Image

Біологічний факультет здійснює підготовку студентів за освітньо-професійними програмами:

 • Бакалавр: отримана кваліфікація «Інженер-лаборант в галузі біології». Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців (8 семестрів)
 • Бакалавр: отримана кваліфікація «фахівець з біотехнології». Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців (8 семестрів)
 • Спеціаліст: отримана кваліфікація «Біолог. Вчитель біології і хімії». Тривалість навчання – 10 місяців (2 семестри)
 • Магістр: отримана кваліфікація «Біолог. Викладач біології». Тривалість навчання – 10 місяців (2 семестри)

Для іноземних громадян отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем  (ОКР) „магістр” триває 1 рік і 10 місяців. До навчального плану в цьому випадку вводиться вивчення української (російської) мови.

На біологічному факультеті навчаються майже 500 студентів за денною формою навчання і понад 600 студентів за заочною формою навчання. Факультет готує фахівців як за держзамовленням, так і на контрактній основі. Щорічний ліцензований набір на отримання ОКХ бакалавр з напряму підготовки біологія на факультет складає 350 осіб (існує бюджетна і позабюджетна форма підготовки).

Біологічний факультет крім підготовки студентів і аспірантів, підвищення кваліфікації працівників відповідної галузі, здійснює також широкий діапазон науково-дослідної роботи, окремі напрямки якої виконують кафедри факультету.

Кафедра біохімії
Студенти кафедри біохімії оволодівають класичними  біохімічними методами, методами клінічної біохімії, ознайомлюються з сучасними  розробками в галузі  трансплантації тканин. На високому  науково - методичному рівні викладачі для студентів кафедри читають  спеціальні курси: 
 • Біохімія білка
 • Біохімія нуклеїнових кислот
 • Біохімія гормонів
 • Біохімія онтогенезу
 • Біохімія біомембран
 • Біохімія вітамінів
 • Механізми регуляції біокаталізу
 • Біохімічна фармакологія
 • Ферментні технології
 • Механізми каталітичної дії коферментів
 • Медична біохімія
 • Спектральні методи  в біохімії
 • Еволюційна біохімія
 • Методи сучасної біохімії
 • Технічна біохімія
 • Біохімія антибіотиків
 • Біохімія контрактильних апаратів
 • Ензимологія та теорія каталізу
Кафедра ботаніки

З історією кафедри ботаніки пов’язано багато славетних імен, які зробили вагомий внесок у розвиток світової науки, започаткували нові напрями. Студенти кафедри ботаніки отримують фундаментальні знання з різних ботанічних дисциплін. Вони обізнані з флорою грибів, прісноводних та морських водоростей, вищих рослин, володіють знаннями з фізіології та біохімії рослин, насіннєзнавства, захисту рослин, охорони навколишнього світу, фітодизайну.

 
Студенти одержують практичні навички, працюючи з різними групами рослин під час літніх навчальних практик, у лабораторних, польових та експедиційних умовах.


Спецкурси кафедри:

 • Екологія рослин з основами геоботаніки
 • Екологія водоростей
 • Місцева флора і рослинність
 • Гербарій
 • Мінеральне живлення
 • Методика польового досвіду
 • Фотосинтез
 • Фізіологія насіння з основами насіннєзнавства
 • Охорона рослинного світу
 • Ліхенологія
 • Альгологія
 • Мікологія
 • Рослинні ресурси
 • Дендрологія
 • Географія рослин
 • Основи фізіології імунітету рослин до збудників інфекційних хвороб
 • Регуляція росту і розвитку рослин
 • Водний режим рослин
 • Імунітет рослин
 • Фітопатологія
 • Біохімія рослин
 • Створення та утримання декоративних, зелених насадженьої виконують кафедри факультету.
Кафедра зоології
Кафедра зоології є найстарішою кафедрою Новоросійського (Одеського) університету. Створення кафедри було пов’язано з необхідністю вивчення біологічного різноманіття гідробіонтів Чорного моря, багатішою фауною комах та птахів регіону. На кафедрі зоології в різні періоди працювали такі всесвітньо відомі вчені: Мечников І. І., Ковалевський О., Пузанов І. І., Браунер А., Нордман А. та ін. Завдяки цим дослідникам природи кафедра зоології набула всесвітньої відомості.

