознайомляться з математичними поняттями і популярними методами комп'ютерного моделювання, знання яких необхідне для успішного дослідження в області біотехнології; освоять відомий пакет програм, до складу якого входять CMSY, AMSY, BSM, LBB, BCrumb для комп'ютерного моделювання стану популяцій.

Завдання:

 • Освоїти основні математичні поняття і методи, які використовуються при комп'ютерному моделюванні стану популяцій;
 • Набути навичок обробки, класифікації, аналізу інтерпретації даних у відповідному програмному забезпеченні.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 06 - МОЛЕКУЛЯРНІ МАРКЕРИ

Метою дисципліни «Молекулярні маркери» є розширення у здобувачів третього освітнього рівня уявлень про структурну організацію та використання молекулярних маркерів для визначення генетичного поліморфізму в генотипах еукаріот, для вивчення еволюційних процесів, що відбуваються при формуванні складних геномів еукаріот.

Завдання дисципліни:

 • ознайомити здобувачів з сучасними інструментами і технологіями визначення генетичного поліморфізму;
 • сформувати у здобувачів уявлення про способи маркування генетичного матеріалу, системи маркерів, їх інформативність, переваги та недоліки;
 • сформувати у здобувачів уявлення про принципи застосування різних типів молекулярних маркерів для визначення генетичного поліморфізму;
 • довести до уваги здобувачів важливість і необхідність використання молекулярних маркерів для вирішення фундаментальних та практичних питань біології, селекції, медицини;
 • сформувати у здобувачів уявлення про маркер опосередковану селекцію (markerassistedselection (MAS));
 • ознайомити здобувачів з методами аналізу асоціацій між молекулярними маркерами та фенотиповими  ознаками.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Молекулярно-генетичні маркери адаптації до гіпоксії у спортсменів

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

ВК 07 - ГЕНОМІКА (ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ)

Метою дисципліни «Геноміка (теоретичні та практичні аспекти)» є розширення у здобувачів уявлень про організацію й функціонування  геномів прокаріот та еукаріот, еволюційні процеси, що відбуваються при формуванні складних геномів еукаріот, поліплоїдизації, прогрес, що відбувся у геноміці із використанням NewGenerationSequencing технологій, знайомство з методами анотування геномних послідовностей та аналізу міжнародних баз даних геномних послідовностей. Особлива увага приділяється способам вилучення функціональної інформації з наявних геномних послідовностей.

Завдання:

 • ознайомити здобувачів з організацією геномів прокаріот та еукаріот, з порівняльними дослідженнями анотованих геномів та секвенованих генних послідовностей;
 • ознайомити здобувачів з сучасними інструментами і технологіями структурного і функціонального аналізу геномів;
 • розширити у здобувачів уявлення про молекулярні бази даних NCBI, ЕМВL та ін., спеціалізацію, структуру і методи пошуку в них інформації;
 • вдосконалити знання та вміння здобувачів, щодо використання основних комп'ютерних програм для порівняння геномних послідовностей (пакети ВLАSТ, MAFFT, MUSCLE);
 • довести до уваги здобувачів важливість і необхідність геномних розробок для розвитку і вирішення фундаментальних та практичних питань біології, сільського господарства, медицини;
 • сформувати у здобувачів уявлення про геномну селекцію, ознайомити з методами аналізу асоціацій між геномними локусами та фенотиповими ознаками;
 • сформувати у здобувачів уявлення про епігенетичні механізми регуляції реалізації генетичної інформації.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

      РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

CУЧАСНИЙ СТАН СЕКВЕНУВАННЯ ЯДЕРНОГО ГЕНОМУ ПШЕНИЦІ (TRITICUM AESTIVUM L.)

СИЛАБУС

ВК 08 - СУЧАСНІ ДНК-ТЕХНОЛОГІЇ

Метою дисципліни «Сучасні ДНК-технології» є розширення у здобувачів третього освітнього рівня уявлень про сучасні ДНК технології їх використання в молекулярно генетичних дослідженнях прокаріот та еукаріот, в прикладних розробках сучасної молекулярної біології.

Завдання дисципліни:

 • ознайомити здобувачів з сучасними ДНК-технологіями визначення генетичного поліморфізму;
 • сформувати у здобувачів уявлення про DArT технологію скринінгу генетичного матеріалу;
 • сформувати у здобувачів уявлення про принципи застосування microarray технології.
 • сформувати у здобувачів уявлення про маркер опосередковану селекцію (marker assisted selection (MAS)), уявлення про транскриптомні дослідження, їх значення для медицини і сільського господарства.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

      РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

CУЧАСНИЙ СТАН СЕКВЕНУВАННЯ ЯДЕРНОГО ГЕНОМУ ПШЕНИЦІ (TRITICUM AESTIVUM L.)

БІОІНФОРМАТИВНИЙ АНАЛІЗ НУКЛЕОТИДНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ АЛЕЛІВ ГЕНІВ КОРОТКОСТЕБЛОВОСТІ ПШЕНИЦІ RHT-B1 ТА RHT-D1

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

ВК 09 - ДНК-ТИПУВАННЯ БІОЛОГІЧНІХ ОБ’ЄКТІВ

Метою дисципліни «ДНК-типування біологічних об’єктів» є розширення у здобувачів третього освітнього рівня уявлень про методи, як використовуються для генотипування біологічних об’єктів, їх ідентифікації, визначення генетичної спорідненості й автентичності. Такі методи застосовуються в прикладних розробках для паспортизації генотипів сільськогосподарських рослин, захисту авторських прав, в сучасній медицині і судово-медичній експертизі.

Завдання дисципліни:

 • ознайомити здобувачів з сучасними технологіями генотипування, зокрема генотипуванням шляхом секвенування та з використанням мікрочипів, SNP- і iPBS-генотипуванням;
 • сформувати у здобувачів уявлення про DАrT технологію скринінгу генетичного матеріалу;
 • сформувати у здобувачів уявлення про технологіюДНК-фінгерпринтингу, у тому числі із використанням iPBS маркерів;
 • сформувати у здобувачів уявлення про застосування ДНК-технологій генотипування для захисту авторських прав на сорти рослин
 • ознайомити здобувачів з генотипуванням людини у медичних цілях з метою визначення схильності до різного роду захворювань та для проведення судово-медичних експертиз.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

      РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
ВИКОРИСТАННЯ ПЛР-АНАЛИЗУ В ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

ВК 10 - ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Мета курсу «Екологічна оцінка впливу на довкілля» є набуття у аспірантів здатності до аналізу і планування екологічної оцінки впливу на довкілля, моніторингу та обґрунтування діяльності в природоохоронної та проектної документації, навчити використовувати методі і принципи оцінки впливу на навколишнє природне середовище та проведення державної екологічної експертизи.

Завдання:

 • знайомство з теоретичними, методичними та практичними заходами екологічного об-ґрунтуванні господарської та іншої діяльності нарівні проектуванні та техніко-економічного обґрунтуванні;
 • проектування, будови та експлуатації об'єктів;
 • знайомство с нормативно-правової базою геоекологічного проектування;
 • забезпечити наявність необхідного рівня знань, вмінь та навичок з проблем екологічної експертизи в України та світу.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Методичні рекомендації до самостійної роботи
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

ВК 11 - БІОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ В НАУКОВІЙ І ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета дисципліни «Біологічні колекції у науковій і освітній діяльності»– скласти у здобувачів уявлення про генетичні колекції, ботанічні колекції, зоологічні колекції, сучасні методи зберігання та вивчення колекцій, навчити аспірантів практично застосовувати можливості музейних просторів, колекцій та баз даних для виконання власного наукового дослідження. 

Завдання:

 • Познайомитися з історією виникнення та використання біологічних колекцій
 • Набуття знань щодо принципів і приводів для створення колекцій
 • Формування вмінь створювати колекції за різними принципами
 • Знайомство з потенціалом регіону щодо репрезентативних колекцій різних типів
 • Формування вмінь та навичок збереження та підтримання колекцій
 • Розвиток підприємливості щодо поповнення, обміну, придбання та продажу об’єктів, що можуть входити до колекцій

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Гербарна колекція Г.Й. Потапенка

Гербарна колекція Е.Е. Ліндеманна

Гербарна колекція Й.К. Пачоського

Гербарна колекція П.С. Шестерікова

Атлас Drosophila melanogaster

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

 

ВК 12 - НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ БІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

Мета дисципліни "Нові підходи до вивчення метаболізму біоактивних речовин" полягає у формуванні спеціальних фахових компетентностей, спрямованих на засвоєння сучасних уявлен про будову,функції та метаболізм біологічно-активних речовин у організмі людини та тварин як регуляторів метаболічних процесів у нормі та при патології.

Завдання:

 • Надати загальне уявлення про метаболоміку,можливості використання її складових в біотехнологічних та біологічних дослідженнях.
 • Розкрити особливості просторової структури,локалізації та регуляції метаболомів в клітинах.
 • Пояснити основні методи афінної взаємодії ферментів з субстратами та ефекторами.
 • Ознайомити з загальними методичними прийомами виділення та визначення біоактивних речовин.
 • Ознайомити з сучасними підходами до визначення метаболомів та інтерпретації даних метаболомного аналізу.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ЕНЗИМОДІАГНОСТИКА

МЕДИЧНА ЕНЗИМОЛОГІЯ

ПАТОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС


ВК 13 - МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Метою дисципліни «Молекулярні механізми інформаційної комунікації» є ознайомлення здобувачів з основними принципами міжклітинної комунікації у мікроорганізмів, з процессом формування біоплівки на основі сучасних наукових даних, а також набуття ними вмінь планувати та проводити дослідження систем міжклітинної комунікації у бактерій та пов’язаних з нею властивостей.