Основними перевагами освіти, що надається на кафедрі зоології є її практична направленість. Студенти можуть вдосконалювати свої навички у Зоологічному музеї, під час учбових та виробничих практик, які проводяться з виїздом у природу. Спеціалісти зоологи мають змогу великий об’єм теоретичних знань втілювати безпосередньо в практику (напр., за участі кафедри зоології та її випускників створено багато природно-заповідних об’єктів: Дунайський біосферний заповідник, Дністровський національний парк, Тілігульський регіональний ландшафтний парк та ін.).
 • Популяційна морфологія
 • Методи польових зоологічних досліджень
 • Орнітологія
 • Загальна ентомологія
 • Порівняльна анатомія хребетних тварин
 • Порівняльна анатомія безхребетних тварин
 • Паразитологія
 • Етологія і міграції тварин
 • Теріологія
 • Заповідна справа
Кафедра гідробіології та загальної екології
Ця кафедра відрізняється від інших аналогічних кафедр та факультетів наявністю у неї єдиної в Україні за своєю науковою історією і можливостями стаціонарної морської гідробіологічної станції. Станція – навчальна й наукова база, в тому числі, для різноманітних підводних досліджень, в яких активно беруть участь студенти. Кафедра має договори про співробітництво з академічними і галузевими науково-практичними закладами, наприклад, з Одеським філіалом Інституту біології південних морів НАН України (ІнБПМ). Академіки, професори, доктори наук цього інституту читають лекції студентам кафедри, керують їх дипломними роботами. Безпосередньо філіал ІнБПМ – база практики студентів – гідробіологів. Паралельно з морською тематикою на кафедрі розвивається лімнологічний напрямок, а саме, дослідження придунайських озер, які утворюють найбільший озерний район України. Студенти отримують також підготовку з санітарної гідробіології, водної токсикології.


Кафедра забезпечує читання спеціальних курсів:

 • Основи екології моря
 • Санітарна гідробіологія
 • Біоенергетика організмів і водних угруповань
 • Біопозитивні конструкції та методи управління водними екосистемами
 • Гідробіологічний моніторинг. Екологічна безпека водних об’єктів
 • Систематика риб
 • Екологія континентальних вод
 • Екологія риб
 • Екологія Чорного моря
 • Загальна іхтіологія
 • Фауна Світового океану і континентальних вод
 • Основи океанографії
 • Популяційна екологія
 • Антропогенна гідроекологія
 • Загальна талассоекологія
 • Угруповання бенталі Світового океану
 • Малакологія (водні молюски)
 • Основи океанографії
 • Методи підводних гідробіологічних досліджень.
Кафедра генетики
На цій кафедрі можна отримати досконалі знання генетичних, молекулярно-біологічних, біохімічних і фізіологічних механізмів реалізації програм індивідуального розвитку, онтогенетичної і філогенетичної адаптації, генетичних основ селекції, генетики популяцій, генетики людини, медичної генетики тощо. Спеціалізуючись на кафедрі генетики і молекулярної біології, майбутні спеціалісти та магістри оволодівають методами гібридологічного аналізу, гель-електрофорезу, хроматографії, полімеразної ланцюгової реакції, цитогенетичними та біохімічними методиками дослідження білків та нуклеїнових кислот тощо. Велика увага надається дослідженню множинних молекулярних форм ферментів та з’ясуванню динаміки генетичної структури популяцій за довготривалого впливу екологічних чинників середовища.


На кафедрі читаються наступні спецкурси:

 • Біотехнологія рослин
 • Молекулярні процеси еволюції
 • Основи генетичного аналізу
 • Біохімічна генетика
 • Цитогенетика
 • Проблеми мутагенезу
 • Генетичні основи селекції
 • Генетика вірусів і бактерій
 • Генетична інженерія
 • Молекулярні маркери
 • Культура клітин і тканин
 • Генетика поведінки
 • Позахромосомна спадковість
 • Імуногенетика
 • Генетика індивідуального розвитку
Кафедра мікробіології, вірусології і біотехнології
Наукові й історичні коріння кафедри мікробіології Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова були закладені ще в часи існування  Новоросійського Університету незабаром після його відкриття (13 травня 1865 р.) працями видатного вченого Л.С. Ценковського. Один із засновників вітчизняної мікробіології та імунології, автор фагоцитарної теорії імунітету І.І. Мечников, лауреат Нобелівської премії за відкриття явища фагоцитозу (1908 р.) створив в Одеському (Новоросійському) університеті наукову школу і ряд наукових напрямків в мікробіології та імунології. Його найближчий соратник професор Я.Ю. Бардах у 1895 році вперше в Росії розпочав в університеті викладання самостійного курсу бактеріології, у 1922 р. під його керівництвом була створена лабораторія мікробіології. Кафедра мікробіології і вірусології біологічного факультету Одеського національного університету ім.  І.І. Мечникова як структурний підрозділ була  відкрита у 1933 р.

Як відомо, мікробіологічна наука з кінця XIX розроблялася головним чином шістьома науковими школами: московської, петербурзької, харківської, одеської, казанської й київської. При цьому Київ й Одеса були провідними педагогічними центрами. Ця традиція збереглася й сьогодні. Підготовку фахівців мікробіологів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Для читання лекцій, проведення спецкурсів також запрошуються професори й доценти провідних Вузів і науково-дослідних інститутів України. Викладачі кафедри тісно співробітничають із Селекційно-генетичним інститутом, Київським Інститутом мікробіології й вірусології імені Д. К. Заболотного, що дає можливість студентам проходити там практику й напрацьовувати матеріал для написання курсових і дипломних проектів. Уже кілька років на базі кафедри проводитися літня школа по молекулярній біології, участь у якій приймають студенти й аспіранти з усієї України й країн ближнього зарубіжжя.

Студенти опановують навички визначення біологічних властивостей мікроорганізмів; досконального вивчення молекулярно-біологічних, біохімічних і генетичних механізмів життєдіяльності мікроорганізмів, виділення й визначення фагів; навички вільного користування персональним комп'ютером і прикладними програмами обробки даних. Одержують глибокі знання в медичній мікробіології й загальній мікробіології; інформацію про біологічні особливості збудників інфекційних захворювань й ознайомлення із класичними й молекулярно-генетичними методами їхньої діагностики. Ознайомлюються на практиці із сучасними фізико-хімічними методами мікробіологічних, вірусологічних й імунологічних досліджень; вивчають мікробіологічні аспекти екології з основами біологічного контролю й моніторингу об'єктів навколишнього середовища за мікробіологічними показниками; опановують методи практичного використання мікроорганізмів у біотехнології; вивчають основи математичного моделювання біологічних систем із застосуванням комп'ютерних програм; заглиблено вивчають англійську мову з одержанням свідчення перекладача за фахом;

У циклі занять по імунології студенти знайомляться із факторами неспецифічного захисту організму від інфекції й факторами імунітету; вони освоюють прикладну імунологію; учаться застосовувати імунні препарати для діагностики. На практичних заняттях по імунології здійснюють постановку реакцій: імуноферментного аналізу, аглютинації, преципітації, зв'язування комплементу, гемолізу.

Виробничу практику студенти проходять у найкращих лабораторіях м. Одеси, у тому числі у філії кафедри мікробіології - бактеріологічній і імуно-вірусологічній лабораторіях  Одеській ОблСЕС, у філії кафедри генетики і молекулярної біології в Південному біотехнологічному центрі у рослинництві УААН, Одеському протичумному інституті МОЗ, Селекційно-генетичному інституті ААНУ, Науково-дослідному інституті Біотехніка, Науково-дослідному інституті очних хвороб ім. Академіка Філатова, Інституті біології південних наук НАНУ, а також Інституті мікробіології та вірусології НАНУ.