          Завдання:

 • Ознайомити з молекулярно-біологічними процесами міжклітинної комунікації у мікроорганізмів;
 • Надати здобувачам знання про основні механізми взаємодії сигнальних та ферментативних систем у клітині;
 • Ознайомити з основними відмінностями систем quorumsensingу різних груп мікроорганізмів;
 • Надати знання про молекулярно-біологічні засади взаємодії прокаріотичних та еукаріотичних клітин;
 • Надати знання про біоплівки як основну форму існування мікробних співтовариств у природі, утворення яких залежить від сигнальних систем міжклітинної комунікації;
 • Ознайомити з особливостями структурно-функціональної організації біоплівок та закономірностями процессу їх утворення;
 • Надання знання про значення сигнальних систем мікроорганізмів у природі та житті людини.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Молекулярні механізми інформаційної комунікації мікроорганізмів
Загальна характеристика біоплівки. Основні принципи будови.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС 

 

ВК 14 - БІОІНФОРМАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ГЕНОМНОГО СЕКВЕНУВАННЯ

Метою дисципліни «Біоінформативний аналіз даних геномного секвенування» є отримання слухачами загального уявлення про NGS, принципи і етапи розвитку напряму, та набуття ними навичок використання сучасних алгоритмів аналізу даних після секвенування.

До завдань курсу належить:

 • Ознайомити здобувачів з сучасними методами секвенування;
 • Ознайомити здобувачів з основними форматами даних після секвенування та методами роботи з ними;
 • Навчити аналізувати якість отриманих даних секвенування з використанням хмарних алгоритмів та програм, що встановлені на комп’ютері.
 • Навчити планувати та проводити дослідження в галузі біонформатики з даними NGS.
 • Навчити алгоритмам збирання геномів (наприкладі прокаріот)
 • Біоінформатичний аналіз зібраного геному

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Біоінформатика. Робота з BLAST

Біоінформативний аналіз даних геномного секвенування. Робота з BLAST

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

 

 

ВК 15 - ПОГЛИБЛЕНІ МЕТОДИ СТАТИСТИКИ В БІОЛОГІЧНИХ І БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

 

Метою курсу «Поглиблені методи статистики в біологічних і біомедичних дослідженнях» є практичне застосування методів математичної статистики для обробки біологічних та біомедичних даних та прищепленню культури застосування статистичних методів.

До завдань курсу належить:

 • Навчити слухача формувати вибірки з великої кількості даних;
 • Вірно відібрати методи аналізу, та аналізувати потужності критеріїв;
 • Поглиблене вивчення можливості візуалізація і аналізу даних на мові R;
 • Навчити слухача визначати взаємозв'язок між категоріальними змінними на основі статистичних тестів;
 • Застосовувати непараметричні критерії;
 • Будувати однофакторні та багатофакторні дисперсійні моделі;
 • Будувати парні та множинні лінійні моделі регресії;
 • Будувати нелінійні моделі регресії;
 • Будувати модель логістичної регресії та пробіт-модель.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ R

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

ВК 16 - МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ФІЛОГЕНІЇ

Основною метою курсу «Молекулярно-біологічні методи філогенії» є навчити аспірантів вибирати оптимальні моделі молекулярної еволюції для різних типів послідовностей і самостійно отримувати філогенетичні реконструкції для встановлення родинних відносин, використовуючи найсучасніші програми філогенетичного аналізу.

Завдання:

 • сформувати основні поняття про молекулярну філогенетику та методи молекулярно-біологічної філогенії;
 • навчитися розбиратися в еволюційних моделях;
 • дізнатися про види і методи розрахунку генетичних дистанцій;
 • дізнатися про концепцію молекулярного годинника;
 • дізнатися про види, топологію і методи побудови філогенетичних дерев;
 • дізнатися про особливості застосування філогенетичного аналізу для вирішення різних завдань;
 • володіти комп'ютерними програмами для проведення філогенетичної реконструкції.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:
Пакети «fastcluster» і «cluster». Ієрархічний кластерний аналіз
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС

ВК 17 - АДАПТИВНІ РЕАКЦІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО СТРЕС ФАКТОРІВ

Метою дисципліни «Адаптивні реакції мікроорганізмів до стрес факторів» є надання знань з питань адаптивних реакцій мікроорганізмів щодо стрес-факторів навколишнього середовища та молекулярних механізмів цих адаптацій.

Завдання:

 • надати здобувачам знання про основні стрес-фактори навколишнього середовища, які впливають на життєздатність мікроорганізмів;
 • ознайомити з механізмами впливу природних факторів (температура, солоність, високий тиск тощо), токсикантів та ксенобіотиків;
 • надати здобувачам знання щодо адаптивних реакцій мікроорганізмів;
 • розкрити  молекулярно-біологічні основи адаптивних реакцій  мікроорганізмів.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

     РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Лекційний матеріал

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СИЛАБУС


 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account