Останнім часом велика увага на кафедрі приділяється підготовці фахівців в області генетичної інженерії мікроорганізмів і молекулярно-генетичних основ діагностики мікроорганізмів,  мікробних біотехнологій.  Слід зазначити, що на сьогоднішній день біотехнологія й у першу чергу мікробіологічна біотехнологія на 4 місці  в рейтингу самих затребуваних спеціальностей майбутнього. У цей час мікробні біотехнології досить широко застосовуються в сільському господарстві, де за допомогою генної інженерії й методів мікробіології одержують генно-модифіковані продукти. Біотехнології використаються в молекулярній медицині, у біофармацевтичних виробництвах й в інших галузях.

З 2012 -2013 навчального року на біологічному факультеті  Одеського національного університету   імені І.І. Мечникова розпочинається підготовка фахівців за напрямом“БІОТЕХНОЛОГІЯ”

Біотехнологія – це нова галузь знань, яка спрямована на створення організмів-продуцентів, тканин, органів а також корисних продуктів для народного господарства та медицини за допомогою живих організмів (мікроорганізмів, тварин, рослин) та їх структурних компонентів.

Напрямки сучасної біотехнології: ДНК технології, генна інженерія і генетична трансформація, біоелектроніка, клонування рослин і тварин, ДНК-технології, біотрансформація,  ДНК технології діагностики збудників захворювання, промисловий біотехнологічний синтез, біотехнологія в харчовій і фармацевтичній промисловості, екологічні біотехнології, біоенергетика, біогеотехнологія, протеоміка, геноміка, біоінформатика, нанобіотехнологія.

Випускники з дипломом біотехнолога, можуть працювати в науково-дослідних установах та університетах, на підприємствах мікробіологічної, медичної, ветеринарної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної, харчової і переробної галузей промисловості та в сільському господарстві, в державних органах, лабораторіях контролю якості і сертифікації продукції.

У даний момент на кафедрі готовлять фахівців в галузі:

 • Біотехнологія
 • Біоінформатика
 • Бактеріологія
 • Вірусологія
 • Імунологія

Професія мікробіолога – професія майбутнього. Атмосфера професіоналізму, творчого пошуку й упевненості у своїх силах –  це кафедра мікробіології біологічного факультету Одеського національного університету імені И. И. Мечникова.

Кафедра фізіології людини та тварин
Студенти, які обирають спеціалізацію за кафедрою фізіологія людини та тварин отримують глибокі знання анатомії та фізіології людини з медичним та фармакологічним уклоном. Спеціальну підготовку майбутніх спеціалістів та магістрів забезпечує колектив кафедри, до складу якого входять доктори медичних наук проф. Осташков К.В. і проф. Пономарчук В.С., доктор з фармакології проф. Карпов Л.М., кандидати наук з фармакології – доц.. Майкова Г.В. і медичних наук – старший викладач Лавренко Г.М., кандидати біологічних наук з фізіології Гладкій Т.В. і Сьомік Л.І. та ін. Завдяки отриманим на кафедрі знанням та вмінням випускники кафедри отримують, крім іншого, можливість працевлаштування в медичних установах і науково-дослідних установах МОЗ України.

Перелік спеціальних курсів:

 

 • Фізіологія  збудливих тканин.
 • Морфологія та еволюція нервової системи.
 • Фізіологія дихання та виділення.
 • Фізіологія сенсорних систем.
 • Фізіологія ЦНС з основами психофізіології.
 • Фізіологічна дія біологічно активних речовин.
 • Фізіологія та патофізіологія органу зору.
 • Екологічна фізіологія.
 • Фізіологія та патофізіологія  крові.
 • Фізіологія та патофізіологія травлення.
 • Фізіологія серцево-судинної системи.
 • Фізіологія м’язів.
 • Фізіологія залоз внутрішньої секреції.
 • Патофізіологія нервової системи.
 • Основи фармакології.
 • Функціональні основи неврології.
 • Обмін речовин  та енергії.
 • Фізіологічна дія вітамінів.
Підрозділи факультету
Також до складу біологічного факультету входять:

• Кафедра медичних знань і безпеки життєдіяльності (не є кафедрою, яка випускає студентів за фахом);
• Зоологiчний музей;
• Гідробіологічна станція;
• Навчальна лабораторія експериментальної ботаніки;
• Навчальна лабораторія фізико-хімічних досліджень в біології;
• Лабораторія інформаційних технологій та технічних засобів навчання;
• Навчальна ізотопна лабораторія;
• База-стоянка маломірних суден;
• Акваріальна;
• Медико-біологічна клініка;
• Колекція штамів мікроорганізмів (Національне надбання);
• Гербарій (Національне надбання);

У 2014 році кафедрою мікробіології, вірусології та біотехнології створені філії кафедри:

• на базі центру лабораторної діагностики Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції, до якої входять централізована імунно-вірусологічна лабораторія з діагностикою СНІДу і централізована бактеріологічна лабораторія;
Програми обміну та міжнародні програми

Сьогодні факультет за результатами навчальної і виховної роботи є одним із ведучих факультетів університету. Щороку студенти факультету стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад з біології, виборюють іменні стипендії.

Студенти біологічного факультету за свої наукові та навчальні досягнення відзначені в наступних Стипендіальних програмах:

2017 - 2018 рік
2016 - 2017 рік
 • Cтипендія Президента України - Сардарян К.Б.
 • Стипендія Кабінету Міністрів України - Ткаченко А.І.
 • Стипендія ім. І. І. Мечникова – Петрова І.С.
 • Стипендія ім. К. Д. Заболотного – Кручанова А.В.
 • Стипендія ректора ОНУ – Гринда Т.П.
 • Стипендія ректора ОНУ - Душанківський Д.В.

 

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біології ІІ місце - Сардарян К.Б.
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біології ІIІ місце - Ачкасова В.Ю.
2015 - 2016 рік

 

 • Стипендія Фонду В. Пінчука - Юрганова Т. Ю.

 

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біології ІІ місце - Чуйко В. Ю.

2014 - 2015 рік
 • Всеукраїнська студентська олімпіада з «Біології» ІІ місце - Штеніков М. Д.
2013 - 2014 рік
 • Стипендія Президента України - Златогурська М.А.
 • Стипендія Президента України - Маринова І.І.
 • Стипендія ім. І. І. Мечникова - Ківганов Д.Д.
 • Стипендія ім. І. І. Мечникова - Чекалов В.А.
 • Стипендія ім. К. Д. Заболотного - Кондратюк Т.В. 
 • Стипендія ім. К. Д. Заболотного - Мелешко Т.
 • Стипендія ректора ОНУ - Безуглова М.А.
 • Стипендія ректора ОНУ - Маслова Н.С.
 • Стипендія ректора ОНУ - Чуйко В.Ю.
 • Стипендія ректора ОНУ - Семенець А.С.

 

 • Всеукраїнська студентська олімпіада з «Біології» ІІ місце - Штеніков М.Д.
 • Всеукраїнська студентська олімпіада (2 тур) з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності» І місце - Маринова І.І.
 • Міжнародна студентська олімпіада (3 тур) з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності» ІІ місце - Маринова І.І.

Випускники, що отримали глибокі та міцні знання, проявили за період навчання здібності до наукової роботи, можуть продовжити навчання у аспірантурі. На біологічному факультеті навчаються аспіранти за спеціальностями: 03.00.04 – біохімія, 03.00.05 – ботаніка, 03.00.06 – вірусологія, 03.00.07 – мікробіологія, 03.00.08 – зоологія, 03.00.13 – фізіологія, 03.00.15 – генетика, 03.00.17 – гідробіологія, як на стаціонарній формі навчання, так і на заочній.

На факультеті працює спеціалізована рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями екологія, біохімія та біотехнологія. Підвищенню ефективності аспірантури безумовно сприяє те, що з 2003 року двома томами кожен рік видається Вісник Одеського національного університету (випуск Біологія), а з 2007 – журнал Мікробіологія і біотехнологія.

Кожний навчальний рік 6-10 аспіратів факультету атестуються як такі, що представили дисертацію. За період з 2004 по 2008 навчальний рік були захищені 25 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Багато з випускників факультету, що отримали наукові ступені, працюють зараз на керівних посадах в державних закладах та установах Національної Академії Наук та МОН України, а також в багатьох науково-дослідних установах в нашій країні та за кордоном. Серед них:

Cпеціалізована вчена рада
З 2015 року на Біологічному факультеті Одеського національного университету імені І.І. Мечникова функціонує Спеціалізована вчена рада К.41.051.06 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 03.00.04 – Біохімія, 03.00.20 – Біотехнологія.
Наукові видання біологічного факультету
Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Біологія», який входить до Переліку фахових видань України і і є реферованим та індексованим у таких базах України і Світу: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, «Україніка наукова», Інституційний депозитарій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польша), а також засобами Google Академія, WorldCat, ResearchBib. 

Наукове видання – журнал «Мікробіологія і біотехнологія», який  індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus (Польша) та  засобами Google Академія. 
Конференції та літні школи
Мала академія
Екскурсії до зоомузею
Cтудентське самоврядування
До складу студентського самоврядування на біологічному факультеті входять студентська рада, студентський деканат і профбюро студентів та аспірантів біологічного факультету. Студентське самоврядування має такі відділи: інформаційний, з питань культури та дозвілля, з соціально-побутових питань, спортивно-оздоровчий, науково-навчальний, зовнішніх зв`язків. Загальні засідання Студентської ради відбуваються 1 раз на місяць, робочі - в залежності від обсягів роботи. 
На факультеті працює Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих вчених, яке регулярно проводить міжнародні конференції „Біорізноманіття. Екологія. Еволюція. Адаптація.”.
Культурні заходи
В жовтні традиційно відзначається День першокурсника. Невід’ємною частиною студентського життя є тематичні фотовиставки. День біологічного факультету в університеті святкується в квітні. Фізичному вихованню та спорту на біологічному факультеті приділяється велика увага,  студенти мають усі можливості для розвитку своїх здібностей, приймають участь та перемагають у загальноуніверситетських та міських змаганнях з багатьох видів спорту. Натхненна атмосфера пошуків та творчих завдань є основою розвитку різнобарвних паростків таланту в усіх, хто навчається та працює на біологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Кафедра біохімії
 • Історія кафедри
 • Навчальні курси
 • Навчально-методічні праці
 • Наукові роботи
Кафедра ботаніки
 • Історія кафедри
 • Навчальні курси
 • Навчально-методічні праці
 • Наукові роботи
Кафедра гідробіології та загальної екології
 • Історія кафедри
 • Навчальні курси
 • Навчально-методічні праці
 • Наукові роботи
Кафедра генетики та молекулярної біології
 • Історія кафедри
 • Навчальні курси
 • Навчально-методічні праці
 • Наукові роботи
Кафедра зоології
 • Історія кафедри
 • Навчальні курси
 • Навчально-методічні праці
 • Наукові роботи
Кафедра мікробіології, вірусології і біотехнології
 • Історія кафедри
 • Навчальні курси
 • Навчально-методічні праці
 • Наукові роботи
Кафедра фізіології людини та тварин
 • Історія кафедри
 • Навчальні курси
 • Навчально-методічні праці
 • Наукові роботи
Акваріальна
База-стоянка маломірних плавзасобів ОНУ імені І.І. Мечникова
Гербарій
Гідробіологічна станція
Зоологiчний музей
Колекція штамів мікроорганізмів
Лабораторія експериментальної ботаніки
Лабораторія ITіТЗН біологічного факультету
Лабораторія фізико-хімічних досліджень в біології
Медико-біологічна клініка
Навчальна ізотопна лабораторія
Деканат

Декан Заморов Веніамін Веніамінович кандидат біологічних наук, доцент Заморов Веніамін Веніамінович тел.: +38 (0482) 68-80-62; тел. (0482) 68-77-93

Заступник декана з навчальної роботи – кандидат біологічних наук, доцент Гладкій Тетяна Володимирівна тел.: +38 (0482) 68-80-62; (0482) 68-79-32

Заступник декана з наукової роботи - кандидат біологічних наук, доцент Січняк Олександр Львович тел.:+38 (0482) 68-80-62; (048) 746-66-72

Заступник декана з виховної роботи – кандидат біологічних наук, доцент Герасимюк Валерій Петрович тел.: +38 (0482) 68-80-62; (0482) 68-76-42

Відповідальна за поселення до гуртожитку кандидат біологічних наук, доцент Підгорна Світлана Яковлівна +38 (0482) 68-80-62; (0482) 68-32-87

Відповідальна за роботу стосовно викоринення та запобігання проявів хабарництва на біологічному факультеті, кандидат біологічних наук, доцент Чернадчук Сніжана Сергіївна +38 (0482) 68-80-62; (0482) 68-78-75

Методист денного відділення тел.: Бундєва Катера Віталіївна+38 (0482) 68-80-62;

Методист заочного відділення тел.: Чумаченко Людмила Павлівна +38 (0482) 68-80-62;

Кафедра біохімії
Завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Петров Сергій Анатолійович тел. (0482) 68-78-75
Кафедра ботаніки
Завідувач кафедри - доктор біологічних наук, професор Ткаченко Федір Петрович тел. (0482) 68-76-42
Гідробіології та загальної екології
Завідувач кафедри - доктор біологічних наук, доцент  Лобков Володимир Олексійович тел. (0482) 68-77-93
Генетики та молекулярної біології
Завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Чеботар Сабіна Віталіївна тел. (048) 746-66-72
Кафедра зоології
Завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Стойловський Володимир Петрович тел. (0482) 68-32-87
Кафедра мікробіології, вірусології і біотех.
Завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор Філіпова Тетяна Олегівна тел. (048) 746-63-91
Кафедра фізіології людини та тварин
Виконуюча обов'язки завідувача кафедри – кандидат біологічних наук, доцент Сьомик Лідія Іванівна тел. (0482) 68-79-32
Кафедра медичних знань
(Не є кафедрою, яка випускає студентів за фахом)
Завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент Гвоздій Світлана Петрівна  тел. (0482) 37-62-03
Аквариальна

 

База-стоянка маломірних плавзасобів ОНУ імені І.І. Мечникова

Начальник бази-стоянки  маломірних плавзасобів ОНУ імені І.І. Мечникова - Морозов Юрій В.: тел. - (067) 765-74-16

Гербарій
Гідробіологічна станція
Зоологiчний музей
Колекція штамів мікроорганізмів
Лабораторія експериментальної ботаніки
Лабораторія ITіТЗН біологічного ф-ту

Завідувач лабораторії – Афонін Сергій Анатолійович тел. (0482) 68-16-13

Лабораторія фіз-хім досліджень в біології
Медико-біологічна клініка
Навчальна ізотопна лабораторія
Комендант та охорона

Комендант - Шойко Алла Дмитрівна (0482) 68-77-22

 

= ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ =

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
РОЗКЛАД ТЕСТУВАНЬ
РОЗКЛАД ІСПИТІВ
РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

 

 

= ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ = 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
РОЗКЛАД ТЕСТУВАНЬ
РОЗКЛАД ІСПИТІВ
РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

 

 

 =  САМОВРЯДУВАННЯ =

...
...
...
...

 

 

= КУРАТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ =

...
...
...
...